Інфляція, її причини, форми прояву та закономірності розвитку

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2011 в 01:02, курсовая работа

Описание работы

Актуальність цієї теми визначається тим, що інфляція є однією з найгостріших проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу,яка проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає економіка, виробництво, фінансовий ринок, але найбільше – люди.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Інфляція як економічне явище………………………………...…..4

1.1 Теоретичні концепції інфляції…………………………………..…...4

1.2. Суть та форми інфляції………………………………………..……..6

1.3 Причини інфляції……………………………………….…………….12

1.4 Вимірювання інфляції………………………………………………..16

РОЗДІЛ ІІ. Наслідки інфляції та антиінфляційне регулювання……...………18

2.1 Соціально-економічні наслідки інфляції……………………………18

2.2Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією.20

РОЗДІЛ ІІІ. Особливості інфляційного процесу в Україні……………………23

3.1 Тенденції інфляційних процесів в Україні у 2008-2010 роках…….23

3.2 Інфляція в 2011 році: прогнози, очікування………………………...26

Висновок……………………………………………………………………….…31

Список використаних джерел………………………………………...………...33

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..35

Работа содержит 1 файл

курсак.doc

— 475.00 Кб (Скачать)

ДЕРЖАВНА  МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ  МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

     Факультет економіки і менеджменту

     Кафедра фінансів і кредиту 

     Напрям  підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" 
 
 
 
 
 
 
 
 

     КУРСОВА РОБОТА

     з дисципліни «Гроші та кредит»

     на  тему:

     " Інфляція, її причини, форми прояву та закономірності розвитку " 
 
 
 
 
 

Виконав курсант: ЕФ09-1

                                Гергель А.С. 
 
 
 

Керівник:   Мещеряков А.А.

            професор,завідувач кафедри фінанси та кредит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпропетровськ, 2011

 

Зміст 

Вступ…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Інфляція як економічне явище………………………………...…..4

     1.1 Теоретичні концепції інфляції…………………………………..…...4

     1.2. Суть та форми інфляції………………………………………..……..6

     1.3 Причини інфляції……………………………………….…………….12

     1.4 Вимірювання інфляції………………………………………………..16

РОЗДІЛ  ІІ. Наслідки інфляції та антиінфляційне регулювання……...………18

      2.1 Соціально-економічні наслідки інфляції……………………………18

      2.2Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією.20

РОЗДІЛ  ІІІ. Особливості інфляційного процесу в Україні……………………23

      3.1 Тенденції інфляційних процесів в Україні у 2008-2010 роках…….23

     3.2 Інфляція в 2011 році: прогнози, очікування………………………...26

Висновок……………………………………………………………………….…31

Список  використаних джерел………………………………………...………...33

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..35

 

Вступ

     Актуальність  цієї теми визначається тим, що інфляція є однією з найгостріших проблем  сучасного розвитку економіки в  багатьох країнах світу,яка проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає економіка, виробництво, фінансовий ринок, але найбільше – люди.

     Проблему  інфляції і інфляційних очікувань  в Україні досліджено у працях В. Калюжного, А. Гальчинського, В. Безрукова, О. Береславської, О. Петрика, Джона  Лоу, Кейнса,М. Фрідмена та інших відомих вчених.

     Мета  дослідження – з наукових позицій визначити сутність інфляції, її причини, форми прояву та наслідки, а також особливості інфляції в Україні.

     Виходячи  з поставленої мети, у роботі визначені  наступні завдання: 
1) дослідити теоретичні аспекти сутності, видів, форм інфляції й методів її виміру; 

2) ознайомитися з науковими дискусіями щодо причин інфляції;

3) виявити причини розвитку інфляційних процесів в Україні й наслідки інфляції;

4) зробити висновки щодо економічної ситуації в Україні і перспективи економічного добробуту населення.

     Теоретичною й методологічною основою дослідження  є добутки класиків політичної економії, сучасні роботи вітчизняних і  закордонних економістів, державні законодавчі акти.

     Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів, перший з яких присвячений дослідженню теоретико-методологічних основ процесів інфляції, другий розділ включає оцінку наслідків інфляції та обґрунтування основних засобів боротьби з інфляцією.у другому розділі проведений аналіз інфляції в Україні,

     Завершують  роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.

 

          РОЗДІЛ І. ІНФЛЯЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 

     
    1. Теоретичні концепції інфляції
 

     З виникненням товарного господарства, появою грошей та товарно-грошових відносин, таке явище як інфляція, стає “надбанням” людства, своєрідною хворобою економіки окремих країн та регіонів, а в сучасних умовах, з розвитком глобалізаційних процесів, набуває ознак епідемії, що надзвичайно швидко розповсюджується майже по всьому світу.

     Ознаки  інфляції почали виявлятися із широким  розповсюдженням грошей в економічному житті. За такими опосередкованими ознаками як стрімке зростання заробітної плати і цін є підстави стверджувати, що інфляція спостерігалась у Стародавній Греції (330 р. до н. е.) при завоюванні Олександром Великим Персії та в Стародавньому Римі (301р. до н. е.), коли Е. Діоклетіан встановив контроль за цінами на близько 1000 найменувань товарів.

     Як  правило, інфляційні процеси були безпосередньо  пов'язані з війнами або такими лихами, як епідемії, тривалі неврожаї, іншими стихійними лихами, що зумовлювало  шокові зміни в чисельності населення.

     Термін  інфляція вперше почав використовуватися в Північній Америці за часи громадянської війни 1861-1865 рр. і означав процес розбухання паперово-грошового обігу. В ХІХ ст. цей термін використовувався також в Англії і у Франції. Широке розповсюдження в економічній літературі поняття інфляція отримало в ХХ столітті одразу після першої світової війни.[14. с.25]

     В економічній теорії не існує єдиного погляду на суть цього надзвичайно складного економічного явища. Існують дві основні концепції інфляції:

     1) інфляція ¾ знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок переповнення каналів обігу грошовою масою;

     2) інфляція ¾ загальне зростання цін на товари та послуги.

     Представники  першого напряму стараються довести, що інфляція можлива лише за умов функціонування нерозмінних на золото паперових грошей. Вони вважають, що в умовах золотого стандарту інфляція неможлива. У даному випадку ми зустрічаємося з варіантом так званої металістичної теорії грошей, відомої в Європі ще у часи раннього капіталізму.

     Хід думок неометалістів наступний: золото має високу внутрішню вартість і тому незнецінюється подібно до його паперових дублікатів, символів. Переповнення каналів грошового обігу золотими грошима малоймовірно, оскільки золото ¾ втілення багатства і за таких умов воно перетікає у сферу тезаврації. А при умовах економічного буму, зростанні потреб у компонентах суспільного виробництва ¾ заощаджене золото знову повертається  у сферу обігу.

     Таким чином, при золотому стандарті підтримується  товарно-грошова рівновага. При такому підході звужуються історичні межі та характер інфляції, за ними залишаються  періоди функціонування товарних грошей. [16,c.354].

     Представники  другого напряму вирішального значення у трактуванні інфляції надають  зростанню цін незалежно від  його причин та умов, за яких воно відбувається. Стабільність цін є для нього головною ознакою відсутності інфляції. Тому вони нерідко допускають можливість інфляції при обігу дійсних грошей і говорять про металеву інфляцію, оскільки і за таких умов можливе підвищення цін. Так А.Пезенті називає інфляцією зростання цін внаслідок псування монет (золотих, срібних) або здешевлення благородного металу. Таких поглядів дотримується більшість економістів Заходу.

     Інфляція  і при золотому стандарті можлива. Так вважають П. Самуельсон, К. Макконнел, Е. Дж. Долан та інші. Інфляція, на їх думку, відбувається при напливі американського золота і срібла в Європу в XVI ст. Товарні ціни підвищились у 4-5 разів, тоді як у подальшому вони були відносно стабільні. Якщо технологія видобування та виробництва золота піднімається на якісний щабель, інфляція, і при збереженні розміну паперових грошей на золото, цілком можлива. А тому більш розумно використовувати паперові гроші, проте необхідно вміло управляти їх пропозицією.

