Iнститут представництва у цивільному процесуальному праві

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 17:29, научная работа

Описание работы

Розмежування різних форм участі третіх осіб у набутті й реалізації цивільних прав і обов'язків має важливе значення, оскільки полегшує вибір тих правових засобів, які дозволяють досягти бажаного правового результату.

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

1.1 Поняття і значення представництва

1.2 Суб'єкти представництва

1.3 Підстави виникнення та види представництва

РОЗДІЛ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

2.1 Поняття повноваження та межі для вчинення повноважень представника

2.2 Права та обов’язки в представництві

РОЗДІЛ ІІІ. ДОВІРЕНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

3.1 Довіреність: поняття, значення та реквізити

3.2 Види, форма та строк довіреності

3.3 Особливості довіреності, що посвідчується нотаріально

3.4 Припинення довіреності

ВИСНОВОК

ДОДАТОК

Работа содержит 1 файл

представництво)).docx

— 48.27 Кб (Скачать)

ЗМІСТ 

 ВСТУП

 

РОЗДІЛ I. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 

1.1 Поняття і значення  представництва

 

1.2 Суб'єкти представництва

 

1.3 Підстави виникнення  та види представництва

 

РОЗДІЛ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА

 

2.1 Поняття повноваження  та межі для вчинення повноважень  представника

 

2.2 Права та обов’язки  в представництві

 

РОЗДІЛ ІІІ. ДОВІРЕНІСТЬ  У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 

3.1 Довіреність: поняття,  значення та реквізити

 

3.2 Види, форма та  строк довіреності

 

3.3 Особливості довіреності,  що посвідчується нотаріально

 

3.4 Припинення довіреності

 

ВИСНОВОК

 

ДОДАТОК

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 ВСТУП 

 Розмежування  різних форм участі третіх  осіб у набутті й реалізації  цивільних прав і обов'язків  має важливе значення, оскільки  полегшує вибір тих правових  засобів, які дозволяють досягти  бажаного правового результату.

 

Потреба в представництві виникає тоді, коли особа, яку представляють  в силу закону (наприклад, через відсутність  дієздатності) або конкретних життєвих обставин (наприклад через хворобу, відрядження, зайнятість), не може особисто здійснювати свої права і обов'язки, але часто до послуг представників  звертаються заради того, щоб скористатися спеціальними знаннями і досвідом представника, заощадити час і кошти і  т.п.

 

За допомогою представництва можуть здійснюватися не тільки майнові, але і деякі особисті немайнові  права, проте не припускається вчинення через представників угод, що за своїм характером можуть бути зроблені тільки особисто, а також інших  угод у випадках, передбачених законом (наприклад тільки особисто можна  скласти заповіт, укласти договір  довічного утримання та ін.).

 

Це визначає інтерес  до більш докладного розгляду інституту  представництва в цивільному праві  України, що підтверджує актуальність обраної теми дослідження. Сучасні  цивільні правовідносини неможливо  представити без представництва. Інститут представництва пронизує як приватне, так і публічне право, як матеріальне, так і процесуальне право. Представництво виступає універсальною  формою правового посередництва, у  цей час здобуває велике значення.

 

Ціль цієї курсової роботи полягає в дослідженні  особливостей і закономірностей  інституту представництва в цивільному праві України, для чого можна  виділити наступні завдання курсової роботи:

 

- проаналізувати  й дати поняття представництву  в цивільному праві України  за діючим цивільним законодавством;

 

- розглянути процедуру  оформлення й підтвердження повноважень  представника;

 

- виділити повноваження  представника;

 

- проаналізувати  положення відносно доручення  в цивільному праві: визначити  його поняття, форму, значення, строк доручення, а також розглянути  правове регулювання припинення  доручення.

 

На закінчення роботи передбачається підвести підсумки проробленому дослідженню.

 

Об'єктом даного дослідження  є суспільні відносини із приводу  представництва в цивільних правовідносинах. Предметом дослідження є цивільно-правові  норми, що встановлюють загальні положення  представництва, підстави припинення представництва, передоручення; практика застосування даних норм. 

