ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА І РИЗИК

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 19:27, курсовая работа

Описание работы

Мета курсової роботи дослідити інвестиційну стратегію підприємства та шляхи її удосконалення.
У відповідності з поставленою метою виділимо наступні задачі:
визначити сутність інвестиційної стратегії та актуальність її розробки;
виявити основні принципи та етапи розробки стратегії;
розглянути методи розробки стратегії;

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………….3
1 Теоретичні основи інвестиційної стратегії підприємства
1.1 Інвестиційна стратегія як програма розвитку підприємства…………5
1.2 Методи розробки інвестиційної стратегії……………………………...12
1.3 Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику……………………………………………………………………………….16
2 Інвестиційний портфель
2.1 Поняття і типи інвестиційних портфелів………………………………25
2.2 Активне та пасивне управління портфелем цінних паперів …………28
2.3 Імітаційний аналіз оптимізації інвестиційних стратегій……………..33
3 Інформаційні системи як інструмент підвищення ефективності управління реальними інвестиціями
3.1 Інформаційні системи в процесі управління реальними інвестиціями………………………………………………………………………...36
3.2 Програмні засоби управління реальними інвестиційними проектами…………………………………………………………………………...43
3.3 Порівняльна характеристика сучасних програмних засобів управління інвестиційною стратегією………………………………………………………….44
Висновки…………………………………………………………………………….49
Список використаної літератури…………………………………………………..51

Работа содержит 1 файл

План.docx

— 208.58 Кб (Скачать)

 

ЗМІСТ

 

 

С.

Вступ………………………………………………………………………………….3

1 Теоретичні основи інвестиційної стратегії підприємства

1.1 Інвестиційна стратегія як програма розвитку підприємства…………5

1.2 Методи розробки інвестиційної стратегії……………………………...12

1.3 Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику……………………………………………………………………………….16

2 Інвестиційний портфель

2.1 Поняття і типи інвестиційних портфелів………………………………25

2.2 Активне та пасивне управління  портфелем цінних паперів …………28

2.3 Імітаційний аналіз оптимізації інвестиційних стратегій……………..33

3 Інформаційні системи як інструмент підвищення ефективності управління реальними інвестиціями

3.1 Інформаційні системи  в процесі управління реальними  інвестиціями………………………………………………………………………...36

3.2 Програмні засоби управління  реальними інвестиційними проектами…………………………………………………………………………...43

3.3 Порівняльна характеристика  сучасних програмних засобів  управління інвестиційною стратегією………………………………………………………….44

Висновки…………………………………………………………………………….49

Список використаної літератури…………………………………………………..51

 

ВСТУП

 

 

Діяльність будь-якого підприємства, так чи інакше, пов'язана з вкладенням ресурсів у різні види активів, придбання  яких необхідне для здійснення основної діяльності цієї фірми. Але для збільшення рівня рентабельності фірма також може вкладати тимчасово вільні ресурси в різні види активів, що приносять дохід, але не беруть участь в основній діяльності. Така діяльність фірми називається інвестиційною, а управління такою діяльністю - інвестиційним менеджментом фірми.

Процес інвестування відіграє важливу  роль в економіці будь-якої країни. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання держави, зайнятість населення і складає істотний елемент бази, на якій грунтується економічний розвиток суспільства. Тому проблема, пов'язана з ефективним здійсненням інвестування заслуговує серйозної уваги, особливо в даний час - час укрупнення суб'єктів ринкових відносин і переділу власності.

Інвестиції - це процес вкладення капіталу в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах в об'єкти підприємницької діяльності або фінансові інструменти, з метою отримання поточного доходу (прибутку) і забезпечення зростання капіталу. Інвестиції є головною формою, що реалізує стратегію розвитку підприємства.

Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємства і дозволяють вирішувати такі завдання:

 • розширення власної підприємницької діяльності за рахунок накопичення фінансових і матеріальних ресурсів;
 • придбання нових підприємств;
 • диверсифікація (освоєння нових областей бізнесу).

Інвестиції представляють собою  застосування фінансових ресурсів у формі довгострокових вкладень капіталу (капіталовкладень).

Здійснення інвестицій - протяжний  у часі процес. Тому для найбільш ефективного застосування фінансових ресурсів підприємство формує свою інвестиційну політику. Політика є загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей підприємства. Саме з допомогою інвестиційної стратегії підприємство реалізує свої можливості до передбачення довгострокових тенденцій економічного розвитку та адаптації до них.

Тема є актуальною тому, що сьогодні від ефективності інвестиційної  стратегії залежать стан виробництва, положення і рівень технічної  оснащеності основних фондів організації, можливості структурної перебудови економіки, вирішення соціальних і  екологічних проблем.

Мета курсової роботи дослідити  інвестиційну стратегію підприємства та шляхи її удосконалення.

