Аналіз фінансового стану підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 13:19, доклад

Описание работы

Фінансовий стан підприємства – це характеристика його фінансової конкурентноспроможності (платоспроможності, кредитоспроможності), виконання зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Работа содержит 1 файл

Аналіз фінансового стану підприємства (1).doc

— 200.00 Кб (Скачать)


Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства – це характеристика його фінансової конкурентноспроможності (платоспроможності, кредитоспроможності), виконання зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Аналіз динаміки валюти балансу

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають агрегований (ущільнений) баланс, в якому об’єднують в групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з балансами інших підприємств (табл.2.1).

Таблиця 2.1. Структура та динаміка статей ущільненого реформованого балансу, тис.грн.

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

2006

2007

2008

2007 від 2006

2008 від 2007

2007 від 2006

2008 від 2007

Актив

1. Необоротні активи – усього,

30910,0

28938,8

25608,3

-1971,2

-3330,5

-6,38

-11,51

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- залишкова вартість основних засобів;

19330,0

17965,5

14639,2

-1364,5

-3326,3

-7,06

-18,51

- залишкова вартість нематеріальних активів

0

0

0

-

-

-

-

- незавершене будівництво;

6783,9

6181,3

6177,1

-602,6

-4,2

-8,88

-0,07

- довгострокові фінансові інвестиції

4796,1

4792,0

4792,0

-4,1

0

-0,09

0,00

2. Оборотні активи – усього,

30119,3

22774,5

14284,1

-7344,8

-8490,4

-24,39

-37,28

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- виробничі запаси;

6237,1

4908,7

2864,6

-1328,4

-2044,1

-21,30

-41,64

- готова продукція;

7803,7

7316,1

2018,2

-487,6

-5297,9

-6,25

-72,41

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість);

9893,3

7226,5

7003,7

-2666,8

-222,8

-26,96

-3,08

- резерв сумнівних боргів;

0

0

0

-

-

-

-

- дебіторська заборгованість за розрахунками;

468,8

678

69,1

209,2

-608,9

44,62

-89,81

- грошові кошти та їх еквіваленти

1186

142,4

4,2

-1043,6

-138,2

-87,99

-97,05

3. Витрати майбутніх періодів

0

0

0

-

-

-

-

Баланс

61029,3

51713,3

39892,4

-9316

-11820,9

-15,26

-22,86

Пасив

1. Власний капітал – усьго,

49030,5

46127,2

37367,8

-2903,3

-8759,4

-5,92

-18,99

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- статутний капітал;

14731,6

14731,6

14731,6

0

0

0

0

- резервний капітал;

518,5

518,5

518,5

0

0

0

0

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

28693,1

25990,2

17230,8

-2702,9

-8759,4

-9,42

-33,70

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

0

0

0

-

-

-

-

3. Довгострокові зобов’язання – усього,

14,4

0

0

-14,4

0

-100,00

0,00

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- довгострокові кредити банків;

0

0

0

-

-

-

-

- відстрочені податкові зобов’язання

14,4

0

0

-14,4

-

-100,00

-

4. Поточні зобов’язання – усього,

11984,4

5586,1

2524,6

-6398,3

-3061,5

-53,39

-54,81

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- короткострокові кредити банків;

3693,5

1567,9

0

-2125,6

-1567,9

-57,55

-100,00

- векселі видані;

0

0

0

-

-

-

-

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

7926,3

3624,0

1983,1

-4302,3

-1640,9

-54,28

-45,28

- поточні зобов’язання за розрахунками

364,6

233,4

320,8

-131,2

87,4

-35,98

37,45

5. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Баланс

61029,3

51713,3

39892,4

-9316

-11820,9

-15,26

-22,86

Як показують дані табл.2.1., у 2007 році в порівнянні з 2006 роком відбулося зниження валюти балансу на 15,26%, а у 2008 році в порівнянні з 2007 роком валюта – на 22,86%. Це свідчить про скорочення господарської діяльності підприємства у 2006-2008 рр.. Щодо структури активу, то щорічно підприємство зменшувало як обсяг необоротних, так і обсяг оборотних активів. Щодо структури пасиву, то з року в рік відбувалося зменшення власного капіталу, довгострокової та поточної заборгованостей.

Для одержання загальної оцінки динаміки фінансового стану доцільно зіставити динаміку валюти балансу з динамікою фінансових результатів від господарської діяльності, валовим прибутокм, фінансовими результатами від операційної діяльності, чистим прибутоком – відповідно рядкам 035, 050, 100, 220 реформованого “Звіту про фінансові результати” (табл. 2.2.).

Таблиця 2.2. Рівень та динаміка показників, що дають загальне уявлення про фінансовий стан підприємства

Показник

Роки

Темп приросту (коефіцієнт зміни) (+,-)

2006

2007

2008

2007 відносно 2006

2008 відносно 2007

Валюти балансу

61029,3

51713,3

39892,4

-15,26

-22,86

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

107476,9

62030,4

28376,6

-42,28

-54,25

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

-866,4

-2709,2

-8757,2

212,70

223,24

Чистий прибуток (збиток)

-866,4

-2710,2

-8759,4

212,81

223,20

Дані табл.2.2. свідчать про те, що зміна всіх коефіцієнтів має від’ємне значення, при цьому кожний наступний коефіцієнт знижується в більшій мірі по відношенню до попереднього. Таке явище є негативним, оскільки підприємство перебуває в кризовому стані, що може призвести до його банкрутства.

