Теоретичні засади управління фінансовим станом підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2013 в 11:03, реферат

Описание работы

Розвиток підприємництва в Україні є об’єктивним процесом, зумовленим тими ринковими перетвореннями, що здійснюються в державі. Підприємництво у різних формах виступає як невід’ємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу.
При переході до ринкових відносин вітчизняні підприємства зіткнулись з проблемою невпевненості у ділових партнерах, у законодавчій базі, політиці держави, з невизначеністю майбутніх доходів і витрат, а отже, і перспектив діяльності підприємства. Тому треба звернути увагу на доцільне використання фінансів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства.

Содержание

Вступ
Сутність поняття фінансового стану підприємства………4
Методи оцінки фінансового стану підприємства………….11
Напрямки оцінювання фінансового стану підприємства…19

Работа содержит 1 файл

Реферат ( в проекті основний).docx

— 74.82 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

Київський національний торгово-економічний  університет

 

 

Кафедра економіки та фінансів підприємництва

 

 

 

 

на тему:

 

«Теоретичні засади управління фінансовим станом підприємства»

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                   Виконала

                                                                                        Студентка 5 курсу,

                                                                                         Ф-т ФЕМП, 7 групи

                                                                                    Коробка Інна

 

 

 

 

 

Київ – 2012

 

 

Зміст

 

 

          Вступ

  1. Сутність поняття фінансового стану  підприємства………4
  2. Методи оцінки фінансового стану підприємства………….11
  3. Напрямки оцінювання фінансового стану підприємства…19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Розвиток підприємництва в  Україні є об’єктивним процесом, зумовленим тими ринковими перетвореннями, що здійснюються в державі. Підприємництво у різних формах виступає як невід’ємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу.

При переході до ринкових відносин вітчизняні підприємства зіткнулись з  проблемою невпевненості у ділових  партнерах, у законодавчій базі, політиці держави, з невизначеністю майбутніх  доходів і витрат, а отже, і  перспектив діяльності підприємства. Тому треба звернути увагу на доцільне використання фінансів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства.

Виявлення фінансового стану  підприємства дозволить власникам, керівникам, партнерам по бізнесу, банкам визначати надійність, стабільність даного підприємства, оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів, спрогнозувати  фінансові результати його діяльності.

Фінансовий стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості  та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури  джерел фінансування, здатності розраховуватися  за борговими зобов'язаннями. Ці фактори  дозволяють визначити недоліки у  діяльності підприємства і шляхи  їх подалання. Комплексний і систематичний  підхід до фінансового стану підприємства дасть можливість підприємству розвиватись  у довгостроковій перспективі.

Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансового  стану підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для  його керівництва і власників, так  і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів.

 

 

 

 

1.Сутність поняття  фінансового стану  підприємства

 

 За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки використання їхнього майна та капіталу, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості, а також пошуку на цій основі способів підвищення і зміцнення фінансової стабільності підприємства.

Особливого значення набуває  своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового  стану підприємств різноманітних  форм власності, оскільки жодний власник  не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити, тільки своєчасно й об’єктивно проаналізувавши  фінансовий стан підприємств.

Систематичний аналіз фінансового  стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, величина прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, визначаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

На сьогодні наукова думка  не має загальноприйнятої точки  зору з приводу чіткого визначення сутності поняття «фінансовий стан підприємства», дослідження переважно  зосереджуються тільки на окремих його елементах. Теоретичне визначення поняття «фінансовий стан підприємства» є принциповим з огляду на його подальше практичне використання, оскільки дослідження нормативних документів свідчить про відсутність єдиних підходів щодо трактування цього поняття.

Так, для кращого розуміння  сутності фінансового стану, наведемо власні думки з боку різних дослідників  цієї проблематики у (табл.1)

 

 

Таблиця 1

Cутнісна характеристика фінансового стану підприємства

Автор

Визначення фінансового  стану

  1. Поддєгорін А.М [ 18, с. 328]
  • це комплексне поняття, яке є

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою моделей,методів  і показників, які відбивають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсі.

Лігоненко Л.О    [ 14, c.319 ]

  • це комплексне поняття, яке розкриває результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства,визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Обущак  Т.А.       [ 15, c. 92]

  • це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності і здатності ефективно здійснювати її у майбутньому

Савицька Г.В.      [ 21, 627 с.]

  • це складна економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу та спроможність суб'єкта до саморозвитку на фіксований момент часу.

 Чумаченко М.Г. [ 24,с. 312 ]

  • це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами 

Коробов М.Я.      [11, с. 312]

  • це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями»

 

Дослідивши сутність фінансового  стану та проаналізувавши різні  точки зору щодо його визначення, пропонується окреслити концептуальні основи цього поняття: а) фінансовий стан –  результат фінансово-господарської  діяльності підприємства; б) фінансовий стан – поняття, сутність якого проявляється як у статиці (на певний момент часу), так і в динаміці (у визна-ченому періоді); в) фінансовий стан – поняття, що характеризується різними складовими елементами, а не лише платоспроможністю та фінансовою стійкістю; г) фінансовий стан – міра забезпеченості підприємства необхід-ними фінансовими ресурсами й ступінь раціональності їх розміщення. 
        Отже, фінансовий стан підприємства – це реальна (на фіксований момент часу) й потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення зобов'язань перед підприємствами й державою. Кількісно він вимірюється системою показників, на підставі яких здійснюється його оцінювання.

Відповідно до вищезазначеного, пропонуємо виділити ряд сутнісних  характеристик фінансового стану підприємства (табл.2).                                                                                   

 Таблиця 2

Сутнісні характеристики фінансового стану підприємства

Сутнісні характеристики фінансового стану підприємства

Об'єкт фінансового управління господарською діяльністю підприємства

Відображення реальних і  потенційних можливостей підприємства

Результат фінансово-господарської  діяльності підприємства

Рівень збалансованості  структурних елементів активів  і капіталу та ефективність їх використання

Інтегрована характеристика за багатьма елементами

Носій чинника ризику 

Об'єкт прояву в часі 

Чинник зростання ринкової вартості підприємства


 

Фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика його діяльності в певний період, яка  визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній  рівень фінансування фінансово-господарської  діяльності та здатність ефективно  здійснювати її в майбутньому. 
У сучасних умовах функціонування підприємств зростає актуальність питань, пов'язаних із всебічністю оцінювання фінансового стану з позиції складових елементів, які найсуттєвіше його характеризують [16, с.98]. У цьому зв’язку пропонується система елементів, які характеризують фінансовий стан підприємства (табл.3).

Таблиця3 
Система елементів, які характеризують фінансовий стан підприємства

Система елементів, які характеризують фінансовий стан

Платоспроможність 

Потенціал формування фінансових ресурсів

Фінансова стійкість 

Повнота використання фінансових ресурсів

Прибутковість

Рівень фінансового ризику


 

Отже, фінансовий стан підприємства характеризується комплексом елементів, такими як платоспроможність, фінансова  стійкість, ділова активність (визначається, насамперед, ефективністю використання оборотних коштів), прибутковість, потенціал формування та повнота використання фінансових ресурсів, збалансування грошових потоків і рівень фінансового ризику [1, 234].

        Метою оцінки фінансового стану є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним своїх зобов’язань.

Фінансовий стан підприємства характеризується комплексом взаємопов’язаних критеріїв. Найбільш об’єктивний результат  може бути отриманий на основі використання в процесі аналізу як абсолютних, так і відносних критеріїв оцінки [ 14, с 325 ].

Фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Передовсім зміцненню фінансового стану підприємства сприяють безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як звичайно, чим вищими є показники обсягу виробництва  і реалізації продукції, робіт, послуг і нижчою їхня собівартість, тим  вищою буде прибутковість підприємства, а це також позитивно впливатиме на його фінансовий стан. І навпаки, неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, через що погіршується його платоспроможність. Існує і зворотний зв’язок, оскільки брак коштів може спричинити перебої в забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже, у виробничому процесі.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на організацію  систематичного надходження й ефективного  використання фінансових ресурсів, додержання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим обумовлюється  потреба і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, яка багато важить у забезпеченні його стабільної діяльності.

Основними напрямами фінансового  аналізу є обґрунтування та інформаційне забезпечення прийняття підприємством  адекватних рішень за такими трьома основними видами його діяльності:

 - операційна діяльність (управління фінансовими результатами діяльності, поточна прибуткова політика, ефективне використання фінансових ресурсів);

- фінансова діяльність (управління джерелами формування фінансових ресурсів та їх розподілом, управління пасивами тощо);

 - інвестиційна діяльність (управління структурою, обсягами та складом активів підприємства, вибір і реалізація інвестиційних проектів)[19, c.345].

Фінансовий стан підприємства треба систематично і всебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці — за кілька періодів; дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Неефективне використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності  підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві  та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Основними завданнями аналізу  фінансового стану є:

 - дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

 - дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

 - об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства;

 - оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

 - визначення ефективності використання фінансових ресурсів [6,c.144 ]

Аналіз фінансового стану  підприємства є необхідним етапом для розроблення планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Кредитори й інвестори  аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позичками та внесками, а також для обов’язкового диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового  аналізу менеджер здобуває певну  кількість вирішальних, найінформативніших параметрів, які дають об’єктивну й точну картину фінансового стану підприємства.

Информация о работе Теоретичні засади управління фінансовим станом підприємства