Аналіз стану використання власного капіталу кредитної спілки

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2012 в 19:20, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є аналіз власного капіталу підприємства Кредитна Спілка. Для досягнення поставленої мети потрібно з'ясувати і вирішити наступні задачі:
- з'ясувати сутність будову і джерела власного капіталу;
- визначити основні підходи, що стосуються аналізу власного капіталу;

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.
1.1 Економічна сутність та структура власного капіталу………………………..4-10
1.2 Джерела формування та зміни власного капіталу…………………………..10-14
1.3 Теоретичні основи аналізу власного капіталу……………………………….14-20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПЕРШОЇ ПОДІЛЬСЬКОЇ ФЕРМЕРСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ.
2.1 Економічна характеристика фінансової діяльності Першої Подільської Фермерської Кредитної Спілки…………………………………………………..21-22
2.2 Аналіз власного капіталу підприємства……………………………………...23-25
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Работа содержит 1 файл

Аналіз стану використання власного капіталу кредитної спілки.doc

— 220.50 Кб (Скачать) 

Переглянувши таблицю  можемо відмітити, що показники власного капіталу та усіх його складових зростають  з кожним роком. Зростання показників свідчить про те, що:

 • кількість членів кредитної спілки зросла ( розмір пайового капіталу залежить від пайових внесків членів підприємства);
 • ступінь захищеності підприємства зросла ( адже за рахунок резервного капіталу покриваються можливі збитки та неспроможність нерозподіленого прибутку забезпечити витрати по операційній діяльності, а також неспроможності пайового капіталу у наданні кредитів);
 • у наслідок того, що нерозподілений прибуток зріс у підприємства є можливість у збільшенні необоротних активів ( придбання обладнання, меблів), збільшенні персоналу підприємства, нарахування прибутку своїм власникам.

За допомогою розрахунків  можна проаналізувати стан показників за 2009 р. порівняно 3 2007 та 2008 рр. Порівняно із 2007 та 2008 роками усі показники з збільшуються, і ,як бачимо, порівняно із 2007 рівень відхилення набагато більший ніж із 2008 р. – це свідчить про те що інтенсивність збільшення показників з кожним роком зростає.

Також розглянемо структуру власного капіталу у кожному звітному році (частка кожного виду капіталу на підприємстві від розміру власного) за даними таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Структура власного капіталу

Вид капіталу

Структура у 2007 у %

Структура у 2008 у %

Структура у 2009 у %

Пайовий капітал

32

18

14

Інший додатковий капітал

3

3

2

Резервний капітал

53

66

70

Нерозподілений прибуток

12

13

14

Васний капітал

100

100

100


 

Із розрахунків видно, що доля пайового капіталу з кожним роком зменшуєтся, інший додатковий капітал має майже однаковий  відсоток у кожному році, доля резервного капіталу з кожним роком збільшується і не в значних розмірах, доля нерозподіеного прибутку у кожному році порівняно із попереднім рівномірно.

У відсотках зміну  можна охарактеризувати наступним  чином:

- доля пайового капіталу у 2007р. склала 32%, у 2008р. - 18%, у 2009р. - 14%;

- доля іншого додаткового  капіталу у 2007р. склала 3%, у  2008р. - 3%, у 2009р. – 2%;

- доля резервного капіталу  у 2007р. склала 53%, у 2008р. –  66%, у 2009р. – 70%;

- доля нерозподіленого  прибутку у 2007р. склала 12%, у  2008р. – 13%, у 2009р. – 14%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

За результатами роботи можна зробити наступні висновки:

-Капітал підприємства – одна з найбільш використовуваних економічних категорій. Він є базою створення і розвитку підприємства й у процесі функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Будь-яка організація, що веде виробничу чи іншу комерційну діяльність повинна мати визначений капітал, що представляє собою сукупність матеріальних цінностей і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його господарської діяльності.

-Власний капітал характеризує загальну вартість засобів підприємства, що належать йому на праві власності і використовуваних їм для формування визначеної частини активів. Ця частина активу, сформована за рахунок інвестованого в них власного капіталу, являє собою чисті активи підприємства. Власний капітал містить у собі різні по своєму економічному змісті, принципам формування і використання джерела фінансових ресурсів: статутний, додатковий, резервний капітал. Крім того, до складу власного капіталу, яким може оперувати господарюючий суб'єкт, без застережень при здійсненні угод, входить нерозподілений прибуток; фонди спеціального призначення та інші резерви. Також до власних засобів відносяться безоплатні надходження й урядові субсидії. Величина статутного капіталу повинна бути визначена в статуті й інших установчих документах організації, зареєстрованих в органах виконавчої влади. Вона може бути змінена тільки після внесення відповідних змін в установчі документи. Додатковий капітал включає вартість майна, внесеного засновниками (акціонерами) понад зареєстровану величину статутного капіталу; суми, що утворяться в результаті змін вартості майна при його переоцінці; інші надходження у власний капітал підприємства.

-Проаналізувавши власий  капітал Кредитної спілки ми дослідили його структуру та зміну по роках звітності, динаміку та динаміку складових власного капіталу, а також розглянули абсолютні та відносні відхилення показників. Також на осові показників власного капіталу визачили інтенсивніст його зміни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України «Про кредитні спілки» №1096-IV від 10 липня 2003 р. 
 2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.
 3. Статті "Аналіз власного капіталу" Єфімова О.В
 4. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. –Житомир:ПП“Рута”.
 5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко.
 6. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2000.
 7. Святодух В. Власний капітал // Баланс. – 2003.
 8. Лемківський Л.М. Управління капіталом підприємства // Фінанси України, №7, 2002 р.
 9. Робота "Бухгалтерський облік" Н.П. Кондраков.
 10. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу.-М.:Фінанси і статистика, 1998 р.
 11. Економічний аналіз господарської діяльності / Іваненко В.І., Болюх М.А.-К.: ЗАТ НІЧЛАВА, 1999 р.
 12. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.-К.: Товариство “Знання”, КОО, 2000 р.
 13. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-ге видання перероб. і допов.-Мн.: НП “Екоперспектива”, 1997 р.
 14. Житна Ч.П., Несреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності. Навч. посібник, пер. З рос.-Київ, Вища школа, 1992 р.
 15. Теорія економічного аналізу./ Яцків Т.І. – Львів: Світ, 1993.
 16. Економічний аналіз: Навч. посібник/ М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М.І. Горбуток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.:КНЕУ, 2001.
 17. Економічний аналіз: Навч. посібник у 2 ч. Ч.1. Мікроекономіка/ О.І.Пономаренко, М.О.Перестюк, В.М.Бурим.- К.: Вища школа, 2004.
 18. Мник Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.
 19. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ. 2007.
 20. Економічний аналіз /За ред. М.Г.Чумаченка. –К.:КНЕУ,2001.
 21. Азаренков Г.Ф., Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2003.
 22. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2008.
 23. Гончаренко В.В. Кредитні спілки в системі суб’єктів фінансового ринку // Банківська справа. – 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ


Информация о работе Аналіз стану використання власного капіталу кредитної спілки