"1С:Бухгалтерия 8" программа

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2011 в 18:13, курсовая работа

Описание работы

"1С:Бухгалтерия 8" содержит ряд средств, которые облегчат самостоятельное освоение программы и позволят быстрее приступить к работе.

Необходимо последовательно ответить на вопросы Стартового помощника и можно сразу приступать к вводу текущих документов.

Работа содержит 1 файл

1 БУХГАЛТЕРЛІК.docx

— 591.31 Кб (Скачать)
 

Шығарылу  жолы:

 1. Нан  өнімін шығарып жатқандықтан маған ұн керек. Нанымның 1-шісі Бөлке нан екіншісі қара нан болғандықтан, ұнды да 2 түрін  аламын. Жоғарғы сорт және 1-ші сорт.  Көтерме бағамен мен жоғарғы сорттың 1кг. 100тг, ал 1-ші сорт ұнның кг.90тг алдым.  Енді жылдық мөлшерімді табуым үшін мен пайыз қоюым керек. Мысалы, мен 1кг ұннын 1-ақ нан шығармайм, шамамен 1,5нандай шығарамын деп болжаммен 167деп алдым жоғарғы сорттың ұнын. 2нанға жетпейді. Екі нан шықса 200деп қояр едім деген сияқты. Енді 2-кестедегі бөлке нанның жылына өндірілген  мөлшерін (149900) осы пайызбен шығыныма(167)  бөліп тастасам, менде жылына неше жоғарғы ұн мөлшері кететіні шығады. Яғни: 419900/167=2514. бұл менде бөлке наныма кететін ұнның мөлшері.
 2. Енді жоғарғы сорт ұнға неше теңге кететінін табу үшін жылына кеткен ұн мөлшерін (2514) ұнның  1кг.бағасына (100тг) көбейтемін. 2514*100=251400тг шықты. Бұл бөлке наныма кететін ұнымның суммасы.
 3. Қара нанға 1-ші сорт ұнынан кетеді. Көтерме бағамен мен 1-ші сорттың 1кг. 90тг. алдым.  Енді жылдық мөлшерімді табуым үшін мен пайыз қоюым керек. Мен пйаыздық шығынымды 172деп алдым. Енді 2-кестедегі қара нанның жылына өндірілген  мөлшерін (484500) , пайызбен шығыныма(172)  бөліп тастасам, менде жылына неше 1-ші сорт   ұн мөлшері кететіні шығады. Яғни: 484500/172=2817. Бұл менде қара наныма кететін ұнның мөлшері.
 4. Енді 1-ші сорт ұнға неше теңге кететінін табу үшін жылына кеткен ұн мөлшерін (2817) ұнның  1кг.бағасына (90тг) көбейтемін. 2817*90=253260тг шықты. Бұл қара наныма кететін ұнымның суммасы.
 5. Барлығы: екі сумманы қосамыз 251400+253260=504660
 6. КДШ- бұл дегеніміз. Мысалы біз нанды өндіргеннен кейін оларды дүкендерге, базарға жеткізуіміз керек, оған көлік керек . Осы көліктің шығынын- КДШ дейміз. Яғни көлікті дайындау шығыны. Бұны табу үшін Сумманы 2-ге көбейтіп 100ге бөлеміз. 251400*2/100=5028 бөлке нан.

  253260*2/100=10093 қара нан.

 1. Жалпы: Суммамен КДШ-ны қоссақ жалпы суммамыз шығады. Яғни 251400+5028=256428 бөлке нан. 253260+5065=258325қара нан.
 

5-кесте.  Басқа шикізаттар  құны мен мөлшерінің  есебі. 

өнім  түрлері Бөлке нан Қара  нан Барлығы
Ұн  мөлшері 2514 2817  
Шикізат 1кг.

бағасы

Мөл-шері Сал-мақ Сумма Мөл-шері Салмақ Сумма Барлығы
Ашытқы 800 0,03 75 60000 0,03 84 6720 127200
Тұз 30 0,01 25 750 0,01 28 840 1590
Су 23 0,02 50 1150 0,02 56 1288 2438
Барлы-

ғы

      61900   168 69328 131228
КДШ     150 1238     1387 2625
Жалпы       63138     70715 133853
 
 1. Нан өндіруім үшін маған шикізаттар керек. Сондықтан  мен нақты керек шикізаттарды жаздым. Олар : ашытқы, тұз, су. Олардың 1кг. Бағасын, мөлшерін  жазып шықтым. Енді салмағын табу үшін ұн мөлшерін (2514) ашытқы мөлшеріне (0,03) көбейтемін.

