Рефераты по административному праву

Адміністративне право

22 Ноября 2012, реферат

Адміністративне право - самостійна галузь правової системи України, яка регулює суспільні відносини, що виникають у сфері державного регулювання і контролю, з приводу здійснення органами державного управління управлінських функцій, у сфері економіки, соціально-культурного будівництва, адміністративно-політичного устрою.

Адміністративне судочинство в Україні

02 Апреля 2013, доклад

Переломним етапом у становленні адміністративного судочинства в Україні стало прийняття 6 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства (далі — КАС) [2]. Згідно ст. 5 КАС, адміністративне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Адміністративний нагляд,як спосіб забезпечення законності у публічному управлінні

01 Декабря 2011, курсовая работа

Основна мета даної роботи полягає у вивченні нагляду як способу забезпечення законності у публічному управлінні.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
дати загальну характеристику забезпечення законності у публічному управлінні;
охарактеризувати адміністративний нагляд, як спосіб забезпечення законності у публічному управлінні.

Адміністративно-правові норми, їх структура та види

22 Января 2012, реферат

Адміністративно-правове регулювання сприяє інтенсифікації й упорядкуванню діяльності органів державного управління. Державою намічений і реалізується комплекс заходів для подальшого удосконалювання організаційної структури органів виконавчої влади, форм і методів їх діяльності, зміцненню кадрів, комп'ютеризації управлінської праці, зміцненню державної дисципліни і законності у всіх ланках, розвитку самоврядування. У вирішенні цих завдань важливу роль виконують норми адміністративного права, що безпосередньо забезпечують юридичне оформлення процесів удосконалювання організації і діяльності органів виконавчої влади, адміністрації.

Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

21 Апреля 2013, реферат

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу адміністративно-првового регулювання в галузі фінансів визначити сутність, принципи, методи, узагальнити практику їх застосування, а також виробити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання у цій сфері.
Зазначена мета дослідження зумовлює постановку та вирішення наступних завдань:
– окреслити коло суспільних відносин в галузі фінансів, що становлять об’єкт адміністративно-правового регулювання;
– визначити коло субєктів в галузі фінансів та охарактеризувати їх;
– сформулювати принципи адміністративно-правового регулювання в галузі фінансів і визначити їх особливості;

Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

21 Апреля 2013, реферат

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу адміністративно-првового регулювання в галузі фінансів визначити сутність, принципи, методи, узагальнити практику їх застосування, а також виробити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання у цій сфері.
Зазначена мета дослідження зумовлює постановку та вирішення наступних завдань:
– окреслити коло суспільних відносин в галузі фінансів, що становлять об’єкт адміністративно-правового регулювання;
– визначити коло субєктів в галузі фінансів та охарактеризувати їх;
– сформулювати принципи адміністративно-правового регулювання в галузі фінансів і визначити їх особливості;

Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

21 Апреля 2013, реферат

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу адміністративно-првового регулювання в галузі фінансів визначити сутність, принципи, методи, узагальнити практику їх застосування, а також виробити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання у цій сфері.
Завдачі:
– окреслити коло суспільних відносин в галузі фінансів, що становлять об’єкт адміністративно-правового регулювання;
– визначити коло субєктів в галузі фінансів та охарактеризувати їх;
– сформулювати принципи адміністративно-правового регулювання в галузі фінансів і визначити їх особливості;

Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

21 Апреля 2013, реферат

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу адміністративно-првового регулювання в галузі фінансів визначити сутність, принципи, методи, узагальнити практику їх застосування, а також виробити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання у цій сфері.
Завдачі:
– окреслити коло суспільних відносин в галузі фінансів, що становлять об’єкт адміністративно-правового регулювання;
– визначити коло субєктів в галузі фінансів та охарактеризувати їх;
– сформулювати принципи адміністративно-правового регулювання в галузі фінансів і визначити їх особливості;

Адміністративно-правове регулювання у сфері транспорту

04 Апреля 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи - дослідити окрему частину адміністративної відповідальності – а саме, у сфері транспорту, дати загальну характеристику відносин, що виникають в цій галузі . Досягнення мети зумовлюється такими Завданнями:
- на основі діючих нормативно-правових актів з’ясувати порядок регулювання державного управління транспортом, дорожнім господарством та зв'язком;
- визначити поняття єдтної транспортної системи України;
- дослідити і проаналізувати адміністративну відповідальність за порушення правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
- визначити основні напрямки державної політики у сфері транспортної безпеки.

Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади зі спеціальним статусом

19 Апреля 2012, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. Україна від перших років незалежності прагне рухатися шляхом побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому мають забезпечуватися пріоритети загальнолюдських цінностей. Вона з кожним роком наполегливіше претендує на визнання її іншими державами світу цивілізованою країною, яка прямує у своєму розвитку шляхами забезпечення неухильного дотримання прав людини і верховенства права.

