Рефераты по административному праву

1. Понятие, предмет и метод административного права, как отрасли Российского права

26 Ноября 2012, курсовая работа

Человеческое общество всегда нуждалось в управленческом, упорядочивающем общественные отношения и поведение людей воздействии. В этих целях общество создавало субъекты управленческого воздействия, к которым относится, прежде всего, государство, общественные формирования, органы местного самоуправления, а также иные структуры, обеспечивающие управление на уровне семейно-родовых и иных неформальных отношений. Наиболее важные виды управленческой деятельности, такие, как государственное, муниципальное управление, управление общественными объединениями, урегулировано нормами различных отраслей права.
Задача: Калинин умер в то время, когда его супругой был предъявлен иск о расторжении брака, однако дело судом рассмотрено еще не было. Имеет ли супруга право на наследство.

Cроки стадий административного производства по правонарушению

24 Апреля 2013, контрольная работа

Привлечение к административной ответственности
Ч.1 ст.4.5
Не более 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения

«АКА» ЖШС қаржылық жағдайын, ресурстардың ұйымдастырылуын талдау

12 Декабря 2011, реферат

Қаржы (“қолма – қол ақша”, “табыс” ұғымын бiлдiретiн орта ғасырдағы латын тiлiнiң “financia” сөзiнен пайда болған француздың finance сөзiнен шыққан) қоғамда нақты өмiр сүретiн, объективтi сипаты мен айрықша қоғамдық арналымы бар өндiрiстiк қатынастарды бiлдiре отырып, тарихи қалыптасқан экономикалық категория ретiнде көрiнедi. Құн категорияларының жүйесiнде (ақша, баға, кредит, пайда, жалақы және т.б.) қаржы белгiлi орын алады және өзiнiң iшкi ерекшелiктерiмен, сондай-ақ ұдайы өндiрiстегi өзгешiлiк рөлiмен айшықталады.

Інтелектуальна власність в Україні

11 Февраля 2012, курсовая работа

Міжнародними організаціями прийняті такі акти з регулювання та охорони права власності:
Паризька конвенція про охорону промислової власності;
Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів;
Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх форм.

Інтелектуальна власність: Захист авторського та суміжних прав. Види відповідальності за порушення авторських та суміжних прав. Законодав

14 Января 2013, реферат

Законодавство України щодо захисту авторського права і суміжних прав включає Конституцію України, відповідні норми ЦКУ, Закон України «Про авторське право і суміжні права» із останнім змінами і доповненнями, інших законів України: «Про власність», «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм», та інших законів України, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав.

інтелектуальна властність

02 Октября 2011, реферат

Історично інтелектуальна власність була і залишається одним з основних і необхідних елементів розвитку суспільства і прогресу людства загалом. З часом зростало її значення як рушійної сили процесу пізнання та створення матеріальних благ. Протягом останніх десятиріч інтелектуальна власність набуває визначального характеру в процесах економічного, соціального і культурного розвитку країн світу.

Історія Адміністративного права України

22 Апреля 2013, курсовая работа

Як об’єкт дослідження в курсовій роботі визначені основні етапи історичного розвитку адміністративного права.
Мета роботи полягає в тому, щоб на основі історичного та правового аналізу наявних документів дослідити становлення українського адміністративного права .
Методологічною основою курсової роботи є конкретно-історичний метод, який застосовується, починаючи з вивчення становлення і розвитку адміністративного право до повного його формування як науки у незалежній Україні. Аналіз історичних джерел здійснюється на основі принципів єдності логічного та історичного дослідження явищ у конкретних історичних умовах.

Історія зарубіжних країн. Канада

16 Февраля 2012, реферат

Конституція Канади є правовою основою країни і складається із записаного тексту і неписаних традицій і угод. Конституція складається з Канадської Хартії Прав і Свобод, яка гарантує громадянам основні права і свободи.
Конституція Канади складається з кількох законодавчих актів. Найважливішими з них є Квебекський закон 1774 року, Конституційний закон 1791 року, Закон про об'єднання Канади 1840 року, Закон про Британську Північну Америку 1867 року та Конституційний закон 1982 року, який став останнім із числа конституційних актів Канади, прийнятих Британським парламентом.

Історичні віхи розвитку світової адвокатури та адвокатури України

19 Апреля 2011, доклад

Адвокатура — найдавніша і в той же час загальнолюдська інституція. Про розвиток адвокатури як професії ми дізнаємо ся з історії стародавніх та нових культурних народів (Африки, Азії, Америки, Австралії, Китаю, Японії та ін ) Слушно зазначити, що на перших ступенях юридичного розвитку людського суспільства адвокатура в тому вигляді, у якому вона існує у світі сьогодні, відсутня.

Абайсызда жасалған қылмыстар үшін жазалардың тиімділігі

12 Октября 2011, диссертация

Бұл жұмыста Қазақстандағы абайызда жасалған қылмыс үшін жазаның тиімділігін арттыру мәселесін толық анықтауға және зерттеуге ұмтылыс жасалды.

