Якісні і формальні методи системного аналізу

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2012 в 13:46, реферат

Описание работы

Більшість методів розроблено задовго до появи системного аналізу і використовується самостійно. Принциповою особливістю системного аналізу є використання методів двох типів – формальних(кількісних) і якісних. Внесок методології системного аналізу в розвиток таких точних методів, як чисельні й аналітичні методи, економіко-математичне моделювання, відносно невеликий. Те нове, що дає системна методологія, - це підхід не від методу, а від задачі, вимога комплексного використання цілої серії методів, або їхнього системного використання для вирішення різних частин і етапів проблеми. Однак цілий ряд неформалізованих методів був породжений розвитком системної методології і потребами системного аналізу проблем - неструктурованих або погано структурованих.

Содержание

ВСТУП
Класифікація методів системного аналізу 3
Кількісні методи 4
Якісні методи 13
Приклади практичного застосування методів
системного аналізу 17
ВИСНОВКИ
Перелік використаних джерел

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Word (2).docx

— 166.59 Кб (Скачать)

    Конфліктна  ситуація виникає в зв'язку з необхідністю вибрати той тип устаткування та його модифікації, який буде затверджений економічним відділом фірми. З погляду виробництва найкращим є найдорожчий варіант, оскільки він дає змогу виробляти  дорожчу та конкурентоспроможнішу продукцію, тоді як з погляду економічного відділу фірми найкращим є найдешевший варіант, який потребує найменшого відволікання коштів.

    Завдання  експертів полягає в тому, щоб  запропонувати на розгляд фінансовому відділу такий тип устаткування, який забезпечить якщо не кращий, то в усякому разі не гірший варіант співвідношення вартості та зовнішнього вигляду.

    Розв'язання.

    Якщо  виробничий відділ запропонує виготовлення устаткування типу А-1, то економічний відділ настоюватиме на придбанні технології, що дає модифікацію М-3, оскільки цей варіант найдешевший. Якщо зупинитись на устаткуванні виду А-2, то скоріш за все затверджено буде М-2, і нарешті для типу А-3 — також М-2.

Очевидно, що з  усіх можливих варіантів розвитку подій  експертам виробничого відділу необхідно настоювати на варіанті впровадження.

ПРИКЛАД МЕТОДУ ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ:

Головна мета підприємства «Кондфабрика ім.К.Маркса» на 2006-ий

 рік  поновити  та зберегти лідируюче положення  в галузі за  рахунок

 збільшення  частки ринку до 20% та рівня  комерційної рентабельності

 продукції  – до 5%.

 

Висновки. 

За своєю природою системний аналіз є міждисциплінарною, загальнонауковою наукою, яка виступає засобом формування цілісного світогляду, оскільки є методом дослідження  об’єкта як цілого (тобто сукупності елементів, що перебувають у взаємодії та породжують цілісні властивості). 

На сьогоднішній день системний аналіз широко використовується у різних галузях знань, що дає  підставу говорити про його універсальність. Ефективність його застосування пов’язана  з відносно закінченим процесом формування його як цілісної методології (зокрема, розробки його понятійно-категоріального  апарату).

Основу системного аналізу, як видно з викладеного, становить не формальний математичний апарат, а загальні ідеї, оригінальний підхід до проблеми, що вирішується, своєрідний понятійний апарат. Проте, ґрунтуючись  на загальній теорії систем, він  увібрав до себе ряд інших дослідницьких  підходів з розробки багатьох споріднених  і суміжних наук. Тому при його здійсненні широко використовуються різні методи і математичний апарат інших наук (різний науковий інструментарій), зокрема  кількісні (економічний аналіз, статистичні, морфологічні методи), неформальні (метод  сценаріїв, експертних оцінок, діагностичні методи), графічні (теорія графів, сітьове  планування, способи графічного відображення взаємозв'язків, пропорцій, структури  тощо).

 

Перелік використаних джерел:

  1. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Системний аналіз” для студентів спеціальностей 7.030404 "Міжнародна інформація" та 7.030405 "Країнознавство" / Б.М.Юськів. - Рівне: РІС КСУ, 2003. - 48 с
  1. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.\
 
  1. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 367 с.
 
  1. Прогнозування і розробка програм: Метод. посібник / За ред. В. Ф. Беседіна. — К.: Наук. світ, 2000. — 468 с.
 
  1. Антонов А.В. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (учебник для вузов) // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 2 – С. 89-91
 
  1. Теория систем и системный анализ Автор: Сурмин Ю.П.Издательство: МАУПГод: 2003 Cтраниц: 368
 
  1. Никаноров, С. П. Системний аналіз: етап розвитку методології рішення проблем США // Системне управління - проблеми і рішення . – 2001. – Випуск 12. – С. 62–87

Информация о работе Якісні і формальні методи системного аналізу