Економіко-математичне моделювання в управлінні діяльністю підприємства АПК

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2013 в 10:49, доклад

Описание работы

Аналіз наукового доробку. Значний внесок у дослідженні проблем застосування економіко-математичного моделювання зробили такі вчені: Б. Буркінський, В. Вітлінський, Б. Грабовецький, В. Здрок, Н. Лепа, В. Осипов, С. Прокопов, Є. Слуцький, та інші. За допомогою економіко-математичних методів вони побудували свої теорії, провели практичні розрахунки, дали обґрунтовані висновки, здійснили прогнози й оцінили ризики багатьох економічних явищ і процесів. Проте аналіз публікацій за даною тематикою виявляє їх фрагментарний характер та необхідність подальших досліджень у даному напрямку.

Работа содержит 1 файл

стаття Верзун 2013р.doc

— 49.50 Кб (Скачать)

О. Є. Громова

викладач ВФЕУ

О. В. Верзун

студент групи 27ЕК-08 ВФЕУ

 

Економіко-математичне  моделювання в управлінні діяльністю підприємства АПК

Постановка  проблеми. Визначення методів стратегічного аналізу, планування та управління діяльністю сільськогосподарських підприємств АПК.

Аналіз наукового  доробку. Значний внесок у дослідженні проблем застосування економіко-математичного моделювання зробили такі вчені: Б. Буркінський, В. Вітлінський, Б. Грабовецький, В. Здрок, Н. Лепа, В. Осипов, С. Прокопов, Є. Слуцький, та інші. За допомогою економіко-математичних методів вони побудували свої теорії, провели практичні розрахунки, дали обґрунтовані висновки, здійснили прогнози й оцінили ризики багатьох економічних явищ і процесів. Проте аналіз публікацій за даною тематикою виявляє їх фрагментарний характер та необхідність подальших досліджень у даному напрямку.

Формування цілей  статті. Виявлення і формування основних аспектів економіко-математичного моделювання підприємств АПК

Основна частина. Економіко – математичне моделювання є універсальним інструментом аналізу та дослідження виробничих та фінансово- господарських процесів і явищ. Широке використання математичних методів є важливим напрямком удосконалення економічного аналізу, який підвищує ефективність діяльності підприємств та їхніх підрозділів. Основними причинами швидкого поширення методів економіко-математичного моделювання є різке удосконалення сучасної економічної практики, викликане високим рівнем розвитку виробництва, зростанням темпів НТП, вимогами підвищення ефективності використання природних ресурсів.[1]

         Модель – це спрощене представлення або абстракція реальності, умовний образ об’єкта, який створюється для більш глибокого вивчення дійсності. Математична модель дає змогу знаходити оптимальний варіант управлінського рішення, яке дає можливість забезпечити розвиток ситуації для ефективного досягнення мети.

         Моделювання – це наукова теорія побудови і реалізації моделей, за допомогою яких досліджуються явища, процеси в природі і суспільному житті. Побудова економіко- математичних моделей – складний процес, який вимагає глибоких знань з економічної теорії, предмета дослідження і математичного інструментарію.

Глибокі соціально-економічні перетворення в агропромисловому комплексі  перехід до ринкових відносин об’єктивно вимагають застосування нових методів ведення господарства, спрямованих на оптимізацію використання наявних ресурсів та покращення соціально-економічних показників. Сучасні методи оптимізації виробництва, в тому числі й у аграрному секторі економіки України, неможливі без застосування економіко-математичних моделей.

На підприємства агропромислового комплексу впливає велика кількість факторів зовнішнього середовища. Усе це формує область невизначеності умов, на базі яких приймаються рішення, тому використання сучасних методів оптимізації діяльності підприємств у аграрному секторі економіки неможливе без застосування економіко-математичних моделей прийняття управлінських рішень. [2]

Перехід сільськогосподарського виробництва та інших галузей агропромислового комплексу до ринкових відносин має істотне значення не тільки для аграрної сфери, а й для всього народного господарства що зумовлено специфічними особливостями галузей агропромислового виробництва. Зростання показників сільськогосподарського виробництва не можливе без розширеного відтворення. Відтворення - постійне поновлення робочої сили і засобів виробництва, а також природних ресурсів.   Особливості відтворення в сільському господарстві зумовлені тим, що в порівнянні з іншими галузями вирішальне значення тут має відтворення природно-біологічної системи - землі, рослин і тварин. Отже, у цій сфері суспільно-виробничих відносин найбільш важливим є забезпечення єдності техніки, біології, економіки й екології. Принципи ринкового господарювання, зародження комерційних відносин у діяльності сільськогосподарських підприємств вимагають якісно нових підходів до формування джерел відтворення. Ситуація ускладнилась через загальний важкий економічний стан сільськогосподарських товаровиробників. При розробці та застосуванні економіко-математичних моделей процесів відтворення у сільському господарстві мають бути враховані всі вищезазначені особливості сільського господарства. [3]

