Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2011 в 21:15, реферат

Описание работы

Органічні сполуки, що містять в молекулі карбоксильну та аміно групи, називають- амінокислотами. Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки, захисні, запасаючі, скорочувальні, токсини.

Работа содержит 1 файл

AMINO.DOC

— 108.50 Кб (Скачать)

Національний  Університет «Києво-Могилянська  Академія» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Реферат

     тема: №36 Амінокислоти: одержання, властивості, роль у  біології 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 

                                                     Київ 1998 

        

              АМІНОКИСЛОТИ

      Органічні сполуки, що містять в молекулі карбоксильну та аміно групи, називають- амінокислотами. Амінокислоти мають надзвичайно  велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові  речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки, захисні, запасаючі, скорочувальні, токсини.

      ІЗОМЕРІЯ. НОМЕНКЛАТУРА.

      Амінокислоти  називають звичайно як замісники  відповідних карбонових кислот, позначаючи положення аміно групи буквами латинського алфавіта. Застосовується також систематична номенклатура, а для найпростіших- імпіричні назви:

      CN2NH2-COOH  амінооцтова кислота, аміноетанова кислота, глікол, гліцин.

      CH3-CHNH2-COOH  a-амінопропіонова кислота, 2-амінопропіонова кислота, аланін.

      CH3-CH2-CH-CHNH2-COOH  2-аміно-3-метилпентанова кислота

                        /                                ізолейцин.

                      CH3

      CH3-CHOH-CHNH2-COOH   a-аміно-b-оксимасляна, 2-амино-3-оксибутанова кислота, треонін. 

      Ізомерія  амінокислот аналогічна ізомерії оксикислот.Вона може бути пов’язана з положенням функціональних груп та будовою вуглицевого скелета. Молекула амінокислоти може вміщувати як одну так і декілька карбоксильних груп і відповідно до цього амінокислоти відрізняються по основності.В молекулі амінокислоти може вміщувати також декілька аміногруп.

      Гомологічний  ряд одноосновних амінокислот необхідно  б було починати з аміномурашиниї кислоти H2N-COOH. Проте ця кислота одночасно є неповним амідом карбонової кислоти.

      Оцтова  кислота має одну похідну амінокислоту H2N-CH2-COOH. Пролінова -дві: CH3-CHNH2-COOH a-амінопропіонова кислота, (a-аланін), CH2NH2-CH2-COOH b-амінопропіонова кислота (b-аланін)

      Від масляної- три , від ізомасляної- дві:

      CH3-CH2-CHNH2-COOH a-аміномасляна кислота

      CH3-CHNH2-CH2-COOH b-аміномаслянакислота

  CH2NH2-CH2-CH2-COOH g-аміномасляна кислота 

  Від ізомасляної:                     

  a-аміноізомасляна кислота

  b-аміноізомасляна кислота H2N-CH2-CH-COOH

                                                      /

                                                   CH 3 

         ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ АМІНОКИСЛОТ.

           Розроблено багато шляхів отримання a-амінокислот. Найважливіші з них три:

     1.Дія  аміака на солі хлорзамісних  кислот:

     NH2-H+CL-CH2-COONH4------HCL---®NH2-CH2COOHNH4

 1. Дією аміака та ціанової кислоти на альдегіди(реакція Штрекера). Ціановодень приєднується до аміду що утворюється спершу, утворений нітрил a-амінокислоти омилюють та отримують a-амінокислоту:

      CH3-C=O ----+HN3-----H2O--®CH3-CH=NH--+HCN-®CH3-CH-CºN--+HOH: [H2]---NH3®

                   /                                                                                                                         /

               H                                                                                NH2

         ®CH3-CH-COOH

                      /

                  NH 2 

     3.a-Амінокислоти також можна синтезувати з аміномалинового ефіра за наступною схемою:

                                    NO-CH(COOR)2

     CH2(COOR)2R*ONO---R*OH®­¯     --+H2-[Ni]®NH2-CH(COOR)2C6H5OCL--HCL®                             

                                      HON=C(COOR) 

      ÞC6H5CO-NH-CH(COOHR)2--+RONa---ROH-®[C6H5CO-NH-C(COOR)2]Na+--R*I---NaI--®C6H5CONH-CR*(COOR)2H+, HOHC6H5COOH-®NH-CR*(COOH)2   ----CO2-®NH2-CHR*-COOH

