Доходи та витрати страховика

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 15:59, контрольная работа

Работа содержит 1 файл

финансі.doc

— 546.50 Кб (Скачать)

Кошти Пенсійного фонду України використовуються на фінансування таких заходів:

-   виплати  пенсій за віком,  за  інвалідністю,  у  разі  втрати годувальника,    соціальних    та     інших     пенсій,    встановлених законодавством України;

-  індексація  та перерахування пенсій у  зв'язку із збільшенням середньої   заробітної   плати   працівників,   зайнятих   у   галузях економіки Украї'ни та страхового стажу;

- реалізація  державних, регіональних і обласних  програм соціальної підтримки  пенсіонерів та інших категорій  населення, які потребують допомоги;

-   забезпечення   поточної   діяльності   та   утримання   органів

управління  фонду;

-  оплата  послуг з виплати та доставки  пенсій, формування резерву коштів  Пенсійного фонду,-

-  зміцнення  матеріально - технічної бази  фонду, проведення роз'яснювальної  роботи  серед  населення   та  проведення  інших заходів згідно із завданнями Пенсійного фонду України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Управління  фінансовою системою  України.

Система управління фінансами включає дві  основні складові частини:

1. Сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління рухом фінансових ресурсів та фінансових відносин, що виникають у суспільстві.

2.    Сукупність   фінансових  органів   та інститутів,основними завданнями     яких     є     забезпечення  злагодженості  у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносини.

Систему фінансових  органів очолює Міністерство фінансів. Воно несе відповідальність за фінансовий стан держави, розробку та реалізацію фінансової політики. Основними функціями Міністерства фінансів є:

1.Вироблення  основ і напрямів фінансової  політики держави. 2.Методичне та  методологічне    управління    фінансовими потоками на макроекономічному  рівні.

3.Контроль  за використанням коштів держави.4.Розробка    проектів   нового   фінансового   законодавства .5.Організація    бюджетного    процесу. 6.Організаційне регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.7.Організація функціонування ринку цінних паперів. 8.Керівництво оперативною роботою фінансових органів різних рівнів.

До  органів, які функціонують у сфері бюджету держави, відносяться також:

Державна  податкова служба - контролює своєчасність, правильність, повноту сплати податків до бюджетів різних рівнів, веде облік платників.

Державне  казначейство - керує І контролює надходження і використання бюджетних коштів та коштів спеціальних фондів, веде облік касового виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів.

Контрольно-ревізійна  служба - проводить ревізії фінансових органів щодо складання і виконання бюджету, здійснює контроль за використанням бюджетних коштів.

До  органів, які виконують контрольно-регулюючі функції, відносяться:

Рахункова палата Верховної  Ради України - виступає як експертний орган з метою здійснення контролю за складанням та виконанням Державного бюджету.

Комітет з нагляду за страховою діяльністю - контролює правильність формування і використання страхових резервів, наявність ліцензії на різні види страхування.

   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку -організує функціонування ринку цінних паперів, реєстрацію випуску цінних паперів, регулює їх кругообіг.

Основним  фінансовим інститутом, який працює у  сфері грошового ринку, є Національний банк України. Він здійснює емісію грошей, які виступають інструментом фінансових відносин і регулює грошовий обіг у країні. Важливе завдання Національного банку -організація функціонування кредитної системи, забезпечення стабільності національної грошової одиниці, проведення грошово-кредитної політики держави.

Також до таких органів відносять Міжбанківську  валютну біржу,Фондову біржу,Страхові компанії,Аудиторські фірми, До органів, які здійснюють управління цільовими фондами, відносяться:

Управління  Пенсійного фонду ,Фонди соціального  страхування.

Загальне  управління фінансовою системою здійснюється Верховною Радою України, урядом, апаратом Президента, Верховною Радою та Радою Міністрів АР Крим, а також органами місцевого самоврядування.

У сучасній ринковій економіці управління фінансами - досить складна справа. Тому створення  ефективної системи управління ними, її удосконалення, підвищення керівної ролі Міністерства фінансів у проведенні та організації єдиної фінансової політики є запорукою зміцнення фінансової системи, всієї економічної системи країни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.Фінансова  система й бюджет.

Фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням грошових доходів та накопичень.

Фінанси суспільства як економічна категорія  характеризується не тільки економічними відносинами, але мають і матеріальний зміст. Грошові фонди та накопичення, які створюються державою, підприємствами, установами, організаціями в процесі розі юділу та перерозподілу ВВП і національного доходу, являють собою фінансові ресурси.

Фінансові ресурси характеризують фінансовий стан економіки і водночас джерела  їх розвитку.

Фінансові ресурси держави охоплюють ресурси всіх секторів економіки. В кожному секторі фінансові ресурси розподіляються за рівнями управління. У розпорядженні держави знаходяться ресурси бюджетної системи, різних централізованих і децентралізованих фондів, державних фінансових інститутів (Національного банку, державних страхових органів, державних кредитних установ).

Фінансові ресурси - це централізовані і децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу  і перерозподілу національного  багатства, валового внутрішнього продукту та національного доходу і призначені для використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств.

Отримані  в результаті економічної діяльності доходи витрачаються за основними напрямами їх використання.

Фінансові ресурси використовуються на розширене  відтворення, фінансування науково-технічного прогресу,проведення  природоохоронних   заходів,   матеріальне   стимулювання   працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Основним  призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами потреб, до яких належать, зокрема, структурна перебудова економіки, захист навколишнього природного середовища, національна оборона, правопорядок, надання суспільних та соціальних послуг -загальна освіта, підготовка кадрів, соціальне забезпечення , охорона здоров'я тощо.

Фінансові ресурси суб'єктів господарювання спрямовуються на фінансування капітальних  вкладень, на розвиток виробництва, соціально-культурні  потреби колективів підприємств.

Форми    і    методи,    за    допомогою    яких    формуються    та використовуються фінансові ресурси, не є сталими і змінюються залежно     від зміни соціальної природи  суспільства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.Джерела  формування фінансових  ресурсів та методи  їх мобілізації.

Є суттєві  розрізнення у формах та методах  утворення грошових фондів.

Утворення грошових фондів підприємств здійснюється у децентралізованому порядку, тобто підприємства в процесі господарської діяльності самостійно формують та визначають розміри грошових фондів. На підприємствах фонди створюються для забезпечення розширеного відтворення, забезпечення заходів щодо економічного та соціального розвитку підприємства.

 Загальнодержавні фінанси формуються шляхом перерахування коштів від підприємств, організацій, установ та населення у вигляді податків, зборів, обов'язкових платежів та добровільних внесків. Централізовані грошові фонди створюються з метою отримання певних фінансових ресурсів для фінансування функцій держави, передбачених Законом "Про Державний бюджет України", а також для фінансування державних економічних та соціальних програм.

Основним  джерелом формування фінансових ресурсів с валовий внутрішній продукт. Найзначніша  їхня частка створюється за рахунок прибутку, відрахувань на соціальне страхування та інші соціальні потреби.

Основні  методи,  за  допомогою яких   формуються  фінансові ресурси:

-    стягнення податків

-   відрахування частини прибутку  державних підприємств

-  відрахування    на   соціальне    страхування    та інші   види відрахувань до централізованих фондів

-    продаж майна та цінних паперів

-    одержання кредитів

-    емісія грошей

Більшість фінансових ресурсів є грошовим вираженням вартості чистого доходу, створеного в державі. Це - прибуток, відрахування до державних цільових фондів, доходи від зовнішньоекономічної діяльності.

Друга частина фінансових ресурсів є частиною фонду споживання. Сюди входять прямі  та непрямі податки з населення, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки та збори.

Третю частину фінансових ресурсів становлять різні відрахування, що включаються  до собівартості продукції.Це -амортизаційні  відрахування, відрахування на геологорозвідувальні роботи, плата за воду та інше. 
 

16.Використання  фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси - це централізовані і децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту та національного доходу і призначені для використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств.

Отримані  в результаті економічної діяльності доходи витрачаються за основними напрямами їх використання.

Фінансові ресурси використовуються на розширене відтворення, фінансування науково-технічного прогресу,проведення  природоохоронних   заходів,   матеріальне   стимулювання   працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Основним  призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами потреб, до яких належать, зокрема, структурна перебудова економіки, захист навколишнього природного середовища, національна оборона, правопорядок, надання суспільних та соціальних послуг -загальна освіта, підготовка кадрів, соціальне забезпечення , охорона здоров'я тощо.

Фінансові ресурси суб'єктів господарювання спрямовуються на фінансування капітальних вкладень, на розвиток виробництва, соціальне -- культурні потреби колективів підприємств.

Информация о работе Доходи та витрати страховика

Описание работы

Основними економічними категоріями товарного виробництва, які мають вартісну форму, є гроші, ціна, заробітна плата, прибуток, кредит, фінанси. Ці категорії діють у системі економічних відносин, пов'язаних з рухом грошей.

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, яка відображає економічні відносини в процесі створення та використання грошових фондів.

Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їх діяльність.

Фінанси суттєво відрізняються від інших економічних категорій своїм призначенням, характером виникнення, становлення і розвитку.

Фінанси - невід'ємна частина грошових відносин, тому їх роль та значення залежать від того, яке місце грошові відносини займають в економічних відносинах. Проте не будь-які грошові відносини виражають фінансові. Фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і за функціями, які виконуються.