Автоматизація нарахування зарплати працівникам рослинництва в СВК «Світанок»

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2013 в 21:10, курсовая работа

Описание работы

Розвиток ринкових відносин в аграрно-промисловому комплексі України вніс суттєві зміни обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій в організацію і управління виробництвом, а разом з тим і в організацію бухгалтерського обліку, фінансів та управлінських інформаційних систем, а також, призвів до змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку, інформаційного забезпечення, фінансового аналізу та наближення їх основних вимог до загально – європейського та міжнародного рівня.

Содержание

Вступ
Сучасний стан автоматизації обліку, аналізу та аудиту………………………6
Організаційно-економічна характеристика СВК «Світанок» та коротка характеристика організації обліку, аналізу та аудиту нарахування заробітної плати працівникам рослинництва
Аналіз основних показників виробничої та фінансової діяльності СВК «Світанок»…………………………………………………………………...16
Особливості організації облікової, аналітичної та аудиторської роботи з нарахування заробітної плати працівникам рослинництва………………24
Постановка задачі автоматизації нарахування заробітної плати працівникам рослинництва…………30
Організація розрахунків на ЕОМ
Обґрунтування вибору програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку в СВК «Світанок»……………………………… 33
Підготовчі заходи впровадження управлінських інформаційних систем в СВК «Світанок»……………………………………………………………..39
Склад та характеристика машинної інформаційної бази з нарахування заробітної плати працівникам рослинництва……………………………..42
Технологічний процес обробки інформації з нарахування заробітної плати працівникам рослинництва………………………………………… 44
Вихідна інформація з нарахування заробітної плати працівникам рослинництва, її зміст та призначення..……...49
Розрахунок економічної ефективності проекту автоматизованої обробки економічної інформації в СВК «Світанок»…………………………………..50
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Автоматизація нарахування зарплати працівникам рослинництва в СВК «Світанок» Комінтернівського району Одеської області.doc

— 610.50 Кб (Скачать)


Міністерство аграрної політики України

Одеський державний аграрний університет

Економічний факультет

Кафедра економічної  кібернетики

 

 

До захисту допустити  кафедри ______________/__________/

                 П.І.П.             Розшифровка підпису

 

«_____»_______________2011рік

 

Журавську Марину Вікторівну

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

Автоматизація нарахування  зарплати працівникам рослинництва в СВК «Світанок» Комінтернівського  району Одеської області студентки 5 курсу спеціальності «облік та аудит» 5(б) групи

 

 

 

Керівник                                                                     Студент______________

_________________

_________________                                                            _______________

_________________

 

 

Одеса 2011р.

Зміст

Вступ

 1. Сучасний стан автоматизації обліку, аналізу та аудиту………………………6
 2. Організаційно-економічна характеристика СВК «Світанок» та коротка характеристика організації обліку, аналізу та аудиту нарахування заробітної плати працівникам рослинництва
  1. Аналіз основних показників виробничої та фінансової діяльності СВК «Світанок»…………………………………………………………………...16
  2. Особливості організації облікової, аналітичної та аудиторської роботи з нарахування заробітної плати працівникам рослинництва………………24
  3. Постановка задачі автоматизації нарахування заробітної плати працівникам рослинництва………………………………………………   30
 3. Організація розрахунків на ЕОМ
  1. Обґрунтування вибору програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку в СВК «Світанок»……………………………… 33
  2. Підготовчі заходи впровадження управлінських інформаційних систем в СВК «Світанок»……………………………………………………………..39
  3. Склад та характеристика машинної інформаційної бази з нарахування заробітної плати працівникам рослинництва……………………………..42
  4. Технологічний процес обробки інформації з нарахування заробітної плати працівникам рослинництва………………………………………… 44
  5. Вихідна інформація з нарахування заробітної плати працівникам рослинництва, її зміст та призначення..…………………………………...49
 4. Розрахунок економічної ефективності проекту автоматизованої обробки економічної інформації в СВК «Світанок»…………………………………..50

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Вступ

В сучасних умовах господарювання, коли стратегічною метою більшості  підприємств є утримання позиції  на ринку, вирішальним фактором стає оперативна, повна та достовірна інформація про результати діяльності, як підприємства в цілому, так і окремих його структурних підрозділів. Для прийняття управлінських рішень та оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища, керівництву потрібна своєчасна облікова інформація про наявність ресурсів, ефективність їх використання, розмір доходів і прибутку.

