Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 13:24, курсовая работа

Описание работы

Процес ринкової трансформації, започаткований в Україні зі здобуттям незалежності, зумовив появу різних форм власності та суб’єктів господарювання. Незважаючи на суттєві труднощі та перешкоди поступово впроваджуються такі ринкові механізми як конкуренція, вільне підприємництво, ринкове ціноутворення.
Це в свою чергу, змушує суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність максимально ефективно. Сучасне підприємство не може дозволити собі нераціонально використовувати власні та залучені ресурси.
В умовах ринкових відносин ліквідність та пла

Содержание

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження ліквідності та платоспроможності
підприємства……………………………………………………………………5
1.1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності……………..5
1.2. Основні показники, що характеризують ліквідність та платоспроможність…………………………………………………………..11
1.3. Фактори, що визначають ліквідність та платоспроможність підприємства………………………………………………………………....16
Розділ 2. Дослідження ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ “Едельвейс”………………………………………………………………….18
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Едельвейс”……...18
2.2. Оцінка показників ліквідності та платоспроможності
ТОВ “Едельвейс”…………………………………………………………....20
Розділ 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності
ТОВ “Едельвейс”…………………………………………………………….....29
Висновки…………………………………………………………………….....31
Список використаної літератури………………………………………….......34
Додатки

Работа содержит 1 файл

Курсова робота.doc

— 298.00 Кб (Скачать)


35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

на тему: «Аналіз ліквідності та платоспроможності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

Вступ…………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Теоретичні  аспекти  дослідження  ліквідності та платоспроможності

підприємства……………………………………………………………………5

1.1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності……………..5

1.2. Основні показники, що характеризують ліквідність та платоспроможність…………………………………………………………..11

1.3. Фактори, що визначають ліквідність та платоспроможність підприємства………………………………………………………………....16

Розділ 2. Дослідження ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ “Едельвейс”………………………………………………………………….18

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Едельвейс”……...18

2.2. Оцінка показників ліквідності та платоспроможності

ТОВ “Едельвейс”…………………………………………………………....20

Розділ 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності

ТОВ “Едельвейс”…………………………………………………………….....29

Висновки…………………………………………………………………….....31

Список використаної літератури………………………………………….......34

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

              Процес ринкової трансформації, започаткований в Україні зі здобуттям незалежності, зумовив появу різних форм власності та суб’єктів господарювання. Незважаючи на суттєві труднощі та перешкоди поступово впроваджуються такі ринкові механізми як конкуренція, вільне підприємництво, ринкове ціноутворення.

Це в свою чергу, змушує суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність максимально ефективно. Сучасне підприємство не може дозволити собі нераціонально використовувати власні та залучені ресурси.

В умовах ринкових відносин ліквідність та платоспроможність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності. Ліквідність та платоспроможність підприємства як їх здатність вчасно та в повному обсязі викону­вати планові платежі і термінові зобов'язання, підтримуючи при цьому нормальний ритм госпо­дарської діяльності – є однією з умов конкурентоспроможності підприємства, його фінансової стабільності. Здатність підприємства розраховуватись за своїми боргами в обсягах та строках, передбачених договорами та законодавством, є необхідною умовою успішного функціонування на ринку, що і обумовлює актуальність обраної теми.

Базовим підприємством для написання курсової роботи було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю “Едельвейс”, основним видом діяльності якого є пошиття верхнього одягу, а саме жіночого верхнього одягу. Разом з вказаними, підприємство розробляє нові – перспективні напрями своєї діяльності.

Актуальність роботи полягає в необхідності проведення оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства як одного з основних етапів здійснення оцінки фінансового стану суб’єкту господарювання.

Актуальність і практична значимість теми курсової роботи обумовлена низкою причин. По-перше, у даний час, в українській економіці добра половина підприємств є збитковими за результатами діяльності, деякі з них слід вже давно оголосити банкрутами, а отримані кошти перерозподілити на користь ефективних виробництв, що безсумнівно б сприяло оздоровленню вітчизняного ринку. По-друге, в умовах масової неплатоспроможності господарюючих суб'єктів, особливого значення набувають заходи для запобігання кризових ситуацій, а також заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства і стабілізацію його фінансового стану.

Головною метою роботи є дослідження теоретичних аспектів та отримання практичних навичок аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства на  базі ТОВ “Едельвейс”.

Досліджуючи дану тему я поставила перед собою ряд завдань:

1.визначити економічну сутність ліквідності та платоспроможності підприємства;

2.розглянути основні показники, що їх характеризують;

3.дослідити фактори, що визначають ліквідність та платоспроможність підприємства,

4.зробити аналіз  ліквідності та платоспроможності ТОВ “Едельвейс”;

5.визначити шляхи щодо їх підвищення.

Об’єктом дослідження курсової роботи є ТОВ “Едельвейс”.

Предметом даної роботи виступають особливості аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

Інформаційною базою дослідження є діюча система нормативно-правових актів (закони України, Постанови Кабінету Міністрів тощо), фінансова інформація ТОВ “Едельвейс”, матеріали публікацій у спеціальній і періодичній пресі та інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Теоретичні  аспекти  дослідження ліквідності та платоспроможності підприємства

 

1.1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності

 

Сучасні економічні умови господарювання вимагають від керівництва нових підходів щодо управління підприємством, в тому числі аналізу показників діяльності як невід'ємної частини цього процесу.[17, c. 267]

З позиції фінансової діяльності будь-якому підприємству до­водиться вирішувати такі завдання:

• підтримання спроможності своєчасно відповідати за своїми поточними фінансовими зобов'язаннями;

• забезпечення фінансування в необхідних обсягах.

Ці завдання формуються з позиції коротко- та довгострокової перспектив.

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової пер­спективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможнос­ті, які в загальному вигляді характеризують його спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за коротко­строковими зобов'язаннями перед контрагентами. Короткостроко­ва заборгованість підприємства, що відокремлена у відповідному розділі пасиву балансу, погашається різними способами, зокрема забезпеченням такої заборгованості можуть виступати будь-які ак­тиви підприємства, у тому числі необоротні. Разом з тим очевидно, що ситуація, коли, наприклад, частина основних засобів продається для того, щоб розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями, є небажаною. Саме тому, говорячи про ліквідність та платоспромож­ність підприємства як характеристики його поточного фінансового стану і оцінюючи, зокрема, його потенційні можливості розрахову­ватися із кредиторами за поточними операціями, цілком логічним є зіставлення оборотних активів та короткострокових пасивів.

Незважаючи на те, що на практиці поняття ліквідності та пла­тоспроможності тісно взаємозв'язані, вони не є тотожними. Ліквідність у загальному розумінні означає здатність цінностей пе­ретворюватися в грошові кошти. Вона характеризується наяв­ністю в підприємства ліквідних засобів у формі залишку грошей у касі, грошових коштів на рахунках у банку та тих елементів оборотних активів, що легко реалізуються.

Ступінь ліквідності визначається тривалістю часового пері­оду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність цього виду активів.

Слід зауважити, що в складі поточних активів є такі їх елемен­ти, які можна швидко продати, але зі значною знижкою в ціні. До таких елементів відносять виробничі запаси, при реалізації яких підприємство отримує 40 і менше відсотків від їх облікової вар­тості.

У зв'язку з цим ліквідність необхідно розглядати:

1) як час, необхідний для продажу активів;

2) як суму, одержану від продажу активу.

Платоспроможність  підприємства характеризується  його можливістю і здатністю своєчасно й повністю виконувати свої фінансові зобов'язання перед внутрішніми та зовнішніми парт­нерами, а також державою .

Основними ознаками платоспроможності є:

а) наявність у достатньому обсязі коштів на поточному рахунку;

б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості .

Оцінка платоспроможності необхідна не тільки для підприєм­ства з метою аналізу й прогнозування його подальшої фінансової діяльності, а й для його зовнішніх партнерів і потенційних інвес­торів. Як правило, досліджують поточну і перспективну плато­спроможність.

Поточна платоспроможність характеризує поточний стан розрахунків на підприємстві та аналізується на основі даних про його фінансові потоки: приток грошових коштів має забезпечити покриття поточних зобов'язань господарюючого суб'єкта.

Перспективна платоспроможність визначає можливість підприємства у майбутньому розраховуватися за своїми коротко­строковими боргами і досліджується переважно за допомогою показників ліквідності. Саме від рівня ліквідності залежить як перспективна, так і поточна платоспроможність. Отже, ліквід­ність і платоспроможність не тотожні, хоча й дуже близькі по­няття, причому ліквідність є більш місткою категорією, ніж пла­тоспроможність.

[15, c. 256]

Взаємозв'язок між платоспроможністю та ліквідністю підпри­ємства, ліквідністю балансу і ліквідністю активів показано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Взаємозв’язок між показниками
ліквідності та платоспроможності

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову готівку відповідає строку погашення платіжних зобов'язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рів­ності між зобов'язаннями підприємства та його активами.

Ліквідність підприємства характеризує наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для пога­шення короткострокових зобов'язань навіть з порушенням стро­ків погашення, які передбачені контрактом. Зміст визначення полягає в тому, що якщо процеси виробництва і реалізації продук­ції відбуваються в нормальному режимі, то грошових коштів, які надходять від покупців продукції, буде достатньо для розрахун­ків з кредиторами, тобто розрахунків за поточними зобов'язан­нями. Застереження про порушення строків погашення означає, що в принципі не є винятком збої в надходженні грошових кош­тів від дебіторів, однак у будь-якому разі ці кошти надійдуть і їх буде достатньо для розрахунків з кредиторами.

Слід зазначити, що наведене визначення категорії «ліквідність підприємства» не єдине і в економічній літературі спостерігаєть­ся багатоваріантність тлумачень цього терміна.

З метою уточнення його суті вважаємо за доцільне розглянути походження слова «ліквідність». У перекладі з грецької мови «liquidus» означає «рідкий, плинний». Якщо пригадати властиво­сті будь-якої рідини, то однією з них є здатність останньої приймати форму того посуду, який вона наповнює, і миттєво зміню­вати цю форму при її переміщенні з одного посуду в інший.

Зазначені блоки схеми рівнозначні між собою, але разом з тим досягнення завдання другого блоку не можливе без реалізації за­вдань першого блоку, а третього — без наявності першого і дру­гого, четвертого — без наявності першого і другого. Отже, ліквід­ність активів є основою платоспроможності підприємства. Інши­ми словами, ліквідність — це засіб підтримання платоспромож­ності.[21, с. 348]

Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Чим більше це перевищення, тим сприятливіший фі­нансовий стан підприємства з позиції ліквідності. Якщо величина оборотних активів недостатньо велика порівняно з короткостро­ковими пасивами, поточний стан є нестійким; і може виникнути ситуація, коли воно не матиме достатньо грошових коштів для розрахунків за своїми зобов'язаннями і змушене буде або пору­шити технологічний процес (наприклад, терміново продати час­тину запасів чи обтяжувати себе новими боргами), або розпрода­ти частину довгострокових активів.

При визначенні рівня ліквідності недостатнім є лише порів­няння величини поточних активів з величиною поточних пасивів. На практиці іноді виникає ситуація, коли поточні активи переви­щують за величиною короткострокові пасиви, показники ліквід­ності характеризують фінансовий стан як задовільний, проте така оцінка вважається помилковою, оскільки в оборотних активах значну частку займають неліквіди та прострочена дебіторська за­боргованість.

До неліквідів, як правило, відносять залежані виробничі запаси, споживчі властивості яких роблять неможливим їх використання в технологічному процесі, готову продукцію, що не користується по­питом, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

Неліквіди, тобто активи, які не можуть бути використані в тех­нологічному процесі чи реалізовані (як товар) на ринку, а іноді й невиправдана дебіторська заборгованість, не відображуються в ба­лансі. Це означає, що активи, фактична цінність яких сумнівна, входять до їх загальної величини і використовуються при розрахун­ках показників ліквідності, рівень якої не відповідає реально існу­ючому. Хоча при складанні балансу активи, що потенційно не обі­цяють доходу, мають бути списані на збитки, на практиці це здій­снюється не завжди. Крім того, заздалегідь передбачити частку сумнівної дебіторської заборгованості дуже складно.

Информация о работе Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства