Сортування методом вставок

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 14:19, курсовая работа

Описание работы

Постановка задачі
Впорядкувати вибраний випадковим чином масив з десяти цілих чисел за зростанням та за спаданням ( тобто переставити його елементи так, щоб для всіх i виконувалась умова відповідно), використовуючи метод сортування вставками.

Содержание

Постановка задачі…………………………………………………………..3
Теоретичне обґрунтування і алгоритм вирішення задачі………………..3
Код програми з коментарями……………………………………………...3
Зовнішній вигляд вікна програми………………………………………..10
Список використаної літератури………………………………………...11

Работа содержит 1 файл

Метод сортування вставками.docx

— 76.20 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки  України

   Полтавський національний технічний  університет

   Імені Юрія Кондратюка

   Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

   Кафедра прикладної математики, інформатики і  математичного моделювання 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    КУРСОВА РОБОТА

   з дисципліни «Програмування»

   Сортування  методом вставок 
 
 
 
 
 

   101 ТІ   09167    КР 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Розробив студент гр.101-ТІ

                                                                                                  Бондаренко Є.В.

  16.03.2010 

                                                                                                     Керівник роботи

  Горбань А.Г. 
 
 
 
 

Полтава 2010

ЗМІСТ

 1. Постановка задачі…………………………………………………………..3
 2. Теоретичне обґрунтування і алгоритм вирішення задачі………………..3
 3. Код програми з коментарями……………………………………………...3
 4. Зовнішній вигляд вікна програми………………………………………..10
 5. Список використаної літератури………………………………………...11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Постановка  задачі

  Впорядкувати  вибраний випадковим чином масив  з десяти цілих чисел за зростанням та за спаданням ( тобто переставити його елементи так, щоб для всіх i виконувалась умова відповідно), використовуючи   метод сортування вставками.

 1. Теоретичне обґрунтування методу і алгоритм вирішення задачі

   Метод ґрунтується на наступному: вважається, що перед розглядом елемента попередні елементи вже впорядковані, і вставляється у відповідне місце. Сортування списку починається з другого елементу. Його значення порівнюється зі значенням першого елемента, і, якщо впорядкованість порушена, то елементи та переставляються. Потім значення елемента порівнюється зі значеннями елементів та . Як тільки програма виявляє, що -ший елемент масиву менше (при сортування за зростанням) -того елемента, вона копіює значення цього елемента в буферну змінну і з початку масиву до аналізує, доки значення буферної змінної не буде менше будь-якого елемента X. Потім частина масиву починаючи з X до -того елемента, переміщується на одну комірку в бік зростання, і на місце, яке звільнилося записується значення елемента, який переміщуємо. І так далі до кінця масиву ми порівнюємо -тий та -ший елементи. Наприклад:

   

   41 54 10 66 27 42 80 61 43 37

  ^       <~~

  10 41 54 66 27 42 80 61 43 37

  ^            <~~

  10 27 41 54 66 42 80 61 43 37

  ^       <~~

  10 27 41 42 54 66 80 61 43 37

  ^       <~~

  10 27 41 42 54 61 66 80 43 37

  ^                 <~~

  10 27 41 42 43 54 61 66 80 37

  ^                                <~~

  10 27 37 41 42 43 54 61 66 80 
   

 1. Код програми з коментарями

  #include <windows.h>

  #include <fstream.h> 

  #define IDB_BUTTON1 101

  #define IDB_BUTTON2 102

  #define IDB_BUTTON3 103

  #define IDB_BUTTON4 104 

  HWND hwnd, hButton1, hButton2, hButton3, hButton4;

  HDC hdc; 

  int a[10],i, m, n;

  int seed;

  int counter = 1;  // Лічильник рядка

  int printArray(int a[]); 

  void genArr();

  void ascSort();

  void decSort();

  void intToStr(int pos);

  void intToStr2(int pos);

  void CleanGen(void);

  void CleanAsc(void);

  void CleanDec(void); 

  char * dep = new char; 

  ofstream fout("InsertSortOut.txt"); // Файл, у якому зберігатиметься результат сортування. 