У відповідності з поставленою метою виділимо наступні задачі:

 • визначити сутність інвестиційної стратегії та актуальність її розробки;
 • виявити основні принципи та етапи розробки стратегії;
 • розглянути методи розробки стратегії;
 • вивчити інвестиційну стратегію підприємства і способи її формування;
 • розкрити основні тактики управління портфелем.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є інвестиції, а предметом дослідження - інвестиційна стратегія.

Робота складається з  вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

 

 

1 Теоретичні  основи інвестиційної стратегії  підприємства

 

 

  1. Інвестиційна стратегія як програма розвитку підприємства

 

 

Інвестиційна діяльність організації в усіх її формах не може зводитися до задоволення поточних інвестиційних потреб, що визначаються необхідністю заміни вибувають активів або їх приросту в зв'язку зі змінами, обсягу та структури господарської діяльності. На сучасному етапі все більше число організацій усвідомлюють необхідність свідомого перспективного управління інвестиційною діяльністю на основі наукової методології передбачення її напрямків і форм, адаптації до загальних цілей розвитку підприємства і умов зовнішнього інвестиційного середовища.

Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю організації, підлеглого реалізації цілей її загального розвитку в умовах відбуваються істотних змін макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових процесів, кон'юнктури інвестиційного ринку та пов'язаної з цим невизначеністю, виступає інвестиційна стратегія.

Інвестиційна стратегія являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності організації, що визначаються загальними завданнями її розвитку, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення [26].

Дослідивши поняття інвестиційної  стратегії хочеться зазначити своє бачення з даного приводу. Розглянемо інвестиційну стратегію як систему  довгострокових цілей інвестиційної  діяльності підприємства, обумовлений  загальними задачами його розвитку й  інвестиційною ідеологією, а також  вибір найбільш ефективних шляхів його досягнення. «Візитна картка» інвестиційної стратегії подана в таблиці 1.1 [28].

 

 

 

 

 

Таблиця 1.1 ― «Візитна картка» інвестиційної стратегії компанії

Сутність 

Інвестиційна стратегія  – це комплекс рішень, планів і заходів, пов'язаних із ефективним управлінням  інвестиційними потоками.

Призначення

Підтримка корпоративної, ділової  й функціональних стратегій підприємства при управлінні матеріальними, супутніми  інформаційними й фінансовим потоками, в тому числі інвестиційними

Головне завдання

Формування зв'язку між  стратегіями корпоративного, ділового й функціонального рівня для  ефективного у правління матеріальними, супутніми інформаційними й фінансовими  потоками

Об'єкт 

Інвестиційний потік

Складові 

1. Стратегія реального інвестування

2. Стратегія фінансового інвестування

3. Стратегія інноваційного інвестування

Спрямованість

Переміщення інвестиційного потоку з оптимальними витратами


 

Отже, інвестиційна стратегія  підприємства є системною концепцією, яка пов'язує і спрямовує розвиток її інвестиційної діяльності.

Інвестиційну стратегію можна представити як генеральний напрям (програму, план) інвестиційної діяльності організації, проходження якого в довгостроковій перспективі має привести до досягнення інвестиційних цілей і отримання очікуваного інвестиційного ефекту. Інвестиційна стратегія визначає пріоритети напрямів і форм інвестиційної діяльності організації, характер формування інвестиційнихресурсів і послідовність етапів реалізацій довгострокових інвестиційних цілей, що забезпечують передбачене загальний розвиток організації.

Процес розробки інвестиційної  стратегії є найважливішою складовою  частиною загальної системи стратегічного  вибору підприємства, основними елементами якого є місія, загальні стратегічні  цілі розвитку, система функціональних стратегій в розрізі окремих  видів діяльності, способи формування і розподілу ресурсів.

Актуальність розробки інвестиційної  стратегії організації визначається рядом умов.

Найважливішим із таких умов є інтенсивність  змін факторів зовнішнього інвестиційного середовища. Висока динаміка основних макроекономічних показників, пов'язаних з інвестиційною активністю організацій, темпи науково-технологічного прогресу, часті коливання кон'юнктури інвестиційного ринку, непостійність державної інвестиційної політики і форм регулювання інвестиційної діяльності не дозволяють ефективно управляти інвестиціями підприємства на основі лише раніше накопиченого досвіду і традиційних методів фінансового менеджменту . У цих умовах відсутність розробленої інвестиційної стратегії, адаптованої до можливих змін факторів зовнішнього інвестиційного середовища, може призвести до того, що інвестиційні рішення окремих структурних підрозділів організації будуть носити різноспрямований характер, приводити до виникнення протиріч і зниження ефективності інвестиційної діяльності в цілому [6].

Однією з умов, що визначають актуальність розробки інвестиційної стратегії  організації, є її майбутній етап життєвого циклу. Кожній із стадій життєвого циклу організації притаманні характерні їй рівень інвестиційної активності, напрями і форми інвестиційної діяльності, особливості формування інвестиційних ресурсів. Розробляється інвестиційна стратегія дозволяє завчасно адаптувати інвестиційну діяльність організації до майбутніх кардинальних змін можливостей її економічного розвитку.

Ще однією істотною умовою, що визначає актуальність розробки інвестиційної  стратегії, є кардинальна зміна  цілей операційної діяльності організації, пов'язане з відкриваються новими комерційними можливостями. Реалізація таких цілей потребує зміни виробничого асортименту, впровадження нових виробничих технологій, освоєння нових ринків збуту продукції і т. п. У цих умовах суттєве зростання інвестиційної активності організації і диверсифікація форм його інвестиційної діяльності повинні носити прогнозований характер, що забезпечується розробкою чітко сформульованої інвестиційної стратегії [22].

Концепція стратегічного менеджменту  виникла на основі методології стратегічного планування, що складає його сутнісну основу. На відміну від звичайного довгострокового планування, заснованого на концепції екстраполяції сформованих тенденцій розвитку, стратегічне планування враховує не тільки ці тенденції, але і систему можливостей і небезпек розвитку організації, виникнення надзвичайних ситуацій, здатних змінити сформовані тенденції в майбутньому періоді [16].

В основі розробки інвестиційної стратегії організації лежать принципи нової управлінської парадигми - системи стратегічного управління. До числа основних з цих принципів, які забезпечують підготовку і прийняття стратегічних інвестиційних рішень у процесі розробки інвестиційної стратегії організації, відносяться:

 1. Принцип інвайронменталізму. Цей принцип полягає в тому, що при розробці інвестиційної стратегії організація розглядається як певна система, повністю відкрита для активної взаємодії з факторами зовнішнього інвестиційного середовища. Відкритість підприємства як соціально-економічної системи та його здатність до самоорганізації дозволяють забезпечувати якісно інший рівень формування його інвестиційної стратегії. На противагу інвайронменталізму конституціоналізм означає закриту організацію, діяльність якої не передбачає інвестицій та інших взаємовідносин з зовнішнім середовищем.
 2. Принцип відповідності. Будучи частиною загальної стратегії розвитку організації, інвестиційна стратегія носить стосовно неї підлеглий характер. Тому вона повинна бути узгоджена зі стратегічними цілями і напрямами операційної діяльності організації. Інвестиційна стратегія при цьому розглядається як один з головних чинників забезпечення ефективного розвитку організації відповідно до обраної загальною стратегією. Крім того, розроблена інвестиційна стратегія повинна забезпечувати поєднання перспективного, поточного та оперативного управління інвестиційною діяльністю.
 3. Принцип інвестиційної підприємливості та комунікабельності. Даний принцип полягає в активному пошуку ефективних інвестиційних зв'язків по усіх напрямках і формах інвестиційної діяльності, а також на різних стадіях інвестиційного процесу. Інвестиційне поведінку такого роду пов'язані з постійною трансформацією напрямів, форм і методів здійснення інвестиційної діяльності на всьому шляху до досягнення поставлених стратегічних цілей з урахуванням мінливих чинників зовнішнього інвестиційного середовища.
 4. Принцип інвестиційної гнучкості і альтернативності. Інвестиційна стратегія повинна бути розроблена з урахуванням адаптивності до змін факторів зовнішнього інвестиційного середовища. Крім іншого в основі стратегічних інвестиційних рішень повинен лежати активний пошук альтернативних варіантів напрямів, форм і методів здійснення інвестиційної діяльності, вибір найкращих з них, побудова на цій основі загальної інвестиційної стратегії і формування механізмів ефективної її реалізації.
 5. Інноваційний принцип. Формуючи інвестиційну стратегію, слід мати на увазі, що інвестиційна діяльність є головним механізмом впровадження технологічних нововведень, забезпечують зростання конкурентної позиції організації на ринку. Тому реалізація спільних цілей стратегічного розвитку організації в значній мірі залежить від того, наскільки його інвестиційна стратегія відображає досягнуті результати технологічного прогресу і адаптована до швидкого використанню нових його результатів.
 6. Принцип мінімізації інвестиційного ризику. Практично всі основні інвестиційні рішення, що приймаються в процесі формування інвестиційної стратегії, в тій чи іншій мірі змінюють рівень інвестиційного ризику. У першу чергу це пов'язано з вибором напрямків і форм інвестиційної діяльності, формуванням інвестиційних ресурсів, впровадженням нових організаційних структур управління інвестиційною діяльністю. Особливо сильно рівень інвестиційного ризику зростає в періоди коливань ставки відсотка і зростання інфляції. У зв'язку з різним менталітетом інвестиційної поведінки по відношенню до рівня допустимого інвестиційного ризику на кожному підприємстві в процесі розробки інвестиційної стратегії цей параметр повинен встановлюватися диференційовано.
 7. Принцип компетентності. Які б фахівці не залучалися до розробки окремих параметрів інвестиційної стратегії організації, її реалізацію повинні забезпечувати підготовлені фахівці - фінансові менеджери [18].

Информация о работе ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА І РИЗИК