Теоретико-методологічні основи обліку та аналізу витрат банку

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2013 в 17:41, реферат

Описание работы

Слово «банк» походить від італійського «banco», що означає «стіл». Ці «банко-столи» встановлювалися на площах, де відбувалася жвава торгівля товаром, у Стародавній Греції і Стародавньому Римі для обміну валют і проведення деяких інших грошових операцій.
Найбільш поширеним є визначення банку як юридичної особи, установи, організації. Так, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати такі операції: залучення у вклади коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Подібне визначення банку зустрічається як у науковій, так і навчальній літературі, банківських нормативних актах і пресі

Работа содержит 1 файл

розділ 1.docx

— 33.33 Кб (Скачать)

Згідно чинного законодавства  на основі даних бухгалтерського  обліку банки зобов’язані складати фінансову звітність, яка включає:

 • баланс;
 • звіт про фінансові результати;
 • звіт про рух грошових коштів;
 • звіт про власний капітал;
 • примітки до фінансових звітів.

Порядок заповнення даних  звітів встановлюється НБУ за погодженням  з Державним комітетом статистики України.

Закон України «Про банки  і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121–III визначає правові основи банків, порядок створення і основні принципи їх діяльності.

Ведення обліку витрат банків регламентується «Правилами бухгалтерського  обліку доходів та витрат банків України», затвердженими постановою Правління  НБУ від 18 червня 2003р. №255.

До нормативно – правового  забезпечення банківської діяльності відноситься також:

 • Постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про механізм рефінансування банків України» від 28.02.2002 року, № 82;
 • Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій  та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007 р.
 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. - Затверджена Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. за № 280 зі змінами і доповненнями.
 • Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 480 від 17.12.2007
 • Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України, затверджене Постановою Правління Національного банку України № 172 від 21.04. 2004 р. зі змінами і доповненнями.
 • Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004р зі змінами і доповненнями.
 • Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
  від 23.02.2012 № 4452-VI
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 19.02.1993 р. (Із змінами).
 • Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003р. зі змінами і доповненнями.
 • Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI
 • Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999р. №679 - ХІV;
 • Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125 – ХІІ;

На сьогоднішній день видано такі посібники, у яких досить вдало  висвітлено таку тему, як облік та аналіз витрат комерційного банку:

 • Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2007.-599 с.
 • Фінансовий облік у банках: навч. посібник / Г.П. Табачук, О.М. Сарахман, Т.М. Бречко. – К.: УБС НБУ, 2009. – 423 с.
 • Облік і аудит у банках: Навч. посіб. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренко. – 2-ге вид., перерод. І доп. – К.: знання, 2008. – 623 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 • Кириленко В.Б., М.С. Демкович. Облік доходів і витрат у комерційному банку .-К: Вісник фондового ринку, 2001 р .;
 • Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.
 • Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, А.М. Кіндрацька, Т.В. Кривовяз та ін. За ред. проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2005р.;
 • Табачук Г., Сарахман О., Бречко Т. Фінансовий облік у банках. – К.: Центр учбовоі літератури, 2010. -424 с.

 


Информация о работе Теоретико-методологічні основи обліку та аналізу витрат банку