Әуімшілік құқытың пәні мен әдістері

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2013 в 22:21, автореферат

Описание работы

Танымдық қызығушылық — оқушының оқуға, білуге деген ынта-ықыласының, рухани жан дүниесінің дамуының құштарлығының ерекше көрінісі. Танымдық қызығушылық проблемалық сұрақтың жауабын іздестіруде технология пәнін оқыту арқылы жүзеге асады. Бұдан технология пәнін оқыту үдерісінде танымдық қызығушылықтарды қалыптастыру үшін оқушылардың танымдық қызығушылықтарының көздейтін мүддесі-білімнің қоғамдық мәнін ұғыну, қоғамға қызмет ету қарқынын үдету қажеттігі негізінде дамиды. Танымдық қызығушылықтың ең жоғарғы көрінісі оқушылардың технология пәнінен алған білімдерін өмірде, тәжірибеде нәтижелі пайдалана білуі болып табылады.

Работа содержит 1 файл

zhunisova.doc

— 280.00 Кб (Скачать)

Оқушылардың технологиялық  білімдерді меңгеруі - оқыту үдерісінде іс - әрекет барысында оқушылардың теориялық білімі мен іскерлігін жаңа бағытта ұштастыра алуымен және ақпараттық технологиялар нәтижесінде шығармашылық жобаларды ұсынуы барысында қалыптасты. Шығармашылык жұмыстарды көпшілікке ұсыну бұл оқушылардың білім деңгейін арттыра түсті және олардың бойында үлкен талпыныс дарытты. Оқушылар алғаш рет кәсіби маман-зерттеуші рөліне еніп, қазіргі әлеуметтік қажеттілік мәселелерін шешуге белсене ат салысуга ұмтылды.

Тәжірибелік - эксперименттің екінші кезеңінің (қалыптастыру) нәтижелері 5 - кестеде көрсетілді және мұнда конструкциялық материалдар элементтерін қолдану арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын педагогикалық жүйе негізінде қалыптастырудың теориясын меңгеру және қалыптастыру барысы тәжірибеден өтті.

 

Кесте 5 - Оқушылардың танымдық қызығушылығын (қалыптастыру кезеңінің) критерияларының көрсеткіштері

Критерийлері 

 

 

 

 

Деңгейлер

Теориялық білімдерін меңгеру деңгейі

Оқушылардың танымдық қызығушылығы

Технологиялык білімдерді меңгеру

БТ

эт

БТ

Эт

БТ

ЭТ

 

Жоғары

21(38,18)

39(69,09)

20(36,36)

40(72,72)

19(34,54)

38(69,09)

 

Орта

23(41,81)

11(20,0)

24(43,63)

10(18,18)

25(45.45)

12(21,81)

 

Төмен

11(20,0)

5(9,09)

11(20,0)

5(9.09)

11(20,0)

5(9,09)
 

 

Сурет 3- Оқушылардың танымдық қызығушылығын (бақылау тобының қалыптастыру кезеңінің) критерияларының көрсеткіштерінің диаграммасы

а) экспериментальды топ

 

Сурет 4 - Оқушылардың танымдық қызығушылығын (экспериментальды тобының қалыптастыру кезеңінің) критерияларының көрсеткіштерінің диаграммасы

 

Тәжірибелік - эксперименттің екінші кезеңінің (қалыптастыру) бақылау нәтижелері кесте 5-кестеде көрсетілді және мұнда конструкциялық элементтерін қолдану арқылы оқушылардың танымдық қызығушылықтарын дамытудың теориясы оқу пәндерінің мазмұнын зерттеп білу, пәндік білім стандартымен жеке танысу, білімді ақпараттық технологиялармен игерту арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде игеруге қол жеткізуге талдау жасау педагогикалық іс–тәжірибе барысында тәжірибеден өтті.

 

Қорытынды

 

Қорыта келе, оқытудың қазіргі уақыт талабындағы негізгі мақсаты кәсіптің белгілі бір саласына бағытталған, ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және жұмыс істей білуге қабілетті жастар даярлауы, еңбекке оқытуды шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру ұстанымы тұрғысынан орын алатыны айқындалды.

Зерттеу проблемасы күрделі  болғандықтан оның барлық салаларын  жеткілікті дәрежеде қамту мүмкін емес, сондықтан қарастырылып отырған проблема толығымен шешімін тапты деуге болмайды. Келешекте оқу үдерісінде оқушылардың танымдық ізденімпаздық қызығушылықтары; шығармашылық ынтасы; оқытуда оқушылардың шығармашылық әлеуетін жетілдіру мәселелері т.б. дербес зерттеуді қажет етеді.

