Финансовый анализ

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2011 в 00:21, контрольная работа

Описание работы

Платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично
відображає економічні операції, що здійснюються між національною
економікою та іншими країнами світу.

Работа содержит 1 файл

Загальна характеристика та структура платіжного баланса.docx

— 48.61 Кб (Скачать)

— капітальні трансферти

Б. Рахунок фінансових операцій

— прямі інвестиції,

— портфельні інвестиції,

— інші інвестиції,

— резервні активи: 
монетарне золото, 
спеціальні права запозичення, 
резервна позиція в МВФ, 
інші зарубіжні активи.

І. Поточний рахунок. На цьому рахунку відображається рух реальних цінностей через державний кордон. Від'ємне сальдо на поточному рахунку є ознакою того, що імпорт реальних цінностей перевищує їх експорт, тобто країна потребує зовнішнього фінансування та є споживачем іноземного капіталу.

Питання, в якій формі надходить цей капітал — у формі зростання міждержавної заборгованості, обсягів іноземного кредитування

чи притоку  іноземних інвестицій, вирішується  на основі аналізу стану рахунку операцій із капіталом та фінансових операцій. Сальдо на рахунку показує чистий приріст чи зменшення національного доходу внаслідок зовнішньоекономічних відносин даної країни з іншими державами. Сальдо поточного рахунку та сальдо рахунку операцій із капіталом та фінансових операцій, власне, і складають сальдо платіжного балансу.

Розглянемо окремі статті поточного рахунку платіжного балансу.

Стаття «Товари» охоплює більшість операцій поточного рахунку, що відображають перехід права власності на товари (експорт і імпорт) від нерезидента до резидента і в зворотному напрямі. Наголосимо, що під час обліку операцій за цією статтею поточного рахунку необхідно мати на увазі такі її особливості:

1. Енергоносії— виділяються окремим кодом.

2. Товари для перероблення  — це товари, які перетинають кордон 
із метою їх перероблення, після чого повертаються до країни — 
власника товару. Категорія товарів для перероблення не передбачає 
переходу права власності. Ці товари враховуються на валовій основі 
(повна вартість товарів до та після перероблення). Якщо ж мають 
місце платежі саме за перероблення товарів, вони враховуються за 
категорією інших ділових послуг.

3. Ремонт товарів  — вартість ремонту пересувного обладнання, 
який виконується нерезидентом або для нерезидента. До цієї статті 
не належать інші види ремонту: ремонт будівель та споруд (бу 
дівельні послуги), ремонт комп'ютерної техніки (комп'ютерні та 
інформаційні послуги) та технічне обслуговування транспортного 
обладнання в морських та повітряних портах (інші послуги на тран 
спорті).

4. Товари, придбані  у портах транспортними організаціями — 
пальне, продовольство, матеріальні запаси, допоміжні матеріали. 
Надання супутніх послуг (технічне обслуговування транспортних 
засобів, лоцманські послуги тощо) не належать до цієї статті.

5. Немонетарне золото — золото як засіб накопичення та золото 
промислового призначення, яке не включається в резервні активи 
органів грошово-кредитного регулювання.

Стаття «Послуги» відображає рух коштів, пов'язаних з наданням як традиційних послуг, наприклад організація поїздок і перевезень, так і нових— комунікаційні, фінансові і комп'ютерні послуги, забезпечення авторських і ліцензійних прав, різного роду ділові послуги тощо. Роль нових послуг у міжнародній торгівлі зростає. Мандрівник (споживач послуг) потребує товарів і послуг країни, що приймає (постачальника послуг).

Основні види послуг:

Транспортні послуги — вантажні та пасажирські перевезення всіма видами транспорту та супутні послуги. За пунктом «інше» ві-

дображаються  допоміжні послуги, у тому числі  оренда транспортних засобів разом з екіпажами, а також складування, навантажування, розвантажування, технічне обслуговування транспортних засобів, лоцманські послуги, комісійні виплати, агентські послуги, пов'язані з пасажирськими та вантажними перевезеннями. Використання терміну «інший транспорт» потребує конкретного уточнення виду транспорту.

