Аналіз фінансового стану банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2013 в 23:37, курсовая работа

Описание работы

Ця тема є актуальною і дуже важливою, адже на теперішній час створено багато банків, але ми не знаємо чи є вони фінансово стійкими, чи можуть вони працювати з клієнтами, чи можуть отримувати прибутки. Тепер надійність і фінансова стійкість - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Отже, за допомогою аналізу можна виявити тенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямів роботи.

Содержание

ВСТУП................................................................................................................4
Теоретичні засади аналізу фінансового стану комерційного банку…….........6
Роль і місце фінансового аналізу в діяльності комерційного банку….…6
Методика аналізу фінансового стану банку……………………….….…..7
Інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку……………….…..9
Особливості організації аналітичної роботи в банках України………..11
Узагальнююча оцінка фінансового стану банку………………………..12
Дослідження фінансового стану комерційного банку на прикладі
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».….........................................................................15
Аналіз балансу комерційного банку………………...……………….......15
Аналіз фінансової стійкості банку..................…………….......................26
Аналіз ділової активності банку ...............................................................29
Аналіз ліквідності банку ........................................………………………31
Оцінка ефективності діяльності банку ..........................................……...33
Шляхи покращення фінансового стану банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».…………………………………………………………..………………37
Виявлення негативних тенденцій у діяльності банку та розробка заходів щодо їх усунення………………………………............................37
Економічне обґрунтування ефективності запропонованих заходів.......40
Висновки……………………………………………………………………..44
Список літератури…….……………………..................................................46
Додаток А
Додаток Б

Работа содержит 1 файл

0158940_16544_analiz_finansovogo_stanu_banku_vat_rayffayzen_bank_aval.doc

— 1.21 Мб (Скачать)


Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

кафедра Фінансів

 

 

 

 

Курсова робота

З дисципліни: „Аналіз банківської діяльності”

 

На тему: Аналіз фінансового стану банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

Студент гр.ФК-051                                             Коляда М.М.

 

 

 

 

 

 

Перевірив:

доцент                                                                Панченко О.І.

 

 

 

 

Чернігів 2009

 

 
ЗМІСТ

 

 

ВСТУП................................................................................................................4

 1. Теоретичні засади аналізу фінансового стану комерційного банку…….........6
  1. Роль і місце фінансового аналізу в діяльності комерційного банку….…6
  2. Методика аналізу фінансового стану банку……………………….….…..7
  3. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку……………….…..9
  4. Особливості організації аналітичної роботи в банках України………..11
  5. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку………………………..12
 2. Дослідження фінансового стану комерційного банку на прикладі

ВАТ  «Райффайзен Банк Аваль».….........................................................................15

  1. Аналіз балансу комерційного банку………………...……………….......15
  2. Аналіз фінансової стійкості банку..................…………….......................26
  3. Аналіз ділової активності банку ...............................................................29
  4. Аналіз ліквідності банку ........................................………………………31
  5. Оцінка ефективності діяльності банку ..........................................……...33
 1. Шляхи покращення фінансового стану банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».…………………………………………………………..………………37
  1. Виявлення  негативних тенденцій у діяльності банку та розробка заходів щодо їх усунення………………………………............................37
  2. Економічне обґрунтування ефективності запропонованих заходів.......40

Висновки……………………………………………………………………..44

Список літератури…….……………………..................................................46

Додаток А

Додаток Б

 

 

 

 

ВСТУП

 

Ринкова економіка вимагає  від українських комерційних  банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться аналізу банківської діяльності. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів. Таким чином, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи вирішення виникаючих проблем. Аналіз банківської діяльності є основою ефективного управління банком, вихідною базою прийняття управлінських рішень на всіх рівнях банківського менеджменту.

Аналіз банківської  діяльності є системою спеціальних знань, пов'язаних із дослідженням тенденцій усебічного розвитку, науковим обґрунтуванням планів і управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, а також пошуком, вимірюванням і обґрунтуванням резервів підвищення ефективності фінансових показників діяльності банку.

Темою курсової роботи є  аналіз фінансового стану комерційного банку. Ця тема є актуальною і дуже важливою, адже на теперішній час створено багато банків, але ми не знаємо чи є  вони фінансово стійкими, чи можуть вони працювати з клієнтами, чи можуть отримувати прибутки. Тепер надійність і фінансова стійкість - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. Отже, за допомогою аналізу можна виявити тенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямів роботи. Тож оцінка фінансового стану є потрібною як для керівництва банку, щоб знати результати своєї роботи і здійснювати ефективне управління діяльністю банку, так і для клієнта чи партнера, щоб знати свого контрагента.

