Оцінка системи внутрішнього контролю замовника в аудиті

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2012 в 10:33, курсовая работа

Описание работы

Цілями данної курсової роботи є висвітлення основних категорій фінансової звітності та особливостей складання її на підприємстві, тобто, розкриття значення і основних принципів фінансової звітності у відповідно-ті з діючими нормативно–правовими актами; характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, звітність якого є об’єктом дослідження.
Наступною ціллю є розкриття змісту, структури та порядку складання балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і власного капіталу з метою вдосконалення обліку, та складання звітності і використання її показників для управління, аудит фінансової звітності.

Содержание

Вступ
4
1.
Теоретичні основи складання фінансової звітності підприємств.
4
1.1.
Роль і місце фінансової звітності в системі облікової роботи підприємства.
4
1.2.
Користувачі фінансової звітності підприємства.
8
2.
Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства.
12
3.
Склад, призначення та терміни подання фінансової звітності, вимоги до неї.
19
4.
Методика аудиту фінансової звітності
22
4.1
Аудиторська перевірка звітності
22
4.2
Аудит балансу підприємства
28
4.3
Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості
31
4.4
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства
36
4.5
Документальне забезпечення аудиту
39

Висновки
44

Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

курсова правильна.doc

— 425.00 Кб (Скачать)


 

 

Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин  та менеджменту

(ХІНЕМ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни "Організація та методика аудиту"

 

       Тема роботи: " Оцінка системи внутрішнього контролю замовника в аудиті"

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник роботи:

Виконав:

___________ ________________

студент ІY курсу

(підпис)  (п.і. по б.)

 заочного відділення

______________

___________ Волощук К.М.

(дата)

(підпис)  (п.і. по б.)

 

______________

 

(дата)


 

 

 

 

Лубни 2010 р.

Зміст

 

 

Вступ

4

1.

Теоретичні основи складання  фінансової звітності підприємств.

4

1.1.

Роль і місце фінансової  звітності в системі облікової  роботи  підприємства.

4

1.2.

Користувачі фінансової звітності підприємства.

8

2.

Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства.

12

3.

 Склад, призначення  та терміни подання фінансової  звітності,  вимоги до неї.

19

4.

Методика аудиту фінансової звітності

22

4.1

Аудиторська перевірка  звітності

22

4.2

 Аудит балансу підприємства

28

4.3

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості

31

4.4

Аудит фінансових результатів  діяльності підприємства 

36

4.5

  Документальне забезпечення аудиту 

39

 

Висновки

44

 

Список використаної літератури

46

 

Додатки

48


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Кожне підприємство в  процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним.  Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів.

  Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінан-сові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. 

Цілями данної курсової  роботи є висвітлення основних категорій фінансової звітності та особливостей складання її на підприємстві, тобто, розкриття значення і основних принципів фінансової звітності у відповідно-ті з діючими нормативно–правовими актами; характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, звітність якого є об’єктом дослідження.

 Наступною ціллю  є розкриття змісту, структури  та порядку складання балансу,  звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів  і власного капіталу з метою вдосконалення обліку, та складання звітності і використання її показників для управління, аудит фінансової звітності.

 Інформація, яка викладена в фінансової звітності підприємства дозволяє виробити необхідні заходи і процедури, спрямовані на:

- виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;

- запобігання банкрутства  і великих фінансових невдач;

- лідерство в боротьбі  з конкурентами;

- росту економічного  потенціалу підприємства;

- ріст обсягу виробництва  і реалізації;

- максимізацію прибутку і мінімізацію витрат;

- забезпечення рентабельної  роботи підприємства.

У цьому і полягає актуальність теми.

Тема курсової роботи: „ Організація аудиту фінансової звітності ”.

Метою даної роботи є вивчення принципів формування фінансової звітності підприємства, проведення фінансового аналізу підприємства на її основі.

Предметом дослідження є процес складання фінансової звітності підприємства.

Об’єктом дослідження є фінансова звітність СТОВ «Ульянівське», виробничо-господарська і фінансова діяльність, а також фінансовий стан.

 

 

1. Теоретичні  основи кладання фінансової звітності  підприємств

1.1 Роль і  місце фінансової  звітності в  системі облікової роботи підприємства

 

Документи, які характеризують результат діяльності підприємства, виробничі витрати, склад та використання капіталу відносять до звітності.

Звітність це облікові записи, які дають можливість прослідкувати  господарську діяльність. Обліковий  процес на кожному підприємстві закінчується складанням звітності на підставі об’єднання поточних даних для розрахунку економічних показників, необхідних для управління. Крім того, звітність – джерело інформації для аналізу підсумків діяльності підприємства, оцінки використання ресурсів, фінансового положення, виявлення резервів зниження витрат виробництва та росту рентабельності.

В умовах ринкових відносин, коли на економічному просторі одночасно  працюють різноманітні господарські суб’єкти – юридичні та фізичні особи, звітність  стає основним джерелом інформації. 

  В Україні склалась система звітності, яку можна поділити за різними напрямками:

- за видами обліку: оперативна, податкова, фінансова, статистична;

- за терміном складання: денна,  недільна, декадна, місячна, квартальна, річна;

 - за формою створення підприємств: державна, приватна, колективна;

 - на видами діяльності підприємства: прибуткова, неприбуткова;

 - за обсягом наведеної інформації: консолідована, індивідуальна;

 - за обсягом наданих послуг (робіт) та чисельністю: загальна, суб'єктів малого підприємництва.

Фінансова (бухгалтерська) звітність - документи, що містять інформа-цію про фінансовий стан, результати діяльності, про рух грошових коштів підприємства за звітний період та іншу. 

 За терміном представлення звітність поділяють в залежності від цілі та напрямків використання звітності. Наприклад, річна звітність дозволяє в цілому охарактеризувати фінансовий стан та напрямки господарської діяль-ності підприємств, а денна необхідна для контролю за поточною діяльністю.

Звітність, що складається  підприємствами, класифікується за:

1) видами;

2) обсягом даних, що  включаються у звіти; 

3) метою, з якою складаються  звіти;

4) періодичністю складання.

За видами звітність  поділяється на бухгалтерську, статистичну  та оперативну.

Бухгалтерська звітність  містить показники виробничо-фінансової діяльності підприємства. Вона складається на підставі синтетичного та аналітичного обліку, підтверджується первинними документами, а також використовує дані оперативної та статистичної звітності.

Статистична звітність  призначена для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей народного господарства та представляє собою систему кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку (наприклад, Звіт з праці).

Оперативна звітність призначена для поточного контролю та управління всередині підприємства на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після їх завершення. В ній містяться дані про виконання плану поставок матеріалів, виробництва продукції, а також про дотримання укладених договорів та фінансовий стан підприємства (наприклад, кількість підписаних договорів).

За обсягом даних, які  включають у звіт, розрізняють  внутрішню та зовнішню звітність. Внутрішня  звітність включає інформацію про  роботу на якійсь одній ділянці діяльності організації. Складання внутрішньої звітності викликано безпосередньо потребами господарювання. Зовнішня звітність характеризує господарську діяльність організації в цілому та служить засобом інформування зовнішніх користувачів – зацікавлених юридичних та фізичних осіб – про характер діяльності, доходність та майновий стан того або іншого господарюючого суб’єкта.

В залежності від періоду, який охоплює звітність, розрізняють  періодичну та річну звітність. Якщо бухгалтерська звітність складається на певну дату протягом року, її називають періодичною. Періодичні звіти складаються регуля-рно через певні проміжки часу. За цією ознакою розрізняють звітність квартальну та піврічну. Аналіз періодичної звітності дозволяє визначати і швидко виправляти недоліки в роботі, попереджати їх виникнення у подальшому.

Річна звітність характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати роботи підприємства за рік.

До стандартних форм квартальної та річної фінансової звітності  належать:

  • “Баланс підприємства” (форма 1);
  • “Звіт про фінансові результати” (форма 2);
  • “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3);
  • “Звіт про власний капітал” (форма 4);
  • “Примітки до фінансової звітності” (форма 5).

Ця звітність представляє  собою комплекс показників, яким притаманні як логічний, так і інформаційний взаємозв’язок. Логічний взаємозв’язок полягає у взаємодоповненні та взаємній кореспонденції розділів та статей звітних форм. Окрім перерахованих форм, необхідно мати додаткову інформацію про підприємство, яку не завжди можна виділити з фінансових звітів. Зміст та обсяг інформації визначається характерними особливостями галузі або конкретного підприємства.

Суб’єкти підприємницької  діяльності згідно з Законом повинні  надавати річні фінансової звітності (див. табл. 1.1.).

 Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Кожне підприємство розробляє  свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й "ноу-хау". Відповідно до чинного законодавства України, підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

 

Таблиця 1.1. Річна фінансова  звітність підприємства

Підприємства

Складові

Баланс

Звіт про фінансові  результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний  капітал

Примі-тки

Всі підприємства (крім бюджетних організацій, представництв іноземних суб’єктів господаської діяльності та суб’єктів малого підприємництва)

+

+

+

+

+

Суб’єкти малого підприємництва та представництва іноземних суб’єктів  господарської діяльності

+

+


 

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємопов’язані один з одним. Їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємств залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

Фінансова звітність підприємств містить також інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу фінансових даних визначаються основні тенденції формування і використання фінансових ресурсів підприємств, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємств та резерви поліпшення фінансового стану підприємств у перспективі.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (дані - П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Дане положення визначає:

- мету фінансових звітів;

- їх склад;

- звітний період;

- якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;

- вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

П(С)БО 1 треба застосовувати  за підготовки й надання фінансових звітів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами   усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Проте тут

 не розглядаються  правила складання консолідованої фінансової звітності.

Фінансова звітність  визначена ЩС)БО 1 як бухгалтерська  звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.

 

 

    1. Користувачі фінансової звітності підприємства

Звітність – це система  показників у формі таблиці, які  відображають обсяг і результати діяльності підприємства. Її складання – завершальний етап облікової роботи.

Информация о работе Оцінка системи внутрішнього контролю замовника в аудиті