Послуги за статтею «Подорожі» відображають вартість усіх видів товарів та послуг, придбаних приїжджими. За цією категорією послуг враховуються платежі за туристичні путівки, за проживання в готелі, придбання товарів особистого користування, а також приватні перекази з-за кордону на користь нерезидентів (у тому числі іноземних студентів), готівкова валюта, продана на відрядження, тощо.

Комунікаційні послуги — послуги зв'язку, в тому числі телекомунікаційні, забезпечення телефонного, телексного, телеграфного зв'язку, радіомовлення, електронної пошти, супутникового, факсимільного та телевізійного зв'язку, поштові послуги.

Будівельні  послуги — будівництво об'єктів, монтаж обладнання, ремонт будівель та споруд за межами економічної території.

Страхові  послуги — охоплюють різні види страхування, що здійснюються страховими компаніями-резидентами для нерезидентів, і навпаки (наприклад, страхування зовнішньоторговельних вантажів). Фінансові послуги — це послуги фінансових посередників (наприклад, у зв'язку з відкриттям кредитних ліній), виплата чи стягнення комісійних за операції з акредитивами, банківськими акцептами, фінансовим лізингом. Як фінансові послуги кваліфікуються також виплата чи стягнення комісійних за проведення операцій з цінними паперами, за управління активами, за обслуговування кореспондентських рахунків та ін.

Комп 'ютерні та інформаційні послуги  — оброблення баз даних, упровадження програмного забезпечення, включаючи розроблення і програмування конкретних систем замовника, управління обчислювальними комплексами, консультації у сфері обчислювальної техніки, експлуатація та ремонт обчислювальної техніки, послуги інформаційних агентств, пряма (індивідуальна) передплата на періодичні видання.

Роялті  та ліцензійні послуги — офіційно дозволене використання нематеріальних активів (патенти, ліцензії, авторські права, торговельні знаки, технології). Проте придбання та продаж таких активів належать до операцій із капіталом (капітальні трансферти).

Послуги приватним особам та послуги у сфері  культури і відпочинку — створення художніх фільмів, радіо- і телевізійних програм, проведення спортивних, культурних та оздоровлювальних програм, послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням за кордоном.

Урядові послуги — зовнішньоторговельні операції посольств, консульств, військових представництв, які вони проводять із резидентами тієї країни, де розташовані.

Інші  ділові послуги  — різноманітні види ділових, професійних, технічних та пов'язаних із науково-дослідною діяльністю послуг, які не увійшли до наведених вище категорій послуг. Це, зокрема:

а) перероблення давальницької сировини;

б) операційний  лізинг — оренда обладнання без  персоналу, зда 
вання в оренду (чартер) морських і повітряних суден та іншого 
транспортного обладнання без команди та екіпажу;

в) послуги з  підготовки документів, консалтинг у сфері бухгал 
терського обліку, аудиту й податкового законодавства, надання опе 
ративної допомоги фірмам;

г) послуги в  галузі реклами та маркетингу, проведення виставок 
та торговельних ярмарків;

д) наукові дослідження та дослідно-конструкторські розроблен 
ня, виконані резидентами для нерезидентів, і навпаки;

ж) архітектурні, інженерні та інші технічні послуги, геологіч 
на розвідка, перевірка та сертифікація якості продукції, технічний 
контроль;

з) послуги в  галузі сільського господарства, видобування  корис 
них копалин, перероблення на місцях тієї продукції, яка надійшла за 
імпортом і не підлягає реекспорту, і навпаки (наприклад, перероб 
лення ядерних відходів);

к) послуги з  добору кадрів (наприклад, екіпажів суден), письмового та усного перекладу, оплата будівельних матеріалів компаніями-не-резидентами, що ведуть будівельні роботи на території даної країни.

л) агентські  послуги — оплата компаніями послуг їхніх закордонних агентів, у тому числі представництв.

До статті «Доходи» поточного рахунку входять компенсації працівникам, доходи від інвестицій (доходи від прямих інвестицій та інші дивіденди і проценти). Ця стаття відображає взаємозв'язок між доходами і капітальним рахунком, а також між платіжним балансом і балансом зарубіжних інвестицій.

Основні види доходів, що відображаються на поточному рахунку:

Оплата  праці — заробітна плата та інші виплати, отримані робітниками та службовцями за межами країни, резидентами якої вони є.

Доходи  від прямих інвестицій:

а) дохід від  пайової участі в капіталі компаній — дивіденди, роз 
поділений та нерозподілений прибуток закордонних відділень, реін- 
вестований прибуток;

б) проценти за борговими  зобов'язаннями — це проценти, які 
сплачує прямому інвестору підприємство прямого інвестування, і 
навпаки.

Дохід від портфельних  інвестицій являє собою рух коштів між резидентами і нерезидентами, що виникає внаслідок володіння акціями, облігаціями, довгостроковими цінними паперами, інструментами грошового ринку. До нього належать:

а) дохід від  пайової участі в капіталі компаній (дивіденди);

б) дохід за борговими  зобов'язаннями (проценти). 
Дохід від інших інвестицій:

а) проценти за довгостроковими  кредитами (гарантованими або 
негарантованими);

б) інший дохід  від інших інвестицій — проценти за іншими фі 
нансовими вимогами/зобов'язаннями (міжбанківськими кредитами, 
позиками, депозитами, за користування залишками коштів на кор 
рахунку та ін.).

Стаття «Поточні трансферти» відображає операції, проведені на безоплатних засадах. Ця група операцій збільшує доходи та споживання країни-одержувача за рахунок доходів та споживання краї-ни-постачальника. Поточні трансферти включають грошові трансферти урядам для фінансування видатків, гуманітарної допомоги, щорічних або регулярних внесків у міжнародні організації, оплати урядом або міжнародними організаціями витрат (у тому числі і заробітної плати співробітникам) на надання технічної допомоги.

Сектор  державного управління — гуманітарна допомога, внески державних органів до фондів міжнародних організацій, податки і штрафи, сплачені нерезидентами державним органам України.

Інші  сектори:

а) грошові перекази осіб, які працюють за кордоном, —  безоп 
латні грошові перекази сім'ям;

б) інші трансферти — дарування, спадок; аліменти та інші ви 
плати на утримання дітей; пенсії та інші виплати в межах програм 
соціального забезпечення, що виплачуються недержавними органі 
заціями; приватні перекази, що надходять резидентам від нерезиде 
нтів, або навпаки;
періодичні відрахування (включаючи членські 
внески) в благодійні, релігійні, наукові і культурні організації; спла 
та мита і штрафів, якщо вона проводиться резидентами України на 
користь державних органів інших країн.

II. Рахунок операцій  із капіталом та  фінансових операцій.

Цей рахунок  поділяється на рахунок операцій із капіталом та рахунок фінансових операцій.

У рахунку операцій із капіталом відображаються всі виплати за капітальними трансфертами і за придбання/розміщення нематеріальних, нефінансових активів. Капітальні трансферти можуть бути в грошовій і матеріальній формах. Грошові капітальні трансферти призначені для придбання/розміщення основних фондів. Капітальні

трансферти в  матеріальній формі є відображенням зміни права власності на основні фонди, списання дебіторської заборгованості.

У рахунку фінансових операцій показуються всі операції, пов'язані зі зміною права власності на іноземні фінансові активи або пасиви країни. Насамперед це операції, що полягають у пред'явленні та погашенні фінансових вимог однієї країни до інших країн, і навпаки.

Основним компонентом  рахунків операцій з капіталами та фінансових операцій є капітальні трансферти. Трансферт вважається капітальним, коли має місце передача права власності на основний капітал або анулювання боргу кредитором, коли одна із сторін не отримує вартісного еквівалента.

Капітальні  трансферти сектора  державного управління — це " державні трансферти на інвестиційні цілі, тобто капітальні трансферти державних органів на користь організацій-нерезидентів. Вони призначені для повного або часткового покриття видатків на придбання основного капіталу (наприклад на фінансування великомасштабних будівельних проектів). Формою капітальних трансфертів сектора державного управління є також податок на спадок.

Информация о работе Финансовый анализ