Інноваційні розробки у фінансовій сфері та засобів інформатизації, що сприяють розвитку ресторанного господарства

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2012 в 15:06, контрольная работа

Описание работы

Нові технології не тільки мають змогу забезпечити, а й потребують змінення стратегій існуючих фірм. Слід радикально змінити бізнес-технології та значно підвищити їх ефективність. Тобто фірми повинні добре знати свої поточні процеси й вміти застосовувати структурні схеми, як наочний інструмент проектування або перепроектування процесів.
Успіх в наданні послуг значною мірою залежить від освоєння нових технологій. Значною мірою це стосується й фірм, які працюють в сфері з надання ресторанних послуг.

Работа содержит 1 файл

інновацйні технології.docx

— 33.93 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

Контрольна  робота

 

З дисципліни: Інноваційні технології

  1. На тему: «Інноваційні розробки у фінансовій сфері та засобів інформатизації, що сприяють розвитку ресторанного господарства.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2011

 

 

ВСТУП

 

Технології відіграють важливу  роль в нашому житті. Недаремно стверджують, що технології – це все, що було винайдено  за всю історію людства. Саме вони змінюють суспільство і економіку  країн.

На наше життя продовжує  впливати розвиток нових технологій. Без нових технологій не обходиться й сервісна сфера. Технології чинять вплив на процес виробництва, надання  та маркетинг послуг.

Метою роботи є визначення інновацій, чинників інноваційної діяльності, які чинять вплив на ресторанне господарство і орієнтовані на організацію  всього технологічного і організаційно-управлінського процесу.

Досягнення інформаційних  технологій (сфера комп’ютерної, телекомунікаційної техніки та розвиток Internet) змінили  не лише методи надання послуг, а  й наше уявлення про послуги. Новітні  технології сьогодення дозволяють сервісним  компаніям виконувати різноманітні операції значно швидше та з більшою  продуктивністю.

Однак не слід звужувати  технологічні перетворення в сфері  послуг до нововведень лише інформаційних  та автоматизованих технологій. Так, на Ресторанний бізнес значно впливають  досягнення з таких типів технологій: енергетичних, процесів, конструкційних матеріалів, дизайну, біо-, інформаційних, обслуговуючих, управлінських, продаж, обладнання, в продуктах харчування.

Нові технології не тільки мають змогу забезпечити, а й  потребують змінення стратегій існуючих фірм. Слід радикально змінити бізнес-технології та значно підвищити їх ефективність. Тобто фірми повинні добре  знати свої поточні процеси й  вміти застосовувати структурні схеми, як наочний інструмент проектування або перепроектування процесів.

Успіх в наданні послуг значною мірою залежить від освоєння нових технологій. Значною мірою  це стосується й фірм, які працюють в сфері з надання ресторанних  послуг.

Інновації в ресторанному бізнесі

інноваційний автоматизація  інформатизація ресторанний

На межі XX-XXI століть людство  вступило в інноваційну добу, яка  характеризується швидким зростанням змін у всіх сферах суспільного буття. Це час наукомістких технологій, прогресу фундаментальних наук, масштабних науково-технологічних  проектів. За таких умов джерелом сучасного  розвитку суспільства та діяльності людини стає інноваційна діяльність, а відповідно інноваційні технології стають важливим інструментом всіх радикальних  змін у розвитку людини і економічної  системи в цілому [3].

Досвід економічного і  соціального розвитку суспільства  підтверджує, що сталий розвиток всіх сфер, в тому числі, і ресторанного господарства може бути забезпечений виключно завдяки інноваційним технологіям  на макро-, мезо- та мікрорівнях, оскільки вони сприяють модернізації та структурній перебудові економіки. Тому, проблеми інноваційних технологій є досить актуальними. Разом з тим, досягнення сталого розвитку на різних рівнях матиме тимчасовий ефект без його інноваційного спрямування. Таким чином, інвестування коштів у інноваційні технології сьогодні – забезпечить сталий розвиток у довгостроковій перспективі [3].

Вперше у науку термін «інновація» запровадив на початку XX століття австрійський вчений Йозеф  Шумпетер. Досліджуючи основні поняття інноваційної теорії, він розглядав інновації як зміни технології і управління, як нові комбінації щодо техніки і технології, використання ресурсів, створення нових товарів тощо. Сучасна економічна наука тлумачить інновацію як певний процес, спрямований на досягнення результату, та інновація як результат [3].

Згідно Закону України  «Про інноваційну діяльність», «Інновації – це новостворені (застосовані, і (або) вдосконалені конкурентоспроможні  технології, продукція або послуги, а також організаційні-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [2]. Таке трактування сутності інновацій пов’язане лише із засобами виробництва або технологічними процесами, що є необхідною але недостатньою умовою, яка повинна спрямовувати весь інвестиційний потік ресурсів у галузі народного господарства з його ефективним використанням. Саме ці аспекти необхідно мати на увазі при розгляді інноваційного розвитку.

З урахуванням викладеного  пропонуємо таке визначення терміну  «інновація» для підприємств  галузі ресторанного господарства: інновація  – це кінцевий результат інноваційної діяльності, вона виступає у вигляді  удосконаленого організаційно-управлінського та торгово-технічного процесу з  метою досягнення економічного та соціального  ефекту.

Поняття «інноваційні технології»  складається з двох слів, які мають  свої характеристики і складають  основу даного поняття. Зміст поняття  «інноваційні технології» представлено на малюнку 1[4].

 

Мал. 1. – Зміст поняття «інноваційні технології»

 

Основними причинами вивчення та введення інновацій у підприємствах  ресторанного господарства є: посилення  конкурентної боротьби та намагання  одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; зростання  попиту споживачів; забезпечення престижу підприємства та швидке вирішення проблем, що можуть виникнути на підприємстві; вивчення наукових новинок та їх впровадження у виробничий процес з метою поліпшення результатів діяльності підприємства [3].

Інновації як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні  бути орієнтовані на краще, більш  повне задоволення запитів споживачів, а з іншого – на отримання певного економічного ефекту у вигляді прибутку для підприємств, що ініціюють їх розробку і упровадження. На нашу думку, інноваційна діяльність – це вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок у новий чи покращений продукт, який запропонований на ринку, в новий чи покращений технологічний процес або якісно новий підхід до виробництва та надання суспільно необхідних послуг [3].

Інноваційна діяльність багато в чому залежить від чинників різного  характеру, які можна класифікувати  як внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників відносяться: наявність матеріальних та фінансових ресурсів, техніка, технологія, організація та управління виробництвом, кадровий потенціал, науковий потенціал, маркетинг, інноваційний клімат, рівень сприйнятливості до нововведень, ступінь самостійності підприємства. Зовнішні чинники поділяються на чинники прямої дії (стан ринку, споживачі, бюджетна і податкова системи, наявність конкурентів, науковий потенціал країни, експортно-імпортна політика, державна інноваційна політика, наявність нормативно-правової інноваційних актів) та чинники непрямої дії (стан макроекономіки, фінансово-кредитна та соціальна політика держави, наявність природних ресурсів, нормативно-правова база, міжнародне науково-технічне співробітництво, політичні чинники) [3].

Найважливішими інноваціями  в сучасний час являються інформаційно-комп’ютерні  технології, які розроблені для підприємств  ресторанного господарства, дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних  для цього бізнесу операцій. Проте  їх розповсюдженню в секторі заважають, по-перше, ненасиченість попиту на послуги ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, низька технологічна культура населення. Це все заважає розвитку інноваційних процесів.

Зручність автоматизації  та інформатизації процесів на підприємстві ресторанного господарства очевидно не тільки з точки зору «ведення справ», а й з позицій клієнтів, так  як ІС дозволяють більш оперативно працювати з розрахунками клієнтів, черговістю обслуговування, забезпеченістю пропонованого меню всіма необхідними  інгредієнтами, без побоювання, що їх або не вистачить і всю другу  половину вечора меню скоротиться наполовину, або, навпаки, їх виявиться в надлишку і вони згниють,так і не потрапивши на стіл у складі страви [6].

Також однією з основних ІТ-інновацій для ресторанного бізнесу є впровадження комплексу web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій з клієнтами. В результаті все частіше з'являються послуги доставки додому замовлень, зроблених по телефону та Інтернет [6].

Успішність цієї високотехнологічної  послуги визначається загальним  для всіх інтерактивних систем віддаленої роботи з клієнтом вимогою вичерпного характеру інформації та можливостей, що надаються клієнту дистанційними  інтерактивними системами. Сайт не повинен  містити застарілої інформації про  ціни, інформацію про відсутні на даний  момент страви, а також містити  якомога менше «неактивних» елементів, виключно ознайомчого характеру. Такі системи повинні підтримуватися професійними call-центрами, які зобов'язані  надати будь-яку допомогу клієнтові  у формуванні замовлення, повідомити про орієнтовний час доставки і т.д. [6].

Більше багатообіцяючим  напрямком використання web- і телекомунікаційних технологій є технології з нарощування  потоку клієнтів ресторанів і непрямої реклами ресторанних закладів. В даному випадку пробки на дорогах якраз можуть бути звернені на користь підприємствам ресторанного господарства. Мова йде про RFID-технології. Системи поки мало поширені в Росії і Україні, але вже міцно завоювали популярність за кордоном [6].

