Функції і механізм фінансового менеджменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Сентября 2011 в 12:16, реферат

Описание работы

Господарський механізм нашої держави неухильно рухається в напрямку утворення саморегульованої економіки, використання різних форм власності та ринкових важелів. Для забезпечення успіху в цих, ще досить незвичних для наших господарників, умовах необхідно пильно стежити за найменшими змінами в сфері фінансів.

Работа содержит 1 файл

курсова.doc

— 146.00 Кб (Скачать)

1. Сутність фінансового  менеджменту, його основні цілі, завдання функції

Суть  фінансового менеджменту 

      Господарський механізм нашої держави неухильно  рухається в напрямку утворення саморегульованої економіки, використання різних форм власності та ринкових важелів. Для забезпечення успіху в цих, ще досить незвичних для наших господарників, умовах необхідно пильно стежити за найменшими змінами в сфері фінансів. Той, хто хоче займатися бізнесом, повинен вивчати дедалі складніші методи з метою можливо найточнішого передбачення ситуації у конкурентній боротьбі. Адже ситуації постійно змінюються як в самій організації, так і навколо неї. Своєчасне виявлення змін в житті суспільства, фінансовій сфері дає змогу оперативно формувати відповідні реакції на ці зміни.

      В умовах ринкової економіки суттєво підвищується значимість ефективного управління фінансовими ресурсами. Від того, наскільки ефективно і доцільно вони трансформуються в основні та обігові фонди, а також в засоби стимулювання робочої сили, залежить фінансовий рівень підприємства в цілому, його власників та працівників. Фінансові ресурси в цих умовах набувають першочергового значення, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що трансформується безпосередньо і з мінімальним часовим лагом в будь-який інший вид ресурсів. Роль фінансових ресурсів важлива на всіх рівнях управління (стратегічному, тактичному, оперативному), але найбільшого значення вони набувають в плані стратегії розвитку підприємства.

      Керування є процесом вироблення і здійснення керуючих впливів. Керуючий вплив — це вплив на об'єкт керування, призначений для досягнення мети керування. Вироблення керуючих впливів включає збір, передачу й обробку необхідної інформації, прийняття рішень. Здійснення керуючих впливів охоплює передачу керуючих впливів і при необхідності перетворення їх у форму, безпосередньо сприйману об'єктом керування.

      Менеджмент  у всіх своїх рішеннях керується  економічними міркуваннями. Тому будь-яка  дія менеджменту — це захід  економічного характеру. В основі менеджменту лежать цілеспрямований пошук, безупинне навчання й організація роботи для найбільш ефективного використання всіх ресурсів, у тому числі фінансових. Фінансовий менеджмент є частиною загального менеджменту. 

      Фінансовий  менеджмент можна визначити як систему раціонального й ефективного використання капіталу, як механізм керування рухом фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент спрямований на збільшення фінансових ресурсів, інвестицій і нарощування обсягу капіталу. У загальному вигляді фінансовий менеджмент можна представити наступною схемою (рис. 1.1).

        
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Загальна схема  фінансового менеджменту

      Дана  схема дає загальне уявлення про  фінансовий менеджмент як про механізм керування рухом фінансових ресурсів. Кінцева мета такого керування відповідає цільовій функції господарського суб'єкта – одержанню прибутку.

      Будь-який вид підприємницької діяльності починається з пошуку відповіді  на такі три ключові запитання:

      1. Якою повинна бути величина  і оптимальний склад активів підприємства, щоби досягнути поставлених перед ним цілей та завдань?

      2. Де знайти джерела фінансування  і яким має бути їх оптимальний склад?

      3. Як організувати поточне і  перспективне управління фінансовою  діяльністю, щоби забезпечити платоспроможність  і фінансову стійкість підприємства?

      Вирішуються ці питання в колі фінансового менеджменту, що є однією з важливих підсистем загальної системи управління підприємством.

      Фінансовий  менеджмент має справу з фінансами  організації, її грошовими коштами, залученими у виробничо-господарську діяльність, і спрямований на підготовку рішень, що приймаються в зв’язку з формуванням та функціонуванням оптимальної структури фінансових коштів організації з метою максимізації прибутку. Логіка його функціонування показана на рис. 1.2.

Отже, об’єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового обігу, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між господарюючими суб’єктами та їх підрозділами в господарському процесі. Суб’єкт управління — це група спеціалістів, яка за допомогою фінансових інструментів, методів та відповідної фінансової інформації здійснює цілеспрямований вплив на функціонування об’єкта. Вплив суб’єкта на об’єкт управління характеризується такими властивостями. 

      

      

      

КЕРУЮЧА ПІДСИСТЕМА
Організаційна структура фінансового управління
Кадри фінансового підрозділу Фінансові інструменти Фінансові методи Інформація  фінансового характеру Технічні засоби управління фінансами
 
ОБ’ЄКТ  УПРАВЛІННЯ
Джерела фінансових ресурсів Фінансові ресурси Фінансові відносини
 
 
 
 
 
 
 

        

Рисунок 1.2 — Структура і процес функціонування підсистеми фінансового управління на підприємстві

      По-перше, будь-який об’єкт управління являє  собою системну сукупність взаємодіючих елементів, що складають єдине ціле. Фінансова система входить у соціально-економічну систему, в основі якої лежать інтереси людей. Сукупність суспільних, колективних і особистих інтересів впливає на становище системи і процес її розвитку. Оскільки кожному елементу фінансової системи властиві свої особливості, то можна сформулювати таке правило фінансового менеджменту: завжди необхідно забезпечувати фінансову стійкість системи в цілому, а не тих чи інших її елементів або підсистем.

      По-друге, вплив суб’єкта на об’єкт управління може здійснюватися тільки за умови циркулювання відповідної інформації між керуючою і керованою підсистемами. Процес управління незалежно від його конкретного змісту завжди передбачає отримання, передачу, переробку та використання інформації (див. рис. 1.2).

      По-третє, фінансова система є складною, динамічною і відкритою. Складність фінансової системи визначається неоднорідністю складових елементів, різнохарактерністю зв’язків між ними та структурними особливостями. Динамічність фінансової системи зумовлена тим, що вона перебуває в постійному динамічному розвитку, має справу з постійно змінною величиною фінансових ресурсів, видатків, доходів, попиту і пропозицій на капітал. Фінансова система є відкритою системою, оскільки обмінюється інформацією з зовнішнім середовищем.

      Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління. Фінансова стратегія підприємства визначає, яким чином і на яких умовах будуть залучатися фінансові ресурси, як буде відбуватися розрахунок за залученими коштами і як буде будуватися амортизаційна політика, як будуть використовуватися залучені підприємством фінанси для досягнення стійкого високого дивіденду або поступового росту курсу акцій на фондових біржах тощо.

      Тактика — це конкретні методи і прийоми  для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики є вибір найбільш оптимального рішення і найбільш привабливих в даній господарській ситуації інструментів управління. 

Функції фінансового менеджменту

      В основі фінансового менеджменту  лежать форми поділу праці, у яких відображається функціональний зміст управлінської діяльності. Функції фінансового менеджменту визначають формування структури керуючої системи. Розрізняють два основних типи функцій фінансового менеджменту: функції об'єкта керування і функції суб'єкта керування.

      До  функцій об'єкта керування у фінансовому менеджменті належать наступні конкретні функції:

      організація грошового обігу, постачання фінансовими  засобами й інвестиційними інструментами (цінностями), постачання основними й оборотними фондами (тобто устаткуванням, сировиною, матеріально-технічним забезпеченням), організація фінансової роботи і т.д. Функції суб'єкта керування являють собою загальний вид діяльності, що виражає напрямок здійснення впливу на відносини людей у господарському процесі й у фінансовій роботі. Ці функції, тобто конкретний вид управлінської діяльності, послідовно складаються із збору, систематизації, передачі, збереження інформації, вироблення й ухвалення рішення, перетворення його в команду. Функції суб'єкта керування у фінансовому менеджменті включають планування, прогнозування, організацію, регулювання, координування, стимулювання, контроль.

      Планування у фінансовому менеджменті відіграє істотну роль. Адже, щоб дати команду, треба скласти завдання, програму дії, а для цього необхідно розробити план фінансових заходів, одержання доходів, ефективного використання фінансових ресурсів. Функція керування — фінансове планування — охоплює весь комплекс заходів як щодо вироблення планових завдань, так і щодо втілення їх у життя. Фінансове планування являє собою також процес розробки людьми конкретного плану фінансових заходів, тобто звичайний вид діяльності людини. Для того, щоб ця діяльність була успішною, виробляються методологія і методика розробки фінансових планів.

      Прогнозування у фінансовому менеджменті являє собою розробку на тривалу перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і різних його частин. Прогнозування, на відміну від планування, не ставить завдання безпосередньо здійснити на практиці розроблені прогнози. Ці прогнози являють собою передбачення відповідних змін. Особливістю прогнозування є також альтернативність у побудові фінансових показників і параметрів, що визначає варіантність розвитку фінансового стану об'єкта керування на основі тенденцій, що намітилися. Прогнозування може здійснюватися як на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, так і на основі прямого передбачення змін. Ці зміни можуть виникнути зненацька. Керування на основі передбачення цих змін вимагає вироблення у фінансового менеджера визначеного чуття ринкового механізму й інтуїції, а також застосування гнучких негайних вирішень.

      Організація у фінансовому менеджменті — об'єднання людей, що спільно реалізують фінансову програму на основі визначених правил і процедур. До цих правил і процедур належать: створення органів керування, побудова структури апарату керування, установлення взаємозв'язку між управлінськими підрозділами, розробка норм, нормативів, методик і т.п.

      Регулювання у фінансовому менеджменті являє собою вплив на об'єкт керування, за допомогою якого досягається стан стійкості фінансової системи у випадку виникнення відхилення від заданих параметрів. Регулювання охоплює головним чином поточні заходи щодо усунення виниклих відхилень від графіків, планових завдань, установлених норм і нормативів.

      Координація у фінансовому менеджменті — погодженість робіт усіх ланок системи керування, апарату керування і фахівців. Координація забезпечує єдність відносин об'єкта керування, суб'єкта керування, апарату керування й окремого працівника.

      Стимулювання у фінансовому менеджменті — спонукання працівників фінансової служби до зацікавленості в результаті своєї праці. За допомогою стимулювання здійснюється керування розподілом матеріальних і духовних цінностей у залежності від кількості і якості витраченої праці.

      Контроль у фінансовому менеджменті являє собою перевірку організації фінансової роботи, виконання фінансових планів і т.п. За допомогою контролю збирається інформація про використання фінансових засобів і про фінансовий стан об'єкта, розкриваються додаткові фінансові резерви і можливості, вносяться зміни у фінансові програми, організацію фінансової роботи, фінансового менеджменту. Контроль припускає аналіз фінансових результатів. Аналіз, у свою чергу, є частиною процесу планування фінансів. Отже, фінансовий контроль служить зворотним боком фінансового планування і повинен розглядатися як його складова частина: контроль за виконанням фінансового плану, за виконанням прийнятих рішень.

      Підходи до рішення управлінських задач можуть бути найрізноманітнішими, тому фінансовий менеджмент має багатоваріантність. Багатоваріантність фінансового менеджменту означає поєднання стандарту і неординарності фінансових комбінацій, гнучкість і неповторність тих і інших способів дії в конкретній господарській ситуації. Головне у фінансовому менеджменті — правильна постановка мети, що відповідає фінансовим інтересам об'єкта керування. Фінансовий менеджмент дуже динамічний. Ефективність його функціонування багато в чому залежить від швидкості реакції на зміни умов фінансового ринку, фінансової ситуації, фінансового стану об'єкта керування. Тому фінансовий менеджмент повинен базуватися на знанні стандартних прийомів керування, умінні швидко і правильно оцінювати конкретну фінансову ситуацію, здатності швидко знайти оптимальний, якщо не єдиний, вихід з цієї ситуації. У фінансовому менеджменті готових рецептів немає і бути не може. Він учить тому, як, знаючи методи, прийоми, способи рішення тих чи інших господарських задач, домогтися відчутного успіху для конкретного господарського суб'єкта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Функції і механізм фінансового менеджменту