Суть і види економічної діяльності. Суспільний поділ праці

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2012 в 12:45, курсовая работа

Описание работы

Сільське господарство — одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання мають свої особливості, де діють нові економічні закони, а дія притаманних всьому суспільному способу виробництва законів набуває специфічних форм. ці особливості значною мірою залежать від природних факторів. Для забезпечення життя більшості населення планети сільське господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства. Так, наприкінці ХХ ст.

Содержание

1. Суть і види економічної діяльності. Суспільний поділ праці
2. Основні фактори виробництва
3. Зміст і характер праці.
4. Проста, складна та інші види праці.
5. Сутність і місце сільськогосподарського виробництва в економічній діяльності суспільства.
6. Економічна ефективність та її показники
Висновок
Список літератури

Работа содержит 1 файл

Курсовая робота.doc

— 163.00 Кб (Скачать)

Всі ці види економічної діяльності людей  в суспільному виробництві можна  згрупувати в три великі блоки  галузей:

а) основне  виробництво;

б) виробнича  інфраструктура;

в) соціальна  інфраструктура.

Економічна  ефективність охоплює проблему «затрати» - «випуск», інакше кажучи, вона характеризує зв'язок між кількістю економічних ресурсів (факторів виробництва) і кількістю отриманих в результаті виробництва продуктів і послуг.

Чим більша кількість продукції отримується  від використаних ресурсів, тим вищою вважається ефективність суспільного виробництва. За всіх умов Е має бути більше від 1. При цьому виготовлений суспільний продукт, який є результатом виробництва, повинен відповідати суспільним вимогам, реальному платоспроможному попиту. Економічна ефективність є багатоплановою категорією. Для її характеристики використовується ціла система показників, з допомогою яких визначається результативність використання окремих видів ресурсів. Економічну ефективність зіставляють із соціальною ефективністю, щоб визначити, як зростання ефективності виробництва впливає на задоволення матеріальних і духовних потреб людей, на зміну якості життя.

Результати  економічної діяльності в усіх галузях  матеріального і нематеріального  виробництва найбільш повно виражаються через валовий національний продукт. Його розраховують за методикою ООН, виходячи не з виробничого принципу, а із суми кінцевих доходів або витрат. Його складовими частинами е предмети споживання та послуги, державні закупівлі, капітальні вкладення, сальдо платіжного балансу.

Цей показник широко використовується при аналізі  соціально-економічного розвитку країни і при міжнародних зіставленнях. Якщо повністю звільнити сукупний суспільний продукт від уречевленої праці  минулих років, то одержимо чистий продукт. Це частина валового національного продукту. Якщо з останнього вирахувати ті засоби праці, які йдуть на відшкодування їх зношеної частини, то одержимо чистий доход. Це реальний доход, який суспільство може використати для особистого споживання, а також для розширення виробництва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  літератури 

1. Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" від 17.10.1990 № 400-ХІІ // Відомісті Верховної Ради.- № 45.-с.602

2. Закон України "Про форми власності на землю" від 30.01.1992 // Відомісті Верховної Ради.- № 2.- с.35

3. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.1992 № 2114-ХІІ // Відомісті Верховної Ради.- № 20.- с.273

4. Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.1996 № 290/96-ВР // Відо-місті Верховної Ради.- № 41.- с.88

5. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.1998 № 161-ХІV // Відомісті Верховної Ради.- № 46-47.- с.280

6. Указ Президента ''Про невідкладні заходи щодо прискорення рефор-мування аграрного сектора економіки" від 03.12.1999 № 1529/99 // Голос України.- 1999.- № 227, 7 грудня.- с.2

7. Мостовий Г.І. Актуальні проблеми державного управління.-Х.: УАДУ, 2001

8. Мочерний С.В. Основи економічної теорії.-К.: ,ВЦ Академія, 1997

9. Галанець В.Г. Наслідки аграрної реформи // Економіка АПК. – 1999.- №1.- с. 224-228

10. Доманчук Д.П. та ін. Нові реформи господарювання на шляху реформування АПК // Вісник аграрної науки. – 1997.-№ 5. – с. 68- 70

11. Збарський В. М. Аграрні перетворення в Україні: стан та перспективи стабілізації // Бугалтерія в сільському господарстві. – 2002. - № 4 – с. 22- 26

12. Крайнюк М. О. Проблеми реформування АПК України та створення нових типів сільськогосподарських підприємств // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки.- 2001. – № 6 (13). – с. 39- 40

13. Поліводський О. Новий земельний кодекс очима юриста // Пропозиція.-2002- №1.- с.13-14

14. Пономаренко Н.М., Пономаренко І.М. Організаційно-екнономічні аспекти реформування аграрного сектору // Вісник Сумського ДАУ.- Фінанси і кредит.-Суми, 2001.- с.107-110

25. Саблук П.Т. Економічна ситуація АПК в Україні та основні напрями аграрної політики в перехідний період до ринкових відносин // Економіка АПК.-1995.-№ 10- с.10-16

16. Стороженко О. Зворотній бік прискоренного реформування АПК // Віче.- 1999.-№8.-с.3-12


Информация о работе Суть і види економічної діяльності. Суспільний поділ праці