 1. При гідролізі білків отримано близько 25 різноманітних амінокислот. Розділення такої суміші являє собою вкрай складну  операцію.Проте звичайно одна або дві амінокислоти отримуються в більших кількостях і ці кислоти вдається виділити досить просто. Останнім часом навчились так порушувати життєдіяльність деяких мікроорранізмів, що вони замість накопичення білка починають продукувати одну яку-небудь задану амінокислоту. Таким хляхом в промисловості отримують харчовий лізин. Із субстракта лізин виділяють з допомогою йоннообмінних смол.

      Шляхи отримання b-амінокислот. Найбільш важливими є наступні два способи отримання цих кислот:

 1. Приєднання аміака до відповідних кислот. Аміак до олефінів без каталізаторів не приєднується. Приєднання тут проходить так як і інші реакції a,b-ненасичених кислот, ане заправилом Марковникова:

      CH2=CH-COOH --+2NH3®NH2-CH2-CH2-COONH4  

      2.Велика кількість амінокіслот була синтезована В.М.Родіоновим з малинової кислоти: CH2-CHO+CH2(COOH)2--+NH3®CH3-CH-NH2-CH2COOH+H2O+CO2

      Ця  реакція схожа з реакцією отримання b-оксикислот з альдегидів. Можливо, що проміжними продуктами тут є оксисполуки, проте механізм цієї реакції до кінця ще не з’ясовано.

      Шляхи отримання інших  амінокислот. Амінокислоти з більш віддаленими одна від одної функціональними групами отримують дією аміака на галогенпохідні  кислот, відновленням неповних нітрилів двохосновних кислот з допомогою бекмановского перегрупування наприклад: 
 

       H2C       CH2                                         H2C         CH2

      

H2C                       C=O –H2N-OH--HOH® H2C                          C=N-OH--[H2SO4]®

      

         H2C      CH2                                        H2C             CH2

      циклогексанон                                         циклогексаноноксим              

       H2C        CH  OH                              H2C          CH2

                                                                                                   CO

H2C                      С=N         ® ¬      H2C                                          NH

      

       H2C         CH2                                        H2C          CH2                       

                                                                 капролактам 

      Капролактам при гідролізі утворює w- або e-амінокапронову кислоту, а при нітруванні з подальшим відновленням- лактам 2,6-диамінокапронову кислотую(лізин). 

      Фізичні властивості.

      Амінокислоти-безбарвні  кристалічні речовини з високими температурами плавлення, які мало відрізняються для цих кислот і тому не характерні. Плавлення  супроводжується розкладом речовини. У воді амінокислоти є добрерозчинними. Водні розчини одноосновних амінокислот майже завжди мають майже нейтральну реакцію.

      Високі  температури плавлення, відсутність  в спектрі ліній, характерних  для карбоксильної та аміно групи, та деякі інші властивості амінокислот  пояснюються їх будовою. Амінокислоти являють собою внутрішні солі (біполярні іони):+NH3-CH2-CO-O-Такий іон в кислому середовищі поводить себе як катіон, так як пригнічується дисоціація карбоксильної групи; а в лужній - як аніон: +NH3-CH2-COOH®¬+HOH- +NH3-CH2-COO®¬HO-H+NH2-CH2-COO-

      В ізоелектричній точці, коли концентрація катіонів та аніонів рівні, конценотрація біполярного іона максимальна і рух його в електричному полі не відбувається. Положення рівноваги залежить від pH середовища.

      Більшість природніх амінокислот оптичноактивні вналлідок наявності асемитричного атома карбону. В пироді розповсюджені кислоти L-ряду. 

                    ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

      Подібно до інших сполук із змішаними функціональними  групами амінокислоти проявляють властивості  як кислот так і амінів. Проте  в ланцюзі перетворень сильно впливає наявність двох груп.

 1. Амінокислоти утворюють солі з лугами. Солі a-амінокислот з тяжкими металами можуть мати комплексний характер. Таку будову мають наприклад інтенсивно сині солі міді:                                         CH2-NH               O         CO

Информация о работе Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології