Рефераты по уголовному процессу

Юридическая лингвистика

11 Апреля 2013, статья

Норма права, являясь важнейшим регулятором общественных отношений, получает свое непосредственное выражение в текстах законодательных актов. От их логичности и последовательности зависит ясность, понятность и, в конечном итоге, применимость любой нормы права. Соблюдение требований юридической техники, под которой обычно понимают совокупность правил подготовки и изложения правовых актов, имеет важнейшее значение для правоприменительной деятельности.

Юридическое и фактическое основания уголовно-процессуальной ответственности

20 Сентября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является комплексный системный анализ категории и свойств уголовно-процессуальной ответственности, ее признаков и оснований. Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие задачи:

- дать понятие уголовно-процессуальной ответственности;

-охарактеризовать признаки уголовно–процессуальной ответственности;

- проанализировать меры уголовно-процессуального принуждения, дать им развернутое определение;

- охарактеризовать юридические и фактические основания ответственности в системе уголовно-процессуального законодательства.

Қылмыстық іс жүргізулік мәжбірлеу және бұлттпртпау шаралары

10 Марта 2012, курсовая работа

Қоғамда құқұқ бұзушылықтың болуы мемлекеттік құқұқ қорғау органдар мен өкілеттігі бар лауазымды тұлғалардың қылмысты тез және толық ашуға, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде белгілі бір әрекеттерді жасауды талап етеді. Бұл әрекеттер құқұқ қорғау органдары тарапынан мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қажеттігін туындатады. Қылмыс жасаған тұлғаға қатысты қылмыстың жолын кесуде қандай да бір күштеу шарасына жүгінуге әкеледі.

Қылмыстық үдерістің қатысқандарының өзгешеліктері

28 Апреля 2012, дипломная работа

Қылмысқа қатысушылар проблемаларын қылмыстық іс жүргізу функцияларымен өзара байланыстыра шешу екі мақсатқа жеткізеді.
Бірінші мақсат – сот ісін жүргізуге әрбір қатысушының статусын белгілеуге;
Екінші мақсат – түрлі қатысушылардың өзара іс – қимыл жасау шектерін жекелеген функциялар арасындағы генетикалық байланыстарды табу арқылы анықтауға мүмкіндік береді.