Сутність податкового контролю в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 18:48, реферат

Описание работы

Податкова система в кожній країні є однією з найважливіших основ економічної політики. Вона забезпечує фінансову базу держави та виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини.
Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому створюючи податкову систему, потрібно виходити з реалій соціально-економічного становища країни, а не керуватися тільки нездійсненними побажаннями.

Содержание

Вступ
Сутність податкового контролю в Україні
Суб’єкти податкового контролю в Україні
Висновок
Використана література

Работа содержит 1 файл

под.контроль.docx

— 305.72 Кб (Скачать)

Зміст

Вступ

  1. Сутність податкового контролю в Україні
  2. Суб’єкти податкового контролю в Україні

Висновок

Використана література 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

   Податкова система в кожній країні є однією з найважливіших основ економічної політики. Вона забезпечує фінансову базу держави та виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини.

  Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому створюючи податкову систему, потрібно виходити з реалій соціально-економічного становища країни, а не керуватися тільки нездійсненними побажаннями.

   Першочерговою потребою сьогодення є забезпечення збалансованого розвитку всіх підсистем суспільства, гармонізації інтересів різноманітних верств населення, створення міцного економічного підґрунтя для інтеграції України у світову економічну систему. Все це в значній мірі залежить від ефективної контрольної функції податків. Контрольна функція податків проявляється через податковий контроль. Щільне місце у цьому процесі займає реформування податкової системи, яка забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами. Податковий контроль, як складова податкової системи, повинен вирішувати завдання  щодо зменшення податкової заборгованості та легалізації усіх доходів учасників ринку. Законодавче підґрунтя є необхідним для реалізації функцій податкового контролю. Таку можливість дає нам новий Податковий кодекс України,який висвітлює законодавчо врегульовані види, форми та процедури здійснення податкового контролю.

   Скільки існує система податкового контролю, стільки відбуваються дискусії щодо його сутності, класифікації, організації, методів проведення. Проблеми взаємодії теорії та практики, а також ефективність податкового контролю досить активно розглядаються у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, таких як: А.В. Бризгаліна, О.Д. Василика, Л.К. Воронова, О. Воронкової, М.М. Весельського, Л.О. Зазвонової, Г.В. Пухальської, Т.В. Литвинчук, Л.М. Касьяненко, М.П. Кучерявенко, А.Н. Козиріна, Л.А. Савченко, О.Ю. Судакової, І.А. Орешкіна, О.П. Чернявського, Ю. Цал-Цалко, С.О. Шохіна та інших. 

  Контроль є важливим елементом будь-якої галузі державного управління. Організація контролю є обов'язковим елементом управління суспільними фінансовими засобами, оскільки таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством. Саме об'єктивні потреби держави та органів місцевого самоврядування у грошових коштах вимагають забезпечення повного і своєчасного їх надходження у вигляді податків і зборів (інших обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.  

  На жаль, економіка кожної країни має певну тіньову частку (хоча ці показники по країнах і можуть істотно відрізнятися). А це передусім є свідченням недосконалої податкової системи в державі.

Вади  у податковій системі та велика кількість правопорушень у сфері оподаткування становлять істотну загрозу економічній і загалом національ-

ній безпеці держави.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Сутність податкового контролю в Україні

   Кузьмін О.Є. та Мельник О.Г. окреслюють контроль як "елемент і чинник управління економічними суб'єктами, процесами, який полягає у нагляді за ними з метою перевірки відповідності їх стану законодавчим нормам, визначеним стратегіям, цілям, програмам розвитку тощо" . Це визначення, на наш погляд, є обґрунтованим та відображає функціональну сутність контролю у різних сферах економіки. Також у літературних джерелах подається термін "контролювання", що означає "вид управлінської діяльності щодо оцінки рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення відхилень, збоїв, недоліків та причин їх виникнення з метою уникнення нагромадження й повторення помилок, мінімізації втрат, подолання складних організаційних проблем тощо" .

   Контроль є однією з функцій не лише управління підприємством, а й державного управління. І якщо важливість контролю на підприємстві може бути дискусійним питанням, то у сфері державного управління це, поза сум-

нівом, невід'ємна складова. Контроль у державному управлінні дає змогу порівняти фактичний стан у певних галузях з поставленими вимогами; виявити вади та усунути їх; попередити можливі помилки та порушення; оцінити відповідність здійснення інших функцій управління завданням, що поставлені перед ними; виявити резерви та можливості вдосконалення функціонування елементів державно-управлінської системи .

На рис. 1 наведено умовне зображення місця податкового контролю у системі контролю у державному управлінні.

Як видно  з рис. 1, податковий контроль є структурною частиною державного фінансового контролю, що, своєю чергою, є важливим елементом системи контролю у державному управлінні. Податковий контроль є складним поняттям, яке можна розглядати з багатьох аспектів. Розглядають податковий контроль, по-перше, як функцію державного управління економікою та, по-друге, як особливу діяльність щодо виконання податкового законодавства України.

   Згідно з Податковим Кодексом України, податковий контроль - система  заходів,  що  вживаються контролюючими  органами з метою контролю правильності нарахування, повноти  і  своєчасності  сплати  податків  і  зборів,   а   також дотримання  законодавства  з  питань  регулювання  обігу  готівки, проведення   розрахункових   та  касових  операцій,  патентування,

ліцензування  та  іншого  законодавства,  контроль  за дотриманням  якого  покладено на контролюючі органи. 

Можна виділити такі основні  завдання податкового  контролю:

1.  Перевірка  повноти та своєчасності сплати  податків та зборів до бюджету та державних цільових фондів.

2.      Контроль правильності визначення бази оподаткування.

3.  Перевірка  правомірності застосування податкових пільг за податками та зборами.

4.  Контроль  за своєчасність подання до  органів ДПІ податкової звітності за  податками та зборами.

5.      Аналіз податкових надходжень.

6.  Виявлення,  усунення та попередження порушень  чинного законодавства. 

  Доцільно  трактувати систему податкового  контролю, як сукупність таких  взаємопов'язаних, взаємодіючих елементів,  як: контролюючий суб'єкт, контрольний об'єкт, предмет податкового контролю, а також процес податкового контролювання, які складаються у цілісне утворення з метою реалізації податкового контролювання як функції державного управління.

   До системи податкового контролю можна віднести також цілі, методи та технологію податкового контролю та ресурси.

   Контролюючий суб’єкт- це юридична чи фізична особа що спрямовує контрольні дії на власну діяльність або на діяльність іншої фізичної особи чи юридичної особи, що знаходяться у навколишньому господарстві.

    Предмет контролю – це конкретний  вид діяльності, тобто певні фінансові  операції, під контролюючого суб’єкта  на який спрямовано контрольні  дії. 

 На рис. 2 показано основні елементи системи податкового контролю та взаємозв'язки між ними. 

Рис. 2. Основні елементи системи податкового контролю в Україні 
 

Податковий кодекс України визначає також основні способи здійснення податкового контролю, до яких належать :

Способи здійснення контролю  Короткий  зміст
 
 
Ведення обліку платників податків 
 
Створення умов для здійснення контролю органами контролю за правильністю нарахування, повноти і своєчасності сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства. Взяттю на облік підлягають усі платники податків за їх місцезнаходженням на підставі заяви, яка подається до ДПІ
 
 
 
 
Інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби
 
Комплекс  заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної органам ДПС для виконання  функцій і завдань. Інформаційною базою є: інформація, що надійшла від платника податків у вигляді декларації, розрахунків та звітних документів; інформація, що надійшла від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та НБУ, а саме: про надані дозволи, ліцензії, свідоцтва на право здійснення діяльності; про експортно-імпортні операції, про на явність та рух грошових коштів, результати податкового контролю, про об’єкти оподаткування тощо
 
Перевірка
Форма здійснення податкового контролю, яка може бути планова та позапланова; виїзна та невиїзна; документальна, камеральна та фактична
 
Експертиза
Проводиться тоді, коли в ході проведення перевірки необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки
 
 

   2.Субєкти  податкового контролю в Україні  

Контролюючими органами є: 

 1. Органи  державної  податкової служби - щодо податків,  які справляються до бюджетів та державних  цільових  фондів,  а також стосовно законодавства,  контроль  за  дотриманням  якого  покладається  на органи державної  податкової служби;
 
 1. Митні органи - щодо мита,  акцизного податку, податку на додану вартість,  інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію  України  або  територію  спеціальної митної  зони  або  вивезення  (пересилання)  товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони.
 

Державна податкова служба України, як один з основних суб'єктів державного фінансового контролю, покликана здійснювати:

● облік платників податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів і державних фондів:

● контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати по-

датків та інших обов'язкових платежів;

● контроль за достовірністю податкового обліку і звітності. 

    Однією з основних функцій  Державної митної служби у  сфері податкового контролю, які  визначені Положенням про Державну  митну службу України , є забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за сплатою яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України. 

Також на забезпечення податкового контролю в державі спрямовані

такі функції Державної митної служби :

● організація і забезпечення здійснення митного контролю та митного офор-

млення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кор-

дон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятли-

вих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кор-

дон України;

● забезпечення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

● забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за сплатою яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України;

 ● здійснення контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів і транспортних засобів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та виконують інші операції з такими товарами тощо.

Информация о работе Сутність податкового контролю в Україні