Сутність митної статистики зовнішньої торгівлі

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2011 в 18:20, реферат

Описание работы

Сьогодні статистику використовують, вивчаючи життєвий рівень населення та громадську думку, оцінюючи підприємницькі та фінансові ризики, у маркетингових дослідженнях. страхуванні тощо. Отже, об'єктами статистичного аналізу можуть бути найрізноманітніші явища й процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку. У наведеному визначенні предмета статистики підкреслюються дві принципові його особливості.

Содержание

ВСТУП 3
1. Завдання митної статистики 6
2. Статистика зовнішньої торгівлі 8
3. Митна статистика як складова частина статистики зовнішньоекономічної діяльності 16
4. Законодавча база митної статистики в Україні 17
5. Етапи митної статистики 17
ВИСНОВОК 26
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

Работа содержит 1 файл

МИТНА СТАТИСТИКА.doc

— 180.00 Кб (Скачать)

     Міністерство  освіти і науки України

     Дніпропетровський національний університет ім. Олеся  Гончара

     Економічний факультет

     Кафедра економічної інформатики та статистики 
 
 

     РЕФЕРАТ

     з курсу:

     «Організація  та методологія міжнародної економічної  статистики»

     на  тему:

      Сутність митної статистики зовнішньої торгівлі 
 
 
 

     Виконала:

     студентка групи ЕС-10-маг.    ______________  Шебанова А.В. 

     Перевірила:

     к.т.н., доцент каф. ЕІС             ______________  Єлісеєва О.К. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2011

     ЗМІСТ

 

     ВСТУП

 

     Слово «статистика» (від лат. status — стан речей) означає кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних, явищ і процесів. Статистикою називають також науку, яка об'єднує принципи та методи роботи з масовими числовими даними — кількісними характеристиками зазначених явищ і процесів. Історично розвиток статистики пов'язаний з утворенням держав. Уже в країнах Стародавнього світу склалися системи державного та адміністративного обліку. Про це свідчить, зокрема, і Біблія, де у Четвертій книзі Мойсея «Числа» розповідається про облік чоловічого населення, здатного носити зброю. Середньовіччя залишило унікальну пам'ятку — «Книгу страшного суду», в якій зведено дані перепису населення Англії та його майна. Поступово збирання даних про масові суспільні явища ставало регулярним.  Розвиток бухгалтерського обліку та первинної реєстрації фактів, нагромадження масових даних і необхідність їх узагальнення, підвищення попиту на інформацію — ось ті чинники, що сприяли формуванню статистики як науки. З розвитком математики, передусім теорії ймовірностей, удосконалювалися методи статистичного аналізу і розширювалась сфера їх використання. У XX ст. статистичні методи почали застосовуватися майже в усіх галузях знань.

     Сьогодні  статистику використовують, вивчаючи життєвий рівень населення та громадську думку, оцінюючи підприємницькі та фінансові ризики, у маркетингових дослідженнях. страхуванні тощо. Отже, об'єктами статистичного аналізу можуть бути найрізноманітніші явища й процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку.  У наведеному визначенні предмета статистики підкреслюються дві принципові його особливості. По-перше, статистика вивчає кількісний бік суспільних явищ, а по-друге, вона вивчає не поодинокі, а масові явища.  Кількісний бік суспільних явищ — це насамперед їх розміри. Вивчаючи кількісний бік явищ, статистика відбиває його у числах-показниках, характеризуючи цим конкретну міру явищ. Водночас вона встановлює загальні властивості, виявляє схожість і різницю окремих властивостей досліджуваних об'єктів, групує їх, виявляючи певні типи процесів і явищ, які вивчаються. 

     Зауважимо, що вивчення кількісних аспектів суспільних явищ нерозривно пов'язане з їх якісними характеристиками. Адже кількісні співвідношення не існують без якісної їх визначеності. Так, групуючи населення за віком, статистика виокремлює якісно відмінні сукупності: осіб дошкільного та шкільного віку, працездатного та пенсійного. Проте перш ніж виконувати розрахунки, потрібно визначити якісні властивості та межі кожної такої сукупності. 

     Явища суспільного життя динамічні, вони безперервно змінюються й розвиваються, що неодмінно позначається на їх розмірах, співвідношеннях і пропорціях. Значення розглядуваних кількісних характеристик залежать від конкретних умов простору і часу. 

     Інша  особливість предмета статистики зумовлюється масовістю суспільних явищ, їх повторюваністю у просторі або з плином часу. 

     Для масового явища характерна участь у  ньому багатьох елементів, істотні  властивості яких однакові або схожі  між собою. Так, акціонерів певної фірми  об'єднує спільна власність, менеджерів — управлінські функції, а робітників — відповідні виробничі завдання. Наявність будь-яких властивостей у окремого, поодинокого елемента — випадковість. Проте тільки-но численні елементи об'єднуються в одне ціле, сукупна дія випадковостей дає результат, практично незалежний від випадку. Загальновідомо, що ринок цінних паперів пов'язаний з ризиком. Схильність до ризику серед населення як потенційного інвестора різна. Одні готові ризикувати, інші не уявляють ризику без гарантій або уникають його за будь-яких умов. Загалом же, схильність до ризику серед молоді значно вища, ніж з-поміж людей літніх, а надто похилого віку. Ризикований інвестор — молодий. 

     Розглядаючи суспільні явища як масові й спираючись на облік усієї сукупності фактів, що їх стосуються, статистика мовою  чисел характеризує ступінь розвитку таких явищ, напрям і швидкість їх змін, щільність взаємозв'язків і взаємозалежностей. Усе це дає підстави стверджувати, що статистика — могутній засіб пізнання складного суспільного життя. 

