Формування активів підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 18:35, курсовая работа

Описание работы

Досягнення поставленої мети обумовлює вирішення наступних завдань:
Визначити сутність та роль активів на підприємстві в сучасних умовах;
Дати детальну характеристику механізму формування необоротних активів підприємства;
Розробити теоретико-методичні підходи і практичні рекомендації щодо удосконалення управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах.
обґрунтувати засади управління оборотними активами підприємств та визначити основні його напрями;
Розробити фінансову частину бізнес плану ВАТ «Парафіївський цукровий завод» та проаналізувати отримані результати.

Содержание

Вступ 3
1. Загальні основи формування активів підприємства 5
1.1 Економічна сутність і класифікація активів підприємства 5
1.2 Принципи формування операційних активів 9
2.Управлління активами підприємства 13
2.1 Механізм формування оборотного капіталу 13
2.2 Сутність і завдання формування необоротних активів 17
2.3 Управління дебіторською заборгованістю 20
3. Фінансова частина бізнес-плану 25
3.1 Аналіз динаміки реалізації продукції 26
3.2 Баланс грошових надходжень і витрат 28
3.3 Таблиця доходів і витрат ВАТ « Парафіївський цукровий завод» 31
3.4 Баланс активів і пасивів підприємства 32
3.5 Аналіз беззбитковості 35
Висновок 38
Список літератури 39

Работа содержит 1 файл

курсова робота.docx

— 152.12 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

  «Фінансовий менеджмент»

на  тему

«Формування активів підприємства» 
 
 
 

Виконала:                                                                                            студентка 5  курсу

факультету  економіки

та менеджменту

групи Е-62

Гончарова В.В. 

 Перевірила:                                                                                          Чорток Ю.В 
 
 

Суми  – 2010

 

Зміст

Вступ 3

1. Загальні  основи формування активів підприємства 5

1.1 Економічна  сутність і класифікація активів  підприємства 5

1.2 Принципи формування операційних активів 9

2.Управлління  активами підприємства 13

2.1 Механізм формування  оборотного капіталу 13

2.2 Сутність і  завдання формування необоротних  активів 17

2.3 Управління дебіторською заборгованістю 20

3. Фінансова  частина бізнес-плану 25

3.1 Аналіз динаміки реалізації продукції 26

3.2 Баланс грошових надходжень і  витрат 28

3.3 Таблиця доходів і витрат ВАТ  « Парафіївський цукровий завод» 31

3.4 Баланс активів і пасивів підприємства 32

3.5 Аналіз беззбитковості 35

Висновок 38

Список  літератури  39

Додатки 40 

 

Вступ

    Розвиток  ринкових відносин та інтеграція України  у світове економічне співтовариство потребують нових підходів до управління економікою як на макрорівні, так і  на рівні окремих підприємств. Особливого значення набувають проблеми створення  таких механізмів управління фінансами  підприємств, які б відповідали  ринковим умовам господарювання та забезпечували  достатній рівень їх платоспроможності, ліквідності, прибутковості. У цьому  контексті важливим є ефективне  управління оборотними активами.

    Активи  підприємства — не контрольовані  економічні ресурси, що сформовані за рахунок інвестованого капіталу й характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю та здатністю генерувати дохід, постійний оборот яких у процесі використання пов'язаний із факторами часу, ризику й ліквідності.

    Перший  розділ роботи присвячений розгляду теоретичних основ, щодо активів підприємства та принципів їх формування

    У другому розділі дана детальна характеристика процесами управління необоротними та оборотними активами підприємства та дебіторською заборгованістю .

    У третьому розділі представлено фінансовий розділ бізнес - плану для

    ВАТ «Парафіївський цукровий завод», розробка якого обумовлена  реконструкцією технічної бази підприємства, а саме її оновленням завдяки новій технології.

    Досягнення  поставленої мети обумовлює вирішення  наступних завдань:

  1. Визначити сутність та роль активів на підприємстві  в сучасних умовах;
  2. Дати детальну характеристику механізму формування необоротних активів підприємства;
  3. Розробити теоретико-методичні підходи і практичні рекомендації щодо удосконалення управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах.
  4. обґрунтувати засади управління оборотними активами підприємств та визначити основні його напрями;
  5. Розробити фінансову частину бізнес плану ВАТ «Парафіївський цукровий завод» та проаналізувати отримані результати.

 

  1. Загальні  основи формування активів  підприємства
 
    1. Економічна  сутність і класифікація активів підприємства

     Активи  являють собою ресурси, які перебувають  у розпорядженні підприємства і  використання яких веде  до збільшення економічних вигод у майбутньому. До них відносять усі існуючі  матеріальні цінності, нематеріальні  активи та кошти, що належать підприємству на певну дату.

      Згідно  з П(С)БО 2 «Баланс» активи підприємств  поділяються на оборотні та необоротні активи. Оборотні активи являють собою  ту частину майна підприємства, яка  втілена в матеріально – виробничих запасах, не закінчених розрахунках, залишках грошових коштів і фінансових вкладеннях [18].

     Активи  підприємства — це майно в його матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання прибутку [31].