     Ця  істина пробиває собі шлях методом  проб і помилок. Після першої світової війни в країнах Заходу розмін банкнот на золото було припинено, лютувала гіперінфляція. Проте рефлекси золотого гегемону залишались сильними, і не лише у народу. Фінансові іституції робили спроби вплинути на інфляцію шляхом збільшення своїх золотих запасів. Золото скуповували на вільному ринку за щойно віддруковані паперові гроші. Результат виявився, однак, протележний очікуваному. Оскільки в міру зменшення кількості золотих монет в обігу з¢являється “лаж” на золото як перша ознака інфляції. Інфляційний тиск надлишку паперових грошей зосереджувався переважно на золоті, навіть якщо ціни на товари залишалися стабільними. Справа пішла на лад після зміни пріоритетів у грошовій політиці: переходу до розпродажу золота за ринковими цінами, тобто викачування зайвих банкнот з обігу та їх знищення. [18,c.213] 

     1.2. Суть та форми інфляції 

     Інфляція ¾ процес знецінення грошей внаслідок надмірної емісії та пероповнення каналів обігу грошовою масою. Зовні вона проявляється у зростанні загального рівня цін та зниженні купівельної спроможності грошей (Додаток А).

     Сучасна інфляція не виникає раптово, а розвивається поступово кяк троивалий процес, який можна розділити на три етапи:

  • на першому етапі темпи зростання цін (інфляції) відстають від темпів збільшення в обігу грошової маси;
  • на другому етапі темпи зростання цін значно випереджають темпи зростання в обігу грошової маси;
  • на третьому етапі зростання цін набуває нерівномірного стрибкоподібного характеру, коли темпи зростання цін то випереджають темпи зростання грошогвої маси, то відстають від них (Додаток Б).

     Форми прояву інфляції поступово змінювалися в міру розвитку грошових систем та самих грошових форм. На початку виникнення паперових грошей, коли на руках у суб'єктів обігу були ще повноцінні монети, першою ознакою інфляції став лаж на золото, тобто підвищення ціни на золоті монети в паперових грошах порівняно з їх номінальною вартістю.

     Відповідно  до зростання лажу посилювався процес зменшення реальної вартості грошової одиниці порівняно з її номінальним золотим вмістом, який називається дизажіо.

     У сучасних умовах головною формою прояву інфляції стало знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів, серед яких опинилося й золото, тобто падіння їх купівельної спроможності. Якщо цей процес спричиняє поглиблення розриву між рівнями цін на внутрішньому ринку країни та на ринках інших країн і світовому ринку в цілому, то виникає знецінення національних грошей відносно іноземної валюти, тобто зниження валютного курсу національних грошей, що теж є проявом інфляції. [22,c.166]

     В економічній літературі розрізняють  окремі типи та види інфляції. Залежно  від особливостей та причин зростання  цін, виділяють два типи інфляції – інфляцію попиту та інфляцію пропозиції ( Додаток В).

       Інфляція попиту відбувається, коли сукупний попит перевищує пропозицію. Зростання цін встановлює рівновагу між першим та другим, стримує надмірний, а у багатьох випадках цілком допустимий попит, є сигналом для виробників про необхідність росту виробництва. Отже, суть інфляції попиту полягає в тому, що грошова маса переважає товарну масу (Додаток Г).

     Інфляцію, що виникає внаслідок зростання  витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, постачанням більш дорогих  матеріалів, енергоресурсів тощо, називають  інфляцією пропозиції або інфляцією витрат . Збільшення витрат виробництва на одиницю продукції зменшує прибутки та можливості росту обсягу виробництва, який фірми можуть запропонувати за наявного рівня цін. Внаслідок зменшується пропозиція товарів, або підвищується рівень цін. У цьому випадку ціни підвищують витрати, а не попит (Додаток Д).

Информация о работе Інфляція, її причини, форми прояву та закономірності розвитку