Аналіз стану використання власного капіталу кредитної спілки

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2012 в 19:20, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є аналіз власного капіталу підприємства Кредитна Спілка. Для досягнення поставленої мети потрібно з'ясувати і вирішити наступні задачі:
- з'ясувати сутність будову і джерела власного капіталу;
- визначити основні підходи, що стосуються аналізу власного капіталу;

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.
1.1 Економічна сутність та структура власного капіталу………………………..4-10
1.2 Джерела формування та зміни власного капіталу…………………………..10-14
1.3 Теоретичні основи аналізу власного капіталу……………………………….14-20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПЕРШОЇ ПОДІЛЬСЬКОЇ ФЕРМЕРСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ.
2.1 Економічна характеристика фінансової діяльності Першої Подільської Фермерської Кредитної Спілки…………………………………………………..21-22
2.2 Аналіз власного капіталу підприємства……………………………………...23-25
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Работа содержит 1 файл

Аналіз стану використання власного капіталу кредитної спілки.doc

— 220.50 Кб (Скачать)

де Кбл – коефіцієнт швидкої ліквідності

ОА – оборотні активи

З – запаси

КП – короткострокові пасиви.

Вважається, що значення коефіцієнта повинне знаходиться  в межах від 0.5 до 1.

Найбільший інтерес, з  погляду платоспроможності, представляє  коефіцієнт абсолютної ліквідності, що показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно.[14]

Кал = ДС / КП                                                      (1.5)

де Кал – коефіцієнт абсолютної ліквідності

 ДС – кошти і  їхні еквіваленти

 КП – короткострокові  пасиви.

б) Оцінка фінансової стійкості.

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства – стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона зв'язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. У світовий і вітчизняну обліково-аналітичну практику оцінка фінансової стійкості проводиться на підставі системи таких показників.[19]

- коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власників підприємства в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим більше фінансово стійко, стабільно і незалежно від зовнішніх кредиторів підприємство.

Ккск = ВК / А                                                          (1.6)

де Ккск - коефіцієнт концентрації власного капіталу

 ВК – власний капітал компанії

 А – загальна  сума активів компанії.

 - коефіцієнт маневреності власного капіталу (КМск). Він показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка капіталізована. Значення цього показника може відчутно варіювати в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства.

Які - небудь універсальні рекомендації з величини даного чи показника тенденціям його зміни навряд чи можливі.[15] Усе визначається специфікою чи галузі даного підприємства. Розрахунки цього показника здійснюються по формулі (1.7):

Кмск = ВОК / ВК                                                  (1.7)

де ВОК - власні оборотні кошти;

ВК - власний капітал.

Розрахунки такого показника  як ВОК виробляються виходячи з припущення, що внеоборотные активи покриваються за рахунок власного і довгострокового позикового капіталів, і ВОК обчислюється як різниця між сумою власного і довгострокового позикового капіталу і сумою необоротних активів. ВОК обчислюється по формулі ВОК=(ВК+Зкд)/НА.[21]

- Коефіцієнт структури довгострокових вкладень показує, яка частина основних засобів і інших внеоборотных активів профінансована зовнішніми інвесторами, тобто належить їм, а не власникам компанії.

Ксдв = ДП / ВОА                                                (1.8)

де Ксдв - коефіцієнт структури  довгострокових вкладень;

 ДП – довгострокові  пасиви;

 ВОА – необоротні активи.

- Коефіцієнт співвідношення власних і залучених засобів, що характеризує обсяг притягнутих засобів на одиницю власного капіталу.

Кссп = ЗЗ / ВК                                                     (1.9)

де ЗЗ –залучені засоби;

 ВК - власний капітал.

- Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності Кдфн. Даний коефіцієнт характеризує співвідношення суми власного і довгострокового позикового капіталів до загальної суми капіталу, що використовується підприємством, і дозволяє виявити фінансовий потенціал компанії.

Кдфн = (ВК+Пкд) / А                                        (1.10)

де ВК - власний капітал;

 Пкд - притягнутий  довгостроковий капітал;

 А - загальна сума  активів підприємства.

в)Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства виміряються абсолютними і відносними показниками: прибуток, рівень валових доходів, рентабельність і інші.[10]

Для проведення аналізу  рентабельності використовуються наступні показники.

- Коефіцієнт рентабельності всього капіталу (Рк). Він характеризує рівень чистого прибутку, що генерується всім капіталом, що використовується підприємством.

Рк = НП / Кср                                                      (1.11)

де НП - чистий прибуток підприємства;

 Кср - середня сума  загального капіталу підприємства  в звітному періоді.

- Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Рск). Він характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в підприємство, тобто показує скількох приносить гривень чистого прибутку 1 грн. власного капіталу.

Рск = НП / Скср                                                   (1.12)

де НП - чистий прибуток компанії;

 Скср - середня сума  власного капіталу.

г)Ціна власного капіталу. Ціною власного капіталу називають добуток ринкової ціни акції на кількість акцій, що знаходяться в обігу: [13]

E = S * Ns                                                            ( 1.13 )

де E - ціна власного капіталу;

 S - ринкова ціна однієї акції;

Ns - кількість акцій в обігу.

D = B * Nb ,                                                                     (1.14)

де D - ціна боргу ;

B - ціна 1-ої облігації, емітованої;

Nb - кількість облігацій  у обігу. 

Якщо визначення ціни боргу застосовувати до сучасної української дійсності, то виникають  труднощі, пов'язані з тим, що практика запозичення капіталу шляхом продажу  облігацій на фінансовому ринку поки дуже слабко поширена в українській економіці.[20] Основну частину боргових зобов'язань відкритих акціонерних товариств складають банківські кредити. Тому ціною боргу можна вважати балансову вартість зобов'язань перед банком по отриманих позиках.

Загальною ціною фірми  називають суму цін власного і  позикового капіталу:

T = E + D ,                                                                  (1.15 )

де T - загальна ринкова ціна фірми.

 Коефіцієнтом структури капіталу називається відношення:

x = D / T                                                                     (1.16)

де x - коефіцієнт структури капіталу.

д) Вартість власного капіталу. Крім ціни характеристикою кожного виду капіталу є вартість. Вартістю боргу називається процентна ставка, по якій нараховуються відсотки, що підлягають сплаті банку за користування кредитом. У випадку облігацій вартість боргу являє собою ставку прибутковості облігації (відмінну від купонної ставки).[22] У загальному випадку ставка прибутковості облігації знаходиться шляхом рішення відповідного трансцендентного рівняння. Припустимо, що борг корпорації складається з безстрокових облігацій і банківських позичок, тоді вартість боргу дорівнює:

kd = l / D ,                                                            (1.17)

де kd - вартість боргу ;

 І - величина щорічних відсотків по обслуговуванню боргу.

Вартість власного капіталу являє собою аналог процентної ставки, по якій нараховується доход чи дивіденди власникам акцій фірми.[11] Вартість власного капіталу фірми, по визначенню, дорівнює:

ke = DІ / E ,                                       (1.18)

де ke - вартість власного капіталу ВАТ;

 DІ- величина виплачених акціонерам дивідендів.

Вартість власного капіталу можна також визначити як величину очікуваного доходу (дивідендів) на 1грн. ринкової ціни акції. Щоб визначити середній доход на 1грн. ринкової ціни капіталу, що включає ціну акціонерного і позикового капіталів, необхідно знайти середньозважену із вартостей кожного виду капіталу, тобто:

ka = kd * D/T + ke * E/T,                                   (1.19)

Показник ka називають  середньою вартістю капіталу фірми. Поняття середньої вартості капіталу є одним з найголовніших у  сучасній теорії фінансів.[9]

 Якщо передбачається, що весь прибуток корпорації після сплати податку на прибуток буде виплачений акціонерам у формі дивідендів на акції, то:

DІ = (1 - r) * P,                                              (1.20)

де P - величина прибутку корпорації;

 r - ставка податку на прибуток.

Сумарний доход власників капіталу буде складатися з дивідендів по акціях і відсотків, виплачених власникам боргових зобов'язань:

X = DІ + l = (1 - r) * P + l,                                                      (1.21)

де X - сумарний доход власників капіталу фірми.

Крім відсотків і  дивідендів джерелом доходу власників  капіталу фірми є зміни цін акцій чи боргу фірми , тобто DE і DD.

 Якщо ці - величини негативні, то в цьому випадку вони являють собою збиток власників капіталу.[12]

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПЕРШОЇ ПОДІЛЬСЬКОЇ ФЕРМЕРСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ.

 

2.1 Економічна характеристика фінансової діяльності Першої Подільської Фермерської Кредитної Спілки.

 

Кредитна спілка –  це неприбуткова організація, заснована  фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Назва об’єкта аналізу- Підприємство Перша Подільська Кредитна Спілка.

Дата створення – 20.02.2003 р.

Державної реєстрації – 20 лютого 2003р.

Свідотство Держфінпослуг  України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 344 від 02 липня 2004 року.

Ліцензії Держфінпослуг  України: Серія та номер АВ № 319356 від 05 липня 2007 року, Серія та номер АВ № 399721

Адреса: 32300, м. Кам’янець-Подільський, просп. Грушевського, 23.

Досліджувана нами Кредитна Спілка здійснює операції по наданню  кредитів та прийняття коштів своїх  членів на депозити.

Хоча об’єкт дослідження рахується неприбутковою організацією але фактично Кредитна Спілка отримує прибуток за рахунок відсотків отриманих від кредитних сум. Отриманий прибуток йде на оплату праці працівників спілки та на прибання необоротниха ктивів підприємства. Дамо коротку характеристику зміни активів піприємства взагалі. Для цого розглянемо таблицю 2.1.

 

 

 

 

Таблиця 2.1.

Структура активу балансу Кредитної Спілки у 2007-2009 роках

Показники

на 31.12.2007

на 31.12.2008

на 31.12.2009

Тис. Грн.

%

Відхиення

Тис. Грн.

%

Відилення

Тис. Грн.

%

Тис.грн.

%

 

Тис.грн.

%

Необоротні активи

36

0,6

57

158

27

0,4

66

40

93

1,5

Оборотні активи

6047

99,4

36

0,6

7424

99,6

-1341

-18

6083

98,5


 

Дані використані в  табиці взяті з Балансу. На основі цієї таблиці можна спостерігати :

  • доля необоротного капіталу складає маленьку частку від суми активів підприємства;
  • оборотні активи у 2008р. мають найбілший показник.

Основу необоротних  активів підприємства складають  електронна техніка та меблі, а основу оборотних активів складає дебіторсьька заборгованість( під дебіторською заборгованістю розуміються кредити видані підприємством та відсотки по них).

Відхилення необоротних  активів має наступні значення:

- у 2007р. 57 тис., що у  відсотках склало 158 %;

- у 2008р. 66 тис., що у  відсотках склало 40 %;

Відхилення оборотних  активів має такі значення:

- у 2007р. 36 тис., що у  відсотках склало 0.6 %;

- у 2008р. -1341 тис., що  у відсотках склало – 18 %.

 

 

 

2.2 Аналіз власного капіталу підприємства.

 

Власний капітал підприємства складається з пайового капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, та нерозподіленого прибутку.

Аналізуючи власний  капітал розглянемо показники власного капіталу та його складових за три роки за даними таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2

Показники капіталу підприємства за звітні роки

Вид капіталу

2007

2008

2009

Віхилення від 2007

Відхилення від 2008

абсолютне

відносне %

абсолютне

відносне %

Пайовий капітал

114.5

123

147

32,5

28

24

19

Інший додатковий капітал

11.4

17

20

8,6

75

3

17

Резервний капітал

191.5

427

765

573,5

299

338

79

Нерозподілений прибуток

44.9

83

149

104,1

231

66

79

Власний капітал

362.3

650

1081

718,7

198

431

66

Информация о работе Аналіз стану використання власного капіталу кредитної спілки