  1. Бөлке  нанға кететін шикізаттар салмағы  

     Аштықы: 0,03*2514=75

    Тұз: 0,01*2514=25

    Су: 0,02*2514=50

       2. Қара нанға кететін шикізаттардың салмағы:

      Ашытқы: 0,03*2817=84

    Тұз: 0,01*2817=28

    Су: 0,02*2817=56

 1. Шикізаттың суммасын табу үшін, шикізаттың салмағын  көбейтемін шикізаттың бағасына, жеке жеке көбейтіп шығамын.
  1. Бөлке нанға кететін шикізаттардың суммасы:

  Ашытқы: 75*850=60000

  Тұз: 25*30=750

  Су: 50*23=1150

  1. Қара нанға кететін шикізаттардың суммасы:

  Ашытқы: 84*850=67200

  Тұз: 28*30=840

  Су: 56*23=1288

Барлығы деген жерге: Екі өнімге кеткен шикізаттардың  суммаларын қосып шығамын. Яғни: Бөлке  нанға кеткен шикізаттардың суммасы- (Ашытқы+Тұз+Су= Барлық сумма) 60000+750+1150=61900

Қара  нанға кеткен шикізаттардың суммасы: (Ашытқы+Тұз+Су= Барлық сумма) 67200+840+1288=69328

 1. КДШ- табу үшін 4-кестедегідей барлық сумманы көбейтемін екіге, бөлемін 100%-ға.

  Бөлке нан: 61900*2/100=1238;  

  Қара  нан: 69328*2/100=1387

Осы екі  КДШ-ны қоссақ барлық КДШ-н береді: 1238+1387=2625

 1. Жалпы- барлық суммаға КДШ-ны қосқанда шығатын сумма. Яғни: 61900+1238=63138 Бөлке нан;     

  69328+2625=70715 Қара нан; 

  Екеуінің  қосындысы : 63138+70715=133853 Жалпы барлық сумманы береді.

6-кесте.  Электр қуатының  есебі.

  өнім түрлері Жылдық өнім 1-кг-ға берілетін  электр қуаты Электр қуатына  қажеттілік 1квт. тг/сағ.

тарифі

Тариф

бойынша құны

1 Бөлке нан 419900 0,03655 15347 11 168817
2 Қара нан 484500 0,0301 14583 11 160413
 

6-кесте.  Шығарылу жолы.

6-ші  кестедегі электр қуатын есептеуіміз керек. Бізде жылдық өнім , 1квт.-қа кететін тг/сағ. тарифі белгілі.

 1. Енді 1-кг-ға берілетін электр қуатын табу үшін, 2-кестедегі өнім мөлшерін (850) көбейтемін 43-ке, бөлемін млн-ға. Мұндағы млн. - кг-ды грамға айналдырдық.  43- ол берілген.  Яғни бөлке нан: 850*43/1000000=0,03655;  Қара нан: 700*43/1000000=0,0301
 2. Электр қуатына қажеттілікті табу: 1-кг-ға берілетін электр қуатын жылдық өнімге көбейтемін. Яғни:

  0,03655*419900=15347 Бөлке нанның электр қуанының қажеттілігін таптық;

  0,0301*484500=14583 Қара нан электр қуанының қажеттілігі ;

 1. Шыққан  электр қуатының қажеттілігін 1квт.тг/сағ тарифіне көбейтсек бізде - тариф бойынша құны шығады.

  Бөлке нан: 15347*11=168817;   Қара нан:  14583*11=160413;

7-кесте.  Жұмысшының жұмыс  уақытының  есебінің  балансы

  Көрсеткіштер Күн саны
1 Жылдық күнтізбек  күні 365
2 Мейрам күндері 8
3 Кезекті демалыс 21
4 Сырқатқа байланысты келмеген күндер 5
5 Қауымдық және Мемлекеттік міндеттемелерді атқарған күндері 9
6 Мамандығын  жоғарылату мақсатымен жіберген күндері 7
7 Барлық жұмыс  істемеген күндері 50
8 Барлық уақыттың пайдалылық қоры 315
9 Сағат бойынша  жұмысшының істеген сағаты 2520
10 Тәулік бойынша  жұмысшының істеген сағаты 7560

   

Өзіміз  басшы болғандықтан барлығын жан- жақты  есептеп, келмеген күндерді өзіміз қоямыз. Барлық келмеген күндерді қоссақ бізде  барлық жұмыс істемеген күндер шығады. Яғни: 8+21+5+9+7=50; Енді оны жылдық күнтізбектен алып тастасақ –барлық уақыттың пайдалылық қоры шығады: 365-50 =315күн;

Жұмысшылар 8сағат жұмыс істейді . Сонымен  біз Барлық жұмыс уақытының пайдалылық қорын 8 сағатқа көбейтсек- Сағат  бойынша жұмысшының істеген сағаты шығады. 315*8сағ=2520

 Ал  Тәулік бойынша жұмысшының істеген  сағатын шығару үшін 315*24сағ=7560

8-кесте.  Бір пеште қызмет  атқаратын өндіріс  жұмысшының санының  есебі

  Маман түрлері Разря-ды Кезекте-гі саны Сменадағы саны Нақты құрамы Ауыстыру Штат-тық құрамы
1 Нан пісіруші шебер V 1 3 3 1 4
2 Қамыр илеуші IV 1 3 3 1 3
32 Қондырғыдағы  қызметкер III 1 3 3   4
4 Дайын өнімді тиеуші, тасымалдаушы II 1 3 3   3
  Барлығы   4 12 12 2 14

9-кесте.  Тарифтік төлем  есебі

  Маман түрлері Кезекте-гі саны Разря-ды Тг-мен  ал.

1жұм. сағ.тө-лем мөлшері

% Тг-мен  ал.1жұм.1кез. т.мөлшері Тариф мөлшері
 
1пеш
1 Нан пісіруші шебер 1 V 7,8 30 62,4 62,4
2 Қамыр илеуші 1 IV 5,2 20 41,6 41,6
3 Қондыр-ғыдағы қызметкер 1 III 5,2 20 41,6 41,6
4 Дайын өнімді тиеуші, тасымал-даушы 1 II 7,8 30 62,4 62,4
 

9-кесте.  Шығарылу жолы.

Жұмышыларымыздың  кезектегі саны  белгілі. Енді Тг-мен алғандағы 1 жұмысшының сағаттық төлем мөлшерін табу үшін:

1) . 65/100*40=0,26

 1. нан пісірушіге-30%
 2. қамыр илеуші-25%
 3. қондырғы қызметкерлеріне-30%
 4. ДӨ тиеуші -30%

2). Тг-мен ал.1жұм. сағ.төлем мөлшері:

       30*26/100=7,8     

    20*26/100=5,2                  

  20*26/100=5,2                  

  30*26/100=7,8                 

3). Тг-мен ал.1жұм.1кезекті  төлем мөлшері:

     7,8*8сағ=62,4

  5,2*8сағ=41,6

  5,2*8сағ=41,6

    7,8*8сағ=62,4

10-кесте.  Өндіріс жұмысшыларының  еңбекақы есебі

  өнім түлері Жылдық өнім Төлем қабілет Қаб.төлем еңбекақы қоры Қосымша төлем

7%

Нег,қос. Жылдың еңбекақы қоры Әлеу. Камсыздан-дыру

12%

1 Бөлке нан 419900 0,77 323323 22633 345956 41515
2 Қара нан 484500 0,97 469965 32898 502863 60344
  Барлығы 904400   793288 55531 848819 101859
 

10-кесте. Шығарылу  жолы:

 1. Төлем қабілетін шығару үшін 2-кеседегі тәулігіне өндірілген өнімді 24сағатқа бөлеміз, одан шыққан санды өнімнің 1дана бағасына  бөлеміз. Яғни:

Информация о работе "1С:Бухгалтерия 8" программа