Основні завдання юридичного відділу Львівської міської ради

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 00:00, отчет по практике

Описание работы

В процесі проходження практики були набуті знання про основні права та обов'язки посадових осіб а також знання про правову природу таких прав та обов'язків.
Було виконано низку окремих юридичних дій, що дало можливість на практиці відпрацювати теоретичні знання із таких навчальних дисциплін як кримінальне право та процес,адміністративне право а також цивільне право та процес.

Содержание

1. Вступ ………………………………………………………………………1-2ст.
2. Структура та склад Львівської міської ради ……………………………3-4ст.
3. Основні завдання юридичного відділу Львівської міської ради……….5-5ст.
4. «Закон про місцеве самоврядування в Україні»……………………….6-10ст.
5. Районна адміністрація Львівської міської ради…………..…………..11-18ст.
6. Поняття та види інтелектуальної власності…………………………...19-21ст.
7. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності…………………………………………………………………22-24ст.
8. Захист права інтелектуальної власності……………………………….25-28ст.
9. Список використаної літератури……………………………………….29-29ст.

Работа содержит 1 файл

звіт Гіро.doc

— 197.50 Кб (Скачать)

 

7

 Сучасна законодавча  функціональна характеристика місцевих  рад, формулювання повноважень  їх голів, виконавчих органів (роз. ІІ, гл. I-IV) підтверджують, що на них покладається основний обсяг самоврядних робіт, ради та їх виконавчі органи розробляють, схвалюють програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, а відтак передусім відповідають за поєднання місцевих і державних інтересів, задоволення інтересів особи і всього населення територіальної громади. Будучи головною формою місцевого самоврядування, представницькі самоврядні органи, обрані населенням територіальних громад, голови рад вступають у безпосередні зв’язки з іншими суб’єктами системи самоврядування. Отже, системний підхід дає змогу охарактеризувати самоврядне представництво у всій різноманітності його зв’язків і відносин. У філософській літературі зазначено, що частини об’єкта “визначаються не зі сторони (чи не тільки зі сторони) субстанціональних, субстратних властивостей, а з позицій їхнього місця у межах досліджуваного цілого, тобто за функціями, які вони виконують” [4, с.39]. Отже, вихідною категорією, що визначає місце компонентів у системі, є функція. Функціональне дослідження є, на нашу думку, найбільш вдалим шляхом розкриття змісту діяльності місцевого самоврядування у системі демократії. Однак перш ніж приступити до формулювання функцій представницьких установ у системі самоврядування, необхідно визначити, який смисл ми вкладаємо у поняття “функція органів територіального самоврядного представництва”, яка її соціальна роль. В.Г.Афанасьєв пише, що дія системи, її компонентів для досягнення мети, дія з застосуванням певних засобів є не що інше, як функції системи та її компонентів [3, с.35], тобто автор розуміє функцію як основні напрями діяльності компонентів, що виражають предметно-політичну характеристику, роль і соціальне призначення їх у суспільстві, рівно ж включає до поняття функцій певні засоби, які застосовуються для досягнення цілей. Далі він продовжує: “... ми розглядаємо функцію як форму, спосіб прояву активності, життєдіяльності системи та її компонентів” [3, с.131]. Як уже було відзначено, виходячи із призначення місцевого самоврядування, а саме – вирішення питань місцевого значення – основною функцією місцевих рад, їх виконавчих органів, обраних територіальною громадою сільських, селищних, міських голів – є забезпечення оптимального соціально-економічного та культурного розвитку відповідних територіальних громад. Виконуючи цю функцію у взаємодії між собою, зазначені суб’єкти місцевого самоврядування координують діяльність інших інституцій та форм з метою об’єднання їхніх зусиль у здійсненні соціально-господарського та культурного будівництва. З урахуванням місцевих умов та особливостей місцеві самоврядні органи можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти (п.7 ст.16 Закону про місцеве самоврядування). З цією ж метою, як ми розуміємо, законодавець передбачає форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (ст.1, 6, 15 Закону про місцеве самоврядування).

