Інфляція: причини, форми і наслідки

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Сентября 2011 в 23:48, курсовая работа

Описание работы

Але, економічною теорією доведено, що основними причинами інфляції є перевищення товарного попиту над пропозицією – інформація попиту та зростання грошових витрат виробництва: “інформація витрат”. Ці дві класичні причини спричиняються низкою монетарних та загальноекономічних чинників. До них належать: інфляція, породжена надлишком в обігу грошової маси внаслідок кредитної емісії і фіскальна інфляція, що пов’язана із дефіцитом бюджету, інфляція спричинена зростанням виробничих витрат і доходів, імпортована інфляція тощо.

Содержание

Вступ...................................................................................................................3
1. Причини інфляції......................................................................................6

1.1. Інфляція попиту.........................................................................................6

1.2. Інфляція витрат..........................................................................................7

1.3 Імпортна інфляція....................................................................................10

1.4 Фіскальна інфляція..................................................................................10

2. Форми інфляції.........................................................................................12

2.1. Повзуча інфляція......................................................................................12

2.2. Галопуюча інфляція.................................................................................13

2.3. Гіперінфляція............................................................................................13

3. Наслідки інфляції...................................................................................16

3.1 Економічні.................................................................................................16

3.2 Соціальні...................................................................................................16

4. Методи регулювання інфляції.......................................................18

4.1. Дефляційна політика...............................................................................20

4.2. Політика доходів......................................................................................22

Висновки .........................................................................................................24

Список використаних джерел............................................................25

Работа содержит 1 файл

Інфляція причини, форми і наслідки.doc

— 208.50 Кб (Скачать)

                                Національний банк України

Українська  академія банківської  справи

Харківська  філія

             

  Кафедра економічної  теорії  
 
 
 

Курсова робота 

на  тему “Інфляція: причини, форми і наслідки” 

з курсу “Політична економія” 
 
 
 
 

            перевірила            виконав

      Клімова Ніла Іванівна             Пасіка руслан борисович

                прізвище, ім’я, по батькові                  прізвище, ім’я, по батькові

          старший викладач _         студент фінансово-економіч-

                   вчений ступень            

      _____________________             ного  факультету  І  курсу    .

                    підпис                            

           за спеціальністю  “фінанси”   

                  групи 16-ф                     .           

                                                                               ___________________________

                                                                               підпис 
 
 
 
 

Харків

2004 рік

                                                      Зміст

Вступ...................................................................................................................3

1. Причини інфляції......................................................................................6

   1.1. Інфляція попиту.........................................................................................6

   1.2. Інфляція витрат..........................................................................................7

   1.3  Імпортна інфляція....................................................................................10

   1.4  Фіскальна інфляція..................................................................................10

2. Форми інфляції.........................................................................................12

    2.1. Повзуча інфляція......................................................................................12

    2.2. Галопуюча інфляція.................................................................................13

    2.3. Гіперінфляція............................................................................................13

3. Наслідки інфляції...................................................................................16

  3.1 Економічні.................................................................................................16

  3.2 Соціальні...................................................................................................16

4. Методи регулювання  інфляції.......................................................18

   4.1. Дефляційна політика...............................................................................20

   4.2. Політика доходів......................................................................................22

Висновки .........................................................................................................24

Список  використаних джерел............................................................25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ

 

     В своїй курсовій роботі я хочу освітити тему “Інфляція: причини, форми і наслідки” я вважаю, що ця тема дуже важлива та актуальна, тому що в першій половині 90-х років, а особливо в 1992-1993 роки, Україна неодноразово відчувала на собі інфляційні шоки – різкі підвищення загального рівня цін. Тому, вивчення інфляції в сучасній Україні набирає дуже важливого значення. Хоча цей феномен не отримав належного вивчення та об’єктивної оцінки і зараз залишається мало зрозумілим для сучасного суспільства. Термін “інфляція” (від латинського “inflatio”) – з’явився в другій половині ХІХ ст. і буквально перекладається як “розбухання”. І справді, фінансування державних видатків (наприклад, у  періоди екстремального розвитку: війн, революцій, тощо) за допомогою паперово-грошової емісії, призводило до “розбухання грошового обігу”, зростання цін та знецінення паперових грошей. Інфляція досліджується як багатофакторний процес, що відбувається у сфері грошового обігу та у суспільному виробництві. Найважливішою ознакою інфляційних процесів є тісне переплетення монетарних та загальноекономічних чинників зростання цін. Відтак, незалежно від причини початкових імпульсів будь-яке підвищення цін призводить до необхідності збільшення обсягів грошової маси, і навпаки. Взагалі, збільшення грошової маси часто буває не причиною зростання цін, а його наслідком. Інфляційне зростання цін завжди супроводжується збільшенням грошової маси. Спочатку вона відбувається в активному обігу за рахунок зменшення нагромаджень чи заощаджень, а потім загальна маса грошей в обігу зростає за рахунок надмірної емісії. Канали обігу переповнюються, а грошова одиниця знецінюється, що характеризує інфляцію в її класичному вигляді. Взагалі то, період інфляції буває дуже важким періодом для сімей, підприємств, економіки та суспільства в цілому. Цінова нестабільність економічно та психічно виснажує багатьох людей, знищує їх збереження та руйнує їх надії, паралізує діяльність багатьох підприємств, створює велику соціальну напруженість в суспільстві. Таким чином, нестабільність загального рівня цін в економіці складає одну з найважливіших макроекономічних проблем. Багато хто вважає,  що інфляція приносить найбільшу шкоду економіці. Крім цього, боротьба з інфляцією завжди важка та болюча. Тому, наш уряд повинен зробити усе, щоб уникнути інфляції в подальшому майбутньому. 

     На  виникнення інфляції впливає багато факторів, як внутрішніх так і зовнішніх. До внутрішніх треба віднести:

   - надмірну емісію грошей, тобто  наднормальну потребу;

   - надмірні військові витрати;

     - перебільшені капітальні вклади, що відволікають на тривалий час грошові і      матеріальні ресурси від споживання населення;

     - кризи державних фінансів, коли  уряд витрачає грошей більше, ніж має                 доходів, збільшуючи дефіцит державного  бюджету;

     - кредитна експансія з боку  банків які видають кредити понад нормальні потреби, що призводить до переповнення грошима сфери обігу;

     - необґрунтоване підвищення цін  на товари і послуги підприємствами, організаціями;

     - активізацію “тіньової” економіки,  представники якої нечесними  операціями вилучають з обігу величезні суми грошей.

Зовнішніми  причинами інфляції можна назвати:

   -  зростання цін на світовому  ринку;

   -  збільшення зовнішнього боргу;

     - структурні світові кризи, пов’язані  зі зменшенням природних ресурсів  і зростанням цін на важливі види сировини й палива.

     - війни між державами, коли  воєнні витрати й руйнування  ведуть до великих фінансових  і матеріальних витрат.

    Усе це є поступовими кроками до інфляції. Зовні вона проявляється у зростанні  загального рівня цін та зниженні купівельні спроможності грошей. Взагалі, інфляція – складне явище, досягти якого легко, а боротись з яким – тяжко.

      Але, економічною теорією доведено, що основними причинами інфляції є  перевищення товарного попиту над  пропозицією – інформація попиту та зростання грошових витрат виробництва: “інформація витрат”. Ці дві класичні причини спричиняються низкою монетарних та загальноекономічних чинників. До них належать: інфляція, породжена надлишком в обігу грошової маси внаслідок кредитної емісії і фіскальна інфляція, що пов’язана із дефіцитом бюджету, інфляція спричинена зростанням виробничих витрат і доходів, імпортована інфляція тощо. 

     Інфляція  – процес знецінення грошей унаслідок  надмірної емісії та переповнення каналів  обігу грошовою масою. Зовні вона проявляється у зростанні загального рівня цін та зниженні купівельної спроможності грошей (табл. 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1

 

 

                    Інфляція                                                        Дефляція                 

 

               - процес безперервного  - процес безперервного             

                 зростання цін        зростання цін

 

 

     

            За темпами                                          За зовнішніми ознаками

             - повзуча  - відкрита інфляція

      - галопуюча - прихована інфляція

      - гіперінфляція 

 

 Інфляція попиту Інфляція витрат

      - споживча - витратна

    інфляція     інфляція

      - фіскальна - інфляція як засіб

      - імпортна гонитви за прибутками

            - імпортована інфляція

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Причини інфляції

 

     В сучасній ринковій економіці виділяють такі основні  причини інфляції (схема 1).

 

Схема 1 Причини інфляції

  1. Інфляція  попиту
 

      Інфляція  попиту генерується надмірним зростанням товарного попиту порівняного з  пропозицією. Якщо у відповідь не відбудеться підвищення пропозиції, зростання попиту компенсуватиметься підвищенням цін і рівень інфляції зростатиме. Інфляція попиту безпосередньо пов’язана з дією монетарних чинників. Ідеться передовсім про надто велику грошову емісію, що призводить до перевищення попиту на гроші порівняно з реальною пропозицією товарів і послуг. У цьому разі безпосереднім чинником інфляції є зростання грошової маси, що порушує закон грошового обігу – Ms=Md.

      Процес  генерації інфляції можна наочно розкрити за допомогою “рівняння обміну”:

                                           MV=PQ ,                                     (1)

 
 

нальна  грошова маса (кількість грошей в  обігу);

     V – швидкість, або норма обороту грошової маси;

      Q – реальні доходи, або товарне забезпечення грошей;

     P  – ціна.

      Із  формули (1) випливає, що збалансованість  між грошовою масою та її товарним забезпеченням досягається зміною рівня цін.

      З огляду на це можна стверджувати, що пропорційне до пропорції грошей зростання цін можна мати лише в умовах максимального (повного) використання чинників виробництва. При їх неповній завантаженості утворюється сфера інфляційного розриву, яка відображає асиметрію в реалізації цього рівняння. Ця асиметричність показана на графіку 1, де пропорційність росту цін відповідно до збільшення грошової маси порушується (графік 1)                          

                                      

      Р                                           С

                                         В

      Точка В – критична точка інфля-

                                                ції, межа, за якою розпочина-

      ється дійсна інфляція.

              

            А

 

    О                                                            М

 

графік 1

 

    0Описана  ситуація не є чисто теоретичною  конструкцією. Вона має реальне  втілення в умовах циклічного спаду виробництва, коли існує не- завантаженість його чинників.

.2 Інфляція витрат

Информация о работе Інфляція: причини, форми і наслідки