Рефераты по инновациям

10 найвідоміших інноваційних виходів

16 Марта 2012, реферат

XX століття – епоха науково-технічних інновацій, яка подарувала людству чимало геніальних ідей та винаходів. Вони стимулювали розвиток нових технологій та появу нових сфер діяльності: авіації, атомної енергетики, космічних технологій, нового напряму діагностики та лікування хвороб.

Cутність глобальних систем бронювання

22 Ноября 2011, реферат

Розглянувши можливості різних автоматизованих систем бронювання й резервування, можна зробити висновок, що відрізняються вони один від одного наступним:
Повнотою й оперативністю інформації, що надається - набором послуг і кількістю власників різних видів ресурсів, що мають угоду з конкретною базою, і рівнем доступності до їхніх баз даних.
Зручністю формування запитів на бронювання, програмного забезпечення що використовується і встановлюється на персональному комп'ютері туристичного агентства.
Надійністю техніки й засобів зв'язку між агентством і центром обробки даних.
Розміром оплати за користування інформаційними послугами й порядком її формування.

Intelligent Convergent Media Platform

06 Апреля 2012, реферат

Today a standard set of VAS services provided by an operator can't fully meet all requirements of its subscribers. For preservation and stable development of client base, the mobile industry players are compelled to search for new solutions that fit the latest market trends. Due to innovative technologies and advanced possibilities of management, platform ICMP (XXX production) contains highly developed and strong features that solve the basic business problem – growth of users’ loyalty and profit increase.

SWOT-анализ инвестиционно-инновационного развития малого бизнеса Волгоградской области

05 Мая 2012, реферат

Различные меры поддержки инвестиционно-инновационного развития малого бизнеса возможно интегрировать в рамках создания инвестиционных стратегий малого бизнеса. Для поиска стратегических решений, способствующих активизации инвестиционно-инновационного развития малого бизнеса возможно использовать метод SWOT-анализа, целью которого является определение:
сильных сторон – то, что выявляется при анализе территориально- экономических особенностей Волгоградской области;
слабых сторон - факторов, которые в перспективе способны снизить конкурентоспособность предприятий малого бизнеса;

«Қазақстан - 2050» стратегиясы – инновациялық технологияларды іске қосуда экономикалық қайта жаңғырудың басты парадигмасы

02 Апреля 2013, реферат

Әлем дамуының негізгі басымдылығы қазіргі таңда ғылым және экономиканың тиімді ұштасуы мен жаңа технологияларды қажет ететін инновациялық даму болып отыр. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында ХХІ ғасырдың жаһандық он сын-қатері көрсетілген. Сын-қатерлердің алдын алуда балама жолдарды қолдану арқылы инновациялық технологияларды жаңғыртудың мәні зор.

Європейський інформаційний ринок у посткризову добу.Сектор Інформаційних послуг : Хмарні технології.

07 Марта 2013, доклад

Ринок інформаційних технологій є одним з новітніх і активно формуючихся ринків у світовій економіці. Сьогодні в інформаційному бізнесі, як і в цілому у сфері економіки, склалися три найбільші центри - США, Японія, Західна Європа, між якими і розгортається уся конкурентна боротьба.
Але щодо Європи останнім часом очікування розвитку ринку ІT на 2011 і 2012 роки були переглянуті у зв'язку із зростаючими побоюваннями боргових проблем Західної Європи.

Інновації лікувального харчування

10 Марта 2013, доклад

Процес призначення дієтотерапії організований за наступним алгоритмом: черговий лікар при прийомі хворої дитини призначає лікувальне харчування та вносить вид дієти в історію хвороби. Далі лікуючий лікар визначає правильність призначення дієти, оцінює антропометричні дані з урахуванням основного і супутнього захворювання. У складних клінічних випадках, що вимагають професійних знань, запрошується лікар-дієтолог, який переглядає лікувальний раціон, розробляє і призначає індивідуальну дієту з урахуванням фізіологічних потреб дитини.

Інновації як фактор економічного зростання

07 Мая 2012, курсовая работа

Термін "інновація" вперше ввів у науковий обіг австрійський учений Йозеф Шумпетер 1912 р. у праці "Теорія економічного розвитку". Він визначав інновації як нову науково-організаційну комбінацію використання виробничих факторів, яка мотивована підприємницьким духом. Шумпетеру належить і перша спроба класифікувати інновації. Так, він виділяв п'ять типів інновацій:
1) виробництво нового продукту або продукту з якісно новими властивостями;
2) впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове наукове відкриття або новий підхід щодо комерційного використання продукції.;

Інноваційні підходи мотивації персоналу

23 Октября 2013, доклад

У останні десятиліття сталися крупні зміни в управлінні бізнесом. Зокрема, на перше місце по впливу на довгостроковий успіх організації виходить так званий "людський чинник". Добре вивчений, правильно організований персонал визначає долю будь-якої організації. Сьогодні неможливо ефективно управляти організацією, не добившись залученості всього персоналу, яка, у свою чергу недосяжна без мотивації. Це усвідомлено і в США, і в Європі, і в Японії. Успіх підприємства безпосередньо залежить від якості роботи кожного окремого співробітника. І цілком природно, що розумні керівники зацікавлені в створенні для своїх працівників таких умов, в яких вони могли б викладатися цілком і повністю.

Інноваційні основи та стратегія розвитку освіти району

11 Марта 2013, доклад

Минулий рік став роком масштабних реформ у освітній галузі. 30 вересня 2010 року Президентом України підписано Указ «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». Метою його прийняття є забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору. Указом 2011 рік оголошено в Україні Роком освіти та інформаційного суспільства.

Інноваційні проекти

17 Ноября 2011, реферат

Таким чином практика реалізації інноваційних проектів формує потребу у збільшенні ефективності управління. Закономірною проблемою проектів є ризики, пов’язані з новизною задач. Знизити вплив цих ризиків на процес досягнення цілей проекту можна залученням креативного потенціалу команди. Звідси актуальною є задача управління креативним потенціалом команди інноваційних проектів для спрямування його у зони потенційного ризику та розширення процесу управління інноваційними проектами для врахування дії фактору новизни задач.

Інноваційні розробки у фінансовій сфері та засобів інформатизації, що сприяють розвитку ресторанного господарства

26 Февраля 2012, контрольная работа

Нові технології не тільки мають змогу забезпечити, а й потребують змінення стратегій існуючих фірм. Слід радикально змінити бізнес-технології та значно підвищити їх ефективність. Тобто фірми повинні добре знати свої поточні процеси й вміти застосовувати структурні схеми, як наочний інструмент проектування або перепроектування процесів.
Успіх в наданні послуг значною мірою залежить від освоєння нових технологій. Значною мірою це стосується й фірм, які працюють в сфері з надання ресторанних послуг.

Інноваційні технології навчання в сучасній школі

19 Декабря 2011, статья

В статті дається визначення поняття "інновація", „інноваційні педагогічні технології". Розкриваються основні методологічні вимоги, яким повинна відповідати педагогічна технологія. Аналізуються основні групи інноваційних педагогічних технологій, які підвищують якість підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів.

Інноваційна діяльність

10 Ноября 2012, курсовая работа

Головними рушіями прогресу в сучасному світі все більше стають наука як основа розробки і впровадження високих технологій проривного характеру та інновації, як процес і результат їх ефективного просування у виробництво і суспільну практику.
Глобальні виклики XXI століття і зміни в суспільно-політичному житті України останніх років гостро поставили питання стосовно необхідності швидкого виходу нашої держави на шляхи динамічного інноваційного розвитку, що відкриє можливості повноцінної інтеграції у європейські і світові економічні та науково-технічні структури, поступового переходу до розбудови економіки знань, у якій вітчизняний інтелектуальний і науково-технічний потенціал перетвориться на справді визначальний чинник економічного і соціального зростання.

Інноваційна діяльність на підприємстві, проблеми на Україні

28 Февраля 2013, курсовая работа

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення методичних та практичних рекомендацій щодо забезпечення інноваційної діяльності підприємства з урахуванням специфіки розвитку вітчизняної економіки.
Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:
обґрунтувати теоретичні основи здійснення інноваційних процесів та впровадження інновацій, як підґрунтя інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств;
проаналізувати економічний стан та розвиток інноваційної діяльності підприємства;
запропоноувати шляхи поліпшення здійснення інноваційної діяльності підприємства.

Інноваційна діяльність підприємства

24 Декабря 2011, курсовая работа

Актуальність теми. Основною темою є провадження нової техніки на підприємства та ефективне її використання. Впровадження нової техніки для підприємства є підґрунтя підвищення продуктивності праці підприємства. Також дає можливість покращити якість ремонту доріг та раціонально використовувати сировині ресурси підприємства.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування і розробка методичних положень та практичних рекомендацій щодо організаційно-економічних засад виробничої діяльності меблевого підприємства.

Інноваційна політика в Україні

27 Ноября 2011, реферат

Основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей інноваційної політики в Україні. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
дослідити сутність поняття інновації;
проаналізувати стан інноваційної діяльності в Україні;
розглянути особливості законодавчого регулювання інноваційної діяльності.

Інноваційна стратегія підприємства: особливості формування та реалізації

03 Ноября 2012, реферат

Однією з головних умов формування конкурентноздатної стратегічної перспективи розвитку підприємства є насамперед його інноваційна активність.

Інноваційна сфера Німеччини: тенденції розвитку та шляхи використання прогресивного досвіду для України

22 Ноября 2012, реферат

Однією з особливостей інноваційної політики Німеччини є надання урядом фінансової підтримки розвиткові довгострокових і ризикових досліджень у ключових областях науково-технічної і виробничо-господарської діяльності. Також сильні сторони Німеччини визначаються й високо розвиненою інфраструктурою, конкурентоспроможним середовищем та високим рівнем попиту на інноваційні продукти та послуги. Тим не менш, такий фактор, як нестача наукових кадрів, послаблює вплив Німеччини в інноваційній сфері.

Інноваційний менеджмент у ринковій системі

12 Февраля 2013, реферат

Нововведення - оформлений результат фундаментальних і прикладних досліджень, чи розробок експериментальних робіт у якій-небудь сфері діяльності по підвищенню її ефективності. Нововведення можуть оформлятися у вигляді: відкриттів; винаходів; патентів; товарних знаків; раціоналізаторських пропозицій; документації на новий чи удосконалений процес; організаційної, виробничої чи іншої структури; ноу-хау; понять; наукових підходів чи принципів; документа (стандарту, рекомендацій, методики, інструкції і т.п.); результатів наукових, маркетингових чи інших видів досліджень. Вкладення інвестицій у розробку нововведення - половина справи. Головне - впровадити нововведення, перетворити нововведення у форму інновації, тобто завершити інноваційну діяльність і одержати позитивний результат. Потім продовжити дифузію (широке поширення) інновації.

Інноваційний процес

21 Ноября 2011, реферат

Сутність інноваційного процесу
Характеристика етапів інноваційного процесу
Класифікація інновацій

Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль

05 Декабря 2011, доклад

До інформаційних знаків належать умовні позначення, які використовуються для ідентифікації конкретних або загальних властивостей товару, тобто знаки товарні, відповідності або якості, компонентні, експлуатаційні, попереджувальні, місця походження, штрих-коди, розмірні, маніпуляційні та екологічні.
Комунікативні вимоги щодо інформаційних знаків - це їхня виразність, наочність і швидке впізнавання. Виразність і наочність інформаційних знаків забезпечується їхньою формою, кольором, поєднанням окремих символів. Швидке впізнавання досягається через застосування загальновідомих простих символів, які розшифровуються без спеціальних знань. Це особливо властиве міжнародним символам, відображеним на етикетках і упаковці передовсім одягу та інших текстильних виробів.

Інформаційна безпека в системах електронного урядування

16 Марта 2012, реферат

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, локальних та глобальних комп’ютерних мереж спричинив трансформацію державного управління, у напрямку його пристосування до вимог інформаційного суспільства та інформаційної ери.

Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

27 Ноября 2011, реферат

У сучасних умовах конкурентоспроможність промислових підприємств багато у чому визначається їх інноваційною активністю, що особливо важливо для науково-виробничих підприємств, зайнятих розробленням та впровадженням нових продуктів і технологій. Впровадження інновацій дає змогу оперативно реагувати на запити ринку і підтримувати цим самим рентабельність, фінансову стійкість і конкурентоспроможність. Інноваційна діяльність, як відомо, – це діяльність, пов'язана з трансформацією результатів

Автоматизация насосной станции

13 Ноября 2011, доклад

Насосные станции (НС) представляют собой сложный электрогидравлический технический комплекс сооружений и оборудования, в котором осуществляется преобразование электрической энергии в механическую энергию потока жидкости и управление этим процессом преобразования.

Автоматизированные системы управления предприятием

19 Мая 2013, курсовая работа

Целью данной работы является изучение автоматизированных систем управления в России.
Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1) выявить основы автоматизированного управления на предприятии;
2)проследить развитие организационной модели управления предприятием;
3) рассмотреть применение автоматизированных систем управления(АСУ) в малом и среднем бизнесе;
4)рассмотреть АСУ в Российской действительности;

Автоматическое воссоздание 3D-поверхности

05 Октября 2011, реферат

При создании игрового мира очень часто возникает потребность населить его не фантастическими монстрами и разными диковинными созданиями, а людьми и реально существующими животными. Причем, как можно более похожими на настоящих. Технологии моделирования (копирования) движений человеческого тела на сегодняшний день развиты достаточно хорошо. А как на счет подвижного лица и выразительной мимики?

Автомобиль көлiгi туралы

28 Ноября 2011, реферат

Осы Заң автомобиль көлiгi саласында тасымалдаушылар, жолаушылар, жүк жөнелтушiлер, жүк алушылар, басқа да жеке және заңды тұлғалар арасында туындайтын қатынастарды реттейдi.

Авторский договор

22 Февраля 2013, курсовая работа

В ходе исследования в работе решаются следующие задачи:
рассмотреть историческое развитие авторского договора;
классифицировать авторские договора;
определить элементы авторского договора;
рассмотреть содержание авторского договора;
определить основания, порядок и последствия прекращения договора;
рассмотреть ответственность автора и пользователя.

Алгоритм рассчета цепной передачи

23 Октября 2011, практическая работа

Для расчета передачи должно быть задано:
 Вид машины, к которой осуществляется привод.
 Характеристика двигателя, в том числе его мощность P1 и частота вращения его ротора n1.
 Передаточное отношение передачи U.
 Угол наклона передачи к горизонту .
 Межосевое расстояние a. Если межосевое расстояние не задано, оно выбирается, как это будет показано далее.