Ефективне ведення бухгалтерського  обліку, аналізу та аудиту важко уявити без застосування сучасних автоматизованих систем та новітніх комп’ютерних технологій. Саме в умовах комп’ютеризації спрощуються облікові роботи, знижується їх трудомісткість, що підвищує як оперативність отримання необхідної інформації, так і її ефективність.

Обчислювальна техніка  суттєво підвищує якість обробки облікової інформації, при цьому застосування комп’ютерів змінює зміст та організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямована на організацію й удосконалення обліку.

Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться  приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати  під контролем різні аспекти  фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відображена у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована вона є деякою мірою гарантією ефективного управління виробництвом.

Інформаційна система повинна мати єдину базу даних по поточному стану бухгалтерського обліку на підприємстві й архівних матеріалах, будь-які відомості з яких можуть бути легко отримані за запитом користувача. У залежності від особливостей обліку на підприємстві бази даних можуть мати різну структуру, але в обов'язковому порядку повинні відповідати структурі прийнятого плану рахунків, що задає основні параметри настроювання системи на конкретну облікову діяльність. Модулі системи, що забезпечують проведення розрахунків, підсумовування підсумків і нарахування відсотків, повинні використовувати розрахункові нормативи, що прийняті в даний момент. Спосіб обробки господарських операцій при веденні бухгалтерського обліку впливає на організаційну структуру фірми, а також на процедури і методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується рядом особливостей, які варто враховувати при оцінці умов і процедур контролю.

Організація та проведення аудиту також суттєво змінюється. Тепер аудитори оцінюють не лише роботу обліковців, а і якість обробки  даних, реалізованих у комп’ютерних програмах.

Сьогодні українським  підприємствам надається право  самостійно розробляти власні виробничі  програми, плани виробничого і  соціального розвитку визначення стратегії  цінової політики, а отже суттєво  зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для прийняття ефективних і оперативних рішень керівникам необхідна достовірна інформація про фінансову господарську діяльність підприємства. Виконанням цього завдання і займається бухгалтерська служба підприємства. Виходячи з цього, в даних умовах не обійтись без автоматизації обліку, а особливо без автоматизованого управлінського обліку використання якого сприяє вдосконаленню всього процесу управління підприємством, створює умови для оптимізації.

 Більшість теоретиків та практиків в сфері дотримуються думки про те, що автоматизація управлінського обліку, як самостійного виду формування та використання економічної інформації, не тільки має право на існування але й негайно необхідна. Ця позиція знайшла відображення в міжнародних стандартах обліку та звітності, в англомовній економічній літературі, в практичній діяльності багатьох зарубіжних та вітчизняних підприємств.

Ціллю курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, які отримані під час вивчення курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті», а також використання цих знань для аналізу та комплексного вирішення питань організації та проектування управлінських інформаційних систем обліку, аналізу і аудиту в досліджуваному підприємстві.

Задача курсової роботи – показати глибокі знання з основних питань організації та проектування управлінських інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту на основі створення автоматизованих робочих  місць бухгалтера-економіста з використання сучасних технічних засобів обробки економічної інформації на прикладі окремої ділянки роботи працівників бухгалтерії та економічної служби в досліджуваному господарстві.

Об’єктом дослідження курсової роботи було обрано СВК «Світанок» Комінтернівського району Одеської області.

При написанні роботи використовувались рішення державних  органів влади з питань інформатизації, розвитку інформаційних технологій, Методичних рекомендацій з питань ведення  і вдосконалення обліку, аналізу  та аудиту та їх автоматизації; враховувала практичні досягнення та наявні теоретичні дослідження з питань організації управлінських інформаційних систем обліку, аналізу, аудиту та автоматизованої обробки економічної інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сучасний  стан автоматизації обліку, аналізу та аудиту

Створення й функціонування інформаційних систем в управлінні економікою тісно пов’язані з  розвитком інформаційної технології – головної складової частини  АІС.

Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) – це сукупність методів  і засобів реалізації операцій із збору, реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, оброблення й захисту інформації на базі застосування розвинутого програмного забезпечення, використовуваних засобів обчислювальної техніки, а також способів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам.

