Активні операції банків

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2012 в 20:58, реферат

Описание работы

Комерційні банки - універсальне кредитна установа, що створюється для залучення і розміщення грошових коштів на умовах повернення і платності, а також для здійснення багатьох інших банківських операцій.
В даній роботі будуть досліджені активні операції комерційних банків, тому що вони мають діяльності комерційних банків одне з першорядних значень, оскільки процеси утворення кредитних ресурсів та їх використання перебувають у тісному взаємозв'язку.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………….........3
1.Сутність активних операцій банку………………………………………….....4
2.Діюча практика виконання активних операцій комерційними банками…...6
3.Перспективи розвитку та пропозиції щодо збільшення ефективності здійснення активних операцій комерційних банків……………………………15
Висновки…………………………………………………………………………...17
Список використаної літератури…………………………………………………18
Додатки

Работа содержит 1 файл

Активні операції.doc

— 881.50 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….........3

1.Сутність активних операцій банку………………………………………….....4

2.Діюча практика виконання активних операцій комерційними банками…...6

3.Перспективи розвитку та пропозиції щодо збільшення ефективності здійснення активних операцій комерційних банків……………………………15

Висновки…………………………………………………………………………...17

Список використаної літератури…………………………………………………18

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Банки - центри, де в основному починається і  завершується ділове партнерство. Від чіткої грамотної діяльності банків залежить у вирішальній мірі здоров'я економіки.

Комерційні  банки - універсальне кредитна установа, що створюється для залучення  і розміщення грошових коштів на умовах повернення і платності, а також для здійснення багатьох інших банківських операцій. 
В даній роботі будуть досліджені активні операції комерційних банків, тому що вони мають діяльності комерційних банків одне з першорядних значень, оскільки процеси утворення кредитних ресурсів та їх використання перебувають у тісному взаємозв'язку.

Враховуючи  значення активних операцій в діяльності банків та економіці в цілому, а  також необхідність їх подальшого вдосконалення, тема даної роботи є досить актуальною.

Об’єктом дослідження є діюча практика виконання комерційними банками України кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Мета роботи – на основі вивчення практики здійснення комерційними банками активних операцій розробити пропозиції щодо вдосконалення кредитних та  інвестиційних банківських операцій.

У відповідності  з поставленою метою дослідження  в роботі визначені наступні завдання: дати характеристику активним банківським операціям; розкрити механізм банківських кредитних операцій; визначити порядок та особливості  виконання банками  інвестиційних операцій; розробити пропозиції щодо вдосконалення кредитної та інвестиційної банківської  діяльності.

Теоретичною і методологічною основою дослідження послужили закони Верховної Ради, наукові видання, праці вчених та практиків в галузі банківської справи, звіти та огляди рейтингових агентств.

Реферат складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

1. Сутність  активних операцій банку

Активні операції — це операції з розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання доходу, забезпечення діяльності й підтримання необхідного рівня ліквідності. [1, c. 229]

Активи комерційного банку поділяються на такі основні  види:1)банківські кредити;2) банківські інвестиції;3) касова готівка та прирівняні до неї засоби; 4) осоновні засоби та інші активи.

Кредитні  операції передбачають організацію економічних відносин, у процесі яких банки надають позичальникам грошові кошти з умовою їх повернення та сплати проценту за користування. Дані операції, як правило, приносять банкам основну частину їхніх доходів та займають провідне місце серед статей активу балансу. [2]

Кредити видаються  тільки в межах наявних ресурсів, які має банк. Про кожний випадок  надання позичальнику кредиту в  розмірі, що перевищує 10% власного капіталу (великі кредити), комерційний банк повинен повідомити Національний банк України. Загальний розмір кредитів, наданих банком, усім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку, не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку. Комерційні банки можуть надавати кредити підприємствам усіх форм власності різних галузей господарства, населенню, центральним і місцевим органам державної влади, кредитно-фінансовим установам. Призначенням кредитних операцій банку є задоволення різноманітних потреб його клієнтів у грошових ресурсах, що визначає цілі позик. [3]

Інвестиційні  операції комерційних банків полягають у вкладенні банківських ресурсів у приватні і державні цінні папери на порівняно тривалі строки з метою отримання прибутку.Така діяльність є альтернативною, але не взаємовиключаючою, по відношенню до кредитування. У той же час банківські інвестиції мають ряд відмінностей від кредитних операцій. Так, при кредитуванні ініціатива укладення угоди належить позичальнику, а при інвестуванні ініціатором виступає банк, який намагається вкласти кошти. Позичкові операції передбачають видачу коштів переважно на короткі періоди часу, тоді як інвестиції являють собою довготривале вкладення грошових ресурсів. Якщо при видачі позик банк є головним і одним із небагатьох кредиторів, то в інвестиційному процесі він є одним із багатьох вкладників коштів. Основними об’єктами інвестиційної діяльності банків є облігації приватних компаній і держави, а також акції корпорацій. Сукупність банківських ресурсів, вкладених у цінні папери, утворює інвестиційний портфель банку. Його склад і структура формуються на основі інвестиційної політики, що розробляється банком. Суть такої політики полягає у визначенні кола цінних паперів, найбільш придатних для вкладення коштів, і оптимізація структури портфеля інвестицій на кожен конкретний період часу.

Як правило, комерційні банки формують спеціальні підрозділи для організації інвестиційних  операцій, оскільки їх проведення вимагає високої кваліфікації та знання ситуації на фондовому ринку, а також стану справ і перспектив розвитку в окремих галузях економіки.

Хоча основною метою діяльності комерційних банків є отримання прибутку, вони не можуть вкладати усі ресурси тільки у  високодохідні активи (види позик та інвестицій), оскільки при здійсненні активних операцій банки водночас повинні забезпечувати своєчасне повернення коштів їх власникам, тобто виконувати свої зобов’язання за пасивами. Тому частина активних операцій комерційного банку передбачає утворення поточних резервів платіжних засобів з метою постійного підтримання платоспроможності банку.

Постійне утримання  певної частини активів комерційного банку у формі резервів забезпечує високий рівень його платоспроможності, що створює умови ефективної реалізації банком кредитно-розрахункових, депозитних та інших послуг клієнтам. [4]

2. Діюча  практика виконання активних  операцій комерційними банками

Банківське  законодавство є досить мінливим, хоча, в порівнянні з іншими суб'єктами вітчизняного фінансового ринку, банки в Україні працюють в умовах найбільш регламентованого законодавчого поля. Ключові зміни норм, що регулюють активні операції банків в першому півріччі 2011 року були пов'язані з:

  • набранням чинності окремих положень Податкового кодексу (і прийняттям супутніх нормативно-правових актів НБУ), в т.ч. у частині структури витрат банків (поступово обмежується питома вага витрат на формування резервів за активними операціями), а також списанням банками проблемної заборгованості;
  • обмеженнями на здійснення окремих операцій банками (в т.ч. наданням громадянам кредитів в іноземній валюті; власних операцій банків на валютному ринку). [5]

Загальний стан активів комерційних банків Україні  можна побачити у таблиці (Додаток 1). [6]

За результатами IІІ кварталу 2011 р. сукупний обсяг активів українських банків, за вирахуванням сформованих під них резервів, збільшився на 9,4 млрд. грн. (або на 0,9%) і перевищував позначку в 1 трлн. грн., досягши 1 029,2 млрд. грн. станом на 01.10.2011 р. Порівняно з розміром активів на початок 2011 р., вони зросли на 9,2% (або на 87,1 млрд. грн.). Розмір кредитного портфелю без урахування сформованих резервів показав дещо менші темпи зростання і з початку року збільшився на 8,0% (на 49,2 млрд. грн.) Частка довгострокових кредитів в кредитному портфелі банку залишається на рівні близько 53%, в той час як станом на 01.01.2009 р. вона становила 64,1%.

Деталізацію та динаміку зміни окремих агрегованих  балансових показників наведено нижче в табл. 2.1.

Як зазначалось  вище, протягом ІІІ кварталу 2011 р. продовжилось зростання кредитно-інвестиційного портфелю. Зокрема, за результатами ІІІ кварталу розмір кредитів та заборгованості клієнтів (за вирахуванням сформованих під них резервів) збільшився на 3,7% (або на 23,3 млрд. грн.). Вартість торгових цінних паперів та цінних паперів в портфелях банків на продаж зменшилась на 14,2% (1,7 млрд. грн.) та на 24,2%  (19,2 млрд. грн.).

Залишки коштів в інших  банках протягом ІІІ кварталу 2011 р. збільшились на 5,7% (2,4 млрд. грн.) і становили 44,2 млрд. грн. станом на 01.10.2011 р. Вартість основних засобів та грошових коштів за підсумками ІІІ кварталу 2011 р. залишилась практично на попередньому рівні. Далі показано (див. Додаток 2) структурні зрушення в активах української банківської системи протягом ІІІ кварталу 2010 – 2011 рр. Як бачимо, говорити про наявність суттєвих структурних зрушень не доводиться. Разом з тим, аналітичний департамент НРА «Рюрік» констатує зростання в ІІІ кварталі 2011 р. частки кредитного портфелю у активах банківської системи. Так, станом на 01.10.2011 р. його частка становила 64,1%, що на 1,7 п.п. більше, ніж станом на 01.07.2011 р. Розмір частки грошових коштів повернувся до значень станом на аналогічну звітну дату попереднього року – 13,2%. Зменшення вартості цінних паперів в портфелі банку на продаж (-2,0 п.п.) свідчить, що банки зменшили темпи нарощення обсягів інвестуванням коштів в цінні папери і почали надавати перевагу видачі кредитів.