Завдання економіко-математичного  моделювання АПК за масштабом  можна згрупувати таким чином:

  • моделі агропромислового комплексу України;
  • моделі агропромислового комплексу по областях;
  • моделі агропромислового комплексу по районах;
  • моделі оптимізації окремих господарств.

Удосконалення економіко-математичної моделі − по своїй суті нескінченний процес. Зміни в аграрній політиці, зовнішній економіці, конкурентному середовищі, впровадження нових машин і технологій, необхідність урахування соціальних та багатьох інших факторів - усе це постійно коригує побудову моделі та обумовлює сільськогосподарське виробництво як складну стохастичну систему.

Досліджено коливання  і варіацію показників сільськогосподарського виробництва. Вплив вищезазначених випадкових факторів сільськогосподарського виробництва (природно-кліматичних, організаційних, економічних, соціальних) полягає в тому, що його показники не є детермінованими, а змінюються у просторі й часі. При побудові традиційних лінійних економіко-математичних моделей не потрібна була інформація про варіацію параметрів моделі навколо середньої величини, тому такі дослідження не були актуальними. Однак останнім часом у зв’язку з переходом до ринкових умов господарювання потрібна додаткова інформація про варіацію та коливання показників сільськогосподарського виробництва. На базі аналізу статистичних даних розраховують статистичні характеристики врожайності сільськогосподарських культур. Частина врожайності залежить від таких факторів: витрати праці та фінансових ресурсів на 1 га; виручка від реалізації товарної продукції на 1 га, валова продукція по собівартості за рік, погодні фактори.

Таким чином, економіко-математична  модель оптимізації галузевої структури  виробництва є більш адекватною конкретним виробничим умовам та відображає особливості виробництва, пов’язані з коливанням випадкових величин.

Необхідно провести аналіз собівартості. Зпрогнозувати економічну діяльність підприємств аграрно-промислового комплексу за допомогою методів  економіко-математичного моделювання.

Собівартість сільськогосподарської продукції обернено залежить від урожайності. При збільшені урожайності собівартість зменшується і навпаки. Збір урожаю зумовлюється різними факторами такими як: погодні умови, якістю насіння та іншими. Прогнозування необхідно щоб вибрати найбільш ефективну стратегію економічної діяльності підприємства. [4]

Висновки.

Отже, успіх підприємства, його місце на ринку значною мірою залежить від правильної стратегії поведінки.

Для вибору раціональних варіантів  управління підприємством необхідно прогнозувати можливі ситуації, впливати на них, спрямовуючи його господарську діяльність на досягнення поставленої мети. Виконувати раціональне управління всією економіко – виробничою системою з урахуванням змін кожного виду елементів, вирішення конфліктних ситуацій без застосування економіко – математичного інструментарію неможливо.

Зрозуміло, для розкриття  всіх потенційних можливостей, що несе в собі використання ресурсів, необхідно  застосовувати економіко-математичне  моделювання щоб знайти оптимальний варіант застосування можливостей підприємства.

         У статті проаналізовано економічну діяльність підприємства, визначено значення економіко-математичного моделювання в управлінні підприємства, проаналізовано ринок сільськогосподарської продукції і зроблено висновок про необхідність використання економіко-математичного моделювання в управлінні підприємства аграрно-промислового комплексу.

 

Література

1. Бідник Н. Б. Використання  математичних методів і моделей  в економіці, фінансах / Бідник  Н. Б. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – №18.6. С. 258.

2. Куліков Петро Мусійович.  Економіко-математичне моделювання  фінансового стану підприємства : навч. посіб. / П.Куліков, Г.Іващенко ; М-во освіти і науки України,  Харківський нац. екон. ун-т. –  Харків : Інжек, 2009. – 151 с. : іл., табл. – (Сер. “Навчальне видання”). – Бібліогр.: с. 149-150.

3. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Збірник наук. праць. Вип.3. - К., 2002. - 133с. - 6.80

4. Моделювання та методи системного аналізу в економіці. - К.:, 1999. - 120с.


Информация о работе Економіко-математичне моделювання в управлінні діяльністю підприємства АПК