Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2015 в 17:51, контрольная работа

Описание работы

Метою дослідження є розгляд проблем функціонування ринку корпоративних облігацій України, виявлення основних негативних факторів впливу на цей ринок і визначення шляхів усунення дії цих факторів.
Об’єктом дослідження є процеси функціонування ринку корпоративних облігацій як складової сучасного фінансового ринку.
Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні аспекти емісії та обігу корпоративних облігацій на фінансовому ринку України.

Содержание

стор.
ВСТУП……………………………………………………………………………. 3
Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в
Україні…………………………………………………………………………… 4
Проблеми сучасного ринку корпоративних облігацій та пошук шляхів їх усунення……………………………………………………………………… 10
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………… 15
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………

Работа содержит 1 файл

индз Інвестування.docx

— 114.19 Кб (Скачать)

 

 

ЗМІСТ

 

стор.

ВСТУП…………………………………………………………………………….   3

  1. Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в

Україні……………………………………………………………………………   4

  1. Проблеми сучасного ринку корпоративних облігацій та пошук шляхів їх усунення………………………………………………………………………   10

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………  14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………  15

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………..   16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Ринок корпоративних облігацій України є важливим сегментом економіки, де залучаються довгострокові фінансові ресурси. Потреба в таких ресурсах є вкрай необхідною, оскільки пов’язана із забезпеченням поступального розвитку вітчизняної економіки, реструктуризацією і оновленням виробництва, збільшенням випуску традиційних і нових видів продукції. Фінансування підприємств із використанням корпоративних облігацій відображає зростання ролі боргових цінних паперів в інвестиційному процесі і передбачає встановлення унормованих відносин між підприємствами та їх інвесторами через залучення і повернення позикового капіталу.

Структурні зрушення, що виникли в економіці України – падіння реального ВВП, зростання темпів інфляції та безробіття, зниження кількості оборотних коштів і залучених інвестиційних проектів, невизначеність стосовно повернення депозитних вкладів, нестабільність валютного регулювання, зумовлюють сучасне функціонування вітчизняного ринку цінних паперів і, зокрема, ринку корпоративних облігацій, здатного подолати багато організаційних труднощів і забезпечити вирішення складних господарських і фінансових проблем.

Актуальність даної теми визначена тим, що протягом останніх років вітчизняний ринок корпоративних облігацій активно розвивається. Проте українські підприємства ще  далеко не повністю реалізують свої можливості щодо залучення коштів шляхом випуску корпоративних облігацій.

Метою дослідження є розгляд проблем функціонування ринку корпоративних облігацій України, виявлення основних негативних факторів впливу на цей ринок і визначення шляхів усунення дії цих факторів.

Об’єктом дослідження є процеси функціонування ринку корпоративних облігацій як складової сучасного фінансового ринку.

Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні аспекти емісії та обігу корпоративних облігацій на фінансовому ринку України.

  1. Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні

 

В сучасних умовах важливим фактором в економічному розвитку держави є становище у сфері кредитних ресурсів та інвестицій у підприємницький сектор. На вирішення питань саме цієї сфери й спрямовані випуски корпоративних облігацій як фінансового інструмента. Адже цей цінний папір поєднує в собі й задоволення потреби підприємств у додатковому фінансуванні, і кредитування підприємств. Розширення обігу корпоративних облігацій створює реальну альтернативу банківському кредитуванню підприємств і відповідно утворює систему саморегулювання на ринку кредитних послуг узагалі, створюючи умови жорсткішої конкуренції як серед споживачів кредитних ресурсів, так і серед кредиторів.

Як показують дані, наведені в таблиці 1.1, протягом періоду дослідження в Україні обcяги емісії корпоративних облігацій зростали разом із розвитком економіки держави.

Стосовно ВВП України за цей період відсоток випуску облігацій зростав від 0,015% у 2007 році до 0,062% у 2011 і почав спадати у 2012 році разом з появою перших ознак кризових ситуацій в економіці. Однією з імовірних причин цього процесу може виступати саме галузева структура корпоративних облігацій. Також тут видно, що найшвидше зреагували на погіршення економічних умов підприємства фінансового сектора (банки та страхові компанії), оскільки вони перші відчули на собі відтік капіталу і, як наслідок, зниження платоспроможності.     А оскільки всі процеси в економіці взаємопов’язані, то спад активності на ринку корпоративних облігацій підприємств фінансового сектора деякою мірою спровокував зниження і серед підприємств виробничого сектора економіки.

 

 

 

 

Таблиця 1.1.

Обсяги зареєстрованих ДКЦПФР випусків корпоративних облігацій

Вид емітента

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Усього емісій,млн.грн

4 241,87

4 106,63

12 748,28

22 070,80

44 480,51

31 346,28

10 107,35

У тому числі:

             

банки

329,16

217,93

2564,73

4994,00

18869,37

7115,94

0,00

страхові компанії

7,00

112,00

41,90

85,00

50,64

97,50

0,00

інші підприємства

3905,71

3776,70

10141,65

16991,80

25 560,5

24132,84

10107,35


За даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [4]

 

Огляд динаміки активності торгівців цінними паперами в секторі корпоративних облігацій і порівняння їх із сукупним обсягом виконаних договорів з усіх фінансових інструментів, за даними таблиці 2.1, виявляють дещо іншу закономірність.

Таблиця 2.1

Обсяг виконаних договорів торговцями цінних паперів у 2006-2013 роках

Вид ЦП

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Акції

76,99

138,77

179,79

225,65

283,54

352,82

470,73

Векселі

88,07

125,34

133,12

142,23

212,64

191,84

268,76

Депозитні сертифікати НБУ

0,11

3,03

18,57

1,08

14,85

15,94

0

Державні облігації

5,86

16,11

27,32

40,85

59,86

62,49

98,99

Облігації підприємств

9,01

21,28

32,62

62,38

134,73

205,21

81,13

Ощадні сертифікати

21,71

11,774

2,37

3,1

3,2

7,68

70,35


 

Продовження табл. 2.1

Інвестиційні сертифікати

0,46

1,75

5,72

14,24

40,43

43,94

76,31

Деривативи

0,31

2,39

2,02

0,26

0,15

0,27

0,1

Облігаціїї місцевих позик

0,16

0,98

2,23

2,85

4,31

2,2

0,66

Казначейські зобов'язання

0,27

0

0

0

0

0

0

Іпотечні ЦП

0

0

0

0,11

0,56

0,67

0,1

Заставні ЦП

0

0

0

0,03

0,04

0,36

0,14

Усього

202,95

321,99

403,76

492,78

754,31

883,42

1067,27


За даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [4]

 

В основному емітентами корпоративних облігацій в 2013 році стали юридичні особи, що належать до фінансового сектору економіки, переважно компанії, що здійснюють фінансове посередництво (41,72%, 14,99 млрд. грн.), сфери будівництва ( 21,57%, 7,75 млрд. грн.) та до переробної промисловості (9,22%, 3,31 млрд. грн.) (рис. 1.1.). Слід відмітити, що дана структура зазнала значних змін протягом останніх п’яти років. Так, в 2009 році основну частину в загальній структурі випусків корпоративних облігацій облігації становили підприємства будівельної промисловості (44,7% в загальній сукупності). Така зміна була зумовлена тим, що у 2010-2011 роках економіка країни  відчула суттєвий вплив кризи і будівельна галузь не стала виключенням. Це виявилося у появі проблем із фінансуванням проектів, що було зумовлено погіршенням доступу позичальників до фінансових ресурсів. Зазначене погіршення фінансового стану відбулось і у потенційних покупців нерухомості, що привело до  зменшення платоспроможного попиту.

Рис. 1.1. Структура випуску корпоративних облігацій за сферами економіки в 2013 році, %

 

Частка операцій з облігаціями підприємств у загальній кількості виконаних договорів зростала від 4% до 23% протягом 2007–2012 років, відповідно 2013 рік показав спад активності в цьому сегменті. Разом з тим активність торговців на ринку корпоративних облігацій дотримувалася тенденції збільшення на рік довше, ніж емісійна активність підприємств. Це можна пояснити своєрідною інерційністю ринку, у рамках якої торговці прагнуть вилучити якомога більшу вигоду від цінних паперів навіть у рамках негативної економічної кон’юнктури.