 

8

Залучаються до реалізації зазначеної функції як підприємства, установи та організації, що перебувають у комунальній власності громад, так і ті, які не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. Відносини самоврядних органів з першими будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування, тоді як з другими – на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування Законом про місцеве самоврядування (ст.17, 18 гл. II, зокрема ст.27 п.7; ст.28 п.5 та інші Закону про місцеве самоврядування). Представницькі самоврядні органи за ініціативою жителів вправі дозволити створювати органи самоорганізації населення і навіть наділяти їх, звичайно ж для вирішення соціально-економічних, культурно-побутових, освітніх та інших проблем, частиною власної компетенції, фінансів, майна (ст.140 Конституції України 1996 р., ст.14 Закону про місцеве самоврядування). Ми відзначили лише окремі аспекти надзвичайно важливої соціально-економічної функції місцевого самоврядного представництва, варто лише подбати про її оптимальне впровадження в життя.Місцеві представницькі самоврядні органи, як головні підвалини демократичного режиму, найближчий до громадян рівень управління, обираючись жителями громади таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права [5], виконують функцію забезпечення реальної участі жителів територіальних громад у вирішенні суспільно-державних справ. Виконуючи цю функцію, як і вище сформульовану, місцеві ради, їх голови взаємодіють з іншими інституціями системи місцевого самоврядування, тобто органами самоорганізації населення, територіальними органами об’єднань громадян (політичні партії, громадські організації та ін.). Їх розгалужена мережа посилює процес цілеспрямовуючого впливу на суспільство в цілому і територіальних громад зокрема. За посередництвом взаємодії з системою добровільних громадських об’єднань зміцнюється організаційний зв’язок місцевого самоврядного представництва з населенням, яке є джерелом місцевої влади. А відтак завдяки їхній умілій взаємодії створюються кращі умови для досягнення поєднання особистісних та групових інтересів, представлених суспільними об’єднаннями громадян, з загальними інтересами територіальної громади.Логічно наступною функцією місцевих рад, їх голів є формування і остаточне вираження ними волі та інтересів територіальної громади. Зрозуміло, у формуванні волі жителів громади беруть участь усі суб’єкти системи місцевого самоврядування. Однак остаточне оформлення волевиявлення мешканців громади – прерогатива її представницьких органів, які видають правові акти, обов’язкові до виконання всіма жителями територіальної громади. Тому і Закон про місцеве самоврядування характеризує представницький орган місцевого самоврядування як виборний орган, що складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення (ст.1).

 

9

Наступною, як на нашу думку, самостійною за змістом функцією представницьких органів місцевого самоврядування є функція контролю у визначених законодавством випадках за діяльністю інших елементів системи місцевого самоврядування. Так обов’язковою попередньою умовою щодо функціонування органів самоорганізації населення є дозвіл відповідної місцевої ради (ст.14 Закону про місцеве самоврядування). Також місцеві ради вправі достроково припинити повноваження органів самоорганізації населення у разі невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті ради, її виконавчого комітету, загальних зборів громадян або невиконання своїх повноважень (ст.80 Закону про місцеве самоврядування). Вкажемо, з цього приводу, що місцеві ради, їхні виконавчі органи (ст.38 п.7 Закону про місцеве самоврядування) реєструють об’єднання громадян, органів територіальної самоорганізації населення, звісно ж, перевіряючи, чи є для таких дій законні підстави. Або ще один приклад. Законодавець (ст.8 Закону про місцеве самоврядування) передбачає можливість проведення загальних зборів громадян за місцем проживання для вирішення питань місцевого значення. Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законів України, може бути зупинено відповідною місцевою радою або її виконавчим органом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку [6, ст.14].

Вищевикладене щодо функцій  самоврядних представницьких органів  підтверджує висновок про інтегруючу їх роль у системі місцевого самоврядування України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Районна адміністрації Львівської міської ради

1. Загальні  положення Шевченківської районної  адміністрації Львівської міської  ради.                                                                                                         1.Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (надалі - районна адміністрація) є виконавчим органом Львівської міської ради і діє відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання" згідно з чинним законодавством. 
2.Районна адміністрація є підзвітною і підконтрольною міській раді, підпорядкована міському голові, першому заступнику міського голови. Районна адміністрація є відповідальною за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на неї у встановленому порядку. 
3. Районна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією Украъни та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України. 
4. Районна адміністрація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку зі зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка. На будинку районної адміністрації піднімається Державний прапор України.  
Юридична адреса районної адміністрації: 
вул.В.Липинського, 11, м.Львів, 79058.