Адміністративно-правовий статус Ради Національної безпеки і оборони України

17 Февраля 2013, реферат

Рада національної безпеки і оборони України первісно створювалася за американським взірцем, а її статус отримав конституційне закріплення в Основному Законі 1996 р. і деталізацію – в Законі «Про Раду національної безпеки і оборони» 1998 р.. Рада є саме тим органом, де в результаті колегіального обговорення між вищими посадовими особами, відповідальними за стан обороноздатності та національної безпеки, формулюються відповідні політичні рішення, які потім втілюються в укази глави Української держави.

Адміністративно-процесуальні норми

06 Ноября 2012, курсовая работа

Метою курсової роботи0 є з’ясування сучасного стану адміністративно-процесуальних відносин, їх оцінка у світлі демократизації українського суспільства, аналіз адміністративно-процесуальних норм та їх системи.
Методологічною основою дослідження є теорія пізнання соціально-правових явищ, а також наукові принципи і концептуальні положення, розроблені спеціалістами в галузі адміністративного права і процесу. На всіх етапах дослідження широко використовувалися такі методи наукового пізнання, як спостереження, порівняння, аналіз, аналогія, індукція, дедукція та інші.

Адміністративно-публічне будівництво

08 Января 2012, курсовая работа

У суспільстві існують різноманітні види особистої і соціальної влади – влада глави сім’ї, влада володаря над рабом або слугою, економічна влада власників засобів виробництва, духовна влада церкви та ін. Усі названі види являють собою або індивідуальну, або корпоративну (групову) владу. Вона існує в силу особистої залежності підвладних, не розповсюджується на всіх членів суспільства, не претендує на загальність, не є публічною.

Адміністративно-розпорядницькі методи муніципального управління

18 Мая 2013, реферат

Категорія «метод» практично невичерпна, оскільки будь-яка людська діяльність потребує певних способів, прийомів та засобів її реалізації. Особливої ваги проблема методів набуває в сфері державного управління, адже від правильного вибору й ефективного застосування методів значною мірою залежить досягнення організаційно-політичних та економічних цілей Вчення про методи управління є одним з найбільш важливих складових частин науки про управління, тому питання про методи управління було і залишається одним із центральних.
Існують різні підходи до визначення поняття метод. Методи управління – це засоби впливу на колективи людей і особистості для досягнення мети організації.

Админимтсративно - правовые методы

15 Января 2011, реферат

Методы любой деятельности разнообразны. В равной степени это относится и к методам управления, ибо различны по своему назначению субъекты исполнительной власти, различны и находящиеся под их воздействием объекты. Но это не исключает возможности определённым образом титуировать в их интересах присущие им наиболее значимые свойства и специфические черты.

Администативно-правовые отношения

26 Ноября 2011, курсовая работа

Административно-правовые отношения, как и все остальные виды правоотношений в различных отраслях права, являются важнейшим базисом. В общей характеристике административно-правовых отношений следует отметить некоторые стороны, которые могут быть основой для отграничения административно-правовых отношений от других видов правоотношений. Они весьма существенны, потому что на природу административно-правовых отношений оказывают определяющее влияние: сфера их появления (механизм функционирования исполнительной власти);

Администратвно право

17 Ноября 2011, реферат

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями.

Административная ответственность

08 Апреля 2013, курсовая работа

Но наступление вредных последствий - это ведь не что иное, как признак общественной опасности деяния, в данном случае - проступка. К составам с причинением вреда могут быть отнесены нарушения правил пожарной безопасности, завершающиеся пожаром с менее тяжкими последствиями, нарушения правил дорожного движения с причинением пострадавшему легких телесных повреждений или любого материального ущерба, нарушения правил охраны водных ресурсов, превышение нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферу и ряд других административных проступков.

Административная правосубъектность индивидуальных субъектов

21 Декабря 2010, реферат

Административно-правовой статус индивидуального субъекта — это правовое положение личности в ее отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное нормами государствен ного и административного права. Он является составной частью общего правового статуса гражданина. Права и обязанности лич ности, о которых говорится в административно-правовых нор мах, производны от конституционных и часто конкретизируют последние.

Административная власть

09 Декабря 2011, курсовая работа

Государственная власть — разновидность социальной власти, для которой характерны следующие признаки:
она является средством социального управления;
она представляет собой отношение между людьми, их организациями, субъектом и объектом которого является наделенный волей и сознанием человек (коллектив);
это отношение обеспечивает выявление и доминирование властной воли, связано со способностью субъекта направлять волю, поведение другого лица, объединять усилия;
власть осуществляется с помощью особой, внегенетической системы средств и методов воздействия (нормы, убеждение, оружие, организации, принуждение и др.).

Административная деятельность ГРЛОВД

06 Ноября 2011, курсовая работа

Троянская война была затеяна богами для того, чтобы кончилось время героев и наступил нынешний, людской, железный век. Кто не погиб у стен Трои, тот должен был погибнуть на обратном пути.
Большинство уцелевших греческих вождей поплыли на родину, как плыли на Трою — общим флотом через Эгейское море. Когда они были на полпути, морской бог Посейдон грянул бурей, корабли разметало, люди утонули в волнах и разбились о скалы. Спастись суждено было только избранным. Но и тем пришлось нелегко. Пожалуй, только старому мудрому Нестору удалось спокойно достигнуть своего царства в городе Пилосе.

Административная жалоба

15 Октября 2011, курсовая работа

Конституция Российской Федерации (ст.32) закрепляет право граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей; в ней предусматриваются различные формы этого участия. В то же время следует отметить, что существуют определенные пробелы в механизме реализации этого права.

Административная жалоба

11 Января 2012, контрольная работа

В гражданско-правовых отношениях, построенных на началах правового равенства, защита прав сторон обеспечивается главным образом разнообразными средствами самозащиты и судебными исками. В административно-правовых отношениях права невластного субъекта, гражданина защищаются главным образом его обращениями в государственные органы, правозащитные общественные организации.
Для уяснения юридических свойств и процедур разрешения все жалобы граждан следует поделить на два типа:
- административные, рассматриваемые во внесудебном, в административном порядке;
- судебные, рассматриваемые судами в процессе осуществления правосудия в порядке уголовного, гражданского административного или конституционного судопроизводства. Иными словами, второй тип — это обращения граждан в суд, решения по которым принимаются на основе норм УПК РФ, ГПК РФ. К этому типу обращений относятся и жалобы, рассматриваемые конституционными (уставными) судами.

Административная жалоба как средство защиты граждан от незаконных действий должностных лиц

15 Декабря 2011, реферат

Для обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти существенное значение имеют личные обращения граждан с жалобами, предложениями и заявлениями. Выступая в личном качестве, как частное лицо, по собственной инициативе, каждый гражданин вправе оценивать деятельность органа исполнительной власти, любого должностного лица или государственного служащего с точки зрения ее законности и результативности.

Административная и судебная жалоба

12 Января 2012, курсовая работа

Право на защиту жизни, здоровья, свободы, собственности и других благ является важнейшим, естественным, неотъемлемым правом гражданина, что регламентируется Конституцией Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами, принятыми и признанные в Российской Федерации. Соответственно государство выступает гарантом этого права. Оно его легализует, то есть формулирует, уточняет объемы, закрепляет процедуры реализации.

Административная и судебная жалоба

16 Февраля 2012, контрольная работа

Право на защиту жизни, здоровья, свободы, собственности и других благ является важнейшим, естественным, неотъемлемым правом гражданина, что регламентируется Конституцией Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами, принятыми и признанные в Российской Федерации. Соответственно государство выступает гарантом этого права. Оно его легализует, то есть формулирует, уточняет объемы, закрепляет процедуры реализации. Государство устанавливает обязанность государственных органов, должностных лиц, служащих в определенные сроки рассматривать и принимать меры в связи с обращениями.

Административная ответственность

15 Ноября 2010, реферат

Вначале — некоторые общие замечания о юридической ответственности в целом и о некоторых особенностях ответственности по административному праву.
В философско-теоретическом смысле ответственность — понятие весьма широкое, многоплановое, многообъемное и, что особенно важно, фундаментальное.
В целом об ответственности в разных смыслах, гранях и оттенках достаточно полно и неоднократно говорится в Конституции РФ. Например, в преамбуле Конституции говорится об ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями. То есть это ответственность, понимаемая в широких историко-философском, нравственном и патриотическом планах и аспектах. Однако в Конституции я нахожу также развитые конституционно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые, экологические правовые и другие аспекты и грани института ответственности, в том числе административно-правовые. Например, ст. 2, в которой говорится, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства, содержит одновременно и такой элемент, как ответственность государства перед гражданином и обществом.

Административная ответственность

16 Ноября 2010, контрольная работа

Юридическая ответственность - это применение к лицу, совершившему правонарушение, предусмотренных законом мер принуждения в установленном для этого процессуальном порядке.

Административная ответственность

15 Декабря 2010, курсовая работа

Весьма слабо разработаны вопросы административной ответственности юридических лиц, как в законодательстве Российской Федерации, так и в юридической литературе. Установление административной ответственности юридических лиц представляется необходимым, так как она (административная ответственность) является одним из средств обеспечения исполнения возложенных на них обязательств.
В результате нечеткого и неполного регулирования института административной ответственности страдают надежность защиты как интересов государства в важной сфере публично-правовых отношений, так и права, и законные интересы субъектов административной ответственности – физических и юридических лиц.

Административная ответственность

19 Января 2011, контрольная работа

Административное правонарушение представляет собой социально-правовое явление. Условия жизни общества определяются как объективными факторами его существования и функционирования, так и целеустремленностью людей, выражающийся в их поведении и его последствиях. Определенное влияние на создание условий функционирования общества оказывают совершаемые в обществе правонарушения как в их совокупности, так и каждое в отдельности.