Автоматизація сервісно-виробничого процесу

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2012 в 13:53, реферат

Описание работы

Для швидкого і безпомилкового контролю операцій, повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування , тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих систем управління.

Содержание

Вступ
1. Характеристика і призначення автоматизованих інформаційних систем для закладів ресторанного господарства.
2. Інформація та інформаційні потоки в закладах ресторанного господарства.
3. Структура автоматизованих робочих місць в закладах ресторанного господарства.
4. Характеристика діючої інформаційної системи закладу ресторанного господарства.
Список використаної літератури та Інтернет ресурси.

Работа содержит 1 файл

Автоматиз. СВП.doc

— 169.00 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти та науки України

Київський національний торговельно – економічний університет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат

з дисципліни : «Автоматизація сервісно –

  виробничого процесу» 
 
 
 
 

      Виконала

                                                                                                     студентка 5 курсу

                                                                                                    23 – П групи

                                                                                                     заочної скороченої                     

                                                                                                     форми навчання

                                                                                                     Пінчук Аріанна М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2011 

План

    Вступ

    1. Характеристика і призначення  автоматизованих інформаційних  систем  для закладів ресторанного господарства.

    2. Інформація та інформаційні потоки в закладах ресторанного господарства.

    3. Структура автоматизованих робочих  місць в закладах ресторанного  господарства.

    4. Характеристика  діючої інформаційної  системи закладу ресторанного  господарства.

    Список  використаної літератури та Інтернет ресурси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Вступ

    Сучасний  світ неможливо уявити без електроніки. Вона проникла нині практично у всі  сфери діяльності, зокрема в економіку.

    Вплив інформаційних технологій на управління закладом ресторанного господарства величезний, оскільки прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи кожного менеджера окремо, так і закладу в цілому. Вони прямо впливають на конкурентноздатність на сьогоднішньому ринку. Використання комп’ютерних мереж, Інтернету, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес – процесів закладу р/г сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг , але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.

    Інформаційно  – технічна революція змінила  характер і методи ведення бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати продукцію та послуги споживачам, вирішувати завдання фінансово – операційного управління, маркетингового планування, підвищувати конкурентноздатність і кількість продажів.

    За  останні десятиліття ніщо так не підвищило професіоналізм та продуктивність підприємств і організацій індустрії гостинності, як впровадження нових комп'ютерних технологій, що докорінно змінили способи ведення готельно-ресторанного бізнесу, дали можливість власникам підприємств розв'язати ряд проблем і створили багато зручностей клієнтам.

    Для швидкого і безпомилкового контролю операцій, повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування , тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих систем управління.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. Характеристика і призначення  автоматизованих інформаційних  систем  для закладів ресторанного господарства. 

    Виробничий менеджмент базується на загальних теоретичних і методичних основах менеджменту як науки і практики управління виробничим колективом по забезпеченню конкурентноздатності продукції та послуг в умовах ринкових відносин.

    Особливість курсу виробничого менеджменту полягає в тому, що головним його аспектом є стадії життєвого циклу об'єкта. У закладах ресторанного господарства до головних стадій життєвого циклу належать: маркетинг, розробка нових видів товарів та послуг, виробництво певного асортименту товарів та послуг (залежно від типу підприємства), в т.ч. і нових видів, їх реалізація, організація споживання, утилізація відходів виробництва. При цьому використовуються наукові підходи, принципи і методи системи менеджменту.

    Поняття «система менеджменту» має кілька тлумачень. Перше з них свідчить, що «Система менеджменту» - це система взаємопов'язаних наукових підходів до менеджменту і методів, цільової, функціональної і забезпечуючих підсистем, які сприяють прийняттю і реалізації конкурентоспроможних управлінських рішень, направлених на задоволення певних потреб. Згідно з цим тлумаченням особливе місце у "Системі менеджменту" посідають забезпечуючі підсистеми. Серед них надзвичайно важливе місце належить інформаційному забезпеченню. Саме за допомогою інформації можна з достатнім ступенем достовірності описати підприємство як соціально-економічну систему та відобразити зміст, структуру, зв'язки і способи прийняття рішень.

    Згідно з другим тлумаченням «Система менеджменту» - це сукупність взаємопов'язаних структурних елементів: інформації, технічних засобів її обробки, спеціалістів з управління, зв'язків між ними, відповідних функцій, методів і процесів управління, що забезпечують (при їх скоординованій взаємодії) реалізацію різними підрозділами підприємства поставлених цілей, головною з яких є і конкурентноздатності об'єкта. Згідно з цим тлумаченням інформацію поставлено на одне з перших місць серед найважливіших факторів управління. При чому, персонал, обчислювальна техніка є матеріальними елементами, що використовуються у менеджменті. Усі процеси, що відбуваються на підприємстві, відображуються за допомогою інформації, яка сама по собі може бути віднесена до абстрактних понять, але такі особливості як можливість запису, стирання, передачі наближають її до матеріальних об'єктів.

    Аналізуючи обидва тлумачення, можна зробити висновок, що якість інформації є визначальним фактором обґрунтованості прийнятого рішення і ефективності функціонування системи. Від рівня організації процесів збору, накопичення, зберігання, пошуку, передачі і методів обробки інформації перш за все залежить ефективність управління підприємством. Впровадження нових сучасних інформаційних технологій, які передбачають створення автоматизованого банку даних, автоматизованих робочих місць, міжмашинний обмін інформацією тощо, змінює характер праці спеціалістів, створює умови для появи якісно нових можливостей аналізу інформації. За допомогою взаємопов'язаних АРМ можна забезпечити більш тісний зв'язок між різними інформаційними системами: оперативною, плановою, бухгалтерського обліку тощо. Повна і комплексна автоматизація обробки інформації на підприємстві дозволяє, шляхом методологічної, інформаційної і організаційної єдності, вирішувати задачі усіх підрозділів і, на основі одержаної результативної інформації, активно впливати на процес управління господарською діяльністю підприємства.

      Інформаційне забезпечення як динамічна система входить до поняття комунікації. Комунікація - це обмін інформацією, на основі якого керівництво отримує дані, необхідні для прийняття ефективного рішення і доводить його до працівників підприємства.

    Керівник підприємства 50-90% робочого часу витрачає на комунікацію, в результаті чого він реалізує міжособові стосунки, інформаційний обмін у процесах прийняття рішень з функцій управління.

    У процесі обміну інформацією виділяють чотири базових елементи: відправник повідомлення, канал передачі інформації, одержувач.

    Відправник - це особа, яка генерує ідеї або збирає і передає інформацію.    

        Повідомлення - це власне інформація, закодована за допомогою символів.

    Канал - це засіб передачі інформації.

      Одержувач - це особа, якій призначається інформація і яка її приймає і згідно з якою діє.

    При обміні інформацією відправник і одержувач проходять декілька взаємопов'язаних етапів, а саме: народження ідеї (або збирання інформації), кодування та вибір каналу, передавання і декодування її. їх завдання - скласти повідомлення і використати канал для його передачі таким чином, щоб обидві сторони вірно зрозуміли вихідну ідею.  
 
 
 

    2. Інформація та інформаційні потоки в закладах ресторанного господарства. 

    У кібернетиці поняття "інформація" трактується як міра усунення невизначеності стану системи. У теорії машинної обробки «інформація» розглядається з точки зору технології її перетворення з метою забезпечення менеджменту, тобто як сукупність відомостей, які є об'єктом передачі, зберігання і обробки.

    Інформація повинна відповідати певним вимогам: бути достовірною, своєчасною, достатньою, надійною (з певним ризиком), комплексною, адресною, багаторазового використання. Повинна забезпечуватись висока швидкість збору, обробки і передачі, кодування і декодування інформації.

    У соціально-економічних системах, якими у менеджменті є підприємства (організації), за допомогою інформації отримують відомості про внутрішній стан підприємства (організації) і оточуюче його (її) середовище, про процеси, що в них відбуваються.

    З використанням нових інформаційних технологій, які базуються на автоматизації обробки інформації, з'явилися нові підходи до трактування поняття «інформація».

    Явища реального світу й процеси, що відбуваються у суспільному виробництві, об'єктивно відбиваються за допомогою  інформації, потоки якої реально існують  поряд з потоками робочої сили, матеріалів і знарядь праці. Подібно  до речовини та енергії, інформацію можна створювати, обробляти, зберігати, передавати, використовувати. Ефективне використання інформаційних ресурсів підприємств готельно-ресторанного бізнесу базується на: визначенні потреб щодо інформації, проведенні системного її аналізу, створенні й підготовці програм, впровадженні комп'ютерної техніки.

    Необхідний  для управління обсяг інформації визначається з урахуванням розміру, та спеціалізації підприємства, його організаційної структури, характеру  розвитку внутрішніх зв'язків, а також  зв'язків з іншими підприємствами та організаціями. При цьому враховуються також суб'єктивні фактори: освіта й компетентність керівника, його організаторські здібності, методи й стиль управління тощо. Ефективна інформаційна система передбачає одноразовість реєстрації первинної інформації, чіткість форм і стислість записів, взаємну погодженість системи показників, уніфікацію документів тощо.

    Досвід  управлінської діяльності в закладах ресторанного господарства свідчить, що при організації інформаційних процесів доводиться вирішувати сукупність взаємопов'язаних питань, Зокрема: яка інформація має надходити до управлінського апарату; які структурні підрозділи й з якою періодичністю повинні подавати інформацію; які носії інформації використовувати (люди, оргтехніка); для якої групи управлінських працівників подається інформація й у якій формі.

    Тому  підприємствам ресторанного господарства потрібно правильно визначитися щодо проблеми організаційного регламентування діяльності апарату управління, класифікації інформації, її кодування й декодування, досягти високої чіткості в розподілі посадових функцій службових осіб і в разі внесення змін до прав та обов'язків працівників змінювати інформаційне їх забезпечення, а також скорочувати потоки непотрібної інформації.

    Важливо методично правильно вибирати показники, які б найточніше відбивали суть явищ і процесів, створювали систему взаємопов'язаних показників, за допомогою яких можна було кількісно й якісно характеризувати діяльність підприємства. Система показників повинна розроблятись таким чином, щоб вона точно відображала вимоги до виробництва і організації системи управління, відображала платоспроможність, ліквідність, конкурентоспроможність підприємств.

Информация о работе Автоматизація сервісно-виробничого процесу