Автолық құқық

01 Марта 2013, реферат

Тәуелсiз елiмiз тәй-тәй басқан алғашкы қадамынан бастап-ақ адамзаттың ақыл-ойының жарқын көрiнiсiне айналғал ру-хани асыл қазыналарды қорғауға, қадiр-қасиетiн кемiтпей, корын молайта түсуге, ең бастысы, көне жәдiгерлердiң заңды жалғасындайнебір жауһарларды өмiрге әкелушi туы ндыгер авторларға қолдау көрсетуге бағытталған бiрқатар игi шараларды жүзете асырды. Халқымыздың көл-көсiр көңiлiндей шетсiз де шексiз дархан даламыз -тарихи-медени жәдигерлерге кенде емес.

Автоматизированная система для отдела материально-технического снабжения

09 Марта 2012, контрольная работа

В компании «ЦентрСтрой» в настоящее время отсутствуют специализированные средства для хранения данных. Проанализировав долгосрочные требования к хранению данных, проектная команда выбрала для создания продукта Microsoft SQL Server 2008. В качестве технологии физического хранения данных в компании «ЦентрСтрой» предполагается использовать реляционную БД. Данные будут храниться в наборе таблиц и столбцов.

Авторлык кукык

24 Января 2013, реферат

Ғылым, әдебиет және өнер шығармаларын жасаумен және пайдаланумен (басып шығару,орындау және т.б.) байланысты қатынастарды реттейтін азаматтық құқық бөлімі. Авторлық құқықты қорғау жөніндегі ұлттық құқықпен және халықаралық конвенциялармен реттеледі. Құқықты калпына келтіру, сондай-ақ келтірілген залалды өтеу туралы талап арыздың көмегімен, бұзылған құқықтарды қорғау, сотта істі қарау тәртібімен жүзеге асырылады.
Авторлық шарт Автор(немесе оның мұрагерлері) мен баспа, театр, киностудия және т.б. арасында әдебиет, ғылым немесе өнер шығармаларын қолдану жөніндегі шарт. Авторлық шарт жағдайы азаматтық заңнамалармен айқындалады.

Авторские права и их защита в Интернете

18 Февраля 2012, реферат

Автору настоящей работы удалось проследить “жизненный путь” созданных им в свое время статей, периодически отстаивая правовыми методами свои авторские права. Общая статистика такова: на сегодняшний день имеется более 30 публикаций автора в печатных и электронных средствах массовой информации. Часть из них размещена на информационных серверах российского сегмента Интернета (Рунета). К сожалению, уважение чужих прав в российской части Сети (а также наших соотечественников за рубежом) находится на таком уровне, что автору достоверно известно о более 50 нелегальных публикациях его материалов в Сети, причем более 40 случаев приходятся на одну статью (подробнее см.: http://www.internet-law.ru/articles/index.htm#K).

Авторский договор

20 Октября 2011, реферат

Авторское право — настолько могущественный механизм, настолько могущественный генератор потенциальных неприятностей, что задуматься должен каждый. Именно каждый, поскольку этот генератор неприятностей встроен во все, что непосредственно или косвенно связано с авторским правом и интеллектуальной собственностью.

Авторское право

12 Марта 2012, контрольная работа

А́вторское пра́во — в объективном смысле — подотрасль гражданского права, регулирующая отношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным произведениям и сборникам, соответственно. Понятие копирайт в узком смысле означает право делать копии.

Авторское право в Украине

15 Декабря 2010, реферат

Большинство историков права , исследовавших само возникновение авторского права, часто связывают его появление с изобретением книгопечатания в Европе.
Иоханн Генсафлейш по прозванию Гуттенберг в 1440 г. выпустил первую, не сохранившуюся до нашего времени, печатную книгу. Изобретение Гуттенберга привело к тому, что процесс изготовления копий произведений значительно упростился, цена на книги понизилась и они стали более доступными - теперь рукопись могла быть напечатана большим тиражом и распространена среди широкой аудитории. Тем самым, результаты творческого труда авторов стали полноценным товаром и могли приносить стабильный и осязаемый доход.

Автострахование в России

18 Марта 2012, курсовая работа

Эпоха великих реформ Александра II (60-е – 70-е гг.), покончившая с крепостничеством и осуществившая долгожданный прорыв в сферу здоровых рыночных отношений в экономике страны, широко открыла двери частной инициативе и в страховом деле. Однако наряду с бесспорными плюсами — упрощением учредительской процедуры, избавлением частных компаний от мелочной регламентации, предоставлением им большей свободы действий, она высветила доселе неведомые проблемы — конкуренцию, дефицит квалифицированных кадров, юридическую сторону взаимоотношений страховщиков со страхователями.

Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтары

15 Октября 2012, реферат

Құқық – күрделі құбылыс. Құқықтың негізгі қызметі – қоғамдық қатынастарды реттеу, тәртіпті сақтау, қорғау. Құқық жалпыға бірдей міндетті мемлекет қамтамасыз ететін нормалардың жиынтығы

Адвокат и его статус

10 Февраля 2012, контрольная работа

У каждого государства существует огромное количество законов, регламентирующих жизнь, как всего государства, так и его отдельных граждан. И для того чтобы эффективно ориентироваться в них, нужно быть специалистом, а это может позволить себе далеко не каждый. Однако если права граждан каким-либо образом нарушаются или им необходима юридическая консультация, всегда можно прибегнуть к помощи специалистов. Такими специалистами являются адвокаты.

Адвокатская деятельность

06 Января 2012, курсовая работа

Каждый гражданин вправе рассчитывать на квалифицирован¬ную юридическую помощь. Ее обеспечение гарантируется ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, а также Основными положениями о роли адвокатов, принятыми VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности, Общим кодексом правил для адвокатов стран Евро¬пейского сообщества.

Адвокатура

04 Ноября 2011, реферат

Адвокатура - совокупность юристов-профессионалов, объединенных чаще всего в коллегии адвокатов с целью оказания юридической помощи населению, включающую участие в различных видах судопроизводства в качестве защитников либо представителей потерпевшего, истца, ответчика и др. лиц, отстаивающих свои интересы.

Адвокатура України

22 Октября 2011, контрольная работа

Адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Адвокатура в Германии

04 Марта 2013, реферат

На адвокатов в Германии возложены следующие функции, в соответствии с Федеральным законом:
1) дача советов и консультаций (информации) по юридическим вопросам;
2) представительство клиентов, выступающих в качестве сторон в гражданском процессе (в суде и во внесудебных органах);
3) защита обвиняемого или подсудимого по уголовному делу (это также считается формой представительства клиента, но уже в рамках уголовного процесса) в суде, и/или органах следствия. В рамках уголовного процесса адвокат может выступать и в качестве представителя интересов потерпевшего;
4) закон предоставляет адвокату право заключить договор с клиентом на управление имуществом последнего;
5) адвокат может выполнять функции юрисконсультов, но по специальному договору, т.к. официально он не может работать юрисконсультом, в соответствии с Федеральным законом, который определяет адвокатуру как «независимый орган правосудия» (имеется в виду правосудие в широком смысле слова — правоохранительная деятельность

Адвокатура в Республике Казахстан

11 Октября 2011, реферат

Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи.

Адвокатура и государство

11 Апреля 2012, реферат

Как считает видный российский адвокат и ученый Г.Б. Мирзоев, революция в деятельности адвокатуры совершилась с принятием нового Закона об адвокатской деятельности, поставлена последняя точка в законотворческом процессе по вопросу судебной реформы.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

07 Ноября 2012, контрольная работа

.Під адміністративною відповідальністю слід розуміти накладення на правопорушників загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що зумовлюють для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру. Адміністративна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності, що має всі ознаки останньої. Разом з тим адміністративна відповідальність є складовою адміністративного примусу і наділена всіма його ознаками.

Адміністративна відповідальність юридичної особи

11 Декабря 2012, реферат

У законодавчих текстах часто зустрічаються такі фрази, як «посилення відповідальності», «залучення до відповідальності», «скасування відповідальності», «несуть відповідальність», «підлягають відповідальності», «закон, що передбачає відповідальність», «покладає відповідальність».У всіх перерахованих вище випадках, відповідальність характеризує зв'язок суб'єкта з іншими суб'єктами, із суспільством, з державою. Цей зв'язок проявляється в тому, що будь-який інший господарюючий суб'єкт, вступаючи в різноманітні суспільні відносини, відповідає за своє поводження - він повинен ураховувати пропоновані до нього вимоги та погоджувати свої вчинки з існуючими правилами та цінностями.

Адміністративна реформа в Україні

22 Февраля 2013, реферат

Адміністративна реформа є складовою державної, економічної, соціальної реформи, які відбуваються в країні. Вона передбачає докорінні зміни в організації практичного виконання завдань держави і суспільства.
Необхідність проведення адміністративної реформи виникла не сьогодні. Фактично вона почалася, коли було створено інститут Президента України та його адміністрація. Але зміни, які з часом відбувалися в державному управлінні, пізніше не обгрунтовувались науково, вносились безсистемно, без належної програми.

Адміністративна юстиція: поняття, сутність, зміст

26 Февраля 2013, курсовая работа

Проблема взаємовідносин особи з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в сучасному суспільстві дуже актуальна. Взаємовідносини і взаємодія суспільства, держави й особи надзвичайно складні. Не випадково історії суспільних наук відома значна кількість теоретичних доктрин, що намагалися так чи інакше пояснити сутність відносин між людиною, з одного боку, і державою та її органами, з іншого.