Аналіз фінансового стану підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 10:05, реферат

Описание работы

За ступенем ліквідності всі кошти можна об’єднати в кілька груп:
швидко ліквідні (грошові кошти в касі та на рахунках у банках, цінні папери підвищеного попиту та векселі надійних підприємств і фінансових установ);
високої та середньої ліквідності (дебіторська заборгованість поточного характеру, запаси готової продукції та складі й товари покупні);
мало ліквідні (виробничі запаси ресурсів виробництва, залишки незавершеного виробництва, витрати майбутніх періодів, прострочені суми дебіторської заборгованості);
неліквідні (всі основні засоби і довгострокові фінансові вкладення, інші поза оборотні активи).

Содержание

Зміст і завдання аналізу фінансового стану підприємства
Оцінка платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності
Характеристика бухгалтерського балансу. Оцінка фінансового стану
Аналіз фінансової та ринкової стійкості підприємства

Работа содержит 1 файл

Тема 3.2.doc

— 203.50 Кб (Скачать)

Тема 3.2. Аналіз фінансового стану підприємства

 

 1. Зміст і завдання аналізу фінансового стану підприємства
 2. Оцінка платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності
 3. Характеристика бухгалтерського балансу. Оцінка фінансового стану
 4. Аналіз фінансової та ринкової стійкості підприємства

 

1. Аналіз фінансового стану підприємства є важливим аспектом аналізу. Фінансова діяльність тісно пов’язана з виробничо-господарською діяльністю підприємства, тому що відсутність грошових коштів на рахунках, невиконання плану прибутку порушує нормальний процес виробничої діяльності, погіршує платоспроможність підприємства.

Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства:

 • контроль за фінансовим показниками;
 • виявлення ступеню забезпеченості власними оборотними коштами;
 • вивчення структури активів, пасивів власних коштів підприємства, його зобов’язань;
 • встановлення ступеню ліквідності підприємства;
 • виявлення швидкості оборотності оборотних засобів;
 • виявлення резервів, оздоровлення фінансового стану підприємства.

Джерела інформації:

 • бухгалтерський баланс;
 • звіт про рух установчого фонду;
 • форми періодичної та річної бухгалтерської звітності;
 • фінансовий план.

 

2. Ліквідність відображає можливість швидкої мобілізації власних коштів для своєчасної і повної сплати боргів (позик і кредиторської заборгованості).

За ступенем ліквідності всі кошти можна об’єднати в кілька груп:

 • швидко ліквідні (грошові кошти в касі та на рахунках у банках, цінні папери підвищеного попиту та векселі надійних підприємств і фінансових установ);
 • високої та середньої ліквідності (дебіторська заборгованість поточного характеру, запаси готової продукції та складі й товари покупні);
 • мало ліквідні (виробничі запаси ресурсів виробництва, залишки незавершеного виробництва, витрати майбутніх періодів, прострочені суми дебіторської заборгованості);
 • неліквідні (всі основні засоби і довгострокові фінансові вкладення, інші поза оборотні активи).

 

Показники ліквідності (платоспроможності):

 • Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

Кл.п =

Поточні активи (Ф№1, р.260)

Поточні пасиви (Ф№1, р.620)


Економічний зміст  показника: характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року

Напрямок позитивних змін: збільшення; якщо показник = 1, це є критичним; якщо < 1 підприємство має неліквідний баланс. Якщо показник = 1 – 0,5, то підприємство своєчасно ліквідовує борги

 

 • Коефіцієнт ліквідності швидкої 

Клш. =

Поточні активи – Запаси (Ф№1, р.260 – (р.100 + р.110 + р.120 + р.130 + р.140))

Поточні пасиви (Ф№1, р.620)


Економічний зміст  показника: скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів

Напрямок позитивних змін: збільшення; показник повинен мати значення > 1

 

 • Коефіцієнт ліквідності абсолютної

Кла. =

Кошти (Ф №1, р.230 + р.240

Поточні пасиви (Ф№1, р.620)


Економічний зміст показника: характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість

Напрямок позитивних змін: збільшення; показник повинен мати значення від 0,2 до 0,35

 

 • Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Кд/к =

Дебіторська заборгованість (Ф№1, р.160 + р.170 + р.180 + р.190 + р.200 + р.210)

Кредиторська заборгованість (Ф№1, р.520 + р.530 + р.540)


Економічний зміст  показника: здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом 1 року

Напрямок позитивних змін: рекомендоване значення = 1,0

 

 

3. Діюча форма балансу основної діяльності виробничого підприємства містить необхідні показники для оцінки його фінансового стану, яка застосовується для формування і функціонування коштів підприємства.

Баланс складається  з 4 розділів активу і 5 розділів пасиву.

Розділ І  активу охоплює різні за своїм економічним змістом статті: основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення, устаткування, довгострокові фінансові вкладення, майно  оренді та інші поза оборотні активи. Об’єднання цих статей в одну групу дозволяє визначити загальну величину поза оборотних активів для розрахунку наявності власних оборотних засобів.

Розділ ІІ активу об’єднує нормовані оборотні кошти в сфері виробництва і діяльності. До них відносяться: виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, МШП, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готова продукція і товари.

