Формування, реалізація та контроль індивідуального навчального плану студента

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 15:31, реферат

Описание работы

Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому вищим закладом освіти, але, як правило, деканом факультету (завідувачем відділення).
Методичне керівництво індивідуальним навчанням студентів та контроль за виконанням ними індивідуальних навчальних планів здійснюється деканами факультетів (завідувачами відділень) та відповідними кафедрами (предметними або цикловими комісіями).

Содержание

Поняття, структура та ведення індивідуального навчального плану студента
Методика складання та контроль індивідуального плану
3. Індивідуальна та самостійна робота студента

Работа содержит 1 файл

болон проц.doc

— 106.50 Кб (Скачать)

                          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

   НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

   «ХАРКІВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

   Факультет економічної інформатики і менеджменту

   Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту 
 
 
 

   Реферат

По дисципліні «Вища освіта України і Болонський процес»

    ТЕМА  «Формування, реалізація та контроль індивідуального навчального плану студента» 
 
 
 

                                                                                 Виконала: студентка групи ЕІМ -26

                                                                                             Лисун Г.Б.                                                                                  

                                                                  Перевірила: доц. каф. ЕКММ                                                                       

                           Чернишова Н.П.                                                                                
 
 
 
 

Харків 2011

ПЛАН 

     
  1. Поняття, структура та ведення індивідуального навчального плану студента
  2. Методика складання та контроль індивідуального плану

     3.     Індивідуальна та самостійна робота студента

 

       Вступ 

     Індивідуальний  навчальний план студента складається  на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому вищим закладом освіти, але, як правило, деканом факультету (завідувачем відділення).

     Методичне керівництво індивідуальним навчанням  студентів та контроль за виконанням ними індивідуальних навчальних планів здійснюється деканами факультетів (завідувачами відділень) та відповідними кафедрами (предметними або цикловими комісіями). 

 

      1. Поняття, структура та ведення індивідуального навчального плану студента

     Індивідуальний  навчальний план студента згідно з  вимогами ECTS та Тимчасового положення про впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців, затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України від 23. 01. 2004 р. № 48 є робочим документом студента, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника).

       В індивідуальному навчальному  плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у межах нормативно встановлених термінів підготовки фахівців певного освітньо кваліфікаційного рівня та навчальні дисципліни, що вивчаються додатково. Нормативні (обов’язкові) навчальні дисципліни становлять базову частину вимог до освітньо-кваліфікаційної характеристики певного напряму (спеціальності).

     Навчальні дисципліни за вибором забезпечують виконання вимог варіативної  частини освітньо-кваліфікаційної  характеристики. Їх формування студент здійснює з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності.

     Нормативні  навчальні дисципліни та дисципліни за вибором можуть вивчатися як у базовому, так і в інших вищих навчальних закладах (у тому числі закордонних) за тристоронніми угодами.

     Обсяг нормативних навчальних дисциплін  та навчальних дисциплін за вибором, запланованих до вивчення, повинен становити не менше 60 кредитів на навчальний рік.

     Навчальні дисципліни, вивчені  додатково, не належать до переліку дисциплін, установленого освітньо-професійною програмою даного напряму (спеціальності). Вони включаються до індивідуального навчального плану студента за його бажанням та наявності офіційного документа, виданого установою (втому числі закордонною), що має право на надання послуг з вищої освіти і підтверджує присвоєння кредитів з даної навчальної дисципліни.

       Індивідуальний навчальний план  студента формується за відповідною  освітньо-професійною програмою  (бакалавр, спеціаліст, магістр) і складається студентом на кожний рік навчання (на наступний навчальний рік складається в кінці поточного) щодо семестрів, триместрів тощо і затверджується в установленому порядку (деканом факультету, директором інституту, проректором тощо).

     Зміни до індивідуального навчального  плану студента можуть вноситись у порядку, що встановлюється вищим навчальним закладом, але не пізніше перших 2-х тижнів навчання поточного навчального року (семестру), і затверджуються деканом факультету.

     При формуванні індивідуального навчального  плану студента на наступний навчальний рік ураховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх навчальних років. При цьому навчальне навантаження студента повинно бути виконано у повному обсязі.

     Зарахування змістових модулів (дисциплін), включених до індивідуального навчального плану студента, здійснюється за результатами заздалегідь визначеного виду контролю якості знань студента.

