Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг України

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2012 в 22:30, статья

Описание работы

У статті сформульовано й обґрунтовано ефективну стратегію розвитку туризму крізь призму наукових поглядів, світового досвіду, сучасних тенденцій розвитку та можливостей України на світовому ринку туристичних послуг.

Работа содержит 1 файл

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ.doc

— 57.00 Кб (Скачать)

УДК:338.48                                                 

Харківський національний економічний університет

факультет економічної  інформатики

4 курсу 2групи 

К.М. Петрова

науковий керівник:

кандидат економічних  наук, доцент

Сєрова Ірина Анатоліївна

м. Харків, Україна 

 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

У статті сформульовано  й обґрунтовано  ефективну стратегію  розвитку туризму крізь призму наукових поглядів, світового досвіду, сучасних тенденцій розвитку та можливостей України на світовому ринку туристичних послуг.

Ключові  слова: туристична індустрія, чинники розвитку, сучасні тенденції, туристична політика.

 

Туризм  – одна із найбільш диференційованих галузей економіки будь-якої країни, що водночас забезпечує міжнародне пізнання, виступає суттєвим «донором» валютних доходів держави та є, практично, найвигіднішою формою експорту, оскільки вилучає фінансові ресурси з інших держав без сплати митних платежів. Більше того, туризм, на відміну від більшості галузей економіки, може використовувати лише окремі відновлювальні природні ресурси і суттєво обмежувати використання інших. Така «гуманність» забезпечує цій галузі високий розвиток  у сучасній економіці та перспективу подальшого піднесення в майбутньому.

Туризм в Україні  – це ключова галузь економічної  системи держави, розвиток якої повинен  забезпечити відкритість вітчизняної  економіки,  підсилити демократичність  та євроінтеграційний курс держави. Отримання Україною права на проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, стало своєрідною «візиткою» в глобальний туристичний бізнес, однак  загальнонаціональні проблеми, притаманні практично всім сегментам туристичного ринку нашої держави, суттєво стримують подальший його розвиток. Тому першочерговим завданням, у сфері побудови потужної туристичної індустрії в Україні є розробка стратегії адаптації вітчизняного туристичного бізнесу до сформованих лідерських стандартів країн ЄС і світу в цілому [7; с.101].

Для розвитку туризму в Україні  є дійсно великі можливості. Туристичний ринок в України знаходиться на стадії інтенсивного розвитку. Стан ринку туристичних послуг еквівалентний стану економіки і визначається соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. Україна належить до країн, де туризм як активний спосіб проведення дозвілля заохочувався державою, пропагувався та стимулювався шляхом соціалізації туристичних послуг і тому був сприйнятий більшістю населення як складова способу життя. Поліпшення рівня та умов життя вводить туризм до споживчої суспільної моделі, особливо міського населення, стимулюючи попит і формуючи ринок туристичних послуг.

Тривале домінування внутрішнього туризму за соціалістичної доби обумовило різке збільшення попиту на міжнародні подорожі, що позначилось зміною статусу та розширенням участі України на ринку міжнародного туризму. З країни - отримувача з дозованим обсягом обслуговування вона перетворилась на країну-генератора туристичних потоків виїзного туризму [4; с. 302].

Спираючись на дані Державного комітету статистики України, можна зазначити, що в країні існує певна диспропорція виїзного та в'їзного потоку у структурі  міжнародного туризму. У період з 2000 по 2007 рік в”їзний та виїзний потоки мають тенденцію поступового збільшення, але у 2008 році відбувся злам, і тенденція змінилась (Рис.1.).

 

Рис. 1. Динаміка виїзного та в'їзного потоку у структурі міжнародного туризму України за 2000-2011 рр., млн. чол. [6].

 

Важливим показником впливу туризму на економіку країни є показник частки прибутку від туристичної індустрії у валовому внутрішньому продукті країни. За даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей, загальний внесок індустрії туризму до ВВП країни залишається вагомим та відносно стабільним, (Рис.2).

Рис.2. Загальний внесок індустрії  туризму до ВВП країни протягом 2000-2011рр. [5].

За даними на 2011 рік, Україна  знаходиться на 85-му місці із 139 країн  у рейтингу конкурентоспроможності в секторі туризму і подорожей, який складається раз на два роки Всесвітньою радою з туризму та подорожей. Та незважаючи на відносно невисокий статус у всесвітньому рейтингу, туристична сфера країни розвивається достатньо активно.

У вітчизняному туризмі  сьогодні є чимало позитивного: 1) законодавча база, як основа розвитку національного туристичного бізнесу; 2) організаційні засади; 3) система освіти і наукового забезпечення розвитку.

Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності, сприяє розширенню та зміцненню міжнародного співробітництва в галузі туризму. Україна бере участь у діяльності міжнародних туристичних організацій на правах повного чи асоційованого члена або спостерігача [1; с. 3].

