Аналіз прибутку банку

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Сентября 2011 в 23:17, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи: дослідження теоретичних і практичних аспектів аналізу прибутку та вдосконалення оцінки прибутку в банківських установах.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання:
- розглянути теоретичні аспекти понять „бухгалтерський прибуток”, „економічний прибуток”;
- визначити систему показників для аналізу прибутку на стадії формування та розподілу;
- дослідити інформаційне та організаційне забезпечення аналізу прибутку банківської установи;
- визначити проблеми та виробити пропозиції щодо вдосконалення аналізу прибутку банку;
- розглянути прогнозування прибутку на майбутній період;

Содержание

ВСТУП …………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ БАНКІВ………….….…5
1.1 Прибуток комерційного банку: сутність та фактори впливу ………….……5
1.2 Система аналізу прибутку банківської установи ……………………….…...9
1.2.1 Аналіз формування прибутку банку ……………………………….…..9
1.2.2 Аналіз розподілу та використання прибутку в банку ………...…...…12
1.3 Інформаційне та організаційне забезпечення аналізу прибутку …...…..…15
Висновки за розділом 1 ……………………………………………………….......18
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВ …………………………………………...20
2.1 Аналіз прогнозування прибутку банків………………………………...…...20
2.2 Вдосконалення стохастичної моделі прогнозування прибутку банків.......22
Висновки за розділом 2 ……………………………………………………….......30
РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК»......32
3.1 Загальна характеристика діяльності банку ……………………………32
3.2 Аналіз фінансових результатів, фінансової стійкості, ділової активності ПАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК»……………………………………………………......38
Висновки за розділом 3 ……………………………………………………..…....46
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………...…..49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………...…….51
ДОДАТКИ ……………………...………………………………………….……....…....53

Работа содержит 1 файл

Аналіз прибутку банку.doc

— 648.50 Кб (Скачать)

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УКРАЇНСЬКА  АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Кафедра банківської справи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Аналіз банківської діяльності»

на тему «Аналіз прибутку банку» 
 
 
 
 
 
 
 

               
         

                                                                                        Виконав: студент 4 курсу,

        групи БС-73,

        денної  форми навчання

        Пусь  Станіслав Михайлович 

                 Перевірила: доцент

        Єріс  Любов Миколіївна 
         
         
         
         

Суми 2011

ЗМІСТ 

ВСТУП …………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ БАНКІВ………….….…5

     1.1 Прибуток комерційного банку: сутність та фактори впливу ………….……5

     1.2 Система аналізу прибутку банківської установи ……………………….…...9

         1.2.1 Аналіз формування  прибутку банку ……………………………….…..9

         1.2.2 Аналіз розподілу та використання прибутку в банку ………...…...…12

     1.3 Інформаційне та організаційне  забезпечення аналізу прибутку  …...…..…15

     Висновки  за розділом 1 ……………………………………………………….......18

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВ …………………………………………...20

     2.1 Аналіз прогнозування прибутку  банків………………………………...…...20

     2.2 Вдосконалення стохастичної моделі  прогнозування прибутку банків.......22

     Висновки  за розділом 2 ……………………………………………………….......30

РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК»......32

           3.1 Загальна характеристика діяльності банку ……………………………32

          3.2 Аналіз фінансових результатів, фінансової стійкості, ділової активності ПАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК»……………………………………………………......38

     Висновки  за розділом 3 ……………………………………………………..…....46

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………...…..49

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………...…….51

ДОДАТКИ ……………………...………………………………………….……....…....53 
 
 
 
 

3 5 5 9 9 12 15 18 20 20 22 30 32 32 28 46 49 51 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВСТУП 
 

     Комерційні  банки посідають особливе місце в ринковій економіці. За характером своєї діяльності вони є комерційними структурами зі специфічним видом підприємницької діяльності. Банки тісно пов’язані з усіма ринковими суб’єктами і суттєво впливають на економічні процеси в суспільстві. Тому в стабільності банківської системи загалом і кожного банку зокрема зацікавлені не лише банки, а й суспільство в цілому. Головною метою діяльності комерційних банків є отримання прибутку, який, в свою чергу, забезпечує створення фондів та резервів банку у разі виникнення непередбачуваних збитків, а також стимулює діяльність управлінського персоналу відносно зниження витрат і підвищення рівня конкурентоспроможності. Тому аналіз прибутку банку на стадіях формування, розподілу та використання має важливе значення, що і обумовило факт написання курсової роботи „Аналіз прибутку банку”.

     Мета  роботи: дослідження теоретичних  і практичних аспектів аналізу прибутку та вдосконалення оцінки прибутку в банківських установах.

     Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання:

     - розглянути теоретичні аспекти  понять „бухгалтерський прибуток”,  „економічний прибуток”;

     - визначити систему показників  для аналізу прибутку на стадії  формування та розподілу;

     - дослідити інформаційне та організаційне  забезпечення аналізу прибутку  банківської установи;

     - визначити проблеми та виробити  пропозиції щодо вдосконалення  аналізу прибутку банку;

     - розглянути прогнозування прибутку  на майбутній період;

     Об’єктом  дослідження є прибуток, який отримують банківські установи в процесі здійснення банківської діяльності.

     Предметом дослідження є система методів та інструментів аналізу прибутку комерційного банку.

     У процесі написання курсової роботи використовувалися наступні методи:

     - горизонтальний аналіз – полягає у вивченні динаміки прибутку банку в часі (розрахунок темпів росту та приросту, дослідження загальних тенденцій);

     - вертикальний аналіз – визначає  структуру прибутку, з оцінкою  впливу різних факторів;

     - порівняння – базується на зіставленні значень окремих груп аналогічних показників між собою;

     - графічний та табличний – візуальне  зображення зіставлених та аналізованих  даних;

     - статистичний – зокрема, в другому розділі курсової роботи використана стохастична модель прогнозування прибутку в комерційних банках.

     Зазначені види аналізу в основному були використані в процесі написання  другого та третього розділів даної  роботи.

     Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, монографічні роботи і статті вітчизняних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань аналізу та управління прибутком банку, фінансова та статистична звітність банків тощо.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1

 ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ БАНКІВ

  1. Прибуток комерційного банку: сутність та фактори впливу
 
 

     Головною  метою діяльності комерційних банків є отримання прибутку, який, в свою чергу, забезпечує створення фондів та резервів банку у разі виникнення непередбачуваних збитків, а також стимулює діяльність управлінського персоналу відносно зниження витрат і підвищення рівня конкурентоспроможності.

     Розглядаючи сутність прибутку, не можна не відмітити  різноманітність поглядів щодо тлумачення  даної категорії. Так, в Інструкції „ Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України” затвердженої Постановою Правління НБУ від 27.12.2007  № 480  прибуток визначається як „сума,  на яку доходи перевищують пов’язані з  ними витрати”. Аналогічне визначення можна прочитати і в “Бухгалтерському словнику” [2, с. 142].

     І.М. Парасій-Вергуненко, визначає прибуток як фінансовий показник результативності діяльності банку, величина якого залежить від трьох основних компонентів: доходів, витрат і податків, сплачених до бюджету [8, с. 140].

     Прибуток  – доход власників підприємства; виручка підприємства за мінусом  витрат; перетворена форма доданої  вартості, виступаючої як перевищення  доходів від продажі товарів, послуг над виробничими витратами (капіталом); один із узагальнюючих оціночних показників діяльності підприємств, організацій, установ. Саме так розглядається прибуток в “Словаре современных экономических и правовых терминов” [13, с. 485].

     Дещо  відмінним є визначення прибутку з точки зору Савицької Г.В.: прибуток – це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після надання послуг, як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності [11, с. 273].

     В “Экономическом и юридическом словаре” визначається, що прибуток – це перевищення доходів від продажі товарів і послуг над витратами на виробництво і продажу цих товарів. Зазначається також, що прибуток розраховується як різниця між виручкою від реалізації продукту господарської діяльності і сумою витрат факторів виробництва на цю діяльність в грошовому вираженні. Розрізняють: повний, загальний прибуток, що називають балансовим; чистий прибуток, що залишився після сплати із валового прибутку податків і відрахувань; бухгалтерський, що розраховується як різниця між ціною (доходами від продаж) і бухгалтерськими витратами, та економічний прибуток, який враховує альтернативні витрати. Зазвичай економічний прибуток менший від бухгалтерського на величину некомпенсованих власних витрат підприємця, що не враховані в собівартості, в які іноді включають втрачені можливості; крім того, бувають витрати, не відображені в балансі [14, с. 659].

       Таким чином, в бухгалтерському обліку прибуток до оподаткування визначається за даними П(С)БО №17 „Податок на прибуток”. Обліковий прибуток  (збиток)  -  сума  прибутку  (збитку)  до оподаткування,  визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період. Тоді як в податковому обліку прибуток до оподаткування визначається як різниця між скоригованими валовими доходами, скоригованими валовими витратами та амортизацією необоротних активів виробничого призначення, тобто амортизація є окремою складовою при розрахунку прибутку до оподаткування [5, с. 267]:

     Отже, відмічаємо, що прибуток – це виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за ризик виконання підприємницької діяльності і є різницею між сукупним доходом та сукупними витратами в процесі виконання цієї діяльності [12, с. 267].

     Можна виділити наступні характеристики прибутку:

     - прибуток є вартісним показником, вираженим у грошовій формі,  що безпосередньо пов’язано з  узагальненим вартісним обліком,  пов’язаних з ним таких основних  показників як власний капітал,  отримані доходи, понесені витрати та відповідно до чинного податкового законодавства України;

     - він характеризує лише ту частину  доходів, отриманих в процесі  діяльності, яка зменшена на витрати,  що пов’язані з виконанням  даної діяльності;

     - прибуток є формою доходу підприємця, що вклав свій капітал з метою досягнення комерційного успіху у певному виді діяльності;

     - він не є гарантованим доходом,  оскільки в процесі діяльності  підприємець може не тільки  позбутися очікуваного прибутку, але й зазнати втрат вкладеного  ним капіталу, тобто прибуток зазвичай є платою за ризик здійснення підприємницької діяльності [12, с. 267-268].

       У процесі аналізу використовують різні показники прибутку, які класифікуються наступним чином:

     1. За видами господарської діяльності:

     - прибуток від основної (операційної) діяльності;

     - прибуток від інвестиційної діяльності;

     - прибуток від фінансової діяльності.

Информация о работе Аналіз прибутку банку