Суть технології – в розміщенні поблизу ресторанів RFID-міток, які можуть прочитуватися спеціальними портативними пристроями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається зв'язок з сервером, на якому зберігається найрізноманітніша інформація про даний ресторан. Відповідна інформація далі може бути передана на спеціальний портативний пристрій, що є у власника [6].

Таким чином, власник даного КПК, наприклад, заблукавши або стоячи в пробці, отримує можливість переглянути  меню зареєстрованого пристроєм, розташованого  поблизу ресторану, дізнатися про  наявність вільних місць, систему  знижок і бонусів і т.д. [6].

Подібні технології дозволяють також економити ресторану на рекламі – дійсно, потреба в рекламних щитах відпадає, якщо ресторан автоматично детектується мобільним телефоном або КПК, коли його власник проїжджає мимо на автомобілі [6].

В додатку 1 наведемо структуру  факторів, що визначають майбутні зміни  в розвитку ресторанного бізнесу  за рахунок інформаційних і комп’ютерних технологій [6].

Однак не слід звужувати  технологічні перетворення в сфері  послуг до нововведень лише інформаційних  та автоматизованих технологій. Так, на ресторанний бізнес значно впливають  досягнення з таких типів технологій: енергетичних, процесів, конструкційних матеріалів, дизайну, біо-, інформаційних, обслуговуючих, управлінських, продаж, обладнання, в продуктах харчування.

Цікава інновація впроваджується в США. Там відкривається мережа ресторанів здорового швидкого харчування під такою назвою «Жуй, граючи». Вона абсолютно інноваційна. Адже там можна їсти і насолоджуватися проведенням часу в соціальних мережах. Або грати в комп'ютерні ігри з іншими відвідувачами. Фахівці підрахували, що ресторан економить 8-12% прибутку. Адже не витрачає гроші на маркетинг. За підприємство рекламу роблять його клієнти. Тому, як відмітив власник ресторану Майкл Шуман: «Ми можемо витратити зекономлені кошти на те, щоб покласти в наш продукт найкращі інгредієнти» [5].

Ще одна причина чому інноваційні  ресторани такі популярні – їжа там швидка, але при цьому корисна. У меню – більше двохсот найменувань різноманітних сандвічів з натуральних продуктів без генетично модифікованих організмів і з мінімальним вмістом жиру. Особливо успішні геймери можуть там виграти смачні безкоштовні додатки до свого замовлення, якщо будуть грати з професіоналами ресторану [5].

Отже, розуміння суті інновацій  і механізму інноваційної діяльності у сучасних умовах дає змогу підприємствам  ресторанного господарства більш ефективно  здійснювати свою діяльність, підвищувати  результативність функціонування підприємства та конкурентоспроможність на ринку.

На інноваційну діяльність підприємства впливають різноманітні чинники, які поділяються на внутрішні  і зовнішні, які мають свої особливості  прояву у кожній галузі національної економіки. Інновації, як результат  інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані на повніше задоволення запитів  споживачів, а з іншого – на отримання конкретного економічного ефекту. Врахування на підприємстві різноманітних чинників дасть можливість підприємству підвищити конкурентоспроможність та отримати кращі результати інноваційної діяльності [3].

При постійній зміні зовнішнього  і внутрішнього середовища однією з  цілей будь-якої організації є  вміння приймати виклики зовнішнього  середовища, вміння оперативно перебудовуватися, переходити у відповідність з  новими вимогами. І в цьому моменті  одну з головних ролей грає своєчасне  впровадження в практику нових технологій. Знання та використання даного аспекту сучасними рестораторами дає їм в руки сильний інструмент для підвищення ефективності свого бізнесу, а значить – конкурентну перевагу [3].

 

ВИСНОВКИ

 

Розуміння суті інновацій  і механізму інноваційної діяльності у сучасних умовах дає змогу підприємствам  ресторанного господарства більш ефективно  здійснювати свою діяльність, підвищувати  результативність функціонування підприємства та конкурентоспроможність на ринку.

Інновації, як результат  інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані на повніше задоволення запитів  споживачів, а з іншого – на отримання конкретного економічного ефекту.

При постійній зміні зовнішнього  і внутрішнього середовища однією з  цілей будь-якої організації є  вміння приймати виклики зовнішнього  середовища, вміння оперативно перебудовуватися, переходити у відповідність з  новими вимогами. І в цьому моменті  одну з головних ролей грає своєчасне  впровадження в практику нових технологій. Знання та використання даного аспекту  сучасними рестораторами дає  їм в руки сильний інструмент для  підвищення ефективності свого бізнесу, а значить – конкурентну перевагу.

Информация о работе Інноваційні розробки у фінансовій сфері та засобів інформатизації, що сприяють розвитку ресторанного господарства