Характеристика й функції комерційних банків

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2011 в 17:50, доклад

Описание работы

Банки відіграють важливу роль у суспільстві. Вони забезпечують передачу грошового капіталу зі сфер накопичення у сфери використання. Завдяки банкам діє механізм розподілу і перерозподілу капіталу за сферами і галузями виробництва. Банки забезпечують економію суспільних витрат обігу і раціоналізацію всіх процесів обігу товарів і капіталів, сприяють подальшому зростанню концентрації виробництва і капіталу. Через банки мобілізуються великі капітали, необхідні для інвестицій, розширення виробництва. Роль банків суттєво змінюється в умовах дальшого розвитку ринкової економіки.

Содержание

Вступ
1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.
2. Основні функції комерційних банків.
3. Вплив економічної кризи на діяльність комерційних банків України.
Висновки
Список використаних джерел

Работа содержит 1 файл

Доклад Фин. менедж. Документ Microsoft Word.doc

— 91.00 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Криворізький  економічний інститут 
 
 
 
 
 
 
 

Доклад 

З дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

На тему: «Характеристика й функції комерційних банків» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Виконала

          Студентка V курсу

          Групи 8.108

          Курасьова Тетяна 
           
           
           
           
           

м. Кривий Ріг

2010

 

Зміст 

Вступ

 1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.
 2. Основні функції комерційних банків.
 3. Вплив економічної кризи на діяльність комерційних банків України.

Висновки

Список  використаних джерел 

  
Вступ
 

    Банки відіграють важливу роль у суспільстві. Вони забезпечують передачу грошового  капіталу зі сфер накопичення у сфери  використання. Завдяки банкам діє  механізм розподілу і перерозподілу  капіталу за сферами і галузями виробництва. Банки забезпечують економію суспільних витрат обігу і раціоналізацію всіх процесів обігу товарів і капіталів, сприяють подальшому зростанню концентрації виробництва і капіталу. Через банки мобілізуються великі капітали, необхідні для інвестицій, розширення виробництва. Роль банків суттєво змінюється в умовах дальшого розвитку ринкової економіки. Вони стають надзвичайно важливими суспільними інституціями, від діяльності яких значною мірою залежить економічне благополуччя держави, країни в цілому і кожної людини зокрема. Функції банків все більше виходять за межі простого фінансово-кредитного посередництва. Вони стають важливим механізмом проведення державної грошово-кредитної політики, а через неї - впливу на всі основні економічні процеси в суспільстві. Поряд з традиційними банківськими операціями (кредитуванням, розрахунками) розвиваються нетрадиційні. Це насамперед банківські послуги, серед яких чільне місце посідають трастові, гарантійні, консультативні та ін.

    Комерційні банки займають особливе місце у кредитній системі та на фінансових ринках. У більшості країн (в тому числі в Україні) це найчисельніша група фінансових посередників. Комерційний банк - це кредитна установа, що здійснює універсальні банківські операції та надає різноманітні банківські послуги фізичним та юридичним особам всіх галузей народного господарства. 

 

      1. Поняття, призначення та класифікація  комерційних банків.

     Комерційні  банки - кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для  підприємств, установ і населення  головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді .внесків і депозитів. Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитне, розрахунково-касове та інше банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб. Приймають і розміщую ть грошові вклади своїх клієнтів, ведуть рахунки банків-кореспондентів, а також можуть виконувати всі або деякі з таких операцій:

     - фінансування капітальних вкладень  за дорученням власників, або  розпорядників капіталів, що інвестуються;

     - випуск платіжних документів  та інших цінних паперів (чеків, акредитивів, векселів, акцій, сертифікатів, облігацій тощо);

     - купівля, продаж і зберігання  державних цінних паперів, а  також цінних паперів інших  емітентів;

     - видача доручень, гарантій та  інших зобов'язань за третіх  осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

     - касове виконання державного  бюджету;

     - придбання права вимоги з постачання  товарів і надання послуг, прийняття  ризиків виконання таких вимог  та їх інкасування (факторинг);

     - купівля у підприємств і громадян  та продаж їм іноземної валюти;

     - купівля і продаж у держави  і за кордоном дорогоцінних  металів, природних дорогоцінних  каменів, а також виробів з  них;

     - довірчі операції (залучення і  розміщення коштів; управління цінними  паперами тощо) за дорученням  клієнтів;

     - надання консультативних та інших  послуг, пов'язаних з банківською  та іншою комерційною і господарською  діяльністю.

