Іонізуюче випромінювання і захист від нього

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 19:48, реферат

Описание работы

Раніше вже було коротко розглянуто явище радіоактивності як природного феномена. Як відомо, радіоактивне випромінювання було відкрито А. Беккерелем. Згодом М. Складовська-Кюрі і П. Кюрі відкрили радіоактивність. Явище радіоактивності, як і самі радіоактивні елементи, почали широко використовувати в різних сферах господарської діяльності. Вершиною наукових пошуків стало відкриття штучного поділу радіоактивних елементів і, що найбільше привабило дослідників, енергії, яка виділяється при цьому. Саме її "приборкати" і примусити служити людству поставили собі за мету науковці.

Работа содержит 1 файл

Іонізуюче випромінювання і захист від нього.doc

— 58.50 Кб (Скачать)

      • надходження радіонуклідів через  органи дихання;

      

      Примітка, а — розподш дози опромінення протягом календарного року не регламентується, б — для жінок дітородного віку (до 45 років) І вагітних діють окремі обмеження, в — у середньому за будь-які послідовні 5 років, але щонайбільше 50 мЗв за окремий рік.

      • концентрація радіонукліду в повітрі робочої зони;

      • щільність потоку радіоактивних  частинок;

      • потужність дози зовнішнього опромінення;

      • забруднення шкіри, спецодягу та робочих поверхонь.

      Для персоналу категорії Б діють  перші два з наведених рівнів. Щодо населення (категорія В) регламентуються:

      • допустиме надходження радіонуклідів  через органи дихання і травлення;

      • допустимі концентрації радіонуклідів  у повітрі та питній воді, допустимий скид і викид у довкілля.

      Друга група регламентів передбачає обмеження  опромінення людини від медичних джерел. Ідеться про рентгенологічні та радіоізотопні обстеження, медичне опромінення добровольців.

      Третя група стосується відвернутої внаслідок  втручання дози опромінення населення  в умовах радіаційної аварії.

      Найбільший  інтерес для широкого загалу становить четверта група регламентів щодо відвернутої внаслідок втручання дози опромінення населення від техногенне підсилених джерел природного походження.

      Регламенти  цієї групи спрямовані на зменшення  доз хронічного опромінення людини від техногенне підсилених джерел природного походження. Протирадіаційний захист в умовах хронічного опромінення

      базується на системі заходів (контрзаходів), які завжди є втручанням у життєдіяльність  людини чи сферу господарського та соціально-побутового функціонування території.

      Підставою для рішення про доцільність  вжиття того чи іншого контрзаходу  є оцінка й порівняння користі  для здоров'я людей за рахунок  відвернутої втручанням дози та шкоди, що може бути заподіяна цим втручанням при реалізації контрзаходу.

      Кількісними критеріями, що забезпечують виконання  цих вимог, є рівні втручання  та рівні дій.

      Рівні втручання виражаються в термінах відвернутої дози, тобто дози, яку  передбачається відвернути за час дії  контрзаходу, пов'язаного з втручанням. Рівні дій виражаються в термінах таких показників радіаційної ситуації, які можна вимірювати, зокрема:

      • ефективної питомої активності (Аеф) природних радіонуклідів у мінеральній  сировині та будівельних матеріалах;

      • потужності поглиненої в повітрі  дози (ППД гамма-випромінювання);

      • середньорічної еквівалентної рівноважної  об'ємної активності (ЕРОА) ізотопів радону в повітрі приміщень і  робочих місцях;

      • питомої активності природних радіонуклідів  у питній воді;

      • питомої активності природних радіонуклідів  у мінеральних добривах;

      • питомої активності природних радіонуклідів  у виробах з порцеляни, фаянсу та глини;

      • питомої активності природних радіонуклідів  у мінеральних барвниках. 
Список використаної літератури

  1. Безпека життєдіяльності / За ред. Я. І. Бедрія. — Львів, 2000.
  2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. — К.. Либідь, 1995.
  3. Будыко М.И. Глобальная экология. — М.. Мысль, 1977.
  4. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая среда. — М.. Новая шк., 1997.
  5. Гігієна праці / А.М. Шевченко, О.П. Яворовський, Г.О. Гончарук та ін. — К.. Інфотекс, 2000.
  6. Єлісєєв А.Т. Охорона праці. — К., 1995.
  7. Каспаров А.А. Гигиена труда и промышленная санитария. — М.. Медицина, 1981.
  8. Кириллов В.Ф., Книжников В.А. , Коренков И.П. Радиационная гигиена. — М.. Медицина, 1988.
  9. Корсак К.В., Плахоттк О.В. Основи екології. — 2-ге вид. — К.. МАУП, 2000.
  10. Лапт В М Безпека життєдіяльності людини. — К.. Знання, Л.. Вид-во ЛБК НБУ, 1999.
  11. Окружающая среда (споры о будущем) / А.М. Рябчиков, И.И. Альт-шулер, С.П. Горшков и др. — М.. Мысль, 1983.
  12. Основы сельскохозяйственной радиологии / Б.С. Пристер, Н.А. Лощилов, О.Ф. Немец, В.А. Поярков. — К.. Урожай, 1991.
  13. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. — Суми. Університет, книга, 1999.
  14. Смит Р.Л. Наш дом — планета Земля. — М.. Мысль, 1982.
  15. Солтовський О.І. Основи соціальної екології. — К.. МАУП, 1997.
  16. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Медико-социальные основы здоровья. — К.. МАУП, 1999.
  17. Хижняк М.І., Нагарна А.М. Здоров'я людини та екологія. — К.. Здоров'я, 1995.

Информация о работе Іонізуюче випромінювання і захист від нього