В табл. 2.2 показано зміну  активів банківської системи  протягом 9 місяців 2011 р. у розрізі груп банків.

Бачимо, що зростання  активів відбулось серед банків усіх груп, а саме: по першій групі банків сукупні активи за перші 9 місяців 2011 р. виросли на 8,5% (53,5 млрд. грн.), по другій – на 2,4% (4,1 млрд. грн.), по третій – на 18,2% (10,9 млрд. грн.), по четвертій – на 22,3% (18,6 млрд. грн.).

Досить позитивним є факт зростання розмірів кредитного портфелю серед банків всіх груп. Найбільше зросли обсяги заборгованості за виданими кредитами серед банків 3-ї та 4-ї груп на 13,0% та 22,7% відповідно. Розмір торгових цінних паперів також збільшився по всіх групах, особливо по банках 3-ї та 4-ї груп на 267% та 69% відповідно.

Розмір грошових коштів та їх еквівалентів зменшився лише серед  банків 2-ї групи (див.табл. 2.2). Серед банків всіх 4-х груп відбулось зростання коштів в інших банках. Варто відзначити, що серед усіх 4-х груп розмір вартості основних засобів залишився практично на попередньому рівні.

Нижче приведений аналіз якості активів банків у розрізі груп та по банківській системі в цілому (див. Додатки 3 – 6).

Коефіцієнт  використання потужностей – відношення чистих кредитних вкладень до розміру сукупних активів – показує, наскільки банк використовує наявні в його розпорядженні фінансові ресурси для операцій кредитування. Рекомендованими значеннями показника НРА «Рюрік» визначає діапазон від 0,65 до 0,70. Динаміку показника для системи банків у розрізі груп наведено на рисунку (див. Додаток 3). Як бачимо, протягом ІІІ кварталу 2011 р. відбулось зростання показника як в цілому по банківській системі, так і по першій, другій та четвертій групах банків зокрема.

Питома  вага дохідних активів у сукупних активах – характеризує якість активів, обумовлену їх структурою: чим вище значення показника, тим вища ефективність використання ресурсів і ділова ефективність. Рекомендованим значенням показника НРА «Рюрік» визначає 0,75-0,85. Динаміку показника для банківської системи України протягом аналізованого періоду відображено на рис (див. Додаток 4).Як бачимо, питома вага дохідних активів у сукупних активах банків в цілому по системі протягом ІІІ кварталу 2011 року була порівняно стабільною і станом на 01.10.2011 р. дорівнювала 0,90.

Коефіцієнт  забезпечення резервами кредитних  вкладень – характеризує якість кредитного портфелю банку, а також необхідний середній розмір резервів на кожну одиницю виданих кредитів. Позитивною динамікою є зниження показника. За результатами ІІІ кварталу коефіцієнт забезпечення резервами кредитних вкладень зменшився лише на 0,3 п.п. (див. Додаток 5) та становив 19,0% станом на 01.10.2011 р., що свідчить про збереження низької якості кредитного портфелю банківської системи України.

Частка  основних засобів в активах – показує ступінь захищеності банківських операцій вкладеннями у нерухомість та інші необоротні активи. В банківській системі України чітко простежується закономірність - із зростанням масштабів діяльності банків питома вага вкладень у основні засоби (в тому числі у нерухомість) зменшується (див. Додаток 6). Протягом ІІІ кварталу 2011 р. розмір частки основних засобів банків в цілому по системі та окремо по групах залишився відносно стабільним, що пов’язано з незначними темпами зростання загальних розмірів активів та вартості основних засобів.

Далі приведений вертикальний аналіз статистичних даних за виданими кредитами в цілому по системі банків України. Розмір кредитів, наданих банками резидентам, протягом січня–вересня 2011 р. збільшився на 5,6% (42,3 млрд. грн.) і становив 801,6 млрд. грн. станом на 01.10.2011р.

Кредити в розрізі секторів економіки. Розмір кредитів нефінансовим корпораціям на кінець ІІІ кварталу 2011 р. дорівнював 570,1 млрд. грн., що на 69,1 млрд. грн. (або на 13,8%) більше, ніж станом на 01.01.2011 р., та на 81,8 млрд. грн. (або на 16,7%) більше, ніж станом на 01.10.2010 р. Розмір кредитів, наданих домашнім господарствам (входять в групу «інші сектори економіки»), скоротився на 1,3 млрд. грн. (або на 0,6%) порівняно з їх розміром станом на 01.01.2011 р. та на 11,3 млрд. грн. (або на 5,1%) порівняно з станом на 01.10.2010 р. Структуру кредитів за секторами економіки приведено на рис. (див. Додаток 7).

Информация о работе Активні операції банків