2. Основні завдання

Основними завданнями районної адміністрації є: 
1. Дотримання Конституції України і законів України, виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України, ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших нормативних документів. 
2. Реалізація прав і свобод громадян. 
3. Виконання на території району програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони історичного середовища і довкілля. 
4. Підготовка пропозицій щодо видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком району. 
5. Контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ та організацій, розгляд проектів планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль виконання планів, ефективності роботи, рівня та якості наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку, заслуховування звітів керівників. 
6. Виконання функцій органу опіки та піклування на території району. 
7. Взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування і самоорганізації населення. 
                                                           11

8. Реалізація інших  повноважень, наданих державою, відповідно  до чинного законодавства, а  також делегованих міською радою,  її виконавчим комітетом та міським головою.

 
3.Структура, організація роботи та управління

1. Найвищою посадовою  особою районної адміністрації  є голова, який здійснює управління  районною адміністрацією, виступає  від її імені та несе персональну  відповідальність за виконання завдань районної адміністрації. Голова районної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови у порядку, визначеному законодавством. 
2. Голова районної адміністрації має трьох заступників: з питань житлово-комунального господарства, з гуманітарних та організаційних питань, з соціально-економічних питань. Заступників голови районної адміністрації призначає і звільняє міський голова за поданням голови районної адміністрації.  
3. Голова районної адміністрації у порядку, визначеному законодавством, призначає та звільняє з посад працівників, присвоює їм ранги, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати до посадових окладів, надає відпустки і матеріальну допомогу (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад міського голови). 
4. До складу районної адміністрації входять такі структурні підрозділи: 
- юридичний відділ: сектор судової роботи;  
- відділ житлового господарства: сектор по експлуатації житлового фонду; 
- відділ комунального господарства;  
- загально-організаційний відділ: сектор ведення Державного реєстру виборців; 
- відділ бухгалтерського обліку та звітності: сектор обліку видатків по житлово-комунальному господарству;  
- відділ освіти, який є самостійним структурним підрозділом та має статус юридичної особи;  
- відділ соціально-економічного розвитку;  
- відділ у справах дітей: сектор з питань опіки та піклування. 
5. Голова районної адміністрації у межах своїх повноважень і на виконання завдань районної адміністрації видає розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами на території району, видає доручення. 
6. Голова районної адміністрації здійснює свої повноваження відповідно до цього Положення, а також виконує завдання, визначені ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. 
7. Начальники відділів несуть персональну відповідальність перед міським головою, першим заступником міського голови та головою районної адміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань згідно з розподілом обов'язків, визначених Положеннями про підрозділи і посадовими інструкціями, а також несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

12

 

4. Повноваження районної адміністрації

1)Повноваження у сфері економічного, культурного та соціального розвитку: 
1. Розробка і подання відповідним виконавчим органам пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, місцевої екологічної програми, програм з питань житлового і шляхового будівництва, благоустрою та інших питань комунально-побутового і соціально-культурного обслуговування населення. 
2. Управління майном на території району, що належить до власності територіальної громади міста, у встановлених радою та виконавчим комітетом межах. 
3. Підготовка та подання департаменту фінансової політики проекту кошторису районної адміністрації та пропозицій щодо видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком району. 
4. Підготовка і подання проектів кошторисів підпорядкованих бюджетних установ та організацій, які знаходяться на території району. 
5. Облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території району.  
6. Оформлення додаткових списків громадян, які мають право на отримання приватизаційних документів. 
7. Вжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення у встановленому порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення. 
8. Підготовка висновків щодо створення та розміщення ринків, торговельних майданчиків, сприяння розвитку підприємств торгівлі і послуг різних форм власності. 
9. Підготовка висновків щодо розташування об'єктів вуличної торгівлі, встановлення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності. 
10. Розгляд та вжиття заходів у встановленому виконавчим комітетом порядку щодо фактів порушення розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.  
11. Підготовка висновків щодо видачі дозволів на знесення зелених насаджень, надання дозволів на санітарні вирубки, видалення сухостійких, вітровальних, буреломних дерев і кущів при утриманні і поточному ремонті об'єктів зеленого господарства району. 
12. Вирішення питань опіки і піклування. 
13. Сприяння організації оплачуваних громадських робіт учнівської і студентської молоді у вільний від занять час та для осіб, зареєстрованих як безробітні, при умові достатнього забезпечення коштами відповідних галузей комунального та житлового господарства. 
14. Сприяння громадським, політичним та релігійним організаціям, фондам за умов надання ними соціальних допомог малозабезпеченим мешканцям району.

Информация о работе Основні завдання юридичного відділу Львівської міської ради