  /*  Declare Windows procedure  */

  LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); 

  /*  Make the class name into a global variable  */

  char szClassName[ ] = "WindowsApp"; 

  int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpszArgument,int nFunsterStil) 

  {

      HWND hwnd;               /* This is the handle for our window */

      MSG messages;             /* Here messages to the application are saved */

      WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */ 

      /* The Window structure */

      wincl.hInstance = hThisInstance;

      wincl.lpszClassName = szClassName;

      wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;       /* This function is called by windows */

      wincl.style = CS_DBLCLKS;                   /* Catch double-clicks */

      wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX); 

      /* Use default icon and mouse-pointer */

      wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

      wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

      wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);

      wincl.lpszMenuName = NULL;               /* No menu */

      wincl.cbClsExtra = 0;                       /* No extra bytes after the window class */

      wincl.cbWndExtra = 0;                       /* structure or the window instance */

    

  /* Use Windows's default color as the background of the window */

      wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND; 

      /* Register the window class, and if it fails quit the program */

      if (!RegisterClassEx (&wincl))

          return 0; 

      /* The class is registered, let's create the program*/

      hwnd = CreateWindowEx (

             0,                    /* Extended possibilites for variation */

             szClassName,          /* Classname */

             "Сортування методом вставок",     /* Title Text */

             WS_OVERLAPPEDWINDOW,  /* default window */

             CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */

             CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */

             535,                 /* The programs width */

             370,                 /* and height in pixels */

             HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */

             NULL,                 /* No menu */

             hThisInstance,        /* Program Instance handler */

             NULL                  /* No Window Creation data */

             ); 

      /* Make the window visible on the screen */

      ShowWindow (hwnd, nFunsterStil); 

        HDC hdc = GetDC(hwnd);

        SetBkMode (hdc, TRANSPARENT); 

        hButton1=CreateWindow("BUTTON", "Заповнити масив", WS_VISIBLE|WS_CHILD,15,15,130,30,hwnd,(HMENU) IDB_BUTTON1, hThisInstance, NULL);

        hButton2=CreateWindow("BUTTON", "Сортувати за зростанням", WS_VISIBLE|WS_CHILD,15,55,210,30,hwnd,(HMENU) IDB_BUTTON2, hThisInstance, NULL);

        hButton3=CreateWindow("BUTTON", "Сортувати за спаданням", WS_VISIBLE|WS_CHILD,290,55,215,30,hwnd,(HMENU) IDB_BUTTON3, hThisInstance, NULL);

        hButton4=CreateWindow("BUTTON", "Записати результат у файл і вийти", WS_VISIBLE|WS_CHILD,55,290,400,30,hwnd,(HMENU) IDB_BUTTON4, hThisInstance, NULL); 

        TextOut(hdc, 150,20,"Згенерований масив", 19);  

        MoveToEx(hdc,257, 55,  NULL);

        LineTo(hdc,257,275);

     

        /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */

      while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))

      {

          /* Translate virtual-key messages into character messages */

          TranslateMessage(&messages);

          /* Send message to WindowProcedure */

          DispatchMessage(&messages);

      } 

      /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */

      return messages.wParam;

  } 

  void genArr() // Функція генерації масиву з десяти випадкових цілих чисел

  {

        srand(seed);

        for (i=0;i<10;i++)

        {

              a[i]=rand() % 100;

              seed++;

        }

     

        printArray(a);

  } 

  int printArray(int a[]) // Функція виводу згенерованого масиву

  {

      for (i=0;i<10;i++)

        {

              if (a[i]>9)

                    intToStr(a[i]);

              if(a[i]<10)

                    intToStr2(a[i]); 

              if(a[i]<10) TextOut(hdc, 305+20*i,20,dep, 1);

              if(a[i]>9) TextOut(hdc, 305+20*i,20,dep, 2);

      }

      return 0;

  } 

  void ascSort() // Функція сортування за зростанням

  {

      // Починаємо з другого елемента

      for (i=1;i<10;i++)

        {

           // Поточний елемент

Информация о работе Сортування методом вставок