Аналіз ліквідності та платоспроможності

Ліквідність підприємства – це спроможність його перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів в міру настання їх терміну. Платоспроможність підприємства – це спроможність його перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів в міру настання їх терміну.

Перший етап аналізу ліквідності підприємства полягає у складанні балансу ліквідності (табл.2.3.).

Таблиця 2.3. Аналіз ліквідності балансу, тис.грн.

Показники

Код рядка

Роки

2006

2007

2008

Актив

Найліквідніші активи (А1)

230, 240

1186,0

142,4

4,2

Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

13661,7

9460,2

8667,2

Активи, що повільно реалізуються (А3)

100, 110, 120, 130, 140, 250, 270

15271,6

13171,9

5612,7

Активи, що важко реалізуються (А4)

080

30910,0

28938,8

25608,3

Баланс

280

61029,3

51713,3

39892,4

Пасив

Негайні пасиви (П1)

540-620

364,6

394,2

541,5

Короткострокові пасиви (П2)

500-530

11619,8

5191,9

1983,1

Довгострокові пасиви (П3)

480

14,4

0

0

Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

49030,5

46127,2

37367,8

Баланс

640

61029,3

51713,3

39892,4

Платіжний залишок

А1 – П1

 

821,4

-251,8

-537,3

А2 – П2

 

2041,9

4268,3

6684,1

А3 – П3

 

15257,2

13171,9

5612,7

А4 – П4

 

-18120,5

-17188,4

-11759,5

Аналіз табл. 2.3. показує, що підприємство було абсолютно ліквідним, лише у 2006 році, оскільки виконувалися умови: А1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. У 2007-2008 роках підприємство було менш ліквідним, оскільки одна з умов не виконувалася: А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4, тобто найліквідніші активи були меншими за негайні пасиви, що свідчить про неспроможність суб’єкта господарювання негайно погасити свою кредиторську заборгованість.

На другому етапі аналізу ліквідності підприємства розраховують та аналізують основні показники ліквідності. Їх застосовують для оцінки можливостей підприємства виконувати свої короткострокові зобов’язання. Показники ліквідності дають уявлення про платоспроможність підприємства не тільки на конкретну дату, а й на випадок надзвичайних ситуацій (табл.2.4.).

Таблиця 2.4. Рівень та динаміка показників ліквідності підприємства

Назва показника

Нормативне значення

Інформаційне забезпечення

Роки

Звітна форма

Номер рядка, колонки

2006

2007

2008

Величина власних оборотних засобів

-

Баланс

р.380+р.430+р.480-р.620

37060,5

40541,1

34843,2

Маневрування функціонуючого капіталу

>0

Баланс

р.230+р.240/р.260-р.620

0,07

0,01

0,0004

Загальний коефіцієнт ліквідності

>1,5

Баланс

р.260/р.620

2,51

4,08

5,66

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0,6

Баланс

р.150...250/р.620

0,98

1,72

3,45

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0,1

Баланс

р.230+р.240/р.620

0,10

0,03

0,002

Доля обігових котів в активах

-

Баланс

р.260/р.280

0,49

0,44

0,36

Доля виробничих запасів в поточних активах

-

Баланс

р.100/р.260

0,21

0,22

0,20

Як свідчать дані табл.2.4., з 2006 до 2008 р. відбулося зменшення величини власних оборотних засобів, що пов’язано з щорічним отриманням збитків підприємством, які зменшують обсяг його власного капіталу. Зменшилася маневреність функціонуючого капіталу через різке скорочення найліквідніших активів – грошових коштів підприємства. Загальний коефіцієнт ліквідності у 2006-2008 рр. перевищував за норматив, що свідчить про навність резерву ліквідних коштів, які перевищують поточні зобов’язання, тобто можна використати в ролі гарантій безпеки при будь-якому ризику, якому піддається рух грошових коштів підприємства. Проте, з іншого боку, кредитна політика даного підприємства нераціональна. Значеня коефіцієнта швидкої ліквідності у 20062008 рр., значно перевищувало оптимальне. Це пов’язано зі значним рівнем дебіторської заборгованості підприємства. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2006-2008 рр. знижувався і його значення було поза межами оптимальності, що свідчить про низьку ліквідність та платоспроможність підприємства в короткостроковому періоді. Доля обігових коштів в активах та доля виробничих запасів в поточних активах теж мали тенденцію до зменшення, що є наслідком зменшення дебіторської заборгованості та різних видів запасів відповідно.

Аналіз фінансової стійкості

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства – стабільність його діяльності в світлі довгострокової перспективи. Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Вона характеризується системою таких абсолютних показників (табл.2.5.).

Таблиця 2.5. Визначення типу фінансової стійкості підприємства

Показник

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Власний оборотний капітал, тис.грн.

18120,5

17188,4

11759,5

Довгостроковий залучений капітал, тис.грн.

18134,9

17188,4

11759,5

Короткостроковий залучений капітал, тис.грн.

30119,3

22774,5

14284,1

Фінансова ситуація

1,1,1

1,1,1

1,1,1

Тип стійкості фінансового стану

Абсолютна

стійкість

Абсолютна

стійкість

Абсолютна

стійкість

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства