Управління інвестиційною діяльністю

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 16:29, курсовая работа

Описание работы

Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку. Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність на світовому ринку. Необхідність у нових підходах до інвестиційних процесів назріла також у зв'язку з тим, що ринкова організація економічної діяльності означає вільний розподіл інвестицій із властивим йому міжрегіональним і міжгалузевим переливанням капіталу.

Работа содержит 1 файл

бакалаврська робота .docx

— 200.49 Кб (Скачать)

     ВСТУП

     Одним з основних завдань реформування національної економіки України  є активізація інвестиційної  діяльності та формування її нового організаційно-правового  економічного механізму, що має відповідати  вимогам подолання кризи й  оздоровлення економіки, лібералізації  умов роботи підприємств в умовах ринку. Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою  економічних вимог, які покликані  визначити реальні зрушення в  структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий  рівень індустріального розвитку й  інтенсивний тип відтворення, підвищити  якість вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність на світовому  ринку. Необхідність у нових підходах до інвестиційних процесів назріла  також у зв'язку з тим, що ринкова  організація економічної діяльності означає вільний розподіл інвестицій із властивим йому міжрегіональним  і міжгалузевим переливанням капіталу. В інвестиційній сфері відбулося  значне розширення кола її учасників. Якщо раніше в інвестиційній сфері  брали участь держава, підприємства й банки, то зараз тут з'явились  принципово нові учасники: страхові, інвестиційні, фінансові компанії, пенсійні й інвестиційні фонди, концерни, консорціуми, промислово-фінансові  групи.

      Сьогодні  від ефективності інвестиційної  політики залежать стан виробництва, положення  і рівень технічної оснащеності  основних фондів підприємств народного  господарства, можливості структурної  перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки  в цілому.

      Вихід із глибокої соціально-економічної  кризи неможливий без кардинального  збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, а створення надійної і керованої системи залучення  інвестиційних ресурсів, що забезпечить  економічне зростання, є однією з  ключових проблем сучасного етапу  економічного розвитку України.

      Таким чином, різноманітність  і складність змін, що відбуваються  в інвестиційній сфері економіки  України, потреба розробки ефективних  методів регулювання інвестиційної діяльності і механізму реалізації нею своїх функцій у системі ринкових відносин визначають актуальність теми.

     Метою роботи є аналіз інвестиційної діяльності підприємств  Вінницької області та розробка заходів щодо її активізації в умовах ринкової трансформації.

     Для досягнення поставленої мети передбачено  розв'язання таких завдань:

  • розкрити суть інвестицій та інвестиційної діяльності у їх сучасному розумінні;
  • здійснити оцінку сучасного стану інвестиційної діяльності підприємств Вінниччини;
  • визначити пріоритетні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємствах області та розробити пропозиції щодо її активізації.

     Об'єкт  дослідження інвестиційна діяльність на підприємствах Вінницької області.

     Предмет дослідженнястан та шляхи покращення інвестиційної діяльності  на підприємствах регіону.

     Методи  дослідження. Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи: економічний та системний аналіз, порівняльний, експертний аналіз, статистичні, економіко-математичні методи, складання таблиць.

     Інформаційну  базу дослідження складають нормативно-правова база, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, статистичні дані Головного управління статистики у Вінницькій області, Інтернет – ресурси, а також власні розрахунки автора.

     Практичне значення  одержаних результатів. Положення і висновки бакалаврської дипломної роботи можуть застосовувати вітчизняні підприємства при управлінні інвестиційною діяльністю. Сформульовані рекомендації є системою заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності підприємств. 
 
 

     1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

     1.1 Суть та сучасний етап розвитку інвестиційної діяльності 

     Дослідження проблем інвестування економіки  завжди знаходилося в центрі уваги  економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються самих глибинних  основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту  в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом  забезпечення умов виходу з економічної  кризи, структурних зрушень у  народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних  показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень.

     Сформована  нині в Україні економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну діяльність: потрібно розробка адекватного ринковим відносинам інвестиційного механізму, що органічно сполучить форми  приватного і державного інвестування, оптимізації взаємозв'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, розробки відповідної законодавчо-нормативної  бази й інші міри, що регламентують  інвестиційний процес, як на рівні  окремої фірми, чи компанії галузі, так і на рівні національної економіки вцілому.

     Ці  питання є корінними, вони тісно  зв'язані з фундаментальними соціально-економічними процесами розвитку суспільства, із рішенням задач по подоланню економічної  кризи. Тому дослідження сучасних особливостей інвестиційної діяльності різних господарських  суб'єктів є одним з основних пріоритетів економічної науки.

     З питань інвестиційної діяльності надруковано  низку фундаментальних досліджень як українських, так і закордонних  вчених. Найпомітнішими серед них  є праці: Бланка І.А. «Инвестиционный менеджмент» [1]; Вакаріна О.І. «Инвестиции в Украине» [2]; Гитмана Л.Д. «Основы инвестирования» [3]; Омельченка А.В. «Інвестиційне право» [4], «Державне управління іноземними інвестиціями в Україні» [5], «Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні» [6];Пересади А.А. «Інвестиційний процес в Україні» [7], «Основи інвестиційної діяльності» [8]; Шарпа У.Ф. «Инвестиции» [9] і інші.

     В цих працях описуються: поняття та класифікація інвестицій; сутність, цілі та задачі інвестиційної діяльності; концептуальні основи створення  сприятливого інвестиційного клімату; суть форми інвестування, розгядаються фактори, які впливають на них, заохочувальна  політика уряду щодо інвестицій та ін. Але, варто відмітити, що частина праць українських вчених втратила актуальність в зв’язку зі зміною законодавства про інвестиції та оподаткування.

     В Україні на сьогоднішній день досить багато літератури, яка тією чи іншою  мірою розкриває проблеми вітчизняних  та іноземних інвестицій і їх використання в Україні.

     Це  праці Колосова А., Мокія А., Моліної  О., Бондарчука І., Бутка С., Головатюка В., Лашка О., Романюка С. та ряду інших. 

     Серед них варто відмітити праці Колосова А. ([10], [11], [12]), в яких розкрито аспекти державної інвестиційної політики; суть державного регулювання процесу залучення і використання вітчизняних та іноземних інвестицій, а саме, регулювання сфер та об’єктів інвестиційної діяльності, амортизаційна політика, фінансова допомога, захист інвестицій, регулювання фінансових інвестицій та ін.

     Праці Бондарчука І. ([13], [14]) містять обгрунтування державних пріоритетів у сфері залучення інвестицій, розкривають проблеми залучення інвестицій в економіку України та мотивацію інвестування.

     В статтях Бутка М. ([15], [16]) акцент ставиться на залученні прямих іноземних інвестицій, залученні венчурного капіталу, характеризуються основні джерела накопичення внутрішніх інвестицій.

     Головатюк В. [17] в своїх дослідженнях виявляє вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища, велику увагу приділяє моніторингу інвестиційного клімату в Україні.

     Форми, методи та інструментарій здійснення державної інвестиційної політики та макроекономічну концепцію державної  інвестиційної політики описує Лашко О. [18].

     В матеріалі Романюка С. [19] «Методичний підхід до визначення рейтингу інвестиційної привабливості території» дається характеристика визначення рейтингу території методами експертних оцінок та використанням показників динаміки.

     Якщо  питанням формування сприятливого інвестиційного клімату держави в наукових розробках  приділяється значна увага то регіональний аспект цього питання залишається  осторонь.

     Лише  останнім часом появилось ряд  робіт, які в тій або іншій  мірі стосуються регіональної сторони  інвестиційної діяльності.Серед  них можна виділити роботи Моліної О. ([20], [21 ) та Мокія А. ([22], [23). В цих працях розкриваються напрями політики щодо регіональної стратегії й практики формування сприятливого інвестиційного клімату, особливості формування клімату в конкретно взятому регіоні.

     Дослідженню проблеми оцінки ефективності інвестицій присвятили свої роботи такі західні  вчені, як: Ван Хорн Дж. К., Норкотт  Д., Шарп У., Бригхем Ю.Ф., Холт Р.Н., Бромвич  М. та багато інших; російські – Крилов Є.І., Ковальов В.В., Шапіро В.Д., Стоянова Є.С., Балабанов І.Т., Лімітовський М.А., Валдайцев С.В., Віленський П.Л., Лівшиц В.М. та інші; українські – Бланк  І.О., Гриньов А.В., Пересада А.А., Ястремська О.М., Орлов П.А., Гойко А.Ф., Бузько І.Р., Хобта В.М., Яковлєв А.І. та інші.

     Питання щодо покращення інвестиційного клімату  та пожвавлення інвестиційної діяльності порушувалися в дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: Л.Абалкіна, С. Абрамова, В.Геєця, М. Герасимчука, Я. Жаліло, Р. Борроу, М. Джонка,  Р. Нурксе,  У. Шарпа та інших.

     Але вищенаведених розробок замало для  вирішення проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату. В працях недостатньо  розкрито питання державного регулювання інвестиційних процесів, недостатньо запропоновано шляхів підвищення ефективності інвестиційної діяльності в конкретному регіоні. Крім того, кожен регіон має свої специфічні особливості, які необхідно враховувати при управлінні інвестиційним процесом. Саме ці особливості є визначальними при створенні системи моніторингу та координації інвестиційної діяльності регіону.

     Багатоплановість, складність і недостатня розробка проблеми державного регулювання механізмів залучення, вкладення, повернення інвестиційних  коштів, а також системи управління процесом реалізації інвестиційних  проектів на регіональному рівні, наявність  низки невирішених і дискусійних  питань, об'єктивна необхідність їх комплексного аналізу і наукового  осмислення визначили вибір теми, мету та зміст дослідження.  

     1.2 Понятійно – категоріальний апарат управління інвестиційною діяльністю 

     Поняття інвестицій є занадто широким, щоб  можна було дати йому єдине і вичерпне визначення. У різноманітних розділах економічної науки і різних галузях  практичної діяльності, його зміст  має свої особливості.

     У макроекономіці інвестиції - це частина  сукупних витрат, що складається з  витрат на нові засоби виробництва (виробничі  або фіксовані інвестиції), інвестиції в нове житло, і приріст товарних запасів. Тобто, інвестиції - це частина  валового внутрішнього продукту, не спожита  в поточному періоді, яка забезпечує приріст капіталу в економіку. У  теорії виробництва, і в цілому в  мікроекономіці, інвестиції, є процес створення нового капіталу. У фінансовій теорії під інвестиціями розуміють  придбання реальних або фінансових активів, тобто  - це сьогоднішні  витрати, метою яких є одержання  майбутніх вигод. Ряд авторів  вважає, що інвестиції - це обмін визначеної сьогоднішньої вартості на можливо  невизначену майбутню вартість.

     На  думку І.Т. Балабанова, інвестиції - це довгострокове вкладення грошей для отримання прибутку [24].

     У монографії «Інвестиції», підготовленої  Нобелевським лауреатом по економіці У. Шарпом разом з іншими американськими вченими відзначено, що в найбільш широкому розумінні слово “інвестувати” означає: віддати гроші  сьогодні, щоб одержати більшу їх суму в майбутньому. З даним процесом пов`язані два чинники - час і ризик. Віддавати гроші необхідно зараз і у визначеній кількості. Винагорода наступає пізніше, якщо наступає взагалі, і її розмір заздалегідь невідомий. У деяких випадках найважливішим чинником буде час (наприклад, для державних облігацій). В інших ситуаціях головним є ризик (зокрема, для опціонів на покупку звичайних акцій). У ряді випадків вагомими є одразу два чинники - час і ризик (наприклад, для звичайних акцій) [25].    

     Аналогічне  визначення можна знайти і в іншій, не менш відомій монографії  «Основи  інвестування», підготовленої американськими економістами  Л.Гітманом і М.Джонком: інвестиція - це засіб розміщення капіталу, що може забезпечити зберігання або  ріст суми капіталу [26].

Информация о работе Управління інвестиційною діяльністю