Порядок оформления бухгалтерской отчетности ЖКП

Дата добавления: 19 Октября 2011 в 22:17
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (83.37 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Курсовая.doc

  —  418.00 Кб

    Відповідно  до типового Плану рахунків бухгалтерського  обліку активів, капіталу, зобов'язань; і господарських операцій на підприємстві розробляється порядок ведення  кожного синтетичного рахунка і субрахунка в аналітичному розрізі стосовно конкретних умов його діяльності.

    План  інвентаризації передбачає строки і  порядок проведення інвентаризації матеріальних цінностей, грошових коштів та інших активів підприємства, а  також зобов'язань по розрахунках з різними дебіторами і кредиторами. Цим планом передбачається як повна інвентаризація, так і часткові, визначаються орієнтовні строки і порядок проведення раптових інвентаризацій. При цьому строки раптових інвентаризацій не повинні бути завчасно відомі матеріально відповідальним особам. План інвентаризації повинен бути складений так, щоб інвентаризація в одній ланці господарства не спричиняла порушення нормальної роботи інших його ланок. При складанні плану інвентаризації керуються Інструкцією щодо інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.09.94 № 69.

    План  технічного оформлення обліку передбачає детальну характеристику форми, за якою має вестися бухгалтерський облік на підприємстві, перелік і порядок ведення облікових регістрів, а також заходи щодо раціональної організації облікового процесу, і в першу чергу, - за рахунок забезпечення й ефективного використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

    1.3 Державне управління обліком і звітністю в країні

    З метою створення єдиних правил ведення  бухгалтерського обліку і складання  фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси споживачів інформації, в Україні здійснюється державне управління обліком і звітністю.

    Управління  методологією бухгалтерського обліку і фінансовою звітністю здійснює Міністерство фінансів України, яке  з урахуванням загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку і статистики розробляє національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, типовий План рахунків виробничо-господарської діяльності підприємств і організацій України (крім банків і бюджетних), визначає принципи і методи ведення обліку і складання фінансової звітності. Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності, які використовуються державною статистикою, Міністерством фінансів погоджуються з Держкомстатом України.

    У зв'язку з затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 № 1706 Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів і створення національної системи обліку при Міністерстві фінансів України з висококваліфікованих наукових працівників, спеціалістів міністерств та інших центральних органів, органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій, бухгалтерів і аудиторів створено Методологічну раду з бухгалтерського обліку з метою:

    - організації розробки і розгляду проектів нормативних положень (стандартів) з ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

    - удосконалення організаційних форм  і методів бухгалтерського обліку  в Україні; 

    - методологічне забезпечення впровадження  сучасної обчислювальної техніки, збору й обробки обліково-економічної інформації;

    - розроблення рекомендацій щодо  вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації облікових працівників. 

    Міністерства  та інші центральні органи виконавчої влади, в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі основних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування. Так, згідно з Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» особливості бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами встановлює Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України і Національним банком України. Відповідно до Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.94 № 166, цей Комітет розробляє і подає Мінфіну та Держкомстату України пропозиції щодо впровадження єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності в страхових організаціях; встановлює правила формування і розміщення страхових резервів та відображення їх в обліку.

    Підприємства  мають право розробляти систему  внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю. Ця система включає форми документів, стандартів, звітів і затверджується керівником підприємства (уповноваженим органом).

    Такий порядок регулювання спрямований  на забезпечення методологічної єдності  бухгалтерського обліку і звітності  в усіх видах економічної діяльності господарюючих суб'єктів країни. Здійснення такої єдності забезпечується також правовою експертизою міжвідомчих нормативних документів, які, згідно з Указом Президента України від 03.10.92 № 993, повинні обов'язково пройти державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Тільки після такої реєстрації нормативні акти з бухгалтерського обліку і звітності набувають правового характеру і підлягають застосуванню всіма підприємствами й організаціями (юридичними особами) України.

    1.4 Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

    Відповідно  до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» питання організації обліку відноситься до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства й установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення відображення фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних документах, зберігання й обробки документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку (але не менше 3-х років) несе власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством згідно з чинним законодавством і установчими документами.

    Для забезпечення ведення бухгалтерського  обліку підприємство самостійно вибирає форми його організації:

    - введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби, як самостійного структурного підрозділу, на чолі з головним бухгалтером;

    - користування послугами спеціаліста  з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

    - ведення на договірних началах  бухгалтерського обліку централізованою  бухгалтерією або аудиторською  фірмою;

    - самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

    Підприємство  самостійно:

    - визначає облікову політику підприємства. Облікова політика - це сукупність  принципів, методів і процедур, прийнятих підприємством для  складання та подання звітності Підприємство має висвітлювати облікову політику обґрунтуванням: принципів оцінки статей звітності, методів обліку за окремими статтями звітності, відсутності змін в обліковій політиці. Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив на показники звітного або майбутніх періодів, мають бути описані з зазначенням їх причин та змін у відповідних статтях;

    - розробляє систему і форми  внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звіту і контролю господарських  операцій, визначає права працівників на підпис бухгалтерських документів;

    - може виділяти на окремий баланс  філії, представництва, відділи та  інші відокремлені підрозділи, які  зобов'язані вести бухгалтерський  облік з наступним включенням  показників до фінансового звіту підприємства.

Важливою  передумовою раціональної організації  обліку на підприємстві є правильна  розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу, встановлення такої  структури апарату бухгалтерії, яка якнайбільше відповідала  б конкретним умовам роботи підприємства. Чисельність облікового апарату і його структура значною мірою залежать від обсягу облікових і контрольних робіт, від форми організації й автоматизації обліку, а також від таких факторів, як масштаби виробництва і структура управління ним.

    Найбільш  поширена така структура апарату  бухгалтерії, коли в її складі виділяють  групи з обліку матеріальних цінностей, праці і заробітної плати, затрат на виробництво, готової продукції  та її реалізації, а також узагальнення всіх даних обліку і складання звітності. Бухгалтерія підприємства може мати такі відділи (сектори):

  • фінансово-розрахунковий - здійснює облік коштів у касі і банку, розрахункових і кредитних операцій, а також підзвітних сум. Якщо на підприємстві не відокремлено фінансову службу, ця група забезпечує також фінансове планування, контролює додержання платіжної дисципліни;
  • праці і заробітної плати (оплати праці) - здійснює облік виробітку і розрахунків по заробітній платі з робітниками і службовцями, облік розрахунків з депонентами, фінансовими органами по податках, утриманих із заробітної плати робітників і службовців, органами соціального страхування, а також складає звітність про використання фонду заробітної плати;
  • матеріального обліку - веде облік матеріальних цінностей, придбання і витрачання їх, здійснює облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, контролює стан складського обліку, бере участь в інвентаризації цих цінностей, складає встановлену звітність;
  • виробництва і калькуляції - здійснює облік затрат на виробництво, складає калькуляції собівартості продукції (робіт і послуг), виявляє результати роботи окремих виробничих Підрозділів і підприємств в цілому, бере участь в інвентаризації незавершеного виробництва, складає звітність про виконання плану виробництва і собівартості продукції;
  • готової продукції та її реалізації - обліковує надходження з виробництва готової продукції на склади підприємства, а відвантаження і реалізацію, веде розрахунки з покупцями, а також складає звітність про виконання плану реалізації;
  • зведено-балансовий - здійснює облік решти господарських операцій (облік доходів, фінансових результатів, внутрішньовідомчих розрахунків тощо), веде узагальнюючі і облікові регістри, складає баланс та інші форми звітності з основної діяльності підприємства, організовує бухгалтерський архів.

    Роботу  кожного відділу очолює старший  бухгалтер. Особливості роботи підприємств  зумовлюють різні структурні варіанти бухгалтерії. Так, на період здійснення підприємством капітального будівництва  створюється відповідна група, яка забезпечує облік і складання звітності щодо капітальних вкладень і джерел фінансування їх. При наявності великого житлово-комунального господарства спеціальна група бухгалтерії здійснює облік операцій цього господарства тощо. Деякі відділи можуть бути укрупнені, а на малих підприємствах облікові роботи розподіляють між окремими працівниками бухгалтерії без створення самостійних груп.

    Важливу роль в успішному розв'язанні завдань, покладених на апарат бухгалтерії, відіграє чітке розмежування обов'язків між окремими її працівниками. Функції кожного облікового працівника, його обов'язки, відповідальність за ведення обліку і права визначаються службовими характеристиками і посадовими інструкціями. Це дає змогу уникнути знеособлення у виконанні облікових робіт, створює умови для злагодженої і планомірної роботи облікового апарату, одержання своєчасної і якісної економічної інформації, потрібної для управління господарством.

    Основою удосконалення бухгалтерського  обліку є підвищення рівня економічних  знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і техніку обліку, так і економіку виробництва. Вони повинні володіти певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.

    Головний  бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади власником (або першим керівником) підприємства.

    Головний  бухгалтер (або особа, на яку покладено  ведення бухгалтерського обліку) підприємства:

- забезпечує  дотримання на підприємстві встановлених  єдиних методологічних принципів  бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності;

- організовує  контроль за відображенням на  рахунках всіх господарських  операцій;

- забезпечує  перевірку стану бухгалтерського  обліку в філіях, представництвах,  відділах та інших відокремлених підрозділах підприємства;

Описание работы
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є вдосконалення теоретико-методологічних засад системи бухгалтерського обліку в житлово-комунальному господарстві за ринкових умов господарювання та визначення шляхів їх практичного застосування на підприємствах ЖКГ України.
Содержание
содержание отсутствует