     Активи  підприємства — не контрольовані  ним економічні ресурси, що сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу й характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю та здатністю генерувати дохід, постійний оборот яких у процесі використання пов'язаний із факторами часу, ризику й ліквідності.

     Активи  підприємства класифікуються за наступними основними ознаками:

За формою функціонування виділяють три основних нили активів — матеріальні, нематеріальні  і фінансові.

Матеріальні активи характеризують майнові цінності підприємства, що мають матеріальну, речову форму.

Нематеріальні активи характеризують майнові цінності підприємства, що не мають речової форми, але беруть участь у господарській діяльності та генерують прибуток.

Фінансові активи характеризують майнові цінності підприємства у формі готівкових грошових коштів, грошових і фінансових інструментів, що належать підприємству

     За  характером участі активів у господарському процесі з позицій особливостей їх обороту вони поділяються на два основних види — оборотні та необоротні [6].

     Оборотні (поточні) активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточну виробничо-комерційну діяльність підприємства і повністю споживаються (видозмінюють свою форму) протягом одного операційного циклу. У практиці обліку до них відносять майнові цінності (активи) всіх видів із терміном використання до одного року.

     Необоротні  активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі окремих циклів господарської діяльності й переносять на продукцію використану вартість час пі нами. У практиці обліку до них підносять майнові цінності (активи) всіх видів із терміном використання більш ніж 1 рік.

     За  характером участі активів у різних видах діяльності підприємства вони поділяються на два основних типи — операційні та інвестиційні.

     Операційні  активи — сукупність майнових цінностей, безпосередньо використовуваних у операційній діяльності підприємства з метою отримання операційного прибутку.

     Інвестиційні  активи — сукупність майнових цінностей підприємства, пов'язаних зі здійсненням його інвестиційної діяльності.

     За  характером фінансових джерел формування активів виділяють валові та чисті  активи.

     Валові  активи становлять усю сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих за рахунок власного та позиковою капіталу, залученого для фінансування господарської діяльності.

     Чисті активи характеризують вартісну сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих виключно за рахунок його власного капіталу. Вартість чистих активів підприємства визначається за наступною формулою:

     ЧА = А-ПК,      (1.1)

 Де ЧА — вартість чистих активів підприємства;

А —  загальна сума всіх активів підприємства за балансовою вартістю; П К  -   загальна сума використовуваного позикового капіталу підприємства.

     За  характером володіння підприємством активами вони поділяються на власні, орендовані й безоплатно використовувані.

     Власні  активи характеризують майнові цінності підприємства, що належать йому на правах власності, перебувають у постійному його володінні та відбиваються у складі його балансу. У практиці обліку до цієї групи належать також активи, придбані підприємством на правах фінансового лізингу (що перебувають у повному його володінні й також відбиваються у складі його балансу).

     Орендовані активи характеризують майнові цінності підприємства, залучені ним для здійснення господарської діяльності на правах оренди (оперативного лізингу). Ці види активів відбиваються на збалансованих рахунках обліку.

     Безоплатно  використовувані активи характеризують майнові цінності, передані підприємству для тимчасового господарського використання на безкоштовній основі іншими суб'єктами господарювання. У складі балансу підприємства ці активи також не відбиваються [6].

     За ступенем ліквідності активи підприємства поділяються на наступні види.

     Активи  в абсолютно ліквідній  формі характеризують майнові цінності підприємства, що не потребують реалізації та є готовими засобами платежу.

     Високоліквідні  активи характеризують групу майнових цінностей підприємства, яка швидко може бути конверсована у грошову ферму (як правило, в термін до одного місяця) без відчутних втрат своєї поточної ринкової вартості ї метою своєчасного забезпечення платежів за поточними фінансовими зобов'язаннями.

     Середньоліквідні  активи характеризують групу майнових цінностей підприємства, котрі можуть бути конверсовані в грошову форму без відчутних втрат своєї поточної) ринкової вартості в термін від одного до шести місяців.

     Низьколіквідні  активи становлять групу майнових цінностей підприємства, які можуть бути конверсовані в грошову форму без втрат своєї поточної ринкової вартості мине після закінчення значного періоду часу (від півроку і вище)

     Неліквідні  активи характеризують відбивані в балансі окремі види майнових цінностей підприємства, які не можуть бути реалізовані самостійно (вони можуть бути продані лише у складі цілісного майнового комплексу)[6].

     Характеризуючи  активи як об’єкт управління, необхідно  відзначити особливості їх окремих  складових. А особливо будемо характеризувати  оборотні і необоротні активи.

     Необоротні  активи є найменш мобільною часткою  майна, основна відмінність якої  полягає у багаторазовому використанні в процесі господарської діяльності  і частковій амортизації протягом всього операційного циклу. У процесі  формування і використання необоротних  активів необхідно враховувати  ї переваги і недоліки порівняно  з оборотними активами. Основними  перевагами необоротних активів  порівняно з оборотними є: менший ризик  впливу інфляційного  процесу  та можливе збільшення ринкових цін  на нерухомість  вищими темпами ніж  темпи інфляції;  тривалий період використання  у виробничому процесі, здатність приносити стабільний прибуток у разі несприятливої господарської  діяльності.

Информация о работе Формування активів підприємства