Эллиптикалық криптография

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 17:52, дипломная работа

Описание работы

Осыған орай дипломдық жұмыстың мақсаты – RSA алгоритмін қазіргі таңдағы технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты қорғау саласында кеңінен қолдана алатын автоматтандыру жүйесін құру.
Жұмыстың мақсаты дипломдық жұмыс барысында шешілген келесі міндеттерді анықтады:
Сандар теориясын, оның бөлімдерінің бірі жан сандарды зерттеу. Өте үлкен жай сандарды іздеу
Екілік жүйедегі сандармен жұмыс жасау
Ашық және жабық кілттердің құрылымын зерттеу
Бір компьютерден екінші бір компьютерге ақпаратты шифрлеп жібергенде, барлық қауіпсіздік ережелерін сақтау және зерттеу

Содержание

КІРІСПЕ 3
КРИПТОГРАФИЯ НЕГІЗДЕМЕСІ 5
1 Криптографияның негізгі түсініктемелері мен тарихы 5
2 Математикалық негіздемелер 9
2.1 Күрделілік теориясы 9
2.2 Сандар теориясы 13
2.3 Жай сандар генерациясы 18
3 Криптожүйелердің жұмыс істеу принциптері 20
3.1 Криптографиялық кілттерді басқару 21
3.2 Симметриялық (құпиялы) әдістемелер мен алгоритмдер 22
3.3 Асимметриялық (ашық) әдістемелер мен алгоритмдер 25
4 АШЫҚ КІЛТТІ ҚОЛДАНАТЫН АЛГОРИТМДЕР 29
4.1 Ашық кілтті қолданатын алгоритмдердің қауіпсіздігі 29
4.2 Қол қапшық алгоритмы 30
4.3 RSA алгоритмі 33
4.4. RSA шифрлеу жүйесі 35
4.5 RSA алгоритмінің жұмыс істеу жылдамдығы 39
4.6 RSA қауіпсіздігі 40
4.7 RSA бағдарламалық жабдықтаманың сипаттамасы 48
5 .Эллиптикалық криптография ??
5.1 ??
5.2 . ??
5.3 . ??
5.4 ??
5.5 . ??
6 .Программалық коды ??
6.1 Эллиптикалық қисықтың программалық коды ??
6.2 RSA жүйесінің программалық коды . ??

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Работа содержит 1 файл

Диплом Аскара.doc

— 948.50 Кб (Скачать)

           until t*j mod m=1;

           lam:=i*t mod m;

           x3:=lam*lam mod m;

           x3:=(m+m+x3-x1-x2) mod m;

           y3:=(m+x1-x3) mod m;

           y3:=lam*y3 mod m;

           y3:=(m+y3-y1) mod m; 

                                                      end;

              if y1<>y2 then       begin

                  x3:=0;

                  y3:=0;           end;

                                                                end; 
 
 
 

          Edit8.Text:=floattostr(x3);

          Edit9.Text:=floattostr(y3); 
 
 
 

                                                                 end;

         Grid2.Cells[1,ss-2]:=inttostr(x1);

        Grid2.Cells[1,ss-1]:=inttostr(y1); 

         Grid2.Cells[0,ss-2]:=inttostr(s-1)+'el';

        Grid2.Cells[0,ss-1]:=inttostr(s-1)+'el'; 
 

        Grid2.Cells[tt,ss-2]:=inttostr(x3);

        Grid2.Cells[tt,ss-1]:=inttostr(y3);

                                                          end;

        Grid2.RowCount:=grid2.RowCount+2;

        ss:=ss+2; 

                                                                   end;

     end; 

     procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);

      Var i,j:integer;

     begin

     {i:=2+random(grid1.ColCount-3);

     edit6.Text:=inttostr(Strtoint(Grid1.Cells[i,0]));

     edit8.Text:=inttostr(Strtoint(Grid1.Cells[i,0]));

     edit7.Text:=inttostr(Strtoint(Grid1.Cells[i,1]));

     edit9.Text:=inttostr(Strtoint(Grid1.Cells[i,1])); }

     end; 

     end.

 

6.2 RSA криптографияның программдық коды

unit Unit1; 

interface 

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, Grids, StdCtrls; 

type

  TForm1 = class(TForm)

    Grid1: TStringGrid;

    Edit1: TEdit;

    Edit2: TEdit;

    Button1: TButton;

    Edit3: TEdit;

    Grid2: TStringGrid;

    Button2: TButton;

   Label1: TLabel;

    Label2: TLabel;

    Label3: TLabel;

    Edit4: TEdit;

    Edit5: TEdit;

    Label4: TLabel;

    Label5: TLabel;

    Edit6: TEdit;

    Label6: TLabel;

    Edit7: TEdit;

    Label7: TLabel;

    Edit8: TEdit;

    Button3: TButton;

    Edit9: TEdit;

    Label8: TLabel;

    Button4: TButton;

    Label9: TLabel;

    procedure FormCreate(Sender: TObject);

    procedure Button1Click(Sender: TObject);

    procedure Button2Click(Sender: TObject);

    procedure Edit6Click(Sender: TObject);

    procedure Button3Click(Sender: TObject);

    procedure Button4Click(Sender: TObject);

  private

    { Private declarations }

  public

    { Public declarations }

  end; 

var

  Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 
 
 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

Label 10;

Var i,j,k:integer;

begin

j:=2;

k:=0;

Grid1.Cells[0,0]:='2';

While k<2 do     begin

10:

j:=j+1;

For i:=2 to j-1 do        begin 

if j mod i=0 then goto 10; 

                          end; 
 

k:=k+1;

Grid1.Cells[k,0]:=Inttostr(j);

Grid1.ColCount:=Grid1.ColCount+1; 
 

                  end; 
 
 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Label 10,11;

Var i,j,k,p,a,aa,Sum:longint; 

begin

Randomize; 

10:

p:=170+random(346);;

If p mod 2 =0 then goto 10; 
 

For i:=0 to Grid1.ColCount-2 do begin

If p mod Strtoint(Grid1.Cells[i,0])=0 then goto 10; 
 

                                end; 
 
 
 
 
 
 

For j:=1 to 1   do                  begin

a:=3+random(p-3);

k:=0;

Grid2.ColCount:=1;

aa:=trunc((p-1)/2); 

              repeat 

If aa mod 2 =1 then begin

Grid2.Cells[k,0]:=Inttostr(a);

                    end;

If aa mod 2 =0 then begin

Grid2.Cells[k,0]:=Inttostr(1);

                    end; 

a:=a*a mod p; 
 

aa:=trunc(aa/2);

k:=k+1;

Grid2.ColCount:=Grid2.ColCount+1;

        until aa<2;

Sum:=a;

For i:=0 to Grid2.ColCount-2 do begin

Sum:=sum*Strtoint(Grid2.cells[i,0]) mod p;

                                end; 
 
 
 
 
 

If (Sum<>1) and (Sum<>p-1) then  Goto 10; 
 

                                     end; 
 
 
 
 
 

If edit1.Text='' then

Edit1.Text:=Inttostr(p)

else

Edit2.Text:=Inttostr(p) 
 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

Label 10;

Var p,q,a,b,Fi,N,kal,s,t:integer;

begin

Randomize;

p:=StrToInt(Edit1.Text);

q:=StrToInt(Edit2.Text);

N:=p*q;

Edit3.Text:=Inttostr(N);

Fi:=(p-1)*(q-1);

10:

S:=Fi; 
 

a:=2+random(p-2);

t:=a; 

repeat 

kal:=S mod t;

//s:=kal;

S:=t;

t:=kal; 

until kal=0; 

if S<>1 then goto 10;

b:=1;

repeat

b:=b+1;

Until b*a mod Fi =1; 

edit4.Text:=inttostr(a);

Edit5.Text:=inttostr(b); 
 
 

end; 

procedure TForm1.Edit6Click(Sender: TObject);

Var Fi,a,b,s:integer;

begin

a:=strtoint(edit4.Text);

b:=Strtoint(edit5.Text);

Fi:=(Strtoint(edit1.Text)-1)*(Strtoint(edit2.Text)-1);

s:=a*b mod Fi;

edit6.Text:=Inttostr(s);

end; 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

Var a,k,aa,n,sum,i:integer;

begin

a:=Strtoint(Edit9.Text);

k:=0;

Grid2.ColCount:=1;

aa:=Strtoint(Edit4.Text);

N:=Strtoint(Edit3.Text);

              repeat 

If aa mod 2 =1 then begin

Grid2.Cells[k,0]:=Inttostr(a);

                    end;

If aa mod 2 =0 then begin

Grid2.Cells[k,0]:=Inttostr(1);

                    end; 

a:=a*a mod N; 
 

aa:=trunc(aa/2);

k:=k+1;

Grid2.ColCount:=Grid2.ColCount+1;

        until aa<2; 

Sum:=a;

For i:=0 to Grid2.ColCount-2 do begin

Sum:=sum*Strtoint(Grid2.cells[i,0]) mod N;

                                end; 

Edit7.Text:=Inttostr(sum); 

end; 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

Var a,k,aa,n,sum,i:integer;

begin

a:=Strtoint(Edit7.Text);

k:=0;

Grid2.ColCount:=1;

aa:=Strtoint(Edit5.Text);

N:=Strtoint(Edit3.Text);

              repeat 

If aa mod 2 =1 then begin

Grid2.Cells[k,0]:=Inttostr(a);

                    end;

If aa mod 2 =0 then begin

Grid2.Cells[k,0]:=Inttostr(1);

                    end; 

a:=a*a mod N; 
 

Информация о работе Эллиптикалық криптография