Інституційно-організаційна підсистема індустрії туризму країни знаходиться в стадії перманентного реформування, що ускладнює проведення послідовної туристичної політики і не стимулює розвиток інвестиційного процесу. Державну туристичну політику на ринках міжнародного та внутрішнього туризму впроваджує Державне агентство з туризму та курортів України шляхом координації інтересів державних і місцевих органів влади, некомерційних організацій та комерційних суб'єктів ринку [4; с. 304].

Очевидно, що успішне  проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році стало  значним поштовхом для розвитку туризму. Наявний природний і  культурний потенціал та створений  під час підготовки до футбольного  чемпіонату інфраструктурний потенціал  виводить Україну на новий рівень розвитку туристичної індустрії. Основними здобутками процесу підготовки туристичної індустрії до Євро-2012 є реконструкція аеропортів, залізничних вокзалів та транспортної сфери, істотна розбудова готельного господарства та альтернативних засобів розміщення туристів, поява систем вуличного і туристичного ознакування у містах, розвиток інформаційного та рекламного забезпечення туристичної галузі.

Туристична політика України на ринку міжнародного туризму  базується на активній маркетинговій стратегії, спрямованій на стимулювання іноземного туризму шляхом створення позитивного туристичного іміджу країни як країни безпечного та комфортного перебування. З цією метою вводиться спрощення візових формальностей, розбудовується індустрія туризму та підвищується відповідно до європейських стандартів якість обслуговування. Активізація діяльності туристичної сфери забезпечується наявністю розвиненої індустрії туризму, створенням ринку туристичних послуг, забезпеченням галузі кваліфікованими кадрами [5; с. 4].

Щоб перетворити Україну  на туристичну державу світового  рівня, необхідно забезпечити ефективну  координацію діяльності різних галузей  економіки, від яких залежить якісне надання туристичних послуг. Це транспорт, торгівля, зв'язок, виробництво сувенірів, індустрія розваг, видавничо-рекламна діяльність і т. д. [2; с. 86].

Урізноманітнення і  розвиток туристичної пропозиції України  можливі на напрямах культурно-пізнавального  і екскурсійного, екологічного, спортивного, а також сільського туризму. Потребує маркетингових зусиль ринок курортно-лікувального туризму, підтримки та відновлення - ринок круїзного та спортивного туризму, розбудови - ринок гірськолижного туризму. Відносно сегментів споживчого ринку, то основні маркетингові зусилля повинні бути спрямовані на розвиток дитячого відпочинку та оздоровлення, сімейного відпочинку, відновлення та розбудову автотуризму (особливо це актуально стосовно статусу транзитної держави та створення транс’європейських транспортних коридорів), релігійного туризму. Основним споживчим ринком залишається ринок масового попиту. На ринках нестандартного та елітарного попиту домінуючими можуть бути позиції спортивного та екологічного туризму.

Пріоритетним напрямом розвитку залишається внутрішній туризм. Його активізація передбачає диверсифікацію видових субринків та ускладнення територіальної структури внутрішнього ринку за рахунок формування місцевих територіальних ринків на основі інтенсифікації ресурсної бази туризму і розбудови туристичної інфраструктури [4; с. 306].

Підсумовуючи вищезазначене, можна сказати що в Україні  відбувається стрибкоподібне зростання  обсягів господарської діяльності у сфері туризму. Розбудова індустрії  туризму та формування національного  ринку туристичних послуг позначиться  на територіальній організації туристичного ринку країни процесами структуризації геопростору і диверсифікації місцевих ринків. Основним регулятором повинно стати проведення регіональної туристичної політики стимулювання малого та середнього підприємництва у внутрішньому туризмі та організації екскурсійної діяльності.

 

Література: 1. Закон України  «Про туризм» від 15.09.1995 р. №324/95-ВР; 2. Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой: Материалы международной научно-практической конференции - С.: СГУ, 2000. -336 с; 3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти), - /С: Альтапрес, 2002. - 436 с.; 4. Любіцева О.О. Методика розробки турів: Навчальний посібник - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с.; 5. Всесвітня рада з туризму та подорожей - [Електронний ресурс],- Режим доступу: http://www.wttc.org/; 6. Державний комітет статистики України - [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; 7. Туризм: перспективи та проблеми : Матеріали науково – інформаційного вісника  Академії наук вищої освіти України С.: СГУ, 2012. -184 с;

 

Петрова Е.Н. Современное состояние развития рынка туристических услуг Украины

В статье сформулирована и обоснована эффективная стратегия  развития туризма с точки зрения науки, мирового опыта, современных тенденций развития и возможностей Украины на мировом рынке туристических услуг.

Ключевые  слова: туристическая индустрия, этапы развития, современные тенденции, туристическая политика.

 

Petrova K. M. Current status of development of the market of tourist services in Ukraine

The aim of article is to formulate and ground the effective strategy of tourist development in the Ukrainian economy through the prism of scientific views, world’s experience and modern tendencies in the development of the tourist market.

Key words: tourist industry, long-term development, modern tendencies, tourist policy.
Информация о работе Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг України