Інноваційні проекти

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2011 в 15:16, реферат

Описание работы

Таким чином практика реалізації інноваційних проектів формує потребу у збільшенні ефективності управління. Закономірною проблемою проектів є ризики, пов’язані з новизною задач. Знизити вплив цих ризиків на процес досягнення цілей проекту можна залученням креативного потенціалу команди. Звідси актуальною є задача управління креативним потенціалом команди інноваційних проектів для спрямування його у зони потенційного ризику та розширення процесу управління інноваційними проектами для врахування дії фактору новизни задач.

Содержание

Вступ
Сутність, види і основні етапи інноваційного проекту
Підготовка інноваційних проектів
2.1 Визначення проблеми та цілі інноваційних проектів
2.2 Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом
2.3 Бізнес план інноваційних проектів
Управління інноваційними проектами
3.1 Управління дослідницьким проектом
3.2 Завдання та функції менеджера в управлінні інноваційним проектом. Взаємодія менеджерів і спеціалістів проекту в рамках обраної структури проекту і підприємства
Фінансування інноваційного проекту
Ризики інноваційних проектів та їх особливості
Експертиза інноваційних проектів
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

ННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ СТР-РА СТВОРЕННЯ.doc

— 277.50 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені  Олеся Гончара

Центр заочної  та вечірньої форм навчання

вечірня форма навчання 
 
 
 
 
 
 

Реферат

з дисципліни «Інноваційний менеджмент»

на  тему: «Інноваційні проекти» 
 
 
 
 

       Виконавець: студентка групи ЕФ-09-1в

       Терещенко З.Д.

       Перевірила: доц. Аксьонова Л.О 
        
        
        
        

м. Дніпропетровськ

2010р.

 

Зміст 

Вступ

 1. Сутність, види і основні етапи інноваційного проекту
 2. Підготовка інноваційних проектів

2.1 Визначення  проблеми та цілі інноваційних проектів

2.2 Розробка плану,  етапів і термінів роботи за проектом

2.3 Бізнес план інноваційних проектів

 1. Управління інноваційними проектами

3.1 Управління дослідницьким проектом

3.2 Завдання та функції менеджера в управлінні інноваційним проектом. Взаємодія менеджерів і спеціалістів проекту в рамках обраної структури проекту і підприємства

 1. Фінансування інноваційного проекту
 2. Ризики інноваційних проектів та їх особливості
 3. Експертиза інноваційних проектів

Висновки

Список використаної літератури 

 

      Вступ 

     Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність", інноваційний проект – комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і інноваційної продукції.

     Інноваційним  визнається проект, яким передбачаються розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і інноваційної продукції.

     В умовах економіки знань та зміни  тактики конкурентної боротьби зростає  важливість реалізації інноваційної діяльності підприємств, як невід’ємного фактору сталого розвитку. Ці обставини обумовлюють актуальність зосередження зусиль на вдосконаленні процесів управління інноваційними проектами.

     Значна  частина проблем пов’язана із ризиками, викликаними фактором новизни  робіт, яка збільшує вимоги до креативності виконавців. Креативність є рефлексом команди проекту на новизну і може бути викликана як новизною предметної галузі (об’єктом) розробки, так і новизною технологій виконання чи неможливістю залучення персоналу з досвідом виконання аналогічних завдань.

     Ефективність  проектів розвитку бізнесу у все  зростаючому ступені залежить від  нематеріальних чинників – інформаційної  забезпеченості, креативного потенціалу персоналу, його професійної компетентності і здібності до розвитку. Найважливішим аспектом менеджменту (вироблення і реалізації управлінських рішень) стає забезпечення високого рівня синергії співробітників, що обумовлює виконання прийнятих планів.

     Таким чином практика реалізації інноваційних проектів формує потребу у збільшенні ефективності управління. Закономірною проблемою проектів є ризики, пов’язані з новизною задач. Знизити вплив цих ризиків на процес досягнення цілей проекту можна залученням креативного потенціалу команди. Звідси актуальною є задача управління креативним потенціалом команди інноваційних проектів для спрямування його у зони потенційного ризику та розширення процесу управління інноваційними проектами для врахування дії фактору новизни задач. 

 

1 Сутність, види і основні етапи інноваційного проекту 

     Поняття "інноваційний проект" може розглядатися як:

     Як  форма цільового управління інноваційною діяльністю інноваційний проект являє  собою складну систему взаємообумовлених  і взаємопов'язаних за ресурсами, термінами  і виконавцями заходів, спрямованих  на досягнення конкретних цілей на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки.

     Як  процес здійснення інновацій – це сукупність виконуваних у визначеній послідовності наукових, технологічних, виробничих, організаційних, фінансових і комерційних заходів, що приводять до інновацій.

     Інноваційний  проект – це система взаємопов'язаних цілей і програм їхнього досягнення, що являють собою комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних й інших заходів, відповідним чином організованих, оформлених комплектом проектної документації і забезпечуючих ефективне вирішення конкретного науково-технічного завдання (проблеми), вираженого в кількісних показниках і приводить до інновації. До основних елементів інноваційного проекту відносяться:

 • однозначно сформульовані цілі і завдання, що відображають основне призначення проекту;
 • комплекс проектних заходів щодо вирішення інноваційної проблеми і реалізації поставлених цілей;
 • організація виконання проектних заходів, тобто ув'язування їх з ресурсами і виконавцями для досягнення цілей проекту в обмежений період часу й у рамках заданої вартості і якості;
 • основні показники проекту, у тому числі показники, що характеризують його ефективність. [3, с. 21]

     Інноваційні проекти можуть формуватися як у складі науково-технічних програм, реалізуючи завдання окремих напрямків програми, так і самостійно, вирішуючи конкретну проблему на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки.

     Формування  інноваційних проектів для вирішення  найважливіших науково-технічних завдань забезпечує:

 • комплексний, системний підхід до вирішення конкретного завдання;
 • кількісну конкретизацію цілей науково-технічного розвитку і строге відображення кінцевих цілей і результатів проекту в управлінні інноваціями;
 • безупинне наскрізне управління процесами створення, освоєння, виробництва і споживання інновацій;
 • обґрунтований вибір шляхів найбільш ефективної реалізації цілей проекту;
 • збалансованість ресурсів, необхідних для реалізації інноваційного проекту;
 • міжвідомчу координацію й ефективне управління складним комплексом робіт із проекту. [4, с. 56-60]

     Реалізація  задуму інноваційного проекту забезпечується учасниками проекту. У залежності від виду проекту в його реалізації можуть брати участь від однієї до кількох десятків організацій. У кожної з них свої функції, ступінь участі в проекті й міра відповідальності за його долю. Разом з тим усі ці організації в залежності від виконуваних ними функцій прийнято поєднувати в конкретні групи учасників проекту. Основні учасники проекту:

     Замовник – майбутній власник і користувач результатів проекту. В ролі замовника може виступати як фізична особа, так і юридична.

     Інвестор  – фізичні чи юридичні особи, що вкладають засоби в проект. Інвестор може бути і замовником. Якщо це не та сама особа, то інвестор укладає договір із замовником, контролює виконання контрактів і здійснює розрахунки з іншими учасниками проекту.

     Проектувальник  – спеціалізовані проектні організації, що розробляють проектно-кошторисну документацію. Відповідальною за виконання всього комплексу цих робіт звичайно є одна організація, названа генеральним проектувальником.

     Постачальник  – організації, що забезпечують матеріально-технічне забезпечення проекту (закупівлі і постачання).

     Виконавець (організація-виконавець, підрядчик, субпідрядник) – юридичні особи, що несуть відповідальність за виконання робіт відповідно до контракту.

     Науково-технічні ради (НТР) – провідні спеціалісти з тематичних напрямків проекту, що несуть відповідальність за вибір науково-технічних рішень, рівень їхньої реалізації, повноту і комплексність заходів, необхідних для досягнення проектних цілей. НТР організує конкурсний добір виконавців і експертизу отриманих результатів.

     Керівник  проекту – юридична особа, якій замовник делегує повноваження з керівництва роботами за проектом: планування, контроль і координація робіт учасників проекту. Конкретний склад повноважень керівника проекту визначається контрактом із замовником. Команда проекту – специфічна організаційна структура, очолювана керівником проекту і створювана на період здійснення проекту з метою ефективного досягнення його цілей. Склад і функції команди проекту залежать від масштабів, складності й інших характеристик проекту. [3, с. 22-30]

     Різноманіття  можливих цілей і завдань науково-технічного розвитку визначає і розмаїтість видів інноваційних проектів. Загальноприйнятої класифікації їх не існує. Доцільно класифікувати інноваційні проекти за такими ознаками, як період реалізації проекту, характер цілей проекту, вид потреби, що задовольняється, тип інновацій і рівень прийнятих рішень.

     У залежності від часу, затрачуваного  на реалізацію проекту і досягнення його цілей, інноваційні проекти  можуть бути розділені на:

 • довгострокові (більше 5 років),
 • середньострокові (від 3 до 5 років),
 • короткострокові (менше 3-х років).

     З погляду характеру цілей проект може бути кінцевим, тобто відбивати  мету вирішення інноваційної проблеми (завдання) в цілому чи проміжним, пов'язаним з досягненням проміжних результатів  вирішення складних проблем. За видом  потреб, що задовольняються, проект може бути орієнтований на існуючі потреби чи на створення нових. Класифікація інноваційних проектів за типом інновацій допускає розподіл їх на:

 • введення нового чи удосконаленого продукту;
 • введення нового чи удосконаленого методу виробництва;
 • створення нового ринку;
 • освоєння нового джерела постачання сировини чи напівфабрикатів;
 • реорганізація структури управління.

     Приналежність інноваційного проекту до того чи іншого виду визначає його специфічний  зміст і використання особливих  методів формування й управління проектом. Разом з тим єдність проектних принципів дозволяє використовувати загальні методичні положення для управління інноваційними проектами.

     Інноваційний  проект охоплює всі стадії інноваційної діяльності, пов’язаної з трансформацією науково-технічних ідей у новий чи удосконалений продукт. впроваджений на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес, використаний у практичній діяльності або в новий підхід до соціальних послуг. З погляду стадій здійснення інноваційної діяльності проект містить у собі НДР, проектно-конструкторські і дослідно-експериментальні роботи, освоєння виробництва, організацію виробництва і його пуск, маркетинг нових продуктів, а також фінансові заходи. [3, с. 33-34]

     В основі розгляду змісту інноваційного  проекту за процесом його формування і реалізації, тобто технологічно, лежить концепція життєвого циклу інноваційного проекту, яка виходить з того, що інноваційний проект є процес, який відбувається протягом кінцевого проміжку часу. У такому процесі можна виділити ряд послідовних за часом етапів, що розрізняються за видами діяльності, які забезпечують його здійснення.

     Інноваційний  проект охоплює наступні етапи.

     Формування  інноваційної ідеї (задуму). Це процес зародження інноваційної ідеї і формулювання генеральної (кінцевої) мети і проекту. На цьому етапі визначаються кінцеві цілі (кількісна оцінка за обсягами, термінами, розмірами прибутку) проекту і виявляються шляхи їхнього досягнення, визначаються суб'єкти й об'єкти інвестицій, їхньої форми і джерела.

     Розробка  проекту. Це процес пошуку рішень з досягнення кінцевої мети проекту і формування взаємопов'язаного за часом, ресурсами і виконавцями комплексу завдань і заходів реалізації мети проекту. На цьому етапі:

 • здійснюється порівняльний аналіз різних варіантів досягнення цілей проекту;
 • розробляється план реалізації інноваційного проекту;
 • зважуються питання спеціальної організації для роботи над проектом;
 • виробляється конкурсний добір потенційних виконавців проекту й оформляється контрактна документація.

Информация о работе Інноваційні проекти