     Статистика  — багатогалузева наука. Вона складається  з окремих самостійних розділів, які водночас тісно пов'язані між собою. Виокремлюють чотири складові цієї науки. 

     1. Теорія статистики розглядає  категорії статистичної науки,  а також спільні для будь-яких  масових явищ методи й засоби  аналізу. 

     2. Економічна статистика вивчає  явища і процеси, що відбуваються в економіці, розробляє систему економічних показників та методи вивчення економіки країни чи регіону як єдиного цілого. 

     3. Галузеві статистики (промислова, фінансова,  соціальної інфраструктури і  т. ін.) розробляють зміст і  методи обчислення показників. які відбивають особливості кожної окремої галузі. 

     4. Соціальна статистика вивчає  соціальні умови та характер  праці, рівень життя, прибутків,  споживання матеріальних благ  і послуг населенням. 

 

      1. Завдання митної статистики

 

     Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує: 

     1) об'єктивний та достовірний облік  даних про переміщення товарів  через митний кордон України;  збирання, формування, опрацювання,  узагальнення, всебічний аналіз  та зберігання статистичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами; 

     2) подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань  митної справи та зовнішньої  торгівлі товарами органам державної  влади в порядку, встановленому законом; 

     3) захист статистичної інформації, яка відповідно до законодавства  України не підлягає розголошенню. 

     Перш  за все це об'єктивний та достовірний  облік даних про переміщення  товарів через митний кордон України. Ці дані містяться у документах та відомостях, які представляються учасниками зовнішньоекономічної діяльності в митницю для митного оформлення і митного контролю (згідно зі статтею 307 МК). 

     Роботи  з ведення митної статистики розпочалися  з 1991 року, а вже починаючи з 1993 року Держмитслужбою було запроваджено формування митної статистики зовнішньої торгівлі на підставі даних вантажних митних декларацій. З 1996 року здійснюється також статистичний облік електронних копій транзитних декларацій, запроваджена електронна система по контролю за доставкою вантажів, що дає можливість отримувати важливу інформацію щодо транзиту вантажів, які слідують через територію України, та використовувати цю інформацію для подальшого вдосконалення транспортної політики та розвитку України як транзитної держави. 

     З метою забезпечення Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади інформацією про стан зовнішньої торгівлі, для здійснення державними органами, визначеними законодавством України, контрольних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також контролю за надходженням до Державного бюджету мита та інших митних платежів, проведення аналізу стану і розвитку зовнішньої торгівлі України, її торговельного і платіжного балансів та економіки в цілому, митні органи накопичують, формують, узагальнюють і аналізують відомості про переміщення товарів через митний кордон України. 

     Результати  діяльності митних органів, перш за все, характеризуються сумами, які перераховуються  до Державного бюджету України. Значним джерелом поповнення Державного бюджету є мито, податок на додану вартість та непрямий податок - акцизний збір. 

     Державна  митна служба України здійснює в  межах своїх повноважень захист статистичної інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню. Захист інформації -  сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи АС (автоматизованої системи) та осіб, які користуються інформацією. Вимоги і правила щодо захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації, захист якої гарантується державою, встановлюються державним органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ці вимоги і правила є обов'язковими для власників АС, де така інформація обробляється, і мають рекомендаційний характер для інших суб'єктів права власності на інформацію. 

     Державна  митна служба України здійснює управління захистом інформації шляхом: 

     проведення  єдиної технічної політики щодо захисту  інформації; 

     розроблення концепції, вимог, нормативно-технічних документів і науково-методичних рекомендацій щодо захисту інформації в АС; 

     затвердження  порядку організації, функціонування та контролю за виконанням заходів, спрямованих  на захист оброблюваної в АС інформації, яка є власністю держави; 

     організації випробувань і сертифікації засобів  захисту інформації в АС, в якій здійснюється обробка інформації, яка  є власністю держави; 

     створення відповідних структур (Інформаційно - аналітичне митне управління) для  захисту інформації в АС; 

     здійснення  контролю захищеності оброблюваної в АС інформації, яка є власністю  держави; 

     визначення  порядку доступу осіб і організацій  зарубіжних держав до інформації в  АС, яка є власністю держави, або  до інформації - власності фізичних та юридичних осіб, щодо поширення і використання якої державою встановлено обмеження.  

     2. Статистика зовнішньої  торгівлі

 

     Митна статистика зовнішньої торгівлі являє  собою узагальнену та відповідним  чином систематизовану інформацію про переміщення товарів через  митний кордон України. 

     Митна статистика зовнішньої торгівлі формується, узагальнюється та аналізується спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади в галузі митної справи на основі даних, які містяться  у вантажних митних деклараціях. 

     Дані митної статистики зовнішньої торгівлі в установленому законодавством порядку використовуються відповідними органами державної влади для здійснення контролю за надходженням податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, валютного контролю, аналізу стану зовнішньої торгівлі України, її торговельного і платіжного балансів та економіки в цілому. 

     Ведення митної статистики здійснюється за методологією, яка забезпечує порівнянність даних  митної статистики зовнішньої торгівлі України з даними державної статистики інших держав. 

     Спеціально  уповноважений центральний орган  виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує регулярне публікування даних митної статистики зовнішньої торгівлі. 

     Митна статистика зовнішньої торгівлі є частиною статистики зовнішньоекономічної діяльності держави і призначена для вирішення таких основних завдань: 

Информация о работе Сутність митної статистики зовнішньої торгівлі