Всезростаючий попит  в умовах ринкових відносин на інформацію й інформаційні послуги призвів  до того, що сучасна технологія оброблення інформації орієнтована на застосування самого найширшого спектра технічних  засобів і насамперед електронних обчислювальних машин і засобів комунікації. На їхній основі створюються обчислювальні системи й мережі різних конфігурацій з метою не тільки нагромадження, зберігання, перероблення інформації, а й максимального наближення термінальних пристроїв до робочого місця фахівця або приймаючого рішення керівника. Це стало досягненням багаторічного розвитку автоматизованої інформаційної технології [6, с. 37].

Точність і оперативність  надання економічної інформації є вирішальними факторами успішного  розвитку підприємства та економіки в країні в цілому. Вирішальне значення при вирішенні цього завдання належать автоматизації обліку, яка значно розширює його можливості. При всій різноманітності бухгалтерських програм, наявних сьогодні на ринку, користувачу комп’ютерних систем потрібно зробити правильний вибір, виходячи із конкретних потреб, запитів та можливостей програмного забезпечення. При цьому необхідно враховувати існуючі відмінності щодо побудови вітчизняного бухгалтерського обліку та країн з розвиненою економікою. Якщо в Україні донедавна бухгалтерська справа обмежувалася обліково-реєстраційними завданнями, то в розвинутих країнах ці питання не є основною частиною бухгалтерського обліку. Головна увага там  приділяється фінансовому аналізу та швидкій обробці інформації. Тому дуже важливо правильно оцінити завдання та мету автоматизації бухгалтерського обліку. Завдання автоматизації – це підвищення якості роботи бухгалтерів і бухгалтерії в цілому. Комп’ютер – це тільки інструмент, який дозволяє максимально повно використовувати кваліфікацію спеціаліста та спрощувати щоденну рутинну роботу бухгалтера.

Дослідження вітчизняних  і зарубіжних фахівців у галузі автоматизації  бухгалтерського обліку проводяться  вже досить давно і знайшли  своє втілення у наукових працях С.В. Івахненкова [7,8], К.Е. Калласа [24], М.Ф. Кропивка, М.І. Козака, В.І. Похіленка, Е.П. Романової [25].

Перехід до автоматизованого бухгалтерського обліку вимагає  не тільки бажання і коштів, але  значної підготовчої роботи, як організаційної так і методичної. Такий перехід на підприємстві потрібно організовувати поетапно, доцільніше його розпочати до початку звітного періоду (з кварталу, року), оскільки в якості вихідної інформації для введення її в комп’ютер є Баланс (форма №1), залишки за відповідними статтями (рахунками), звітність за попередній період [20, 112с.].

Більшість авторів (Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, А.М. Кузьмінський, В.С. Лень, А.А. Пилипенко, В.В. Сопко) пов’язують організацію обліку у її технологічному аспекті з трьома етапами облікового процесу: первинним, поточним та підсумковим обліком. Навіть у дослідженнях з використання інформаційних технологій у організації обліку наповнення кожного етапу обліку визначається вченими у досить традиційний спосіб [9, с. 89; 13, с. 36].

Розглядаючи ж методологію автоматизованого обліку дослідники здебільше звертають увагу на питання функціональності програмного забезпечення та побудови автоматизованих робочих місць облікового персоналу та структури облікових баз даних, залишаючи поза увагою проблеми, що стосуються особливостей організації облікової діяльності у комп’ютерному середовищі. Але в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку змінюється і його організація: побудова структури облікового апарату, функціональні обов’язати бухгалтерів, технологія облікового процесу [11, с. 81].

В.Б. Захожай та інші стверджують, що ефективність роботи бухгалтера, аналітика та управлінця на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для формування редагування і друку вихідних документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи, підвищувати ефективність праці аудиторів, ревізорів.

Мікроекономічний механізм повинен сприяти виконанню конкретних завдань, що стоять перед підприємством у конкретний період, у конкретній ситуації, і одночасно відповідати інтересам усіх зацікавлених осіб. Ефективність цього процесу пов'язана з функціонуванням сфери, що обслуговує систему управління підприємствами та становить основу його інформаційного забезпечення — сферою бухгалтерського обліку.

У питаннях створення відділів інформатизації та автоматизації документообігу бухгалтерської служби є багато недоречностей та недоліків, які гальмують розвиток інформаційної мережі, що знижує ефективність нових та новітніх інформаційних технологій. Серед них слід виділити такі:

Информация о работе Автоматизація нарахування зарплати працівникам рослинництва в СВК «Світанок»