 РОЗДІЛ I. ПРЕДСТАВНИЦТВО  В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

1.1 Поняття і значення  представництва 

 Представництвом  є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

 

Основним правом представника є повноваження діяти  від імені і за рахунок особи, яку він представляє. Але повноваження не лише надає представнику можливість діяти від імені особи, яку  він представляє, а й визначає зміст і межі таких дій, виступаючи як вид і міра можливої поведінки  — немайнове цивільне право. Основний елемент цього складного за структурою права — повноваження на власні позитивні дії, тобто можливість представника діяти певним чином  від імені особи, яку він представляє. Але, як і кожне суб'єктивне право, повноваження також включає можливість вимоги, у даному випадку — право  вимагати від того, кого представляють, прийняття на себе юридичних наслідків  дій, що здійснені в межах повноваження.

 

Носієм повноваження є представник, тому захист цього  права шляхом скарги, подання позовів  про визнання повноваження, про припинення дій, що його порушують, здійснюється і  представником від свого імені  і не вимагає окремого або особливого повноваження.

 

У свою чергу, особа, яку представляють, має право  вимагати, щоб представник діяв відповідно до повноваження і в його межах.

 

Разом з тим до змісту правовідносин представництва входять не лише права, а й обов'язки їх учасників. Зокрема, представник  зобов'язаний діяти в межах наданого повноваження і в інтересах того, кого представляє, а після виконання  обов'язків — передати права і  все отримане за укладеним ним  правочином особі, яку він представляє.

 

Натомість особа, яку  представляють, має створити умови, необхідні для реалізації повноваження представником (видати довіреність, надати необхідні документи тощо) і прийняти все виконане відповідно до наданого повноваження. їхнього особливістю  є те, що вони виникають і реалізуються не в інтересах того, хто безпосередньо  укладає правочини (представника), а  з метою здійснення та захисту  прав та інтересів того, кого представляють. 

1.2 Суб'єкти представництва 

 У відносинах  представництва прийнято розрізняти  три суб'єкти - що представляється  (представлюваний), представника і третю особу, з яким у того, що представляється виникає правовий зв'язок завдяки діям представника.

 

Представлюваними можуть бути фізичні та юридичні особи. Однак стосовно випадків представництва фізичної особи має значення та обставина, про яке представництво йдеться: добровільне — основане на волевиявленні представлюваного, чи таке, що ґрунтується на приписах закону.

У відносинах добровільного  представництва, яке ґрунтується  на волевиявленні того, кого представляють, представлюваною може бути лише дієздатна фізична особа, котра в змозі вільно сформувати свою волю і адекватно виразити її зовні. У випадках представництва за законом представлюваною може бути будь-яка правоздатна фізична особа від моменту її народження.

 

Представниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. При цьому фізичні особи можуть бути представниками, якщо вони досягли  повноліття, тобто 18 років (ч. 1 ст. 34 ЦК), а також особи, які набули повної цивільної дієздатності відповідно до положень ч. 2 ст. 34 ЦК та ст. 35 ЦК. Представниками не можуть бути повнолітні особи, які  перебувають під опікою або піклуванням. Юридична особа може бути представником, якщо це не суперечить цілям її створення. Крім того, представництво щодо окремих  видів діяльності, перелік яких встановлюється законом, юридична особа може здійснювати  лише після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії) (ч. З ст. 91 ЦК).

 

Як третя особа, з яким що представляється за допомогою  представника укладає цивільно-правову  угоду або скоює іншу юридичну дію, може виступати також будь-який суб'єкт цивільного права. Закон  лише забороняє представнику скоювати операції від імені того, що представляється  відносно себе особисто, а також  відносно іншої особи, представником  якого він одночасно є, за винятком випадку комерційного представництва. Наприклад, представник не може сам  купити майно, яке доручив йому продати  той, що представляється.

 

Не є представником  особа, яка хоч і діє в чужих  інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення  переговорів щодо можливих у майбутньому  правочинів.

 

Посильний, на відміну  від представника, не здійснює правочини  від імені представлюваного. Він юридично не бере участі у встановленні прав та обов'язків безпосередньо для іншої особи, а лише передає контрагенту волевиявлення тієї особи, яка його послала.