       Враховуючи, що індивідуальний навчальний  план студента містить інформацію про навчальні досягнення студента, використання залікової книжки студента не є обов’язковим. В умовах експерименту можливе збереження навчальної картки студента паралельно з індивідуальним навчальним планом студента. Контроль за виконанням та реалізацією індивідуального навчального плану студента здійснюється деканатами за участю куратора.

       Індивідуальний навчальний план  студента повинен мати таку  структуру:

1. Титульна сторінка:

     • відомча підпорядкованість;

     • повна назва вищого навчального  закладу;

     • назва документа (Індивідуальний навчальний план студента);

     • місто, рік.

2. Відомості про студента (перша сторінка):

     • прізвище, ім’я, по батькові студента;

     • фото, підпис студента;

     • номер індивідуального навчального  плану студента;

     • дата видачі індивідуального навчального  плану студента;

     • назва напряму підготовки;

     • назва спеціальності;

     • освітньо-кваліфікаційний рівень;

     • назва факультету;

     • шифр академічної групи;

     • календарний термін навчання (дати початку та закінчення навчання);

     • форма навчання;

     • підписи декана факультету та проректора, завірені печаткою.

3. Інформація про порядок формування та ведення індивідуального навчального плану студента (за рішенням вищого навчального закладу може бути складовою індивідуального навчального плану студента або видана як окремий документ).

4. Коротка характеристика змісту підготовки фахівців (витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця).

5. Структурно-логічна схема підготовки фахівців (включається до індивідуального навчального плану студента за рішенням вищого навчального закладу).

6. Перелік навчальних дисциплін в індивідуальному навчальному плані студента (за семестр або повний навчальний рік):

     • нормативні дисципліни;

     • дисципліни за вибором студента;

     • дисципліни, вивчені додатково.

Для кожної навчальної дисципліни вказується:

     • порядковий номер за навчальним планом або шифр за ОПП;

     • назва;

     • кількість тижнів, що відводиться  на вивчення навчальної дисципліни;

     • кількість кредитів ECTS;

     • загальний обсяг годин (за рішенням вищого навчального закладу можна вказати обсяг аудиторних занять, індивідуальної та самостійної роботи і практик);

     • форма підсумкового контролю;

     • підсумкова оцінка за шкалою вищого навчального  закладу (якщо така

використовується), національною шкалою та шкалою ECTS;

     • підпис викладача, який виставив підсумкову оцінку;

     • дата.

7. Зміни до переліку навчальних дисциплін індивідуального навчального плану студента.

8. Підписи студента, куратора, декана.

9. Результати державної атестації.

     Оформлюються  на окремій сторінці та містять інформацію про:

     – форму атестаційного контролю;

     – назву дипломної (кваліфікаційної) роботи та (або) назви навчальних

дисциплін, винесених на державну атестацію;

     – дати захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи та (або) складання

державних екзаменів;

     – оцінку за шкалою вищого навчального закладу (включається до індивідуального навчального плану студента за рішенням вищого навчального закладу);

     – оцінки за 4-бальною шкалою;

     – оцінки за шкалою ECTS;

     – рішення державної екзаменаційної комісії;

     – підписи голови та членів державної  екзаменаційної комісії.

     2. Методика складання  та контроль індивідуального плану

       Індивідуальний навчальний план  студента складається на підставі робочого навчального плану і передбачає всі нормативні та  вибіркові дисципліни з обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається студентом разом із куратором на кожний навчальний рік і затверджується в установленому порядку. Він містить інформацію про перелік, обсяг навантаження студента (всі види навчальної діяльності) і послідовність вивчення навчальних дисциплін протягом навчального року. Вибіркові навчальні дисципліни, які введені за рішенням Вченої ради університету і передбачені в індивідуаль ному навчальному плані, є обов’язковими для вивчення.

       Контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента та надання кваліфікованих консультацій щодо його формування протягом усього періоду навчання покладається на куратора. Куратором може бути науково-педагогічний працівник випускової кафедри, як правило, професор або доцент, ґрунтовно ознайомлений з вимогами відповідних галузевих стандартів вищої освіти. Куратор призначається за наказом ректора університету за поданням директора інституту.

Информация о работе Формування, реалізація та контроль індивідуального навчального плану студента