Наступним з основних чинників, що вплинули на стан ринку корпоративних облі-

гацій, стало зростання кількості дефолтів щодо цих фінансових інструментів. Головні обставини виникнення дефолтів щодо облігацій подано в таблиці 3.1. Як видно з даних таблиці, переважна кількість дефолтів відбувалася саме через нездатність погасити зобов’язання. Такими причинами є недосконала організація фінансової та виробничої діяльності емітентів, вплив загальноекономічних факторів, недостатній рівень державної підтримки підприємств-позичальників. Друге місце серед причин дефолтів займає оферта, що свідчить про панічний настрій серед інвесторів корпоративних облігацій і дозволяє прогнозувати ще тривалий застій у цьому сегменті ринку.

Таблиця 3.1

Розподіл зафіксованих дефолтів емітентів корпоративних облігацій по причинах дефолту

Тип дефолту

2009

2010

2011

2012

2013

при погашенні зобов’язань

0

2

3

16

35

при достроковому викупі

1

0

0

5

11

при виплаті купона

0

0

1

3

5

санація із введенням мораторію на виконання зобовязань

0

0

0

0

2

ліквідація

0

0

0

0

1

Усього

1

2

4

24

54


За даними кредитного агентства «Кредит-рейтинг»[3].

 

Якщо розглянути галузеву структуру невиконання зобов’язань стосовно корпоративних облігацій (рис.2.1.), то одразу помітний вплив загальноекономічної тенденції спаду у сфері нерухомості. Головною причиною дефолтів і оголошень про неплатоспроможність є зниження вартості активів, які знаходяться в розпорядженні фінансових інститутів. Саме така ситуація і склалася у сфері нерухомості, а ризики банкрутств ударили, передусім, по тих структурах, які скуповували переоцінені активи або похідні від них цінні папери.

Наступним фактором, що впливає на ринок корпоративних облігацій, є те, які дії

проводять емітенти облігацій після допущення дефолту (рис. 1.3).

 

 

Рис 2.1. Розподіл щодо видів економічної діяльності емітентів корпоративних облігацій, які допустили дефолт (наростаючим підсумком на кінець 2013 року) [6]

 

Рис.3.1. Дії емітентів після невиконання зобов’язань з облігаційних випусків [6]

Цей фактор, разом із ступенем виконання зобов’язань, створює репутацію ринкукорпоративних облігацій – психологічний аспект поведінки інвесторів, який показує їх готовність звертатися до корпоративних облігацій як до фінансового інструмента для інвестицій. Оскільки частка виконання прострочених зобов’язань становить лише 26% у загальній кількості, а показник ненадання інформації про стан погашення заборгованості досить високий (42%), то, відповідно, ступінь довіри інвесторів до цього сегмента ринку залишає бажати кращого. Невизначеність великої частки емітентів провокує острах до вкладання коштів у корпоративні облігації серед інвесторів і гальмує розвиток цього інструмента на ринку.

 

  1. Проблеми сучасного ринку корпоративних облігацій пошук шляхів їх усунення

 

Взагалі тенденції світового ринку корпоративних облігацій вказують на існування залежності між розвитком фондового ринку та розвитком реального сектору національної економіки, оскільки залучення фінансових ресурсів за рахунок випуску корпоративних облігацій дозволяє суб'єктам підприємництва активно розвиватися, збільшувати прибутки і, в кінцевому підсумку, призводить до економічного зростання в країні в цілому [1].

Суттєвий вплив на ефективність функціонування ринку корпоративних облігацій відіграє ситуація на грошовому ринку. Нестабільність на ринку грошей має місце в багатьох країнах світу, і коливання вартості грошей відбувається постійно. Але на відміну від розвинених країн, де фондовий ринок має великий інвестиційний запас ліквідності і надійності, ринок України не здатний забезпечити належну компенсацію втрати за дохідністю по корпоративних облігаціях через збільшення вартості грошей. Поки що ми можемо говорити про існування автономного українського ринку корпоративних облігацій, де можливості для інвестиційного маневру є вкрай обмеженими.

Информация о работе Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні