Финансовые цели предприятия

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2011 в 18:39, реферат

Описание работы

Прихильники класичної економічної теорії в якості основної фінансової мети підприємства, що функціонує в умовах ринку, називають прибуток (Profit Maximization Theory).При цьому необхідно уточнити, що під прибутком в даному випадку розуміється не бухгалтерська оцінка фінансових результатів, а різниця між доходами і величиною явних бухгалтерських та неявних витрат, пов'язаних з використанням ресурсів. У світу розвитку економічної науки прибуток стали розглядати не тільки в короткостроковому, але і довгостроковому аспекті, розуміючи, що ряд управлінських рішень, спрямованих на збільшення фінансових результатів у майбутньому, може призвести до зменшення прибутку в найближчому короткостроковому періоді.

Работа содержит 1 файл

При формуванні цілей слід пам.doc

— 44.50 Кб (Скачать)

ФІНАНСОВІ ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА  

     Цілі  підприємства традиційно трактуються  як бажані результати функціонування підприємства в майбутньому. Фінансові  цілі відображають бажані фінансові  результати і параметри фінансового  стану підприємства.

     Прихильники класичної економічної теорії в якості основної фінансової мети підприємства, що функціонує в умовах ринку, називають прибуток (Profit Maximization Theory).При цьому необхідно уточнити, що під прибутком в даному випадку розуміється не бухгалтерська оцінка фінансових результатів, а різниця між доходами і величиною явних бухгалтерських та неявних витрат, пов'язаних з використанням ресурсів. У світу розвитку економічної науки прибуток стали розглядати не тільки в короткостроковому, але і довгостроковому аспекті, розуміючи, що ряд управлінських рішень, спрямованих на збільшення фінансових результатів у майбутньому, може призвести до зменшення прибутку в найближчому короткостроковому періоді. Проте використання довгострокової економічної прибутку як мети функціонування підприємства значно ускладнює проміжну оцінку ступеня наближення до цієї мети.

     На  цей час більшість вчених-фінансистів  основною фінансовою ціллю функціонування підприємства як економічного суб'єкта вважають збільшення добробуту власника. Таку точку зору поділяють і деякі вітчизняні вчені, які вирішують проблеми управління та планування діяльності підприємства. Хоча в літературі виявляються різні підходи до кількісного визначення добробуту власників, можна з упевненістю стверджувати, що всі вони пов'язують дане добробут не з короткостроковою прибутком, а з вартістю власного капіталу (Wealth Maximization Theory). Це пояснюється тим, що дохід власника включає як поточну частину, пов'язану з отриманням установчого доходу, так і капіталізовану частина, збільшується при збільшенні ринкової вартості власного капіталу. Для того, щоб ціль була конкретна вона повинна бути представлена певним набором показників, переважно мають кількісну оцінку і прив'язку до часу.

     Плановий  показник - це узагальнена кількісна  оцінка майбутнього стану об'єкта планування і процесів, що протікають на даному об'єкті. Кожен показник має якісну і кількісну сторони.

     Якісна  сторона відображає модель розрахунку показника, його загальний вміст  безвідносно до конкретного розміру. Кількісна сторона характеризує конкретний розмір показника, його величину.

     Плановий  показник, виконання якого контролюється, деякі автори називають планово-контрольним  показником.

     При формуванні цілей слід пам'ятати, що на практиці використовується досить широкий їх діапазон: від простого їх переліку, до побудови дерева цілей із характеристиками їхніх пріоритетів. Цілі повинні мати конкретні трактування і кількісні характеристики, за якими можна буде судити про ступінь їх досягнення. Відомі фахівці стратегічного управління А.А, Томпсон та А.Дж. Стрікленд вважають, що визначення цілей необхідне для встановлення певного результату, який для менеджерів найважливіший у досягненні успіху підприємства. На їхню думку, найважливішими для досягнення успіху є стратегічні та фінансові цілі, Стратегічні цілі треба фокусувати на конкуренції та створенні сильних конкурентних позицій у будь-якій сфері діяльності. Фінансові цілі — цілі, яких організація має досягнути у фінансовій сфері. Різновиди таких цілей подано в таблиці 1.  

     Таблиця 1. Різновиди цілей  підприємства.

ФІНАНСОВІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
Пришвидшений  темп зростання доходів Збільшення  частки ринку
Вищі  дивіденди Підвищення  якості продукції
Пришвидшене зростання грошових надходжень Вище та надійніше  становище підприємства у галузі
Ширші межі отримання прибутку Поліпшення  обслуговування клієнтів
Збільшення  прибутку на вкладений капітал Розширення  та поліпшення номенклатури продукції
Підвищення  надійності облігацій та ставок за кредитами Зниження витрат виробництва порівняно з основними конкурентами
Збільшення  припливу грошових ресурсів Збільшення  можливостей зростання
Підвищення  ціни акцій Підвищення  репутації підприємства серед клієнтів
Визнання  стійкого фінансового становища  підприємства Повне задоволення  потреб клієнтів
Диверсифікованіша база для отримання прибутку Підвищення  конкурентоспроможності на ринках
Стабільний  дохід у періоди економічних  спадів Визнання підприємства лідером
 

     У процесі визначення цілей постає проблема вибору серед них пріоритетних. Хоч і фінансовим, і стратегічним цілям належить найвищий пріоритет, труднощі виникають тоді, коли необхідно зробити вибір між діями, спрямованими на підвищення короткострокових фінансових показників, та зусиллями щодо зміцнення становища підприємства у довгостроковій перспективі.

     Після сформованої місії та цілей підприємства переходять до аналізу зовнішнього  середовища з метою виявлення  сильних та слабких сторін. При  цьому доцільно розглядати зовнішнє середовище з точки зору його поділу на мікро- та макросередовище із наявними, відповідно, внутрішніми й зовнішніми чинниками впливу на діяльність підприємства [4]. 

 

Фінансові цілі підприємства на різних етапах життєвого циклу  різні. На етапі розробки нової продукції або послуг підприємство піклується про підтримку своєї беззбитковості в цілому. Витрати на розробку перекриваються прибутком від продажу більш зрілих товарів або послуг. На етапах виведення продукції на ринок і росту продажів головна фінансова ціль підприємства - це неухильне збільшення прибутку. При цьому необхідно враховувати, що великий прибуток обертається великим податком на прибуток. Після переходу порога рентабельності при стрімких темпах нарощування прибутку стає небезпечною велика сила впливу операційного важеля, багато проблем може доставити ріст дебіторської заборгованості, що може привести до уповільнення оборотності коштів і виникнення погрози неплатоспроможності підприємства. На етапі зрілості товару підприємство підтримує достатню масу прибутку за рахунок скорочення витрат (в основному, постійних), сила впливу операційного важеля, як правило, знижується. На етапі насичення ринку й падіння попиту для підтримки прибутковості необхідно ще більш значне скорочення витрат -, головним чином, перемінних, однак не слід послабляти увагу і до поводження постійних витрат.

Информация о работе Финансовые цели предприятия