Індивідуальне завдання з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств»

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 16:03, творческая работа

Описание работы

контрольная работа, вариант 14

Работа содержит 1 файл

Індивідуальне завдання. варіант 14.doc

— 50.00 Кб (Скачать)


4

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий  університет»

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічного аналізу та фінансів

 


 

 

 

 

Індивідуальне завдання

з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств»

 

 

 

 

 

 

              Виконала: ст. гр. ЕФбс-07м

Яременко К. Ю.

Перевірила: проф.  Соляник Л. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ   2011

 

 

 

 

Задача 1

Визначити чи доцільно підприємству залучати додатковий позичковий капітал на основі визначення ефекту фінансового левериджу за даними:

№ П/п

Показник

Сума

1

Загальний обсяг функціонуючого капіталу, тис. грн.

705

2

Власний капітал, %

55

3

Прибуток перед сплатою процентів за кредит та оподаткування, тис. грн.

151,4

4

Проценти за кредит, %

17

5

Податок на прибуток, %

25

 

Вирішення: визначимо ефект фінансового левериджу за формулою

Ефл=(1-Т)*(Rk-Пс)*ПК/ВК,

Де Т – податковий мультиплікатор

Rk ­­- фінансова рентабельність

Пс – проценти за кредит

ПК – позиковий капітал

ВК – власний капітал

Ефл=(1-0,25)*(151,4/705 – 0,17)*705*(1-0,55)/(705*0,55) = 0,0336*0,8182 = 0,0275

Відповідь: доки показник ефекту фінансового левериджу – значення додатне, підприємству вигідно збільшувати частку позикового капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства, тому що пропорційно до росту частки позикового капіталу буде зростати рентабельність власного капіталу підприємства. Для даного підприємства залучення додаткового позикового капіталу є доцільним.

 

 

 

 

 

 

Задача 2

Розрахувати ставку капіталізації та капіталізовану вартість підприємства у наступному році з використанням методу дисконтування грошового потоку за вихідними даними:

Курс акцій – 11,4

Прибуток на 1 акцію – 8,1

Прогнозний щорічний прибуток підприємства – 742 млн. грн..

Сума щорічної амортизації – 40 млн. грн..

Щорічна сума коштів від мобілізації фінансових ресурсів – 27 млн. грн.

Період вкладання коштів 2 роки

Співвідношення власного і позичкового капіталу 2:1

Ставка процента за банківськими позиками – 25%

Податковий мультиплікатор – 0,23

Вирішення:

Спочатку знайдемо вартість використання власного капіталу  за формулою:

Квк = Па/Ка = 9,1/11,4 = 0,71 або 71%

Тепер розрахуємо частку власного та позикового капіталу в загальному обсязі.

Чвк = К * частка власного капіталу = 2/3 = 0,67.

Чпк = К * частка позикового капіталу = 1/3 = 0,33

Знайдемо середньозважену ціну капіталу, тобто ставку дисконтування за наступною формулою:

WACC = Чвк*Квк + Чпк*Кпк * (1- Т), де Т – податковий мультиплікатор.

WACC = 0,67*0,71 + 0,33*0,25 * (1-0,23) = 0,4686+0,0655 = 0,534 або 53,4%

Тепер маємо всі данні для розрахунку капіталізованої вартості підприємства за методом дисконтування грошового потоку (КВП) за наступною формулою:

КВП=∑Cash Flow/(1+і)n , де і = WACC - ставка дисконтування

∑Cash Flow – сума грошовий потоків за період

n – кількість років в періоді.

КВП= ((742+40)+(742+40)) / (1+0,534)2 = 1564/2,353 = 664,63 млн. грн..

Висновок Капіталізована вартість підприємства складає 664,63 млн. грн. при ставці капіталізації 53,4%

Задача 3

У поточному році ВАТ зазнало балансових збитків на суму 104 млн. грн.. розмір статутного фонду на той час становив 75 млн. грн.., резервні фонди – 28 млн. грн... Ринковий курс корпоративних прав підприємства опустився нижче їх номінальної вартості. Провести двоступінчату санацію балансу та визначити дизажіо, ураховуючи таке:

-                 Загальними зборами ВАТ передбачено зменшити статутній капітал  шляхом об’єднання акцій у співвідношенні 3 до 1;

-                 Використати резервні фонди;

-                 Списання кредиторами частки кредиторської заборгованості на суму 26 млн. грн..

-                 Провести додаткову емісію акцій. Капітал збільшувався у співвідношенні 1:2,5

-                 Курс емісії досяг 140% номінальної вартості.

Вирішення:

Одержаний у результаті зменшення статутного капіталу санаційний прибуток становив: 75:3*2= 50 млн. грн.. Статутний фонд зменшився з 75 млн. грн.. до 25 млн. грн.. (75-50=25). На покриття збитків були спрямовані також резервні фонди в розмірі 28 млн. грн.. Окрім цього, підприємство отримало санаційний прибуток у результаті списання кредиторами частини кредиторської заборгованості на суму 26 млн. грн.. Отже з метою санації балансу на покриття збитків підприємство використало мобілізований санаційний прибуток на суму: 50 + 28 + 26 = 104 млн. грн..

У результаті санації балансу курс акцій підприємства зріс настільки, що  це дозволило зробити емісію акцій з метою збільшення статутного фонду. Капітал збільшувався у співвідношен­ні 1 : 2,5 (К = 25*2,5 = 62,5): курс емісії досяг 140 % номінальної варто­сті. У результаті нової емісії акцій підприємство мобілізувало фінансових ресурсів на загальну суму = 62,5 *140 % = 87,5 млн. грн.. , у тому числі у вигляді статутного капіталу 62,5 млн. грн.., емісійно­го доходу — 25 млн. грн.. Після такої операції розмір статутного капіталу досяг = 87,5 + 25= 112,5 млн. грн.. а сума резервних фондів — 25 млн. грн..Информация о работе Індивідуальне завдання з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств»