Аналіз фінансових витрат

Автор: d*****@tut.by, 26 Ноября 2011 в 10:43, курсовая работа

Описание работы

Підприємство — первинна ланка економіки. Сукупність підприємств утворює основу багаторівневої піраміди, на вершині якої знаходяться державні органи, що формують бюджети країни, податкову політику, програми розвитку національної економіки.

Функціонування підприємства, незалежно від виду його діяльності і форми власності, в умовах ринку визначається його здатністю щодо отримання та управління фінансовими результатами його діяльності

Содержание

Вступ 3

1. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ

ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 5

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7

3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

ПІДПРИЄМСТВА 16

4. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 24

5. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 32

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

Аналіз фінансових витрат підприємства.docx

— 95.87 Кб (Скачать)

 

ЗМІСТ

      Вступ           3

      1.  ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ

            ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ       5

      2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

            ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА      7

      3.  ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

            ПІДПРИЄМСТВА        16

      4.  МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ   24

      5.  ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ  32

      ВИСНОВКИ          35

     СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ         36

     ДОДАТКИ 

 

Вступ

     Підприємство  — первинна ланка економіки. Сукупність підприємств утворює основу багаторівневої піраміди, на вершині якої знаходяться державні органи, що формують бюджети країни, податкову політику, програми розвитку національної економіки.

     Функціонування  підприємства, незалежно від виду його діяльності і форми власності, в умовах ринку визначається його здатністю щодо отримання та управління фінансовими результатами його діяльності

     Розвиток  ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні та прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення ефективності їхньої діяльності. У досягнутих фінансових результатах виражається ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Загальним фінансовим результатом є валовий продукт.

     Значення  фінансових витрат обумовлено тим, що їх сума залежить в основному від якості роботи підприємства та скорочення цієї суми підвищує економічну зацікавленість його працівників в ефективному використанні ресурсів .

     Для забезпечення сталого функціонування підприємства, створення його належного  іміджу необхідний якісний комплексний  аналіз усіх показників господарсько-фінансової діяльності, який відповідає вимогам  сучасного розвитку ринкової економіки. Результати такого аналізу дадуть можливість виробити рекомендації щодо прийняття  правильних управлінських рішень.

     Це  набуває особливої актуальності нині, коли Україна визнана у Європейському  Союзі країною з ринковою економікою. Отже, зазначені питання є важливою складовою формування економічного механізму, адекватного вимогам  європейського рівня та стандартам, що застосовуються у Європейському  Союзі.

     Якщо  раніше фінансовий аналіз результатів  діяльності здійснювався лише спеціалізованими державними установами, то тепер кожне  підприємство в Україні має самостійно проводити фінансовий аналіз показників господарської діяльності.

     Аналіз  фінансових витрат у складі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства включає такі основні елементи дослідження:

— зміна  кожного показника за аналізований поточний період (горизонтальний аналіз показників фінансових результатів  за звітний період);

— дослідження  структури відповідних показників та їх зміни (вертикальний аналіз показників);

— зміна  показників фінансових результатів  за відповідний період (трендовий аналіз показників).

     Об’єктом  дослідження постала діяльність та оцінка фінансових результатів ТОВ  «Сумиторг - партнер» (ДП «Паляниця» та ВАТ «Лебединський хлібокомбінат»).  

     Предметом дослідження  при написанні роботи за обраною темою є вивчення методики організації та проведення аналізу фінансових витрат в діяльності  підприємства.

     Метою даної роботи  є обґрунтування, систематизація й узагальнення процесу організації аналізу фінансових витрат на підприємстві.

     На  виконання поставленої мети були визначені наступні завдання :

- визначення значення , завдань та джерел аналізу фінансових витрат;

- проведення характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства;

- дослідження процесу організації аналізу фінансових витрат підприємства;

- вивчення методики проведення аналізу фінансових витрат;

- розробка шляхів оптимізації фінансових витрат. 
 
 

 

      

1. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 

         Савицька Г. В.,  автор підручнику «Економічний аналіз діяльності підприємства» дає наступне визначення фінансовим витратам – це витрати, які включають виплату процентів за облігаціями, акціями, за надання організації в користування грошових засобів (кредитів, позик) [27].

         Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» під фінансовими  витратами розуміють витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.

         Фінансові витрати - витрати на виплату відсотків (за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати ліцензіата, пов'язані із залученням позикового капіталу на здійснення ліцензованої діяльності.

      Фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані, окрім випадку, коли облікова політика підприємства передбачає капіталізацію  фінансових витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу.

      Основними завданнями аналізу  фінансових результатів  діяльності підприємства є [14]:

  • вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон’юнктури ринку;
  • систематичний контроль за процесом формування прибутку та складом витрат і зміною їх динаміки;
  • визначення впливу як зовнішніх так і внутрішніх факторів на фінансові витрати і оцінювання якості фінансових результатів в цілому;
  • виявлення резервів збільшення суми прибутку та зменшення суми фінансових витрат і підвищення рівня прибутковості бізнесу;
  • оцінювання роботи підприємства з використанням можливостей зменшення фінансових витрат та збільшення прибутку і рентабельності;
  • вироблення рекомендацій з підвищення ефективності системи управління фінансовими витратами.

      Основними джерелами інформації  в аналізі  фінансових результатів та витрат є  дані аналітичного бухгалтерського  обліку за розрахунками результатів, фінансова  звітність: ф. №1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт  про фінансові результати», ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний капітал», ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності», дані статистичної звітності «Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів», дані внутрішньої управлінської звітності, а також відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.

      У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація [10]:

1.  Облікова політика підприємства щодо фінансових витрат.

2.  Сума фінансових витрат, що капіталізована у звітному періоді.

3.  Річна (або середньорічна) норма (норми) капіталізації.

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

     Підприємство  ТОВ «Сумиторг - партнер» - одне з найбільших виробників хлібобулочних виробів в Сумській області, а також одне з найбільших підприємств харчової промисловості в Сумському регіоні та Україні.

    До 1999 року підприємство ДП «Паляниця» було державної форми власності. Після  проведення реструктуризації виробничої та фінансово – господарської  діяльності, підприємство змінило форму  власності і було реорганізовано у відкрите акціонерне товариство у  вересні 1999 р. підприємство змінило  форму власності та було створене відкрите акціонерне товариство «Сумський  хлібозавод».

    В 2004 році на даному підприємстві знову  відбулися зміни, які призвели до того, що 28 січня 2004 року ВАТ Сумський хлібозавод  перестав існувати, а  було створено Сумську філію концерну « Сумиторг - партнер» Дочірнє підприємство   - «Паляниця».

    Для більш детального ознайомлення з  виробничо – господарським процесом, що відбувається на підприємстві ДП «Паляниця» розглянемо основні показники його виробничого та фінансового стану.

    Майно даного підприємства складається з  основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в його балансі .

    Статутний фонд (капітал) підприємства становить 11 233 804 (одинадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі вісімсот чотири) гривні, який поділений на 44 935 216 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

    ДП  «Паляниця» має у своєму розпорядженні виробничі цехи і адміністративний корпуси які складають загальну площу розміром 11300м2.

    Праця поряд з капіталом і природними ресурсами є важливим фактором виробництва. На будь-якому підприємстві ключовим є людський фактор – працюючі на ньому люди. Тому розглядаючи діяльність підприємства не можна не розглядати персонал підприємства (табл. 2.1.). 
 

    Таблиця 2.1 -  Кількість працівників та фонд оплати праці у ДП «Паляниця» 

Назва показників 2006 р.  2007 р.  2008 р.  2008 р. в % до 2006 р. 
Середньооблікова  чисельність штатних працівників, осіб 132 128 134 101,5
Фонд  оплати праці усіх працівників, тис. грн. 4632,3 4789,2 5263,1 113,6
Фонд  робочого часу, за який нарахована заробітна  плата

- всього, людино-годин

1456982 1563985 1598756 109,7
- з нього відпрацьовано 879526 858244 855316 97,2
Фонд  оплати праці штатних працівників, тис. грн. 3386,0 4222,9 5024,9 148,4
 

    Проаналізувавши дані таблиці, видно, що чисельність  працівників збільшилася на 2  особи, що в процентному виразі – 1,5%. Фонд оплати праці зріс на 13,6%, це свідчить про підвищення заробітних плат в підприємстві, і є позитивним явищем.

    Діяльність  буд-якого підприємства залежить від  ефективного використання основних засобів. Проаналізуємо забезпеченість і ефективність використання в   ДП «Паляниця» основних засобів (таблиця 2.2.). 

    Таблиця 2.2. - Забезпеченість ДП «Паляниця» основними фондами та ефективність їх використання 

Показники Роки 2008 р в  % до 2006 р
2006 р. 2007 р. 2008 р.
Виробничі основні фонди, тис. грн. 19488 19896 20369 104,5
Валова  продукція в порівняльних цінах, тис. грн. 41073 61073 65073 158,4
Фондозабезпеченість, тис. грн. 330,4 343,1 344,5 104,3
Фондоозброєність, тис грн. 58,6 81,8 84,7 144,5
Фондовіддача, тис. грн. 0,26 0,21 0,29 111,5
Чистий  доход, тис. грн. 23432 34432 36859 157,3
Рентабельність, % 16,3 19,8 19,0 116,6

Информация о работе Аналіз фінансових витрат