 

Посередник також  особисто не укладає правочини від  імені іншої особи, а лише сприяє укладенню правочину. При цьому  власну волю він не виражає, а інформує учасника можливого у майбутньому  правочину про волю та наміри іншої  сторони. 

1.3 Підстави виникнення  та види представництва 

 Право на здійснення  правочинів від імені іншої  особи (повноваження представника) ґрунтується на різних юридичних  фактах, з якими закон пов'язує  його виникнення. Згідно з ч.  З ст. 237 ЦК такими підставами  можуть бути: договір (наприклад,  договір доручення); припис закону (наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 242 ЦК батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх дітей), акта органу юридичної особи (наприклад, призначення особи наказом директора товариства на посаду, яка пов'язана із вчиненням дій від імені останнього) та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства (наприклад, з факту спільного ведення господарства подружжям слідує припущення, що при укладенні правочину в спільних інтересах один з подружжя діє також від імені та в інтересах іншого з подружжя, оскільки згода останнього на здійснення такого правочину — в межах побутових — припускається).

 

Види представництва:

 •

Представництво за законом

  

Характерною особливістю  даного виду представництва є його спрямованість на захист прав і законних інтересів недієздатних осіб, які  внаслідок малоліття, недоумства або  душевної хвороби не можуть піклуватися  про себе самі. У зв'язку з цим  воля таких осіб для вирішення  питання про необхідність представництва їхніх інтересів зовні не має  значення. Оскільки воля того, кого представляють, не має значення для обрання представника і визначення його повноважень, то така особа не може впливати на діяльність представника.

 

Специфічним також  є правове становище представника при представництві, заснованому  на законі. Якщо діяльність представника в інтересах особи дієздатної є реалізацією його права, то діяльність представника на захист інтересів осіб недієздатних — це його обов'язок, відмовитися від якого він не може. Інша річ, що такий представник може вийти з числа осіб, які внаслідок свого правового становища зобов'язуються законом або адміністративним актом до захисту прав недієздатних (наприклад, опікун складає свої повноваження, батьків позбавляють батьківських прав тощо).

 

Законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх  дітей є батьки. Це положення закріплене не лише у ЦК (ст.242), але й у СК (ст. 14). Право батьків представляти свої малолітніх та неповнолітніх дітей  ґрунтується на такій складній юридичній  сукупності, як норма закону і подія (народження дитини), а для представництва батька до того ж потрібна також  наявність акта цивільного стану (шлюбу  з матір'ю дитини), або правочину (заява про визнання себе батьком  дитини за відсутності шлюбу з  матір'ю), або рішення суду про  визнання батьком дитини.

 

Законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей  є також усиновлювачі, які за своїм правовим становищем прирівнюються до батьків. Їхнє право на представництво ґрунтується на нормі закону та рішенні про усиновлення.

 

Батьки (усиновлювачі) можуть укладати за малолітніх дітей будь-які правочини, але управління майном дітей батьки (усиновлювачі) здійснюють за умови, що укладення таких правочинів не суперечить інтересам дітей.

 

Виникнення повноваження у опікуна ґрунтується на положеннях ч. 2 ст. 242 ЦК, згідно з якою опікун є  законним представником малолітньої  особи та фізичної особи, визнаної недієздатною, на рішенні суду про призначення  опіки, а також на адміністративному  акті (рішення про призначення  опікуном).

 

Іноді внаслідок  обставин, що склалися, в інтересах  неповнолітніх діють особи, які  перебувають з ними в спорідненості  або свояцтві. Такі дії самі по собі не породжують прав і обов'язків  для неповнолітніх. Це можливо за умови, що спеціальним актом такі особи визнані опікунами цих  неповнолітніх. Адміністративний акт  подібного роду, звичайно, встановлює додаткові повноваження для опікунів.

 

Опікуни здійснюють усі дії, які міг би здійснити  сам опікуваний, якби був дієздатним. Разом із тим, вони без дозволу  органів опіки і піклування не мають права здійснювати від  імені опікуваних правочини, що істотно  зачіпають майнові інтереси останніх. Дозвіл органу опіки і піклування, що видається опікуну на здійснення такого правочину, встановлює для нього  додаткові повноваження крім тих, що вже передбачені законом.

Информация о работе Iнститут представництва у цивільному процесуальному праві