Зерттеу жұмысының теориялық қағидалары  мен нәтижелерін байқаудан өткізу түрлі деңгейдегі ғылыми практикалық конференцияларда жүргізілді. Диссертацияның негізгі мазмұны мынадай басылымдарда жарияланды:

 1. Әлназарова Г.Ш., Жүнісова А.Т., «Оқушыларды кәсіпке баулуда ұйымдастырылған модельдер», Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, п.ғ.д., профессор Әли Мүсілімұлының 70 жылдығына арналған «Сапалы білім беру -  Қазақстанның индустриялануының және инновациялық дамуының негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция, сәуір, 2011 жыл. 
 2. Кошкарова Ш.З., Жунисова А.Т., Наурызбаева А. Қ.,   «Совершенстование технологического образования студентов к эстетическому воспитанию школьников». Республиканская конференция «Повышение качества дополнительного образования в условиях модернизации педагогического процесса в современной школе», Семипалатинский государственный педагогический институт имени Шакарима, 26-27 апрель 2012 год. 
 3. Жүнісова Ә.Т., Шильдебаева Л.К., Сайлыбаева А.Н., «Технология  сабағында оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру», «Дәулет» ғылыми-педагогикалық журналы, №3, 2012 жыл. 

 

Резюме

 

Жунисова Асия Талгатовна

 

Формирование познавательных интересов школьников

в процессе обучения на уроках технологий

 

6М012000 – Профессиональное обучение

 

Актуальность исследования: В современное время независимой государстве создано широкая база знаний, развития познавательных интересов, использование в процессе обучения разновидность способы и методы, грамотного, постоянно в поисках, творческих направленных, воспитывать личности в этом направлений.

В поисках ответов на вопросы  проблем познавательных интересов  усваивается на уроках технологий.

Отсюда возникают противоположенность  формирования познавательных интересов  школьников на уроках технологий, необеспеченность методикой использования информационных технологий, не полноценное теоретическое основа процеса обучений на уроках «Технология». От этих противоположенностей возникает проблема формирование познавательной деятельности школьников, формирование проблем на основе электронно учебных пособий. А это определяет нашу тему для исследования: «Формирование познавательных интересов школьников в процессе обучения на уроках технологий».

Цель исследования - Формирование познавательных интересов в процессе обучения на уроках «Технология», с помощью новых педагогических информационных технологий, формировать теоретическое основу педагогической системы, практический доказывать.

Теоретическая значимость и научная новизна исследования:

 • Определены теорические основы формирования познавательных интересов школьников процессе обучения на уроках «Технология», разработана «педагогическая система» в этом направлений.
 • Разработанная «педагогическая система» в школе на уроках «Технология», используя новые педагогические информационные коммуникационные технологий, определены формирования возможности познавательной деятельности школьников.
 • В школе на уроках «Технология» используя в процессе обучения новые педагогические информационные технологий, предложить методику познавательной деятельности школьников.

Практическая значимость исследования:

 • В школе в процессе обучения на уроках «Технология»  используя новые педагогическое коммуникационные технологий на основе формирование познавательной деятельности «Урок технология». Обработка производственной технологий на основе конструкционных материалов (для девочек 10-11 классов) – электронное методическое пособие;
 • В связи проблемам исследования разработаны учебно-методические комплексы и введены на практике;
 • На основе теоретических анализов сделаны выводы, подготовлены для использования в процессе обучения в школе электронные учебники.

 

 

 

 

 

 

 

Resume (Summary)

 

Zhunisova Asya Talgatovna

 

Forming of cognitive interests of pupils

in the process of training on the lessons of technologies

6М012000 – Professional Training

 

 

  Actuality of research: In modern time independent the state it is created wide base of knowledge, development of cognitive interests, use  in the process of teaching   variety methods and methods, literate, constantly in search, creative directed, to educate  personalities herein directions.

   In search of answers for the questions of problems of cognitive interests mastered at the lessons of technologies.

  From here arise up opposition of forming of cognitive interests of pupils at the lessons of technologies, material insecurity of methods of the use of information technologies, not full theoretical basis of process teaching on lessons «Technology". From these oppositions there is a problem forming of cognitive activity of children, forming of problems on basis of electronic train aid. And it determines our theme for research: “Forming of cognitive interests of pupils in the process of teaching on the lessons of technologies”.

Aim of research is forming of cognitive interests in the process of educating on lessons «Technology", by a new pedagogical information technology, to form theoretical basis of the pedagogical system, practical to prove.

Theoretical meaning and scientific novelty of research:

 • Theoretical bases of forming of cognitive interests of pupils are process of teaching  on lessons «Technology", the "pedagogical system" is developed herein directions.
 • Developed by "pedagogical system" at school on lessons «Technology", using new pedagogical informative communication technologies, forming of possibility of cognitive activity of pupils.
 • At school on lessons «Technology" using in the process of educating new pedagogical informative technologies, to offer methodology of cognitive activity of pupils.

Practical meaning of research:

 • At school in the process of training on lessons «Technology» using new pedagogical communication technologies on basis forming of cognitive activity "Lesson technology". Treatment productive technologies on the basis of construction materials( for schoolgirls 10-11 classes) are  an electronic methodical aid;
 • - In connection problems in the study developed educational-methodical complexes and entered in practice;
 • On the basis of theoretical analysis made conclusions, preparing for the use in the process of training at school electronic textbooks.

 


Информация о работе Әуімшілік құқытың пәні мен әдістері