Розділ ІІІ  активу об’єднує ненормовані оборотні засоби і джерела їх покриття: товари відвантажені, грошові кошти в касі та на розрахунковому рахунку, на валютному рахунку, інші грошові кошти, розрахунки з дебіторами, короткострокові фінансові вкладення, використання позикових коштів, інші оборотні активи.

Розділ І  пасиву відображає джерела власних і прирівняних до них коштів, до яких відноситься: статутний фонд, додатковий капітал, резервний капітал, фінансування капітальних вкладень, розрахунки за майно, спеціальні фонди і цільове фінансування, амортизаційний фонд на повне відновлення, відстрочена податкова заборгованість, доходи майбутніх періодів, резерви наступних витрат і платежів, нерозподілений прибуток минулих років, заборгованість за майно в оренді, прибуток звітного року, збитки.

Розділ ІІ пасиву містить дані про заборгованість банку по усім видам ссуд під нормовані запаси товарно-матеріальних цінностей.

В розділі ІІІ пасиву відображаються розрахунки з кредиторами, за кредитами банку, за позики для працівників, інші короткострокові пасиви.

 

4. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.

Критерії фінансової стійкості:

 • рівень покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;
 • платоспроможність підприємства (його потенційна спроможність покрити термінові зобов’язання мобільними активами).

Для визначення типу фінансової стійкості розмір власних обігових коштів розраховують як різницю між  власним капіталом і необоротними активами.

Типи фінансової стійкості:

 1. Абсолютна стійкість – для забезпечення запасів (З) достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована:

З < ВОК

 1. Нормальна стійкість – для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована:

З < ВОК + Кд

 1. Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:

З < ВОК + Кд + Кк

 1. Кризовий фінансовий стан – для забезпечення запасів не вистачає „нормальних” джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство:

З > ВОК + Кд + Кк

Показники фінансової стійкості

 • Власні обігові кошти (робочий функціонуючий капітал)

Рк = (Власний капітал + довгострокові зобов’язання і  поза оборотні активи)

або

Р к. = (оборотні активи –  короткострокові зобов’язання)

 

Р к. =  (Ф№1, р.380 + р.430 + р.480 – р.080) або (Ф№1, р.260 + р.270 – р.620 –  р.630)

Економічний зміст  показника: оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань. Наявність Рк означає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розширити виробництво.

Напрямок позитивних змін: збільшення

 

 • Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Кз =

Власні обігові кошти (Ф№1, р.380 + р.430 – р.080)

Оборотні активи (Ф№1, р.260 + р.270)


Економічний зміст  показника: абсолютна можливість перетворення активів у ліквідні кошти

Напрямок позитивних змін: збільшення; рекомендується значення > 0,1

 

 • Маневреність робочого капіталу

Мрк =

Запаси (Ф№1, р.100 + р.120 + р.130 + р.140)

Робочий капітал (Ф№1, р.260 + р.270 – р.620 – р.630)


Економічний зміст  показника: частка запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах; обмежує свободу маневру власними коштами

Напрямок позитивних змін: зменшення; збільшення запасів призводить до уповільнення оборотності обігових коштів, в умовах інфляції – до залучення дорогих кредитів, що зменшує платоспроможність підприємства

 

 • Маневреність власних обігових коштів

Мвок =

Кошти (Ф№1, р.230 + р.240)

Власні обігові кошти (Ф№1, р.380 + р.430 – р.080)


Економічний зміст  показника: частка абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах; забезпечує свободу фінансового маневру

Напрямок позитивних змін: збільшення

 

 • Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

Кзап. =

Власні обігові кошти (Ф№1, р.380 + р.430 – р.080)

Запаси (Ф№1, р.100 + р.120 + р.130 + р.140)


Економічний зміст  показника: наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування

Напрямок позитивних змін: збільшення

 

 • Коефіцієнт покриття запасів

Кпз =

„Нормальні” джерела  покриття запасів 

(Ф№1, р.380 + р.430 + р.480 – р.080 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540

Запаси (Ф№1, р.100 + р.120 + р.130 + р.140)


Економічний зміст  показника: скільки на одиницю коштів, що вкладені в запаси, припадає у сукупності власних коштів, довгострокових та короткострокових зобов’язань

Напрямок позитивних змін: збільшення

 

 • Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності)

Кавт. =

Власний капітал (Ф№1, р.380 + р.430 + р.630)

Пасиви (Ф№1, р.640)


Економічний зміст  показника: характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових джерел

Напрямок позитивних змін: збільшення; має бути > 0,5

 

 • Коефіцієнт фінансової залежності

Кфз. =

Пасиви (Ф№1, р.640)

Власний капітал (Ф№1, р.380 + р.430 + р.630)


Економічний зміст  показника: скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу

Напрямок позитивних змін: зменшення; показник, обернений до Кавт.; нормативне значення = 2.

 

 • Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 Кфз. =

Власні обігові кошти (Ф№1, р.380 + р.430 – р.080)

Власний капітал (Ф№1, р.380 + р.430 + р.630)

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства