Сутність податкового контролю в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 18:48, реферат

Описание работы

Податкова система в кожній країні є однією з найважливіших основ економічної політики. Вона забезпечує фінансову базу держави та виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини.
Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому створюючи податкову систему, потрібно виходити з реалій соціально-економічного становища країни, а не керуватися тільки нездійсненними побажаннями.

Содержание

Вступ
Сутність податкового контролю в Україні
Суб’єкти податкового контролю в Україні
Висновок
Використана література

Работа содержит 1 файл

под.контроль.docx

— 305.72 Кб (Скачать)

     

Розмежування  повноважень  і  функціональних  обов'язків між  контролюючими  органами  визначається  Податковим Кодексом та іншими

нормативно-правовими  актами.

  Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків   податку   на  додану  вартість,  акцизного  податку  та екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу  державної  податкової  служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

    Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності,   достовірності,   повноти   нарахування  та  сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних органів.

  Органами  стягнення   є   виключно   органи   державної податкової   служби,  які  уповноважені  здійснювати  заходи  щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також  державні  виконавці  в  межах своїх повноважень.  Стягнення податкового  боргу   за   виконавчими   написами   нотаріусів   не дозволяється. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок 

    На основі поданої вище інформації, можна зробити висновок щодо важливості та високої пріоритетності податкового контролю в Україні. По-

датковий контроль повинен виконувати особливу роль, яка полягає не лише у

фіксації правопорушень у сфері податкового законодавства, але й попере-

дженні появи негативних факторів у майбутньому.

  Контроль є обов'язковим елементом будь-якої галузі державного управління. Податковий контроль доцільно розглядати як одну з функцій державного управління податковою системою. Податкова система – це сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що сплачуються в установленому Податковим Кодексом порядку . Податкові системи розвинених країн світу попри істотні переваги мають і свої вади.

    Також інформація, отримана внаслідок здійснення податкового контролю, повинна становити основу для оптимізації податкової системи держави.

    Загалом зазначимо, що останні зміни податкового законодавства мають доволі позитивний вплив на стан податкового контролю в Україні. Це зумовлено, насамперед, чітким регламентуванням концептуальних положень

податкового контролю. За умови подальшої стабільності законодавства, чіткого дотримання норм як представниками підконтрольної системи, так і контролюючої, ефективної політики у сфері податкового навантаження, такі

принципи податкового контролю здатні забезпечити досягнення цілей держави та прозорість податкової політики. А це дасть змогу забезпечити вищий рівень економічної та національної безпеки в державі. 
 
 
 
 
 

Використана література

  1. Податковий кодекс України
  2. Корецька-Гармаш В.О. Податковий контроль: проблемні аспекти та напрями удосконалення / В.О. Корецька-Гармаш, Н.М. Раєвська // Часопис економічних реформ : наук.-виробн. журнал Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2011. – № 1. – С.39-44.
  3. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К. :Видво "Академвидав", 2003. – 416 с.
  4. Лисенко В.В. Організація та проведення документальних перевірок, дотримання юридичними і фізичними особами податкового законодавства // Науковий вісник, УФЕІ,2009. – № 1. – С. 23-28.
  5. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна / за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Вид-во "Знання", 2009. – 582 с.
  6. Податкова система України/ За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 2010 – 234 с.
  7. Соколовська A.M. Податкова система держави: теорія і практика становлен¬ня. — К.: Знання-Прес, 2004. — 454 с. — (Вища освіта XXI століття).
  8. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц- - К.: КНЕУ. - 2001. - 150 с.

Информация о работе Сутність податкового контролю в Україні