     Комерційним банкам в Україні забороняється  займатися діяльністю у сфері  матеріального виробництва і  торгівлі матеріальними цінностями, а також діяльністю з усіх видів страхування, їм забороняється використовувати свої союзи та інші об'єднання для досягнення згоди, спрямованої на монополізацію ринку банківських послуг, установлення монопольних ставок і комісійних винагород, обмеження конкуренції у банківській справі.

     Комерційні  банки класифікуються за різними  критеріями: формою власності, організаційною формою, розміром капіталу; філійною мережею; діапазоном операцій, що ними виконуються, та сектором ринку, де вони функціонують.

     За  формою власності: унітарні і колективні.

     Залежно від організаційної форми: з колективною формою власності представлені на банківському ринку акціонерними товариствами відкритого (59%) і закритого типу (акціонерні банки) (84%) та товариствами з обмеженою відповідальністю (пайові банки) (16%).

     Залежно від розміру активів: малі, середні та найбільші.

     Залежно від наявності філій: багатофілійні, малофілійні, безфілійні.

     Залежно від діапазону операцій, що виконують  комерційні банки, і сектора ринку, де вони функціонують, розрізняють: універсальні банки; банки з клієнтською спеціалізацією; банки з галузевою спеціалізацією; банки з функціональною спеціалізацією.

     У системі комерційних банків відбувається процес залучення іноземного капіталу. Кількість банків, створених за участю іноземного капіталу на початок 2000р., досягла 18% від загальної кількості діючих банків, з них майже третину становлять банки зі 100-процентним іноземним капіталом. 
 

2. Основні  функції комерційних банків. 

    Важлива економічна роль банків суттєво розширила сферу їх діяльності. Вони виконують наступні основні функції:

    1) мобілізація тимчасово вільних  грошових коштів і перетворення їх в капітал;

    2) кредитування підприємств, держави та населення;

    3) випуск кредитних засобів обігу (кредитних грошей);

    4) здійснення розрахунків та платежів в господарстві;

    5) емісійно-засновницька діяльність;

    6) консультування, надання економічної та фінансової інформації.

    Виконуючи функцію мобілізації вільних  грошових коштів і перетворюючи їх в капітал, банки акумулюють грошові доходи і заощадження у вигляді вкладів. Вкладник отримує винагороду у вигляді відсотка або наданих банком послуг. Сконцентровані у вкладах заощадження перетворюються на позиковий капітал, що використовується банками для надання кредитів підприємствам і підприємцям. Використання кредитів забезпечує розвиток виробничих сил країни в цілому. Користувачі позик вкладають кошти в розширення виробництва, купівлю нерухомості, споживчих товарів. В результаті за допомогою банків заощадження перетворюються на капітал.

    Кредитні  можливості банків залежать від розмірів накопичення грошових коштів населення  та збільшення власних грошових коштів підприємств. Постійне зростання цих  коштів в промислово розвинутих країнах  і потреба в кредитних ресурсах з боку підприємств створюють умови для розширення кредитування.

    Важливе економічне значення має функція  кредитування підприємств, держави  і населення. Пряме надання в  борг вільних грошових капіталів  їх власниками користувачам позик в  практичному господарському житті  ускладнено. Банк виступає в якості фінансового посередника, отримуючи грошові кошти у кінцевих кредиторів і передаючи їх кінцевим користувачам кредитів.

    В останні роки зростає попит на кредит. Підприємствам необхідні  додаткові грошові кошти для  оновлення капіталу і розширення виробничих потужностей. Для задоволення попиту з боку підприємств комерційні банки розробляють нові форми кредитування, удосконалюють його механізм. 
Випуск кредитних грошей є специфічною функцією, що відрізняє банки від інших фінансових інститутів. Сучасний механізм грошової емісії пов'язаний з двома поняттями: банкнотна та депозитна емісія. Відповідно грошова маса виступає в готівковій (банківські білети та розмінна монета) і безготівковій (грошові кошти на рахунках і депозитах в комерційних банках та інших кредитних установах) формах. Частка готівкових грошей складає в промислове" розвинутих країнах близько 10 %, причому спостерігається її подальше зменшення. Банкнотну емісію здійснює емісійний (центральний) банк, який має монопольне право випуску грошей. В структурі грошового обороту переважає безготівковий оборот, а основними емітентами грошей с не центральні, а комерційні банки.

    Комерційні  банки здійснюють депозитну емісію - випуск кредитних інструментів обігу  на основі створення банком вкладів (депозитів), які утворюються в результаті видачі позик клієнту. Грошова маса збільшується, коли банки видають позики своїм клієнтам, і зменшується, коли повертаються позики, отримані від банків.

    Позика, що надається клієнту, зараховується  на його рахунок в банку, тобто банк створює депозит (вклад до запитання). При цьому збільшуються боргові зобов'язання банку. Власник депозиту може отримати в банку готівкові кошти в розмірі вкладу: таким чином, банк створює гроші проти вимог клієнта і відбувається збільшення грошей в обігу. При наявності попиту на банківські кредити сучасний емісійний механізм дозволяє розширяти грошову емісію, що підтверджує зростання грошової маси в промислове розвинутих країнах. Банківський кредит став однією з головних причин цього росту. Разом з тим економіка потребує необхідної, але не надлишкової кількості грошей, тому комерційні банки функціонують в рамках обмежень, передбачених державою в особі центрального банку. Ці обмеження повинні регулювати процес кредитування і відповідно процес створення грошей та здійснювати контроль за цим процесом. 
 

3. Вплив економічної кризи на діяльність комерційних банків України. 

    Світова фінансова криза 2007– 2009 рр. вплинула на економіку майже всіх країн світу. На сьогодні міжнародна фінансова криза не оминула й Україну. Часті коливання курсу долара, чутки про банкрутство окремих великих банків схвилювали багатьох українців (чи мало громадян має гривневі та валютні заощадження). Основною проблемою є те, що вкладники, втративши довіру до банківських установ, почали забирати з депозитних рахунків. Це значно ускладнило подальшу депозитну та кредитну політику банківських установ.

    З 2000 р. по вересень 2008 р. економіка України  перебувала на підйомі (табл.1) [11].

    Таблиця 1.

    Макроекономічні показники розвитку України

Показник Середнє за 2000-2007 рр. 2008р. 2009р. (прогноз) 2010р. (прогноз)
ВВП, % зміни 7,5 2,1 - 1 4,0 3,0
Дефіцит бюджету, % ВВП - 0,8 - 1,5 - 6,0 - 4,0
Рівень  інфляції на кінець року,% 11,3 22,3 15,0 10,0-13,0
Обмінний  курс на кінець року, грн./дол. 5,2 7,7 8,0-9,0 8,0-10,0
Рахунок поточних операцій, % ВВП 5,7 (2000-2005)

- 2,7 (2006-2007)

- 7,1 - 1,0 0,5
Валові  міжнародні резерви, млрд. дол. 1, 5 (2000)

32,5 (2007)

31,5 29,0 28,0
Зовнішній борг уряду, % ВВП 21,3 (2003)

8,7 (2007)

9,2 24,0 24,0

Информация о работе Характеристика й функції комерційних банків