"1С:Бухгалтерия 8" программа

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2011 в 18:13, курсовая работа

Описание работы

"1С:Бухгалтерия 8" содержит ряд средств, которые облегчат самостоятельное освоение программы и позволят быстрее приступить к работе.

Необходимо последовательно ответить на вопросы Стартового помощника и можно сразу приступать к вводу текущих документов.

Работа содержит 1 файл

1 БУХГАЛТЕРЛІК.docx

— 591.31 Кб (Скачать)

    Бөлке нан: 1300/24=54; 54/70тг=0,77 ;

    Қара  нан: 1500/24=63;  63/65тг=0,97

 1. Қаб.төлем еңбекақы қорын шығару:

  Бөлке нан- 0,77*419900=323323;

    Қара  нан- 0,97*484500=469965;

 1. Қосымша төлем 7% : пайызды өзіміз береміз. Енді  Қаб.төлем еңбекақы қорын 7-ге көбейтіп, 100-ге бөлеміз.Яғни:

    323323*7/100=22633 Бөлке нан; 

      469965*7/100=32898 Қара нан; 

 1. Қаб.төлем еңбекақы қоры мен қосымша төлемді қоссақ Нег,қос. Жылдың еңбекақы қоры шығады.

  323323+22633=345956 Бөлке нан;

  469965+32898=602863 Қара нан;

 1. Әлеу. Камсыздандыру 12%:  Нег,қос. Жылдың еңбекақы қорын көбейтеміз 12-ге, бөлеміз 100ге. 

  345956*12/100=41515 Бөлке нан;

  602863*12/100=60344 Қара нан; 

11-кесте.  Кәсіпорындағы жұмысшылардың  санының есебі

Персонал  категориялары Жұмысшылар  саны
Жұмысшылар: 14
Өндірістік 11
Көмекші 3
ИТЖ 1
Қызметкерлер 1
Кіші  қызмет көрсетушә персонал 1
Барлығы 17
 

12-кесте.  Еңбек өнімділігінің  есебі

  Өнім түрлері Натуралды түрдегі Ақшалай түрдегі
1 Бөлке нан 24700 1130500
2 Қара нан 28500 864500
  Барлығы 53200 1995000

 

12-кесте. Шығарылу  жолы.

Мұнда натуралды түрдегі еңбек өнімділігін  шығару үшін,  2-ші кестедегі жылдық өнімді бөлеміз жұмысшы санына.

419900/17=24700 Бөлке нан; 

484500/17=28500 Қара нан; 

 Ақшалай  түрдегі еңбек өнімділікті 3- кестедегі жылдық өнім тг. бөлеміз жұмысшы санына.

19218500/17= 1130500 Бөлке нан;

14696500/17= 864500 Қара нан;

13-кесте.  Өнімнің өзіндік  құны есебі

  Шығындар  Өнім түрлері   Барлығы
а Жаңа  өндіріс ж/е өнім түрлерін дайындауға сметалық шығындар Бөлке нан 345956*6/100=20757  
50929
Қара  нан 502862*6/100=30172
б Қондырғыларды пайдалануға ж/е қамтамасыздандыруға  сметалық шығындар Бөлке нан 419900*30=12597000  
222870000
Қара  нан 484500*20=9690000
в Жалпы өндірістік шығындар сметасы Бөлке нан 345956 848818
Қара  нан 502862
г Басқа да өндірістік шығындар сметасы Бөлке нан 19218500*0,8/100=153748 271312
Қара  нан 14695500*0,8/100=117564
д Өндірістен  тыс шығындар сметасы Бөлке нан 13933929*0,08/100=11147 20208
Қара  нан 11326748*0,08/100=9061
 
 
 
 

13-кестенің  шығару жолы:

 Мұнда,  а –бағанына 10кестедегі Негізгі  ,қосымша  жылдың еңбекақы қорын  6%-н есептейміз. Пайызды өзіміз  қоямыз. 

Яғни , бөлке нан -6пайызын есептесек: 345956*6/100=20757;

Қара  нан -6% есесптесек: 502862*6/100=30172; 

Екеуінің  қосындысы:  20757+30172=50929;

Осылай  барлығына өзіміз пайыз қойып  шығындарымызды есептеп шығамыз. Өндірістен тыс шығындар сметасын шығару үшін 14кестені  тауып алуымыз  керек. 14-кестеден шыққан өзіндік құнды 0,08ге көбейтіп, 100ге бөлсек бізде өндірістен тыс шығындар сметасы шығады . Мұндағы: 0,08-пайыз.

14-кесте.  Өнімнің өзіндік  құны калькуляциясы  есебі

  Шығын баптары Бөлке нан Қара нан Барлығы
1 Ұн шығыны 251400 253260 504660
2 КДШ 5028 5065 10093
3 Басқа да шикізат 2514 2817 5331
4 КДШ 1238 1387 2625
5 Электр қуаты  шығыны 168817 160413 329230
6 Негізгі және қосымша  еңбекақы 345956 502863 848819
7 Әлеуметтік  қамсыздардыру 41515 60344 101859
8 Жаңа өнд-к  ж/е өнім түрлерін дайындауға см. 20757 30172 50929
9 Қондырғ.пайдалануға  ж/е қам-ға см.ш. 12597000 9690000 222870000
10 Жалпы өнд-к  шығ.см. 345956 502862 848819
11 Басқа да өнд.шығ.см. 153748 117564 271312
12 Өзіндік құн 13933929 11326748 25260677
13 Өнд-тен тыс  шығындар 11147 9061 20208
14 Жалпы өзіндік  құн 13945076 11335809 25280885

14-кестенің шығарылу  жолы:

Мұнда Бөлке  нан мен қара нанға кеткен   барлық шығындардын қосындысы, яғни өзіндік құнды табамыз. Өндірістен тыс шығындарды жазамыз. Енді өзіндік құн мен Өндір.тыс шығындарды қоссақ-Жалпы өзіндік құн шығады. 

15-кесте.  Пайда және пайдалық  есебі

Өнім  түрлері Өндірілген  өнім Толық өзіндік  құн Пайда Пайдалылық

(рентабельдік)

Бөлке нан 19218500 13945076 5773424 41
Қара  нан 14695500 11335809 335991 28
Барлығы 339150000 25280885 9133115 69

 

15-кесте  шығарылу жолы:

Өндірілген  өнімнен толық өзіндік құнды  алып тастасақ пайдамыз шығады.Мұндағы толық өзіндік құн—жалпы өзіндік құн. Яғни,        

     19218500-1394576=5773424 – Бөлке нан ;

     14695500-11335809=335991- Қара нан; 

Ал  рентабельдігін  табу үшін пайдамызды толық өзіндік құнға бөліп , шыққан санды 100-ге көбейтеміз. Яғни:

     5773424/13945076*100=41- Бөлке нанның рентабельдігі; 

     335991/11335809*100=28- Қара нанның рентабельдігі;  

16-кесте.  Технико-экономикалық  көрсеткіштердің  тұжырымдық кестесі                                                  

Көрсеткіштер Бөлке нан Қара  нан Барлығы
өлшем бірлігі сумма өлшем бірлігі Сумма Сумма
Өндірілген  өнім:          
а) Натуралыд  түрде Дана 419900 Дана 484500 534400
б) Ақшалай  түрде тг 19218500 тг 14696500 339150000
Өндірістік  жұмысшылар саны   17   17  
Еңбек өнімділік:          
а) Натуралды  түрде Дана 24700 Дана 28500 53200
б) Ақшалай  түрде тг 1130500 тг 864441 1994841
Өнімнің 1тг.шығыны тиын 0,73 тиын 0,77  
Пайда тг 5773424 тг 3359691 9133115
Пайдалылық

(рентабельдік)

% 41 % 28 69
 

16-кесте шығарылу  жолы. Мұнда барлық шығындарды жазып шығамыз, яғни натуралды және ақшалай  түрдегі өнімнің шығын есебін. Ақшалай және натуралды түрдегі еңбек өнімділігінің есебін жазамыз. Енді пайданы табу үшін, пайданы толық өзіндік құнға бөліп, 100-ге көбейтеміз; Пайдалық рентабельдік деген жерге пайдалық  рентабельдікті жазамыз. 
 
 
 
 
 
 
 

4 «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУДІ ИГЕРУ

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 — ДОСТУПНО И ВСЕРЬЕЗ!

ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

Начало  работы

     "1С:Бухгалтерия 8" содержит ряд средств, которые облегчат самостоятельное освоение программы и позволят быстрее приступить к работе.

     Необходимо  последовательно ответить на вопросы  Стартового помощника и можно сразу приступать к вводу текущих документов.

     Панель  функций помогает начинающим пользователям быстрее осваивать программу, а опытным пользователям эффективнее выполнять ежедневные задачи. Разделы учета представлены на панели функций в виде схем работы, демонстрирующих типовую последовательность хозяйственных операций.

В текущей бухгалтерской работе поможет  Монитор бухгалтера.

   Монитор бухгалтера позволяет для выбранной организации быстро и в удобной форме получать следующие сведения:

 • остатки на расчетных счетах и в кассе;
 • суммы дебиторской и кредиторской задолженности (с детализацией по пяти контрагентам с наибольшей задолженностью);
 • напоминания о сроках предоставления регламентированной отчетности и уплаты налогов.

   Центр антикризисного управления позволяет получать информацию о текущем финансовом состоянии организации на основании данных бухгалтерского учета.

   В период неспокойной финансовой ситуации у директора любой компании возникает  потребность в оперативной управленческой отчетности. Бухгалтер в этот момент может оказать существенную помощь руководству и ответить на наиболее насущные вопросы:

Информация о работе "1С:Бухгалтерия 8" программа