Мета написання даної  роботи полягає в тому, щоб на основі фінансового аналізу виявити  проблеми і розробити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності банку.

Для поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

• дослідити структуру активів та джерела їх формування;

• провести аналіз фінансової стійкості, ліквідності, рентабельності, ділової активності  за   допомогою системи показників;

• на основі виявлених проблем розробити пропозиції щодо покращення діяльності банку.

Завданнями курсової роботи є  ознайомлення з теоретичними засадами аналізу фінансового стану комерційного банку, дослідження фінансового стану банку, а також виявлення негативних тенденцій у діяльності досліджуваного банку і розробки заходів щодо їх усунення.

Об’єктом дослідження  є комерційний банк ВАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Предметом дослідження є фінансовий стан даного банку, а також причини зміни результатів у фінансовій діяльності.

Інформаційними джерелами  на основі яких проводиться аналіз є Баланс та звіт про фінансові результати банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Методологічну  основу роботи склали загальні методи аналізу  фінансового стану банку, а саме горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний  та порівняльний.

 

 

1 ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

1.1 Роль і місце фінансового аналізу в діяльності комерційного банку

 

Не потребує доказів  той факт, що успішний розвиток економічної  системи будь-якого рівня є  неможливим поза детальним аналізом результатів колишньої діяльності, визначенням перспектив і орієнтирів на майбутнє та пошуком ефективних способів досягнення поставленої мети, тобто поза відповідним аналітичним забезпеченням. За сучасних умов господарювання, коли об’єктивною реальністю стає багатоваріантність, можливість вибору, конкуренція та пошук методів її подолання, роль та значення економічного аналізу в діяльності банків значно зростають. Економічний аналіз розглядається як невід’ємна складова процесу управління як на мікро-, так і на макрорівні. З одного боку, довіра до банку ґрунтується на результатах аналізу його фінансової звітності, а з другого — формування ефективної системи управління неможливе без створення відповідного аналітичного забезпечення в самому банку. Банківська діяльність належить до тих сфер суспільного життя, в яких рідко хто може дозволити собі повну непоінформованість. Тому проблеми аналізу банківської діяльності потребують не лише розроблення прикладних питань, а й теоретичного осмислення та обґрунтування.

Усе це зумовило пильний  інтерес наукової громадськості до такого напряму досліджень, як аналіз діяльності фінансово-кредитних установ. Останнім часом вийшли друком численні перекладні видання, навчальні й практичні посібники, монографічні дослідження з цієї тематики. Активізація банківської діяльності в нашій країні сприяла вивченню зарубіжного досвіду в цій сфері, перекладу праць визнаних у світі вчених. Серед найвідоміших — Дж. Сінкі, П. Роуз, Т. Кох, Дж. Маршалл, Р. Міллер, Д. Ван-Хуз, К. Валравен та ін. У цьому зв’язку слід наголосити, що дослідження зарубіжних авторів спираються на законодавчу базу та економічні реалії розвинутих країн (і це природно), існування стабільної банківської системи та розгалуженої інфраструктури фінансового ринку, політику економічної лібералізації, рівний і вільний доступ усіх банків до світових ринків — валютного, кредитного, строкового, фондового і т. д. Зрозуміло, що вітчизняна дійсність ще далека від таких умов. Тому наукові результати, отримані зарубіжними вченими, запропоновані ними методи, формули та моделі, як правило, на вітчизняному ринку не працюють, потребуючи перевірки, адаптації, коригування. Отже, досягнення зарубіжної науки з банківського аналізу та менеджменту можуть бути використані в Україні здебільшого тільки на рівні ідей.

Численні дослідження, присвячені аналізу банківської діяльності, належать і російським ученим: праці Г. С. Панової, В. І. Черкасова, К. К. Садвакасова, О. І. Лаврушина, В. І. Колесникова, Л. П. Кролівецької, Л. О. Батракової, О. Б. Ширінської та ін. Незважаючи на спорідненість процесів реформування економіки в Україні та Росії, усе ж стосовно банківських систем та умов регулювання їхньої діяльності існують суттєві відмінності, які стають на заваді широкому застосуванню розроблень російських учених у вітчизняній практиці. Це стосується систем бухгалтерського обліку, форм звітності банків, податкового законодавства, принципів та методів регулювання діяльності комерційних банків з боку НБУ та Центрального банку Росії (наприклад, стосовно системи обов’язкових нормативів). Це й зумовлює необхідність проведення власних досліджень з питань аналізу банківської діяльності.

За останні роки вітчизняна економічна література поповнилася  науковими працями, присвяченими економічному аналізу в банківській сфері. Проте таких праць небагато, і  це насамперед навчальна література Більшість наукових досліджень мають фрагментарний характер, публікуються, як правило, у періодичних виданнях і приділяють увагу передовсім таким питанням, як аналіз виконання обов’язкових економічних нормативів Національного банку України, методика формування рейтингів на основі аналізу фінансової звітності, аналіз окремих видів банківської діяльності (здебільшого кредитної). Переважну частину публікацій присвячено методиці зовнішнього аналізу діяльності банків, а проблеми формування методологічних засад аналізу банківських активів та пасивів з позицій прийняття управлінських рішень залишаються найменш дослідженими.

Отже, нині вітчизняні комерційні банки мають перейти на якісно нову стадію розвитку, яка характеризується процесом трансформації системи управління банком. Для цього у свою чергу необхідно позбутися звичних стандартів щодо вибору методів управління і навчитися застосовувати сучасні прийоми аналітичних досліджень. За сучасних умов роль та значення економічного аналізу в діяльності банків зростають також і через необхідність досліджувати та враховувати фактори зовнішнього середовища.

 

1.2 Методика аналізу фінансового стану банку

 

В основі організації і проведення економічного аналізу в комерційному банку лежить загальна методика практичної (професійної) аналітичної роботи, зміст якої ґрунтується на теорії економічного аналізу. Принципи економічного аналізу регулюють процедурну сторону його методології та методики. До них належать: системність та комплексність, періодичність, зрозумілість та адекватність тлумачення, достовірність та об’єктивність, доречність та своєчасність.

Метод аналізу реалізується через  його науковий апарат, що являє собою  сукупність прийомів дослідження.

Найважливішим елементом методики економічного аналізу є технічні прийоми та способи аналізу, які можна назвати інструментарієм аналізу. Класифікація технічних прийомів економічного аналізу наведена на рис. 1.1.

Усі прийоми економічного аналізу  можна поділити на дві групи: якісні та кількісні. Якісні прийоми дослідження не дають жодної числової характеристики явищам, що вивчаються, а тільки відповідають на питання, як досліджувати економічні процеси, визначають способи підходу до вивчення закономірностей. Якісні прийоми притаманні процесу наукового пізнання в цілому і в інших наукових сферах дослідження.

До якісних (абстрактно-логічних) прийомів дослідження належать: аналіз (деталізація), синтез (узагальнення), індукція, дедукція, порівняння, евристичні прийоми.

 

Рис. 1.1 - Класифікація прийомів економічного аналізу

 

Кількісні прийоми дослідження  дають числову характеристику економічним  явищам, що досліджуються, і поділяються  на описові та аналітичні.

Описові прийоми дослідження  дають змогу визначити розміри, масштаби, тенденції, динаміку розвитку економічних процесів, стан та структуру економічних явищ, дають певну числову характеристику окремих напрямків діяльності підприємства. До них належать середні та відносні величини, ряди динаміки, графічний прийом, структурні та типологічні групування.

Аналітичні прийоми  дають змогу не тільки визначити  певні значення показників, що характеризують економічні процеси, а й дослідити  причинно-наслідкові залежності між  явищами, ступінь впливу окремих  факторів на предмет дослідження. У  свою чергу, аналітичні прийоми поділяються на прийоми, за допомогою яких вивчаються функціональні (детерміновані) залежності, і прийоми, що використовуються під час дослідження стохастичних взаємозв’язків. До перших належать ланцюгові підстановки, спосіб абсолютних та відносних різниць, індексний спосіб, інтегральний, пропорційного ділення, пайової участі, балансовий прийом. Серед прийомів стохастичного факторного аналізу найбільш поширені такі, як аналітичні групування, кореляційно-регресійний метод, дисперсійний аналіз, компонентний аналіз. В окрему групу можна виділити прийоми, що дають змогу оптимізувати певні економічні явища. До них відносять прийоми лінійного програмування, теорію масового обслуговування, теорію ігор та інші економіко-математичні методи.

 

1.3. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку

Информация о работе Аналіз фінансового стану банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"